Najveći KRIVOTVORITELJ dokumenata – pravnih akata je MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE

0
3317

Najveći KRIVOTVORITELJ dokumenata – pravnih akata je MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
SUDOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ , permanentno , kontinuirano, stalno izrađuju , ovjeravaju i puštaju u pravnu uporabu krivotvorinu javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina , prijepis zemljišno – knjižnog uloška sastavni dio ZEMLJIŠNE KNJIGE . Po osnovi izrađene KRIVOTVORINE od strane suda , sudovi , sudci , donose rješenja i presude u ime REPUBLIKE HRVATSKE koje su po trenutku samog donošenja NIŠTAVNE I PROTU-USTAVNE jer su donesene po osnovi FALSIFIKATA.

 

Obaveza SUDA REPUBLIKE HRVATSKE da u skladu sa uredbom VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine ZATVORI sve ZEMLJIŠNO – KNJIŽNE ODJELA nadležnih Općinskih sudova REPUBLIKE HRVATSKE zbog ne poštivanja uredbe i pri tome SUDOVI , permanentno , kontinuirano , stalno u redovnom dnevnom poslu čine kaznenih djela u službenim prostorijama suda :
a) „KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE ,
b) KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE – rang kaznenog djela krivotvorine novca ,
c) NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE ,
d) ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI“
Sud , bilo koji sud ne smije ovjeriti i izdati dokument VAN SNAGE UPORABE u svojstvu valjane isprave za pravne i upravne poslove.
Prema „Poslovniku suda“ u službenim prostorijama suda ne smije se odvijati kazneno djelo. Svaki sudac koji u pravnom postupku dozna da se kazneno djelo odvija u sudu dužan je istog trena poduzeti sve zakonske radnje kako bi spriječio odvijanje kaznenog djela unutar službenih prostorija suda.
Zemljišna knjiga nije bunar želja ona je tehničko – pravni dokument koji ima propisani način nastajanja kao i način puštanja u pravnu uporabu.
ZEMLJIŠNA KNJIGA se formira po provedenoj „geodetskoj izmjeri fizičkog prostora“ , po navedenoj tehničkoj radnji ZEMLJIŠNA KNJIGA je „TEHNIČKI DOKUMENT“
ZEMLJIŠNA KNJIGA bilo koje katastarske općine „formira se“ nakon provedene geodetske izmjere fizičkog prostora i provedenog javno izlaganja tehničkih podataka. „IZLAGANJE TEHNIČKI PODATAKA NA JAVNI UVID“
Po provedenom javnom izlaganju „tehničkih podataka“ ZEMLJIŠNA KNJIGA se dopunjava pravnim aktima koji se odnose na nekretninu i vlasnika nekretnine.
Po navedenoj pravnoj radnji ZEMLJIŠNA KNJIGA je pravni akt – sudski akt.
Navodi koji su ovdje izneseni zasnovani su , oslonjeni su na ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 114/01 ; 100/04 ; 107/07 ; 152/08 ; 126/10 ; 55/13 ; 60/13 ; 108/17). Iznimno bitan zakon koji malo , malo doživljava neke zakonske promjene kako bi se stekao dojam da se nešto radi i bitno mijenja , a u stvari uvodi dodatnu NESIGURNOST vlasnicima nekretnina jer se svakom novom izmjenom pogoduje pojedincu ili odgovarajućoj INTERESNOJ grupaciji koja ima određene pretenzije prema NEKRETNINAMA.
Članak 2. stav 1 i stav 2. , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : Zemljište je u smislu ovoga Zakona dio zemljine površine koja je u katastru zemljišta označene posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leži (katastarska čestica). Sve što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i ako zakonom nije drugačije određeno , dijeli njegovu pravnu sudbinu , pa se sve odredbe ovoga Zakona utvrđene glede zemljišta odnose i na to.
Članak 3. stav 1 . , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : U zemljišne se knjige upisuje stvarno pravo na zemljištima , a i druga prava za koja je to zakonom određeno.
Članak 5. stav 1 . , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : Zemljišne knjige vodi općinski sud kao zemljišnoknjižni sud prvog stupnja.
Članak 7. stav 1 . i stav 2. , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : Zemljišna knjiga je javna i svatko može zahtijevati uvid u zemljišnu knjigu. Iz zemljišne knjige izdaju se izvadci iz glavne knjige i preslike ili spisi iz zbirke isprava.
Članak 8. stav 1 . i stav 2. , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : Zemljišne knjige , izvaci . odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava . Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta.
