Izum za hibridne upravljačke sustave za skupine nanorobota

0
122

Izum se odnosi na hibridne upravljačke sustave za skupine nanorobota koji pokazuju inteligenciju, društveno ponašanje i interakciju s okolinom. Kolektivi nanorobota (CNR) koriste softverske agente i metaheuristiku, kao što su hibridni genetski algoritmi, za rješavanje problema optimizacije u evoluirajućim okruženjima koja uključuju ograničenja resursa.

https://patents.google.com/patent/WO2008063473A2/en

 

Sustav za integraciju nanoelektroničkih komponenti u nanorobot uređaj, koji sadrži: integrirani krug nanorazmjera s računalnom memorijom nanorazmjera, senzor nanorazmjera, komunikacijski uređaj nanorazmjera koji se sastoji od nanofilamenata, aktuator na nanomjerama; napajanje u nano mjerilima; strukturno kućište; pri čemu uređaj nanorobota sadrži elemente nanorazmjera; pri čemu nanorobot uređaj ima funkcionalnu korisnost; pri čemu nanorobot uređaj ima mobilnost; pri čemu nanorobot uređaj koristi računalne funkcije za analizu podataka senzora i podešavanje položaja; pri čemu nanorobotski uređaj sadrži komponente za pričvršćivanje i odvajanje od drugih nanorobotskih uređaja; i pri čemu nanorobot uređaj koristi komunikacijsku funkcionalnost za slanje i primanje signala.
Sustav za nanorobotske senzore, koji sadrži: senzore nano elektromehaničkog sustava (NEMS); pri čemu su NEMS senzori strukturirani u nizove; pri čemu NEMS senzori unose podatke u nanorobotski integrirani krug; pri čemu nanorobotski integrirani krug daje povratnu informaciju NEMS senzorima za održavanje podataka senzora; i pri čemu su nizovi NEMS senzora optičko-digitalni.

Sustav za komunikaciju nanorobota, koji sadrži: nano filamente koji djeluju kao antene za nanorobot uređaj; komunikacijsko sučelje za slanje i primanje signala; integrirani krug koji analizira podatke senzora i komunikacijske signale; nanoroboti imaju mobilnost pri čemu se nanofilamenti ponašaju kao repetitori za premještanje komunikacijskih signala između uređaja nanorobota; pri čemu uređaj nanorobota isprekidano emitira signale kako bi emulirao svjetionik; pri čemu se signali nanorobota šalju bežično; pri čemu se signali nanorobota primaju bežično; i pri čemu pokretljivost nanorobota omogućuje nanorobotu da modulira signal kako bi optimizirao njegov prijem ili prijenos.
Sustav za konstruiranje nanorobotskih uređaja, koji sadrži: top-down tehniku litografske izrade; pri čemu su dijelovi nanorobota proizvedeni u nizovima; pri čemu se dijelovi nanorobota kombiniraju pričvršćivanjem nanorobotskih uređaja na rešetku i utiskivanjem uređaja na okvir drugih uređaja; pri čemu su dijelovi nanorobota utisnuti zajedno na rubove svog okvira upotrebom utora za povezivanje dvaju slojeva; pri čemu su dijelovi nanorobota kombinirani u matricu kako bi se kombinirali brojni identični uređaji; pri čemu su dijelovi nanorobota povezani upotrebom igle u nanorazmjerima; pri čemu je igla u nano mjerilu odvojiva; pri čemu klin u nano mjerilu pristaje u spojni podsklop koji drži dva podsklopa u fiksnom položaju.

Sustav za nanobalonski aparat, koji se sastoji od: nanorobotskog uređaja; balonska struktura na nano skali; fleksibilni materijal za nano balon; nanobalon je mobilan; pri čemu se balon nano veličine napuhuje iispuhuje; pri čemu balon nano skale sadrži tekući teret; pri čemu se balon nano veličine kreće od lokacije do lokacije raspodjeljujući svoj teret; gdje balon nano-razmjera čisti krhotine iz suženog prolaza; pri čemu je balon nanorazmjera strukturiran tako da odgovara pumpi mikrorazmjera; pri čemu se balon u nano mjerilu pomiče na ograničeno mjesto u ispuhanom položaju i napuhuje se kako bi izvršio funkciju; i pri čemu je niz balona nano skale organiziran u matričnu konfiguraciju.
6. Sustav za uređaj za nanosjedro, koji sadrži: uređaj za nanorobota; struktura jedra na napuhavanje veličine nano; savitljivi materijal za jedro u nanorazmjerima; nanosail je mobilan; ‘ : pri čemu se jedro u nanorazmjerima napuhuje i ispuhuje; pri čemu se jedro u nano mjerilu pomiče s mjesta na mjesto; pri čemu se jedro u nano mjerilu koristi kao filter; pri čemu se jedro u nano mjerilu koristi kao zamka za blokiranje kemijskog procesa; pri čemu se jedro u nanomjeri koristi za blokiranje otvora strukture u nanomjeri; pri čemu je jedro u nanorazmjerima kemijski dopirano; i pri čemu je jedro u nanorazmjerima izrađeno od polimera.

HOP

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal