SKANDAL: SUD FALSIFIKATIMA I HBOR NEOVJERENIM DOKUMENTOM OTIMAJU IMOVINU PRIVATNOG PODUZETNIKA!

0
929

Slučaj trgovačkog društva Liston d.o.o. i većinskog vlasnika naših iseljenika potpuno pogrešno identificirana nekretnina, krivotvorenje zemljišno knjižne čestice, paralelno vođenje dva z.k. uloška za jednu nekretninu, sudi se nepostojećim pravnima osobama Parkant d.o.o. i Liston d.o.o., a HBOR kao stranka nema ovlasti stupiti u parnicu (niti je ikad donešeno Rješenje o stupanju u parnicu) obzirom da se radi o strogim pravilima izvršnog postupka – ZIP-a koji traje punih 24 godine (prema odredbama Ovršnih zakona koji su kasnije stupali na snagu postupci su morali biti obustavljeni) u spisu broj Ovr 3175/15 i Ovr 937/15 u prisustvu odvjetnika Marija Poljaka utvrđeno je niz nezakonitosti koje su popisane i dostavljene predsjednici Ovršnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu i predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu  (potonji su se oglušili na podnesak).

Povratnici-investitori iz SR Njemačke, nakon više od 15 godina rada u Njemačkoj uložili su ušteđeni novac u tvornicu u Dugom Selu na način da su unijeli  novac u poslovanje tvrtke temeljem ulaganja u temeljni kapital i kupnjom nekretnine upisane u z.k. ul. 31 k.o. Dugo Selo II – k.č. br. 824/3 i k.č. br. 824/5. U trenutku kupnje nekretnine od trgovačkog društva  Parkant d.o.o.  na toj nekretnini su bila upisana dva tereta Čakovečke banke i teret Privredne banke koje terete je kupac nekretnine Liston d.o.o.  isplatio u cijelosti te dobio u travnju 2000 godine za isto Brisovna očitovanja i suglasnost banaka za brisanje tereta. Teret Čakovečke banke u iznosu od 300.000 DEM i 600.000 DEM na navedenoj nekretnini, od 2000 godine  do danas nije brisan iako je o tome odlučeno pravomoćnim sudskim rješenjem R1 67/00 još 2000 godine, a teret Privredne banke o čemu je Brisovno očitovanje predano u zemljišno knjižni odjel toga suda 2000 godine brisan je tek 2011 godine i to nakon višekratnih prijedloga koji su više puta bili i odbijeni. Drugih tereta u trenutku kupnje nekretnine NIJE BILO evidentiranih ni u  Povijesnom izvatku niti u Intabulacijskoj knjizi Općinskog suda u Dugom Selu pa bi kupca i stjecatelja nekretnine  trebao štititi Ustav RH i  Zakon o zemljišnim knjigama te Zakon o vlasništvu.

  Općinski sud u Dugom Selu po sucu Arnoldu Čadi donio je 16. srpnja 2000 godine  Rješenje o uknjižbi prava vlasništva broj R1 67/00  i to temeljem Ugovora o kupoprodaji sklopljenih u 12. i 18. travnja 2000 godine,  između trgovačkih društava Parkant d.o.o. i Liston d.o.o., oboje sa sjedištem  na adresi Josipa Predavca 60,  koji pravno međusobno nisu povezani (Liston nije pravni sljednik Parkant d.o.o.), te temeljem Brisovnih očitovanja Čakovečke i i Privredne banke koji su sastavni dio Prijedloga za uknjižbu prava vlasništva predanih u Zemljišno knjižni odjel  2000 godine. Navedeno Rješenje R1 67/00  do danas nije u cijelosti provedeno iz razloga jer je Hrvatska banka za obnovu i razvitak, koja nije stranka u postupku (Naime, konkretni  predmeti broj  I-1/92 i I-523/92 započeti su u  siječnju i srpnju 1992 godine sastavljenjem Sporazuma pred sudom 1992 godine i sastavljanjem Rješenja o osiguranju  po sutkinji Rosandi Topalušić pa se u konkretnom slučaju primjenjuju odredbe Zakona o izvršnom postupku) predala je  u spis broj I-1/92 i I-523/92  u kojem su stranke Parkant – Fond za razvoj  u veljači 2000 godine (ne u Zemljišno knjižni odjel već u spis pa nitko o istom nije niti mogao imati saznanja)  Prijedlog da se na nekretnini k.č. br. 824/3 i k.č. br. 824/5 upiše založno pravo u korist HBOR-a i to na temelju ugovora broj 2/92 iz 1992 godine, Ugovora o cesiji sklopljenog između HBOR-a i Fonda za privatizaciju, te na temelju Sporazuma broj I-1/92 i I-523/92