Članak 9. stav 1 . i stav 2. , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere . Što je ovim zakonom određeno glede katastra zemljišta na odgovarajući se način primjenjuje i na druge katastre ako su podaci oz njih mjerodavni za zemljišne knjige.
I Z N I M N O B I T N O :
Članak 10. stav 1 . , stav 2. i stav 3. , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima , a osobito moraju biti katastarski brojevi čestica , njihova površina prema katastru , kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njihove površine (izgrađenost zemljišta). Odluke sudova i drugih vlasti o knjižnim pravima moraju sadržavati oznake i podatke o katastarskom broju i površini katastarske čestice , kao i o katastarskoj općini u kojoj leže , onako kako su ti podatci označeni u ZEMLJIŠNOJ KNJIZI. Ako se razlikuju podatci u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta , mjerodavni su za knjižno pravo podaci u ZEMLJIŠNOJ KNJIZI , dok ne budu promjenjeni po odredbama stavka 4. ovoga članka.
U „video“ zapisu saborskog zastupnika saborskog zastupnika gospodina STEVE CULEJA jasno i nedvosmisleno je izneseno da predlagatelj Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE sa svojim tehničkim – ekspertnim grupama iznosi KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA u kojem decidirano navodi da se određuje „NULTI“ početak ZEMLJIŠNE KNJIGE pedeset (50) ili sedamdeset (70) godina retrogradno što eksplicitno znači da ZEMLJIŠNE KNJIGE koje su izrađene od 1950 godine ili 1970 godine trebaju biti ZAKONITE I PRAVNO VALJANE .
Prema ZAKONU O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNIN Klasa: 011-01/18-01/149 ; Urbroj: 71-06-01/1-18-2 ; od dana Zagreb, 5. prosinca 2018. objavljeno u NN 112/2018 pod brojem 2167 od dana 14.12.2018. godine decidirano je navedeno , citiram :
Članak 2. ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNIN Klasa: 011-01/18-01/149 ; Urbroj: 71-06-01/1-18-2 definira , citiram : Poslovi državne izmjere, katastra nekretnina, katastra infrastrukture, registra zgrada, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena od interesa su za Republiku Hrvatsku.
Članak 7. , stav 1. i stav 3. , ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNIN Klasa: 011-01/18-01/149 ; Urbroj: 71-06-01/1-18-2 definira , citiram : Podaci katastra nekretnina temelj su za ZEMLJIŠNE KNJIGE koje vode zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova. Zemljišnoknjižni odjeli općinskih sudova dužni su područnim uredima za katastar odnosno tijelu nadležnom za katastarske i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: ured Grada Zagreba) dostaviti svoja rješenja koja utječu na podatke u katastru nekretnina odmah po njihovoj provedbi u zemljišnoj knjizi.
U kontekstu ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 114/01 ; 100/04 ; 107/07 ; 152/08 ; 126/10 ; 55/13 ; 60/13 ; 108/17) i ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNIN Klasa: 011-01/18-01/149 ; Urbroj: 71-06-01/1-18-2 izneseni prijedlog radne skupine pravnika i tehničkog osoblja skupa sa aktualnim Ministrom pravosuđa gospodinom DRAŽENOM BOŠNJAKOVIĆEM demonstriraju DILETANTIZAM , KRETENIZAM s obzirom na činjenicu da su završili NAVODNO pravni fakultet .
Vrlo je upitno s obzirom na prijedlog da li su pravnici „ekspertne grupe i Ministar pravosuđa gospodin DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ završili – pravni fakultet“ , jer prijedlog koji je upućen u SABORSKU PROCEDURU usvajanja izmijenjenog i dopunjenog ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA upućuje da su predlagatelji „hodali oko pravnog fakulteta“ ili da su „diplom pravnog fakulteta kupili“ .
„Ekspertna grupa – pravni tim i Ministar pravosuđa gospodin DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ“ očito građane REPUBLIKE HRVATSKE , smatraju „budalama“ , neobrazovanim ljudima , koji slijepo vjeru Ministarstvu pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE.
Svaki prosječni građanin REPUBLIKE HRVATSKE , a posebno mlađa generacija zna se služiti „INTERNETOM“ , tražilicom „google“ , što eksplicitno znači da svaki građanin REPUBLIKE HRVATSKE možete potražiti objašnjenja na „google“ – u , za traženi pojam i naći na stotine obrazloženja .
Kao navodnom pravniku Ministru pravosuđa gospodinu DRAŽENU BOŠNJAKOVIĆU i ekspertnoj grupi morao bi biti poznato da se o odlučenoj stvari ne može odlučivati :
res iudicata
res iudicata [re:s ju:dika:’ta] (lat.: presuđena stvar), u rim. pravnoj tradiciji i u suvremenom procesnom pravu, izraz koji označuje predmet (spor, pitanje) o kojem je donesena pravomoćna presuda (odluka).
Odlučena stvar je „UREDBA“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine koja u točki „VI“ definira , citiram :
„VI.
Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječ¬nja 2010. godine.“
PRAVNA SNAGA UREDBE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana 04.08.2004. godine definira da od dana 01. 01. 2010. godine stupa na snagu HTRS96/TM kartografska projekcija
PRAVNA UČINAK UREDBE po osnovi točke „VI“ , UREDBE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana 01.01.2010. godine sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina katastarski plan , posjedovni list , zemljišna knjiga , GUP i PUP , moraju biti izrađeni u uručeni korisniku javnih isprava u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji
PRAVNA POSLJEDICA UREDBE donesene 04.08.2004. godine Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana 01.01.2010. godine u koliko javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina nisu izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji službeni javni prostori državnih tijela REPUBLIKE HRVATSKE s prenesenim ovlastima moraju biti „ZAPREČENI“ odnosno zapečaćeni Iz razloga što se u njima permanentno odvija kazneno djelo KRIVOTVORINA JAVNIH ISPRAVA, KRIVOTVORINA VRIJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE, STJECANJE NEOSNOVANO MATERIJALNIH DOBARA – NOVCA , ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI
Predlagatelj Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE sa svojim tehničkim – ekspertnim grupama nije ovlašten PREDLOŽITI promjenu ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA u kojem decidirano navodi da se određuje „NULTI“ početak ZEMLJIŠNE KNJIGE pedeset (50) ili sedamdeset (70) godina retrogradno što eksplicitno znači da ZEMLJIŠNE KNJIGE koje su izrađene od 1950 godine ili 1970 godine trebaju biti ZAKONITE I PRAVNO VALJANE , jer predlaže postupanje SUPROTNO „UREDBI“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana 04.08.2004. godine , navodu u točki „VI“
Očito je da „Ekspertna grupa – pravni tim i Ministar pravosuđa gospodin DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ“ ne žele shvatiti da je geodetska izmjera predočena u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ stavljena VAN SNAGE UPORABE u status ZASTARE od dana 01.01.2010. godine po osnovi „UREDBI“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana 04.08.2004. godine . Ministar pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE je bio prisutan na sjednici VLADE REPUBLIKE HRVATSKE pri donošenju UREDBE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 iz navedenog razloga ne može reći da nije upoznat sa predmetnom uredbom , njenom pravnom snagom , njenim pravnim učinkom i njenom pravnom posljedicom. Geodetska izmjera u skladu sa člankom 9. stav 1 . , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA i člankom 7. , stav 1. , ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNIN je osnova za izradu ZEMLJIŠNE KNJIGE
Od 17.11.1924. godine pa do 01.01.2010. godine osnovna i zakonita kartografska projekcija na ozemlju REPUBLIKE HRVATSKE je „Gauss-Krügerova projekcija meridijanskih zona“ koja je od dana 01.01.2010. godine VAN SNAGE UPORABE , u statusu ZASTARE , što je putem automatizma i ZEMLJIŠNA KNJIGA izrađena po osnovi geodetske izmjere u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ VAN SNAGE UPORABE u statusu ZASTARE.
„Ekspertna grupa – pravni tim i Ministar pravosuđa gospodin DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ“ nisu ovlašteni da „NIŠTAVNI PRAVNI AKT“ koji se stekao status „ZASTARE za bilo koju upravnu ili pravnu radnju“ reanimiraju i dodjeli joj pravni status jer djeluju protiv „UREDBI“ VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana 04.08.2004. godine .
Jednom kada je stečena zastare ili kada su stvoreni uvjeti za ZASTARU JAVNE ISPRAVE , javna isprava se ne može REANIMIRATI i dovesti u pravno valjan akt jer je jedno NIŠTAVAN AKT , UVJEK NIŠTAVAN AKT pa bez obzira što ga izrađuje , ovjera i pušta u pravnu uporabu SUD REPUBLIKE HRVATSKE – NIŠTAVAN DOKUMENT JE UVJEK NIŠTAVAN DOKUMENT.
