Skandalozno: Unijete su izmjene o postupanjima u slučaju izvanrednog stanja – Izmijenjene su nadležnosti mnogih tijela, prije svega Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, sve u „svoje ruke“ preuzima MUP

0
12029

ŠTO TO RADI VLADA?
Pa ovo je puč narode!

FB_IMG_1592128302675

Danas, 18. lipnja 2020., na 236. sjecnici Vlade, u točki 8. na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova usvojen je Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja.

FB_IMG_1592487620161

Točnije, unijete su izmjene o postupanjima u slučaju izvanrednog događaja. Izmijenjene su nadležnosti mnogih tijela, prije svega Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.
Sve u „svoje ruke“ preuzima Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je Prijedlog Vladi i dalo na usvajanje.

Što ovo znači za narod Republike Hrvatske?

20200615_184200

Sprema li se to neka diktatura u okolnostima koje dolaze, kad će se već „teoretski dolazeći drugi val covida“ kako jutros u emisiji HTV 4 reče ( do sad uvijek trezvenih i stručnih stavova) dr Bernard Kajić.

Svašta se tu skriva iza mnogih riječi koje otklanjaju nadležnost dosadašnjih tijela te se sve prepušta u „ruke“ Ministarstvu unutarnjih poslova. Eventualno još i nekom drugom.
Zašto se ovo radi baš sad? Zašto je razvlašten svih ovlasti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost?

FB_IMG_1592465037704

Zar nije bilo vremena raspraviti tu neku direktivu EU Vijeća iz prosinca 2019.?
Koliko možemo još očekivati iznenađenja od ove Vlade?

Lijepo piše na njihovim stranicama: „Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici.“

FB_IMG_1591874078436

Što rade stranke i platforme koje se natječu za mandate u Hrvatskom saboru? Čitaju li išta njihovi kandidati u utrci za fotelje? Sumnjam, zar je bilo što bitno osim fotelje?
E moj narode, kako kaže onaj poznati stih iz pjesme Marka Perkovića.

Stižu nam teška i opasna vremena.

Mr. sc. Arna Šebalj, dipl. iur

IZVORI:
-236. sjednica Vlade Republike Hrvatske
-https://vlada.gov.hr/sjednice/236-sjednica-vlade-republike-hrvatske-29770/29770

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Zagreb, 18. lipnja 2020.

__________________________________________________________________________
PREDLAGATELJ: Ministarstvo unutarnjih poslova

__________________________________________________________________________
PREDMET: Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

__________________________________________________________________________

Banski dvori | Trg Sv. Marka 2 | 10000 Zagreb | tel. 01 4569 222 | vlada.gov.hr
Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (Narodne novine, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ donijela

U R E D B U
o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg
zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja
Članak 1.

U Uredbi o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, br. 24/18) u članku 2. stavku 2. riječi: „(„Narodne novine“, br. 141/13, 39/15 i 130/17, u daljnjem tekstu: Zakon)“ zamjenjuju se riječima: „(„Narodne novine“, br. 141/13, 39/15, 130/17 i 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon)“.

Članak 2.

U članku 3. točki 4. iza riječi: „ugrožene osobe“ stavlja se zarez i dodaju se riječi: „životinje i pokretna imovina“.

U točki 5. riječ: „zaklanjanje“ zamjenjuje se riječju: „sklanjanje“.

Točka 6. mijenja se i glasi:
„6. koordinator na lokaciji u slučaju izvanrednog događaja je osoba koja koordinira aktivnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu provedbe mjera zaštite“.

Točka 12. mijenja se i glasi:
„12. premještanje stanovništva je rana mjera zaštite koja se poduzima radi sprječavanja dugotrajnog izlaganja stanovništva ionizirajućem zračenju, a podrazumijeva premještanje ljudi iz njihovih domova u privremeni smještaj (prihvatni centri) na duže vremensko razdoblje, a osim ljudi, premještaju se i domaće životinje te pokretna osobna imovina; provodi se unutar mjesec dana nakon izvanrednog događaja; ako traje do dvije godine, radi se o privremenom premještanju, a ako povratak nije moguć u tom roku, radi se o trajnom premještanju“.

U točki 14. riječ: „preseljenje“ zamjenjuje se riječju: „premještanje“.

Točka 17. mijenja se i glasi:
„17. sklanjanje je hitna mjera zaštite stanovništva koja se provodi u kućama ili bilo kojoj drugoj građevini koja sa ili bez prilagodbe omogućava zaštitu od radioaktivnog onečišćenja i direktnog zračenja iz radioaktivnog oblaka“.