U navedenim predmetima načinjeno je niz nezakonitosti i propusta zbog kojih je trgovačko društvo Liston d.o.o. pretrpjelo nemjerljivu štetu, a istu trpe i danas i to  na svim područjima, Ulagači-investitori, većinski vlasnici  i povratnici iz iseljeništva  – vlasnici pretrpjeli su i trpe znatnu štetu a povrijeđena su i njihova Ustavom i Zakonom zajamčena prava, obzirom da spor protiv nepostojećih  pravnih osoba traje i danas, te se vode  na netočno identificiranoj nekretnini i to  pod brojevima Ovr 937/15 pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu (predmet kod suca Ivana Matančevića) u kojem predmetu se i danas, 24 godine kasnije,  odlučuje o uknjižbi založnog prava u korist HBOR-a, koji uopće nije dio te situacije, niti je ičime involviran.

 Vjerovnik u tom izvršnom postupku I-1/92 i I-523/92 su Fond za razvoj (koji je prestao postojati 1992 godine i Parkant d.o.o. koji je prestao postojati 2003. godine, odnosno HBOR koji je stupio u izvršni postupak  I-1/92 i I-523/92  temeljem Ugovora o cesiji sklopljenog 1996 godine, neovjerenog kod javnog bilježnika, a koji Ugovor o cesiji se odnosi na tražbine isplaćene tek 6 godina kasnije, tj. za područja na kojima su isplaćivana sredstva za obnovu štete nakon rata (1995. i 1996. godina tijekom akcije „Oluja“ i „Bljesak“ što je protivno Zakonu o izvršnom postupku jer se odluke mogu donositi samo protiv stranaka (vjerovnika i dužnika) označenih u izvršnoj ispravi u ovom slučaju  označenih u Sporazumima broj I-1/92 i I-523/92 – Parkant i Fond za razvoj. Međutim nad trgovačkim društvom Parkant d.o.o.  proveden je sumarni eliminacijski postupak 2003. godine pa je nejasno protiv koga se i danas vodi postupak Ovr 937/15 koji zapravo predstavlja postupak osiguranja upisom založnog prava radi osiguranja na nekretnini koja nije vlasništvo Parkant d.o.o. (koji je brisan iz sudskog registra)  kao što je i nejasno na koji način  je tadašnji sudac Arnold Čada koji je 2012 godine stegovno kažnjen a potom i razriješen dužnosti  donio nepravomoćno rješenje broj  Ovr 2/04 u kojem su stranke Liston-HBOR – iako niti jedna od tih pravnih osoba nemaju zakonsku pretpostavku za biti stranke u postupku, tim više što je i nad Liston d.o.o. u trenutku donošenja Rješenja broj Ovr 2/04 bio otvoren stečajni postupak – obustavjen 2009. godine,  dok je nad Parkant d.o.o. stečajni postupak bio okončan.  Po saznanju o vođenju ovog postupka u spis su sucu Matančeviću dostavljeni svi relavantni podaci, obaviješteni su sudac Ivan Matančević,  predsjednici sudova Općinskog suda u Sesvetama Tomislav Aralica, zatim predsjednica Ovršnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu,  USKOK, Županijsko državno odvjetništvo, Ustavni sud RH, Vrhovni sud, ali bez odgovora.

Na temelju Prijedloga HBOR-a da se u Zemljišnim knjigama z.k. ul. 31 k.o. Dugo Selo II upiše založno pravo u njihovu korist Općinski sud u Dugom Selu po sucu Rosandi Topalušić donosi Rješenje broj I-1/  I-523/92 dana 21. travnja 2000 godine na temelju 25. travnja 2000 godine a kojim odobrava predloženi upis. Rješenje od 2000 godine  do danas nije dostavljeno strankama u postupku, niti je na njemu označen pravni lijek. Na temelju tog Rješenja tadašnji sudac Arnold Čada donosi Rješenje broj Z-619/00 također dana 21. travnja 2000 godine na temelju nepostojećeg Rješenja od 25. travnja 2000 godine, te određuje upis založnog prava u korist HBOR-a. Rješenje nema dostavne naredbe, niti Pouku o pravnom lijeku te do danas nije dostavljeno zemljišno knjižnom vlasniku Liston-u koji je nekretninu stekao valjanim pravnim poslom 12. i 18. travnja 2000 godine o čijem vlasništvu je isti sudac odlučio Rješenjem R1 67/00 u srpnju 2000 godine. Međutim, Liston d.o.o. iako je vlasnik nekretnine ignorira se u svim pravima, dok se istovremeno nad njim vodi ovrha iako založno pravo do danas  uopće nije pravomoćno upisano u zemljišne knjige – što je dokaz u predmetu Ovr 937/15 kod istog suda kao i u sudskom rješenju Gž 2737/02 Županijskog suda iz Velike Gorice koje se nalazi u istom spisu.

Nadalje, upis pod brojem Z-617/00 nemoguće je bilo provesti u zemljišnim knjigama na zakonit način  i to iz nekoliko zakonom propisanih razloga:

U izvršnim predmetima broj  I-1/92 i I-523/92 – stranke su Parkant-Fond za razvoj

U Sporazumu broj I-1/92 i I-523/92 – kao predmet osiguranja  označena je nekretnina broj 824 upisana u z.k. ul. 11 k.o. Dugo Selo. U Navedenom povijesnom z.k. izvatku vidljivo je da k.č. čestica broj 824 nikad nije bila upisana u z.k. ul. 11 k.o. Dugo Selo. Liston d.o.o. kupio je nekretninu označenu kao k.č. br. 824/3 i k.č. br. 824/5  upisanu u z.k. ul. 31 k.o. Dugo Selo II  pa je ista POTPUNO POGREŠNO IDENTIFICIRANA.

Katastarske čestice broj 824/3 i k.č. br. 824/5 nastale su komasacijom iz k.č. br. 1579/3  koja je bila upisana u z.k. ul. 11 k.o. Dugo Selo, dok k.č. br. 824 nikad nije bila upisana u z.k. 11 k.o. Dugo Selo. Ista je navodno nastala tek 1996 godine – sudeći prema Prijavnom listu koji se nalazi u zemljišnim knjigama (postoje dva Prijavna lista u Zbirci isprava za istu nekretninu)

 

Ugovor na kojem se temelji upis založnog prava u korist HBOR-a sklopljen je između Privredne banke Zagreb i Parkant d.o.o. pa HBOR nije MOGAO CESIJOM SKLOPLJENOM IZMEĐU FONDA ZA PRIVATIZACIJU I HBOR-A prenijeti na sebe prava koja ima Privredna banka Zagreb. Osim toga, Privredna banka Zagreb u potpunosti je isplaćena radi čega je izdala i Brisovno očitovanje 2000 godine a Općinski sud u Dugom Selu brisao je teret tek nakon desetak prijedloga 2011 godine, iako je davne 2004 godine donio Rješenje o ovrsi protiv Liston d.o.o. koji nije stranka u postupku, nije dužnik, nije pravni sljednik, i nije kupio nekretninu označenu u „ovršnoj ispravi“ – Sporazumima broj I-1/92 i I-523/92. Ovršni predmet u kojem su istaknute sve ove nezakonitosti je broj Ovr 3175/15 – koji se sada nalazi na rješavanju kod Županijskog suda u Zagrebu pod brojem Gž Ovr 1411/2016, iako još nije riješen ni predmet Gž Ovr-1593/2015 (Ovr 937/15) u kojem se odlučuje o upisu založnog prava u korist HBOR-a osiguranjem na nekretninama.  (Dokaz Rješenje Gž 2737/02 Županijskog suda u Velikoj Gorici u spisu broj  I-1/92 i I-523/92 kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu).