Da li Ministar pravosuđa DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ misli da su ljudi – građani REPUBLIKE HRVATSKE – neznalice , da ne znaju pročitati zakone i pod-zakonske akte ili da osobe određene struke kao na primjer GEODETSKE STRUKE ne znaju da su sve ZEMLJIŠNE KNJIGE REPUBLIKE HRVATSKE „NIŠTAVNE“ – VAN SNAGE UPORABE u statusu zastare od dana 01. 01. 2010. godine.
Najveći KRIVOTVORITELJ dokumenata – pravnih akata je MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE . Zemljišno – knjižni odjeli nadležnih Općinskih sudova su pod ingerencijom Ministarstva pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE.
SUDOVI U REPUBLICI HRVATSKOJ , permanentno , kontinuirano, stalno izrađuju , ovjeravaju i puštaju u pravnu uporabu krivotvorinu javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina , prijepis zemljišno – knjižnog uloška sastavni dio ZEMLJIŠNE KNJIGE , Po osnovi izrađene KRIVOTVORINE od strane suda , sudovi , sudci , donose rješenja i presude u ime REPUBLIKE HRVATSKE koje su po trenutku samog donošenja NIŠTAVNE I PROTU-USTAVNE jer su donesene po osnovi FALSIFIKATA.
ZAŠTO TO NAVODIM ?

 

Vlada bilo koje države zakone uređuje UREDBAMA pa tako i VLADA REPUBLIKE HRVATSKE , što eksplicitno znači pravni akti su po rangu poredani : USTAV REPUBLIKE HRVATSKE , UREDBE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE , ZAKONI , POD – ZAKONSKI AKTI , PRAVILNICI I ODLUKE.
Niži zakonodavni akt ne može djelovati i mijenjati viši pravni/zakonodavni akt.
Kako onda predlagatelju Zakona o zemljišnim knjigama „Ministarstvu pravosuđa RH“ pada na pamet da odlučuje o odlučenoj stvar UREDBI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana 04.08.2004. godine , mijenjati istu uredbu i djelovati na njenu pravnu snagu , na njen pravni učinak i djelovati na izazvanu pravnu posljedicu navedenom uredbom.
Očito je da se radi o „diletantizmu i kretenizmu“ stručnih timova , ekspertnih grupa pa i samog Ministra pravosuđa gospodina DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA“ kada ZAKONOM mijenjaju „krajnji izvršni datum“ 01.01.2010. godine do kada su sve ZEMLJIŠNE KNJIGE REPUBLIKE HRVATSKE MORALE BITI URAĐENE – IZRAĐENE U OSNOVNOJ I ZAKONITOJ HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI I PUŠTENE U PRAVNU UPORABU.
Očito je da „Ekspertna grupa – pravni tim i Ministar pravosuđa gospodin DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ“ ne želi iznijeti činjenicu da u vremenu od 1950 godine pa do 1970 godine odnosno 1991 godine nije postojalo „PRIVATNO VLASNIŠTVO“ već je isključivo postojalo „DRUŠTVENO VLASNIŠTVO sa pravom korištenja“ , dva politička sustava koja se ne mogu preklapati jer „VLASNIŠTVO“ definiraju na dva različita načina, pa tko ZEMLJIŠNE KNJIGE izrađene od 1950 godine pa do 1991 godine različito definiraju vlasništvo i vlasnička prava koja nisu kompatibilna sa sadašnjim USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE , ZAKONIMA i pod – zakonskim aktima.
Geodetska izmjera od 17.11.1924. godine pa do 1950 godine na ozemlju REPUBLIKE HRVATSKE nije rađena jednim djelom zbog „PRVOG SVJETSKOG RATA“ i „DRUGOG SVJETSKOG RATA“ , a drugim djelom jer nije bilo novca za provedbu izmjere teritorijalnog prostora REPUBLIKE HRVATSKE kao i što nije bilo dovoljno tehničkog osoblja za provedbu geodetske izmjere REPUBLIKE HRVATSKE .
Od 1950 godine pa do 1991 godine rađene su geodetske izmjere ali u većem djelu tih izmjera nisu uređene ZEMLJIŠNE KNJIGE iz razloga što je sve bilo DRUŠTVENO VLASNIŠTVO . Dovoljan primjer je GRAD ZAGREB .