Točka 18. mijenja se i glasi:
„18. žurne službe su vatrogasci, policija, hitna medicinska pomoć, gorska služba spašavanja, sa stalnim dežurstvom, za žurne intervencije kod iznenadnih pojedinačnih slučajeva u kojima se traži žurno pružanje medicinske pomoći, spašavanje života i imovine ili sigurnosna intervencija.“.
Članak 3.

U članku 6. stavku 7. riječi: „Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Zavod)“ zamjenjuju se riječima: „Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)“.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 5.

U članku 8. stavcima 1. i 2. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 6.

U članku 9. stavku 1. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

U stavku 2. riječi: „ravnatelja Zavoda“ zamjenjuju se riječima: „ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar)“.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. točki f) riječ: „središnja“ briše se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Tijela državne uprave iz stavka 1. podstavka f) ovoga članka su:
a) ministarstvo nadležno za unutarnje poslove
b) ministarstvo nadležno za zdravstvo
c) ministarstvo nadležno za poljoprivredu
d) ministarstvo nadležno za obranu
e) ministarstvo nadležno za financije
f) ministarstvo nadležno za gospodarstvo
g) ministarstvo nadležno za socijalnu politiku
h) ministarstvo nadležno za vanjske i europske poslove
i) Državni hidrometeorološki zavod.“.
Članak 8.

U članku 11. stavku 2. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 9.

U članku 13. stavku 2. riječi: „sukladno potrebama i slično“ zamjenjuju se riječima: „na način da udovoljava važećim propisima u mjeriteljstvu“.

Članak 10.

U članku 14. stavku 4. ispred riječi: „vježba“ dodaje se riječ: „terenska“.

U stavku 6. riječi: „od strane“ brišu se, a riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.

U stavku 9. riječ: „raditi“ zamjenjuje se riječju: „provoditi“.

Stavak 11. mijenja se i glasi:
„(11) Organizacija vježbe na nacionalnoj razini obveza je Ministarstva.“.

Članak 11.

U članku 15. stavku 1. drugoj rečenici riječ: „izvanredne“, briše se, a iza riječi: „predviđene radi“ dodaju se riječi: „ranog upozoravanja,“.

U stavcima 3. i 4. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 12.

U članku 16. stavku 3. riječ: „zaklanjanja“ zamjenjuje se riječju: „sklanjanja“.

Članak 13.

U članku 17. stavku 1. riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.

U stavku 3. riječi: „putem centra 112 obavijestiti Zavod“ zamjenjuju se riječima: „obavijestiti centar 112“.

Članak 14.

U članku 18. stavku 2. riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.

U članku 18. stavku 3. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.
Članak 15.

U članku 19. stavku 2. riječi: „Središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima: „Tijelo državne uprave“.

Članak 16.

Članak 20. mijenja se i glasi:

„U slučaju kada obavijest o izvanrednom događaju zaprimi operativno-komunikacijski centar Ministarstva (Operativni centar civilne zaštite ili županijski centar 112), daljnje postupanje provodi se u skladu s internim komunikacijskim protokolom Ministarstva.“.

Članak 17.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Odmah po aktiviranju sustava odgovora na izvanredni događaj, a do aktiviranja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja, upravlja načelnik stožera civilne zaštite jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave.“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, putem Operativnog centra civilne zaštite, obavještava načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o preuzimanju upravljanja odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja.“.

Stavak 4. briše se.

Članak 18.
U članku 22. stavku 2. iza riječi: „koordinator na lokaciji“ dodaju se riječi: „u slučaju izvanrednog događaja“.

Članak 19.

U članku 23. u stavku 1. iza riječi: „koordinator na lokaciji“ dodaju se riječi: „u slučaju izvanrednog događaja“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Kada u odgovoru na izvanredni događaj pri aktivnostima koje predstavljaju četvrtu kategoriju ne sudjeluju ostale žurne službe, inspektor za radiološku i nuklearnu sigurnost Ministarstva smatra se koordinatorom na lokaciji u slučaju izvanrednog događaja.“.

Članak 20.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Odmah po aktiviranju sustava odgovora na izvanredni događaj, a do aktiviranja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja, upravlja načelnik stožera civilne zaštite jedinice lokalne i (područne) regionalne samouprave.“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, putem Operativnog centra civilne zaštite, obavještava načelnika stožera civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave o preuzimanju upravljanja odgovorom na izvanredni događaj izvan lokacije pod kontrolom nositelja odobrenja.“.

Stavak 4. briše se.

Članak 21.

U članku 25. stavku 1. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

U stavku 3. riječ: „Zavodu“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvu“, a riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

U stavku 4. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 22.

U članku 26. stavku 1. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“, a iza riječi: „koordinator na lokaciji“ dodaju se riječi: „u slučaju izvanrednog događaja“.

U stavcima 2., 3. i 4. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 23.

U članku 27. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Nositelj odobrenja objekta prve i druge kategorije je o svakom izvanrednom događaju obvezan neodgodivo obavijestiti Operativni centar civilne zaštite ili županijski centar 112.“.

Stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Nositelj odobrenja objekta prve i druge kategorije obvezan je neodgodivo obavijestiti Operativni centar civilne zaštite ili županijski centar 112 i o događajima koji se ne smatraju izvanrednim događajima, a mogu narušiti nuklearnu sigurnost.“.

Članak 24.

Naslov iznad članka 29.: „Uzbunjivanje“ zamjenjuje se naslovom: „Rano upozoravanje i uzbunjivanje“.

Članak 25.

U članku 30. stavku 1. riječi: „Ravnatelj Zavoda odredit će odlukom“ zamjenjuju se riječima: „Ministar će odlukom odrediti“.

Članak 26.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ako je osigurano da referentna razina neće biti prijeđena, zaštitne mjere se i nadalje provode u svrhu daljnjeg smanjivanja izlaganja osoba ionizirajućem zračenju, a u skladu s načelima opravdanosti i optimizacije.“.

U stavku 4. riječ: „Zaklanjanje“ zamjenjuje se riječju: „Sklanjanje“.

U stavku 7. riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.

U stavku 9. riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.
Članak 27.

U članku 32. stavku 1. riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.

U stavku 4. riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.

Stavak 6. mijenja se i glasi:
„(6) Pojačani nadzor prekograničnog prometa ljudi i roba provode nadležne službe Ministarstva i ministarstva nadležnog za financije u suradnji s nadležnim inspekcijskim službama.“.

Stavak 7. mijenja se i glasi:
„(7) O privremenom ili trajnom premještanju stanovništva odlučuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.“.

Članak 28.

U članku 34. stavku 2. riječ: „središnja“ briše se.

Članak 29.

U članku 36. stavku 12. riječi: „koji se vodi pri Zavodu“ zamjenjuju se riječima: „koji vodi Ministarstvo“.

Članak 30.

U članku 37. stavcima 1. i 2. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 31.

U članku 38. stavcima 4. i 5. riječ: „Zavoda“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstva“.

Članak 32.

U članku 39. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 33.

U članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) U slučaju izvanrednog događaja čije posljedice nije moguće ukloniti i/ili ublažiti kapacitetima kojima raspolaže Republika Hrvatska, odluku o traženju međunarodne pomoći, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske.“.

U stavcima 2 i 3. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 34.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) U slučaju izvanrednog događaja u drugoj zemlji kada je ta zemlja zatražila međunarodnu pomoć u uklanjanju i/ili ublažavanju posljedica tog događaja, odluku o pružanju međunarodne pomoći, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske.“.

U stavcima 2., 3. i 4. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 35.

Naslov iznad članka 43. mijenja se i glasi:
„Završetak izvanrednog događaja u objektu prve, druge ili pete kategorije“.

Članak 36.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Ako je tijekom izvanrednog događaja u objektu prve, druge ili pete kategorije došlo do ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš, o završetku izvanrednog događaja odlučuje načelnik Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.“.

Članak 37.

U članku 45. stavku 2. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

U stavku 5. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.

Članak 38.

U članku 47. stavku 1. riječ: „Zavodu“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvu“.

U stavcima 3. i 4. riječ: „Zavod“ zamjenjuje se riječju: „Ministarstvo“.
Članak 39.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

KLASA:
URBROJ:

Zagreb,

P R E D S J E D N I K

mr. sc. Andrej Plenković
O B R A Z L O Ž E NJ E

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja („Narodne novine“, br. 24/18) na snazi je od ožujka 2018. godine.

Ovom Uredbom uređuje se odgovor na izvanredni događaj koji može nastati u djelatnostima s izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnim djelatnostima zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te radnim aktivnostima, kao i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja koje se poduzimaju kao dio odgovora u slučaju izvanrednog događaja.

Također, ovom Uredbom u hrvatsko zakonodavstvo preuzete su sljedeće Direktive Europske unije:
– Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.)
– Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 219, 25. 7. 2014.).

Nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 116/18) te Zakona o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne novine“, br. 118/18) potrebno je s novonastalim promjenama u ustroju i djelokrugu Ministarstva unutarnjih poslova odgovarajuće, u smislu nadležnosti za postupanje, izmijeniti i odredbe Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja.

Uz navedeno, predloženim izmjenama i dopunama predmetne Uredbe izvršene su manje nomotehničke korekcije pojedinih njezinih odredbi.
HOP