 

Međutim, nad trgovačkim društvom Parkant d.o.o. koji je označen kao dužnik u predmetima Ovr 937/15 i I-1/92 i I-523/92na koji su nastavljeni ovršni postupci Ovr 937/15 i Ovr 3175/15  proveden je sumarni eliminacijski postupak 2003 godine te je ta tvrtka brisana iz sudskog registra i više ne postoji. Fond za razvoj – vjerovnik u postupku prestao je postojati 1992 godine.

 

Nejasno kako je Liston d.o.o. koji nije pravni sljednik Parkant d.o.o., nije dužnik, nije jamac, nije preuzimatelj tražbine, niti je založno  pravo  do danas pravomoćno upisano u zemljišne knjige zapravo uopće postao ovršenik u predmetu broj Ovr 3175/15 koji je nastavljen na izvršni postupak iz 1992 godine broj I-1/92 i I-523/92 – jer za to ne postoje nikakve zakonske pretpostavke obzirom na odredbe ZIP-a, kao i na  potpuno pogrešno identificiranu nekretninu upisanu u z.k. ul. 31. k.o. Dugo Selo II  obzirom da Rješenje do danas nije dostavljeno strankama (dokaz i dostavnice u spisu I-1/92 i I-523/92 i U Zbirci isprava z.k. odjela Općinskog suda u Dugom Selu), kao  i obzirom na činjenicu da HBOR uopće nije ovlašten stupiti u parnicu kao vjerovnik (odredbe ZIP-a), međutim, Liston d.o.o. od 2009. godine NE POSTOJI, pa je nejasno protiv koga se vodi ovršni postupak broj Ovr 3175/2015 u periodu od 2006. do 2016 godine, kome se dostavljaju pismena (na dostavnicama piše Liston d.o.o. – pa se pošta vraća u spis), a postoje i druge povrede s dostavom, kao i niz drugih povreda više puta opisanih u Podnescima upućenim već navedenim nadležnim  osobama – predsjednicima sudova, neposredno višim sudovima, Ministarstvu pravosuđa, Pravosudnoj inspekciji u srpnju 2015. godine. Činjenice i stvarno stanje  svjesno i namjerno se prikrivaju, a sve podnesci Nade Landeka i drugih zainteresiranih stranaka, koji ima zakonske ovlasti temeljem zakonske subrogacije i kao stjecatelji nekretnine i kao osnivač i vlasnik trgovačkog društva Liston d.o.o. (temeljem odredbi čl. 211 SZ-a)  sudjelovati u postupku i kao stranka i kao kao treća osoba – ignoriraju se pa tako spis ima već  preko 900 stranica jer se Podnesci, Žalbe, Prijedlozi  od 2012 godine naovaomo UOPĆE NE RJEŠAVAJU, niti prihvaćaju, niti se odbacuju čime je u potpunosti onemogućen pristup pravosuđu pa je u navedenim sudskim predmetima  činjenično i argumentirano, uz predočenu dokumentaciju evidentno nezakonito postupanja sudaca Rosande Topalušić, Arnolda Čade, Ivana Matančevića, referenata u zemljišno knjižnom odjelu Dugo Selo čime je onemogućeno  ostvarivanje  prava stranaka  pred sudovima u RH, a povrijeđena su i prava zajamčena Ustavom i Konvencijom, a u nastavku se sudi nepostojećim pravnim osobama (Parkant brisan 2008. godine iz sudskog registra, Liston d.o.o. brisan je 2009. iz sudskog registra, dok je Fond za razvoj prestao postojati 1992 godine).

Umjesto da odgovoraju čelnici suda, suci i HABOR, na udaru su ulagači, kojima je učinjena šteta.

HOP portal