Treća katastarska izmjera grada Zagreba trajala je od 1958. do 1965. god. i odvijala se u novim političkim uvjetima kada je Hrvatska bila u sastavu SFR Jugoslavije. Izmjera je izvedena djelomično numeričkim terestičkim metodama, a djelomično aero-fotogrametrijskim mjerenjem te je izrađeno više od 1300 listova plana u mjerilu 1:1000 za izgrađeni dio.
U drugoj i trećoj detaljnoj izmjeri grad je mjeren i visinski te je tako nastala geodetsko-katastarska dokumentacija mogla služiti kao podloga za tehnička planiranja i projektiranja.
Treba naglasiti da su zemljišno – knjižni operati (dokazi o vlasništvu) izrađeni po osnovu PRVE i DRUGE geodetske izmjere Grada Zagreba.
Prva detaljna katastarska izmjera Zagreba izvedena je u okviru zemaljske katastarske izmjere Austro-Ugarske Monarhije od 1857. do 1862. godine
Druga detaljna katastarska izmjera izvedena je, na zahtjev Poglavarstva slobodnoga kraljevskoga grada Zagreba i na prijedlog gradskoga građevnog ureda, od 1909. do 1913. god.
Eksplicitno znači da prijestolnica REPUBLIKE HRVATSKE Grad ZAGREB ima NIŠTAVNU ZEMLJIŠNU KNJIGU od dana 17.11.1924. godine
Saborski zastupnik gospodin STEVO CULEJ u video prikazu iznosi činjenicu koju većina građana REPUBLIKE HRVATSKE ne zna jer se nisu susretali sa „ZAKONSKOM OTIMAČINOM VLASNIŠTVA“ koju je provodila „FNRJ“ i „SFRJ“ koja datira iz intervala od 1950 godine pa do 1970 godine NARODNI ODBOR KOMISIJA ZA UZURPACIJE .

 

Eksplicitno znači , postojala je komisija koja je „LEGALIZIRALA UZURPACIJU VLASNIŠTVA“ , naravno ta legalizacija uzurpacije nije išla u korist „malog čovjeka“ već je išla u korist tadašnjih političara ili osoba iz lokalne uprave i samouprave . Dalo bi se reći NIŠTA NOVAO.
„Ekspertna grupa – pravni tim i Ministar pravosuđa gospodin DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ“ žele LEGALIZIRATI OTIMAČINU VLASNIŠTVA koja se je provodila na štetu stvarnih vlasnika u korist političke elite i osoba iz „miljea“ lokalne uprave i samouprave.

LEGALIZACIJA KRIMINALA na mala vrata po osnovi „Ekspertne grupe – pravnog tima i Ministra pravosuđa gospodina DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA“ . Pravni sustav REPUBLIKE HRVATSKE na kraju pokazuje svoj pravo lice u službi kriminala – OTIMAČINE VLASNIŠTVA što je eksplicitno djelovanje MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE protiv USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE koji članku 48. „jamči pravo vlasništva“.
Kako provoditi USTAVNI POSTULAT „jamči se pravo vlasništva“ kada „Ekspertne grupe – pravnog tima i Ministra pravosuđa gospodina DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA“ djeluju suprotno USTAVU REPUBLIKE HRVATSKE i legaliziraju OTIMAČINU VLASNIŠTVA po osnovi ZAKONA nižeg pravnog akta od USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE .
Pljačka građana REPUBLIKE HRVATSKE „EPSKIH RAZMJERA“ provedena je u postupku „LEGALIZACIJE LEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA NA TERITORIJALNOM PROSTORU REPUBLIKE HRVATSKE“ . Pljačka je provedena po osnovi NIŠTAVNIH JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA.
Neka odgovori ANKA MRAK TARITAŠ i IVANA VRDOLJAK kako su „opljačkali“ 840000 građana REPUBLIKE HRVATSKE u postupku „legalizacije legalno izgrađenih objekata u fizičkom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE“ jer sva rješenja u upravnom postupku koja se odnose na rušenje objekata ili plaćanja bilo kakvih „kazni“ ili državnih pristojbi – nadoknada donesena su po osnovi JAVNIH ISPRAVA iz domene prostornog registra nekretnina koje su VAN SNAGE UPORANE , 80% od dana 17.11.1924. godine , a preostalih 20% su VAN SNAGE UPORABE od 01.01.2010. godine .
„HIR , TIRANIJA , SAMOVOLJA“ bivših ministra graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE gospođe ANKE MRAK TARITAŠ i gospodina IVANA VRDOLJAK u svom ministarskom radu , prisvojili su nedopuštene ovlasti , jer za kaznena djela „PLJAČKU GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE“ koja su počinili nisu odgovarali zbog imuniteta kojeg ministar ima , iz razloga da bi se pokazalo „TKO SAM , ŠTO SAM , VLAST SAM I MOGU ČINITI NEKAŽNJENO ŠTO HOĆU“ .
