OTKRIVAMO KRIMINAL DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

0
3727

AKTUELNI  SAT  HRVATSKOG  SABORA

PRVO :

Zašto  je  na zatvorenom dijelu 13-te sjednice (22. Prosinac 2016.), Vlada Republike Hrvatske razriješila  dužnosti dosadašnjeg ravnatelja dr. sc. Danka Markovinovića  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE?

Pet  mogućih  odgovora :

  • Ne zakoniti rad   DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE   REPUBLIKE  HRVATSKE u pravnoj  stvari  :   primjena  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina (zemljišna knjiga , katastarski plan , posjedovni list , GUP  i  PUP)  u  statusu  javne  vjere  u  pravnim  i  upravnim  radnjama , a  pri  tome  su  javne  isprave iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  VAN  SNAGE  UPORABE   po  osnovi  „UREDBE-UKAZA“  donesenog  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  08.2004.  godine. Samom  primjenom  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  s  javnom  vjerom  stavljenih  VAN  SNAGE  UPORABE  permanentno se  čini  kazneno  djelo od  strane  državnih  službenika  i  namještenika  uposlenim  u  državnim administrativnim tijelima REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima :   KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,  KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE (ekvivalent kaznenog djela krivotvorine  novca REPUBLIKE HRVATSKE)  i  STJECANJE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE.
  • Da li  je  ravnatelj sc. Danko Markovinović  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE REPUBLIKE  HRVATSKE  žrtvovan  umjesto ANTE  ŠPRLJE  Ministar  pravosuđa  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  gospodina Branka Hrvatina, mag.iur. predsjednika   VRHOVNOG  SUDA  REPUBLIKE  HRVATAKE iz  razloga  što  se  u  prostorijama  nadležnog  Općinskog  suda u  Republici  Hrvatskoj  permanentno odvija  kazneno  djelo KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,  KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE (ekvivalent kaznenog djela krivotvorine  novca REPUBLIKE HRVATSKE)  i  STJECANJE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE , a  po  svojoj  funkciji odgovorne  osobe  snose kaznenu  i  materijalnu  odgovornost  za  rad  SUDA  REPUBLIKE  HRVATSKE.
  • Da li  je  „okidač“  da  VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE   razriješi  dužnosti ravnatelja dr. sc. Danka Markovinovića  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE REPUBLIKE  HRVATSKE  kaznena  prijava  USKOK-u  REPUBLIKE  HRVATSKE?
  • Da li  je „okidač“  da  VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE   razriješi  dužnosti ravnatelja dr. sc. Danka Markovinovića  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE REPUBLIKE  HRVATSKE „NOVAC“  koji  je   REPUBLIKA  HRVATSKA   dobila  da  namjenski  potroši  novac  odnosno  da  provede  IZMJERU  REPUBLIKE  HRVATSKE  U  ONOVNOJ  I  ZAKONITOJ  HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ  PROJEKCIJI  kako  bi  uskladila   zemljišno knjižni  operat  i  katastarski  operat  sa  stvarnim  stanjem  u  fizičkom  prostoru  ?
  • Da li  je „okidač“  da  VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE   razriješi  dužnosti ravnatelja dr. sc. Danka Markovinovića  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE REPUBLIKE  HRVATSKE  „TEHNIČKE  KRIVOTVORINE“  „e-katastar“ i „e-zemljišna knjiga“

DRUGO :

Zašto  Ministarstvo  urbanizma  i  graditeljstva  RH  ne  primjenjuje   pozitivne  zakone  REPUBLIKE  HRVATSKE  , koje  je  donio  SABOR  REPUBLIKE  HRVATSKE

ZAKONI  koje  je  donio  SABOR  RH

ZAKONU O GRADNJI   (Iz (NN 175/03))

ZAKON  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

S  pravnom  snagom  , s  pravnim  učinkom  i  s  pravnom  posljedicom 

od   dana   13. srpnja. 2007. godine  do  dana  01. 01. 2014.  godine

Zakoni koji  u  svojim  razrađenim  odredbama  „inspekcijskog   nadzora“  imaju  decidirani  rok   zastare  bilo  kakvog  postupanja  u  upravnim  postupcima  s  kojim odredbama  se  štite  vlasnici  nekretnina.

ZAKON

O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93 ;  Urbroj: 71-05-03/1-12-2  ;  Zagreb, 18. srpnja 2012.

BITNA  POVREDA  ZAKONITOSTI !

Zakoni :

ZAKON

O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 18. srpnja 2012.

su  dijametralno  suprotnim  odredbama zakona a paralelno  djeluje od 18.07.2012. godine  do  01. siječnja  2014.  godine  sa  ZAKONOM  O  PROSTORNOM  UREĐENJU  I  GRADNJI  prema  kojem „zakonu“  su  svi  izgrađeni  objekti  „LEGALNI“  do  dana  stupanja  na  snagu  ZAKONA  O  POSTUPANJU S  NEZAKONITO IZGRAĐENIM  ZGRADAMA.

ZAKONU O GRADNJI

Iz (NN 175/03)

  1. B) Prava i dužnosti građevinskog inspektora

Članak 154.

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi povredu propisa čiju je primjenu ovlašten nadzirati, po službenoj će dužnosti pokrenuti upravni postupak i poduzeti mjere u skladu s ovim Zakonom.

Zastara prekršajnog progona i izvršenja prekršajnih sankcija

Članak 197.

Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom, ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kad je prekršaj počinjen.

Članak 198.

Izrečene kazne za prekršaje propisane ovim Zakonom ne mogu se izvršiti ako od dana konačnosti rješenja o prekršaju proteknu tri godine.

ZAKON

O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

Obustava građenja
Članak 299.
(1) U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor će rješenjem narediti investitoru, odnosno vlasniku obustavu daljnjeg građenja građevine:

– ako se građevina ili njezin dio gradi protivno konačnom, odnosno pravomoćnom rješenju o uvjetima građenja, građevinskoj dozvoli odnosno protivno potvrđenom glavnom projektu, odnosno protivno izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja, izmjeni i/ili dopuni glavnog projekta, odnosno potvrde glavnog projekta, izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, a ne radi se o protivnosti opisanoj kao razlog za uklanjanje građevine ili njezinog dijela iz članka 300. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona,

Zastara prekršajnog progona i izvršenja prekršajnih sankcija

Članak 323.

 Prekršajni postupak za prekršaje propisane ovim Zakonom, ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kad je prekršaj počinjen.

Članak 324.

Izrečene prekršajne kazne ne mogu se izvršiti ako od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju proteknu tri godine, a zastara počinje teći od dana kada je počinitelj prekršaja primio pravomoćnu odluku urednom dostavom, odnosno od dana kada je prvostupanjska odluka postala pravomoćna.

Izgrađene građevine i upis u katastarski operat 

Članak 330.

 (1) Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnoga upravnog tijela.

(2) O vremenu evidentiranja građevine iz stavka 1. ovoga članka uvjerenje izdaju katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave na temelju podataka s kojima raspolažu (katastarski operat, katastarski plan, posjedovni list, Hrvatska osnovna karta, snimke iz zraka) koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.

Očito  je  da  pravna  regulativa  nije  usklađena  jer  u  istom  pravnom  prostoru  po  jednom  zakonu , ZAKONOM  O  PROSTORNOM  UREĐENJU  I  GRADNJI   (od  13.07.2007 godine do 01.01.2014. godine) svi  objekti  protiv  kojih  nije  pokrenut  bilo  kakav  upravni  postupak  su  „LEGALNO  IZGRAĐENI OBJEKTI“  dok  po  osnovi  ZAKONA  O  POSTUPANJU S  NEZAKONITO IZGRAĐENIM  ZGRADAMA (18.07.2012.  godine  pa  do  danas) izgrađeni  objekti  bez  valjane  građevinske  dokumentacije  su  „NELEGALNI  OBJEKTI“.

Prema  pozitivnim  zakonima  REPUBLIKE  HRVATSKE  moraju  se  prema  stranci  u  postupku  primjenjivati  „ZAKONI“  koji  su  povoljniji  za  stranku  u  postupku.

BOŽIDAR  VIDUKA  magistar  inženjer  geodezije  i  geoinformatike

HOP