Rušenje privatnih stambenih objekata koji uživaju zaštitnu mjeru „ZASTARE“ – javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina smatra se uništavanjem privatne imovine.
Zastrašivanje „izvođenjem bagera na parcele i nasilno rušenje objekata u privatnog vlasništva“ dovodi do teški psihičkih poremećaja kod vlasnika nekretnina koje su srušene, a po osnovi NIŠTAVNIH UPRAVNIH RJEŠENJA.
Uništenje imovine , rušenje stambenih jedinica izazivaju kod vlasnika nekretnina psihičku i fizičku bol koju REPUBLIKA HRVATSKA je obavezna nadoknaditi materijalno i novčano .
Od stambeno situiranog čovjeka bivši ministri graditeljstva i prostornog uređenja gospođa ANKA MRAK TARITAŠ i gospodin IVAN VRDOLJAK doveli su vlasnike nekretnina izgrađenih objekata do „prosjačkog štapa – beskućnika“.
Postupanje bivših ministara graditeljstva i prostornog uređenja gospođe ANKE MRAK TARITAŠ i gospodina IVANA VRDOLJAKA , nema veze sa ZAKONOM jer su sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina VAN SNAGE UPORABE , već njihovo postupanje ima veze sa sustavnom , permanentnom „plačkom“ građana REPUBLIKE HRVATSKE kako bi se punio nezakonito DRŽAVNI PRORAČUN. Teški „fijasko“ !
ZAŠTO PLJAČKATE SVOJ NAROD ?
Istupite javno i dajte odgovore na PROVEDENU PLJAČKU GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE.
RJEŠENJE ili PRESUDA donesena po osnovi javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina stavljenih VAN SNAGE UPORABE u status ZASTARE – NIŠTAVNOSTI dovode ista rješenja ili presude u status NIŠTAVNOSTI i nemogućnosti pravnog djelovanja na stranku protiv koje je doneseno jer rješenje ili presuda koja je donesena po NIŠTAVNOM dokumentu je NIŠTAVNA.
Saborski zastupnik gospodin STEVO CULEJ u priloženom video zapisu iznosi još jednu bolnu činjenicu Ministarstva pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE.
Jedan manji broj ZEMLJIŠNIH KNJIGA uništeno je za vrijeme DRUGOG SVJETSKOG RATA .
Saborski zastupnik gospodin STEVO CULEJ je pročitao rješenje poslovni broj Z-13872/2012 u kojem se decidirano navodi da je ZEMLJIŠNA KNJIGA uništena za vrijeme „II Svjetskog rata“ i da nije obnovljena. Predmetno rješenje odnosi se na katastarsku općinu POSEDARJE.
Da bi stekli predodžbu koliki je to geodetski posao iznijet ću slijedeće podatke kao osoba iz struke BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike.
Jedna geodetska ekipa opremljena „elektrooptičkim daljinomjerom“ može katastarsku općinu POSEDARJE geodetski snimiti i matematički obraditi unutar 1,5 godina a potom u slijedećih pola godine provesti javno izlaganje tehničkog uratka . U slijedećih godinu dana može izraditi ZEMLJIŠNU KNJIGU k. o. Posedarje . U ovoj kratkoj prezentaciji razvidno je da za NOVU IZMJERU k. o. POSEDARJE i izradu ZEMLJIŠNE KNJIGE potrebno je nepune tri (3) godine. Prema podatcima koje je pročitao saborski zastupnik gospodin STEVO CULEJ u svom video iskazu od završetka „II Svjetskog rata“ , a to znači od 1945 godine pa do danas 2019 godine javne isprave katastarske općine POSEDARJE su NIŠTAVNE.
Dolazimo do Ministra pravosuđa gospodina DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA gdje je geodetska izmjera REPUBLIKE HRVATSKE „PROCES KOJI TRAJE“ , bilo bi zanimljivo čuti gospodina DRAŽENA BOŠNJAKOVIĆA i njegovo objašnjenje zašto javne isprave katastarske općine POSEDARJE u ovih (2019 -1945 = 74) sedamdeset četiri (74) godine nisu izrađene.
Najveći KRIVOTVORITELJI javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina su :
– MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
– Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja REPUBLIKE HRVATSKE
– DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike