FALSIFIKATI UPRAVNIH AKATA IZDANIH OD MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH , ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE i lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA

0
2956

FALSIFIKATI UPRAVNIH AKATA IZDANIH OD
MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH ,
ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE i
lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA
nekretnina od stvarnih vlasnika na Poluotoku Marjan je oteta po obliku „RATNOG PLIJENA“
SUSTIPAN = GROBLJE – 28.702 RASPADNUTIH TIJELA U ZEMLJI
A NE „PARK ŠUMA“

 

 

U Gradu Splitu i dalje ništa nova, vlasnici nekretnina na Poluotoku Marjanu bore se za ostvarenje – realizaciju vlasničkih prava ono što im USTAV REPUBLIKE HRVATSKE jamči po članku 48. , kao i prava koja su vlasnicima nekretnina osigurana ZAKONOM O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 22/00 ; 73/00 ; 129/00 ; 114/01 ; 79/06 ; 141/06 ; 146/08 ; 38/09 ; 153/09 ; 143/12 ; 152/14) po članku 22. stav1. i članka 30. stav 1. i 2.
Po društvenim mrežama „faceboocu“ “Marjan svima ne samo njima” i „Društvo Marjan“ danas se mogu pročitati , glorificirani tekstovi , u kojima se opravdava i pozdravlja postupak gospodina Andre Krstulovića Opare gradonačelnika Grada Splita što je postupio prema odluci Gradskog vijeća Grada Splita i zatražio upis POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA NAD NEKRETNINAMA NA POLUOTOKU MARJAN.
– Od strane gospodina Andre Krstulovića Opare gradonačelnika Grada Splita upućen je „DOPIS“ KLASA : 351-01/19-01/07 , URBROJ : 2181/01-01/01-19-4 , od dana 29. srpnja 2019. godine gospodinu BLAŽENKU BOBANU Županu SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE , Domovinskog rata broj 2. Split koji je dostavljen „osobno na ruke Županu“ , a potom proslijeđen UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNE POSLOVE , KOMUNALNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITU OKOLIŠA gospođi MARIJI VUKOVIĆ i gospodinu MARIJU RADEVENJIĆU (PRILOG – 1)
– Tehnička služba lokalne uprave i samouprave Grada SPLITA – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , prosljeđuje „DOPIS“ KLASA : 351-01/19-01/107 ; URBROJ : 2181/01-03-01/4-19-2 , od dana 22. srpnja 2019. godine , pod nazivom predmeta : „UPIS POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA ZAŠTIČENOG PODRUČJA PRIRODE – PARK ŠUMA MARJAN“ i to MINISTARSTVU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH , sa adresom Radnička cesta 80 ; Zagreb i to se ima uručiti na ruke gospodinu dr. sc. TOMISLAVU ČORIĆU , ministru. (PRILOG – 2)
– MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH , Uprava za zaštitu prirode donosi „DOPIS“ KLASA : 612-07/19-21/01 ; URBROJ : 517-05-2-19-2 , od dana 26. srpnja 2019. godine u predmetu : „UPIS POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA PARK ŠUME MARJAN“ kojeg potpisuje Pomoćnik Ministra IGOR KREITMEYER , a dostavljeno je lokalnoj upravi i samoupravi GRADU SPLITU , UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO PLANIRANJE UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA. (PRILOG – 3)
Svi upravni akti doneseni po rangu TEŽINE : MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH KLASA : 612-07/19-21/01 ; URBROJ : 517-05-2-19-2 , od dana 26. srpnja 2019. godine , gospodina Andre Krstulovića Opare gradonačelnika Grada Splita , „DOPIS“ KLASA : 351-01/19-01/07 , URBROJ : 2181/01-01/01-19-4 , od dana 29. srpnja 2019. godine i od tehničke službe lokalne uprave i samouprave Grada SPLITA – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , „DOPIS“ KLASA : 351-01/19-01/107 ; URBROJ : 2181/01-03-01/4-19-2 , od dana 22. srpnja 2019. godine su TEŠKO KAZNENO DJELO „KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE“ jer se po osnovi krivotvorine pokreče postupak ograničavanja stvarnih prava vlasništva stvarnim vlasnicima na nekretninama koje se nalaze na poluotoku MARJAN.
FALSIFIKAT !
Tehnička služba lokalne uprave i samouprave Grada SPLITA – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , prosljeđuje „DOPIS“ KLASA : 351-01/19-01/107 ; URBROJ : 2181/01-03-01/4-19-2 , od dana 22. srpnja 2019. godine , pod nazivom predmeta : „UPIS POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA ZAŠTIČENOG PODRUČJA PRIRODE – PARK ŠUMA MARJAN“ MINISTARSTVU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH , sa adresom Radnička cesta 80 ; Zagreb pri tome se decidirano navode javne isprave koje su u prilogu , citiram :
– Osnivački akt o utvrđivanju zaštićenog područja Marjan te izmjena iste
– Osnovne karte iz 1988 godine s ucrtanim granicama područja
– Upis posebnog pravnog režima kulturnog krajolika Marjan
– Vlasnička i posjedovna karta s katastarskim planom , granicom park-šume te popisom svih katastarskih i zemljišno – knjižnih čestica u sastavu park-šume Marjan – izrađene za potrebe Plana posebnog obilježja Park šume Marjan 2012. godine koja nije usvojena zbog prestanka zakonske obaveze – Geoprojekta
– Dodatni dopis katastarskih i zemljišno – knjižnih čestica u sastavu park – šume Marjan – izrađen od strane djelatnika Javne ustanove za upravljanje par šumom Marjan – iz rujna 2018. godine
Upravni akti koji se navode da su u prilogu dostavljeni MINISTARSTVU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH su PRAVNI I TEHNIČKI FALSIFIKAT – iznimno opasni upravni akti iz razloga što je osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine , deklarativne prirode u kojem se konstatira da je na Poluotoku Marjan u površini od 178ha pod kulturom šumom dok površina u iznosu od 164ha je pod POLJOPRIVREDNOM KULTUROM (oranica , livada , pašnjak , vrt , voćnjak , maslinik . neplodno –kamenjar) . ( PRILOG – 4)
Ni u jednom svom dijelu RJEŠENJA broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine se ne navode katastarske čestice (zemljišno – knjižne čestice) na Poluotoku Marjan na koje se odnosi osnivački akt.
Pomoćnik Ministra IGOR KREITMEYER u „DOPISU“ KLASA : 612-07/19-21/01 ; URBROJ : 517-05-2-19-2 , od dana 26. srpnja 2019. godine u predmetu : „UPIS POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA PARK ŠUME MARJAN“ nema pravne osnove osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine smatrati pravno valjanim aktom jer PRAVNO I TEHNIČKI nije određen na koje katastarske čestice se odnosi.
Od dana 16.12.1964. godine kada je donesen osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ pa do 29.12.1988. godine kada je donesena RJEŠENJE O DOPUNI I IZMJENI , osnivačkog akta pod brojem 01-11930/1-88 decidirano naslovljeno „RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU POLUOTOKA MARJAN SA SUSTIPANOM U SPLITU ZAŠTIČENIM OBJEKTOM PRIRODE – REZERVAT PRIRODNOG PREDJELA (PARK – ŠUMA) , razvidno je da su se u fizičkom prostoru odvijale određene TEHNIČKE RADNJE koje danas ne odgovaraju donesenim UPRAVNIM AKTIMA broj : 200/3-1964. , MK/MZ pa do 29.12.1988. godine pod brojem : 01-11930/1-88 . ( PRILOG – 5)
„RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU POLUOTOKA MARJAN SA SUSTIPANOM U SPLITU ZAŠTIČENIM OBJEKTOM PRIRODE – REZERVAT PRIRODNOG PREDJELA (PARK – ŠUMA), „linija“ razgraničenja POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA“ je definirana opisno što znači da ne definira sadržaj prostora , a ujedno ne definira što se u tom prostoru nalazi , odnosno što je u fizičkom prostoru zatečeno na dan 29.12.1988. godine . U navedenom upravnom aktu u točci „III“ definirano je
„III. Umjesto riječi rezervat prirodnog predjela (park – šuma) treba da stoji „park – šuma“ . Granice utvrđene u točki „I. – opisnog sadržaja“ ovoga rješenja ucrtane su na topografskim kartama mjerila 1:1000.“
Rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine decidirano navodi da „linija razgraničenja posebnog pravnog režima“ mora biti ucrtana na katastarskom planu 1:1000.
U čemu se sada čini FALSIFIKAT upravnog akta rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine i katastarskog plana mjerila 1:1000 ?
Od dana 29,12,1988. godine pa do 29.07.2019. godine u definiranom fizičkom prostoru „linije razgraničenja posebnog pravnog režima“ od ostalog fizičkog prostora lokalna uprava i samouprava GRAD SPLIT svojim odlukama uređenja prostora po osnovi „Generalnog Urbanističkog Plana Grada Splita“ i „Provedbenog Urbanističkog Plana Grada Splita“ u zaštićenom prostoru „PARK ŠUME“ provodi GRAĐEVINSKE RADOVE .
Promjenom fizičkog prostora na Poluotoku Marjan od strane lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA putem AUTOMATIZMA „zaštićeni prostor , prostor pod pravnim režimom“ je PONIŠTEN – DISKVALIFICIRAN .
Iz priloženih skica PROSTORNOG UREĐENJA GRADA SPLITA iz 1978 godine razvidno je da osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine nije implementiran u fizički prostor , samim time osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine ne postoji . (PRILOG – 6)
Da bih se mogla komentirati gradnja individualnih stambenih objekata na Poluotoku Marjan , mora se znati slijedeće.
Nitko , ama baš nitko od vlasnika nekretnine nije POKLANJAO ili DARIVAO nekretninu GRADU SPLIT od 1945 godine pa do 25. 06. 1991. godine , već je NEKRETNINA vlasnicima otimana – KONFISCIRANA , NACIONALIZIRANA ili „putem prijateljskog uvjeravanja“ – „ako ne prepišeš imovinu na grad – pojest će te noć“ . Vlasnici u strahu za svoj život prepisivali su svoju imovinu gradu.
Oduzeta nekretnina stvarnim vlasnicima na Poluotoku Marjan je RATNI ZLOČIM koji ne zastarijeva , nekretnina od stvarnih vlasnika je preuzeta po obliku „RATNOG PLIJENA“ iznimno teška kaznena djela .
ODLUKE ili RJŠENJA koja su donesena po osnovi RATNOG ZLOČINA nemaju pravnu vrijednost i ne mogu izazvati pravni učinak spram stvarnih vlasnika.
NACIONALIZACIJA PRIVATNOG VLASNIŠTVA :
ZAKONI o nacionalizaciji koji su se provodili u razdoblju od1945. do 1966. godine i to :
– prva nacionalizacija ili oduzimanje imovine prema «Zakon o nacionalizaciji privatnih i privrednih poduzeća» 1946. godine
– druga nacionalizacija ili oduzimanje imovine prema: «Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta» 1958. godine
– treća nacionalizacija; pod njome se podrazumijeva podruštvljenje građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog karaktera
Osnivački akt od dana 16.12.1964. godine donesen u državi FNRJ , pravni slijednik je država SFRJ.
Karakteristika nekretnina u fizičkom prostoru 1964 godine je DRUŠTVENO VLASNIŠTVOM s pravom korištenja gdje su tadašnja državna tijela s prenesenim ovlastima mogla upravljati fizičkim prostorom u ime države FNRJ ili SFRJ – pravnog slijednika kako su željele bez da nekome obrazlažu svoje postupke jer su odluke LOKALNIH UPRAVNIH TJELA smatrana da su donesena u ime države i nisu propitivana , a uz to „privatno vlasništvo“ NIJE POSTOJALO.
Izgradnja individualnih stambenih objekata od trenutka donošenja osnivačkog akta broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine pa do 1985 godine mogla se je provoditi isključivo preko STAMBENIH ZADRUGA koje su kontrolirane od GRADA.

 

Prema volji POLITIČKE garniture koja je upravljala GRADOM SPLITU linija razgraničenja posebnog pravnog režima na Poluotoku Marjan se je stalno – permanentno pomicala prema unutrašnjosti poluotoka Marjan i to planski od GRADSKE UPRAVE.
Uvijek su postojali zaslužni građani Grada Splita koji su dobivali građevinske parcele sa izrađenim građevinskim dozvolama sa odobrenjima za gradnju od strane GRADSKE UPRAVE GRADA SPLITA.
Uvijek su postojali , generali , oficiri , pukovnici i potpukovnici JNA koji su prostoru posebnog pravnog režima dobivali građevinske parcele sa izrađenim građevinskim dozvolama sa odobrenjima za gradnju od strane GRADSKE UPRAVE GRADA SPLITA.
Radi se o povlaštenoj SEKTI – političara i vojnih lica radi kojih je mijenjana linija razgraničenja posebnog pravnog režima na Poluotoku Marjan.
Osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine donesen je po osnovi ŠTETNOG ZAKONA za REPUBLIKU HRVATSKU – „druga nacionalizacija ili oduzimanje imovine prema: «Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta» 1958. godine“
Osamostaljenjem REPUBLIKE HRVATSKE od dana 25. 06. 1991. godine donesen je USTAV REPUBLIKE HRVATSKE
USTAVNU ODLUKU o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske
U točki „III“ decidirano se navodi , citiram :
Međunarodni ugovori koje je sklopila i kojima je pristupila SFRJ primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj ako nisu u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske, na temelju odredaba međunarodnoga prava o sukcesiji država u pogledu ugovora.
Kako je navedeni zakon «Zakon o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta» štetan zakon „zbog provedene otimačine privatnog vlasništva“ tako je i štetan akt donesen po istom zakonu.
Implementacija USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE , jamči se pravo vlasništva članak 48. pravno je realiziran u praksi kroz ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 22/00 ; 73/00 ; 129/00 ; 114/01 ; 79/06 ; 141/06 ; 146/08 ; 38/09 ; 153/09 ; 143/12 ; 152/14) članak 22. stav 1. i članak 30.
Po osnovi ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 22/00 ; 73/00 ; 129/00 ; 114/01 ; 79/06 ; 141/06 ; 146/08 ; 38/09 ; 153/09 ; 143/12 ; 152/14) , članovima 359. ; 360. ; 361. ; 362. ; 363. ; 364. i 365. stvarnim vlasnicima nekretnina , nekretnina je vraćena .
Navedena činjenica definira da osnivački akt rješenje broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine i rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine ne mogu djelovati na privatno vlasništvo jer su PROTU – USTAVNI AKTI.
– rješenje broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
– rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
iz razloga što djeluje protiv privatnog vlasništva – USTAVNOG POSTULATA
Osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine i rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine REPUBLIKA HRVATSKA po osnovi sile zakona , ZAKONA o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Klasa: 011-01/90-01/98 ; Urbroj: 71-90-1 ; Zagreb, 5. listopada 1990. godine u cijelosti PONIŠTILA.
ZAKONU O ŠUMAMA definira najmanju površinu koja se definira u svojstvu šume , a to je 0,1ha (1000m2) , da li se radi o samonikloj šumi ili o sađenoj šumi , svejedno je.
Ne postoji terminologija „uređena šuma“ i „neuređena šuma“ . Postoje termini „sađena šuma“ i „samonikla šuma“ , odnosno „društveni vlasnik – REPUBLIKA HRVATSKA koja je prenijela svoja upravljačka prava , odnosno ovlastila da kulturom – šuma upravlja u ime i za ime REPUBLIKE HRVATSKE trgovačko društvo HRVATSKE ŠUME d. o. o.“ – društvene šumo-posjednik i „privatno vlasništvo – koje se dokazuje prijepisom zemljišno – knjižnog uloška u kojem je razvidan vlasnik nad kulturom šuma – privatni – šumo-posjednik.
Upis u posjedovnom listu (katastarskog operata) nema pravo značenje vlasnika i sa posjedovnim listom (upravnim aktom) ne može se djelovati na sudski akt – dokaz o vlasništvu.

 

Kada iz nekog razloga samonikla šuma iznikne na poljoprivrednoj kulturi (oranica , livada , pašnjak , vrt , maslinik , voćnjak , neplodno, kamenjar ) i navedena kultura je registrirana u katastarskom operatu u posjedovnom listu pod kulturom i klasom tada posjednik može „samoniklu šumu“ posjeći i privesti svrsi zemljišno – knjižnu česticu prijašnjoj kulturi bez da vlasnik = posjednik trpi bilo kakvu štetu ili bilo kakve novčane ili materijalne sankcije prema : sukladno članku 60. st. 3 pravilnika o uređivanju šuma koji kaže da “ (3) Površine u privatnom vlasništvu uvrštene u šumskogospodarski plan za koje vrsta uporabe u katastru nije šuma, šumo-posjednik može, privesti vrsti uporabe koja je evidentirana u katastru. Promjene se evidentiraju u šumsko-gospodarskom planu.“, citiram :
PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA
Članak 60. stav 3. ; Površine u privatnom vlasništvu uvrštene u šumskogospodarski plan za koje vrsta uporabe u katastru nije šuma, šumoposjednik može, privesti vrsti uporabe koja je evidentirana u katastru. Promjene se evidentiraju u šumskogospodarskom planu.
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU provodi IZVLAŠTENJE LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE GRADA SPLITA na katastarskim česticama Poluotoka Marjan sa kulturom „šuma“ po osnovi presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“ od 28. veljače 2017. godine i ZAKONA O ŠUMAMA.
CITIRAM :
Navedeno pravno stajalište potvrđeno je i presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-450/2011-2 od 11. siječnja 2012. U presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017. izričito je navedeno da se odlukama Komisije Vlade Republike Hrvatske kojima je raspoređena imovina bivših općina na novonastale jedinice lokalne samouprave nije moglo disponirati sa šumskim zemljištem koje je bilo u izvan-knjižnom vlasništvu Republike Hrvatske te da je osnovan zahtjev Republike Hrvatske za upis prava vlasništva na takvim nekretninama (dakle šumama i šumskom zemljištu koje su bile u društvenom vlasništvu na dan 16. listopada 1990.).
Ako vlasnik i posjednik ne žele zemljište koristiti kao šume, već ga žele trajno koristiti u poljoprivredne svrhe, sukladno članku 60. st. 3 pravilnika o uređivanju šuma koji kaže da “površine u privatnom vlasništvu uvrštene u šumskogospodarski plan za koje vrsta uporabe u katastru nije šuma, šumoposjednik može privesti vrsti uporabe koja je evidentirana u katastru, a promjene se evidentiraju u šumskogospodarskom planu”
Odlučivanje VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE u bilo kojem predmetu o izvlaštenju lokalne uprave i samouprave nad kulturom šuma obvezuje u svim drugim pravnim postupcima isto postupiti
ODLUKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Rev – 450/2011-2 od dana 11. siječnja 2012. godine
Rev – 2648 / 13 – 3 od dana 28. veljače 2017. godine

Uvjetuje da u svim slijedećim pravnim postupcima „IZVLAŠTENJA“ sudovi moraju donijeti PRESUDU u skladu sa donesenim pravomoćnim PRESUDAMA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE.
Odluka / presuda VRHOVNOG SUDA RH spada u kategoriju već odlučene stvari o kojoj se ne odlučuje.
res iudicata
res iudicata [re:s ju:dika:’ta] (lat.: presuđena stvar), u rim. pravnoj tradiciji i u suvremenom procesnom pravu, izraz koji označuje predmet (spor, pitanje) o kojem je donesena pravomoćna presuda (odluka).
Pravomoćnost presude – Članak 333.(ZPP) Pravomoćnost presude, članak 333.
Presuda koja se više ne može pobijati žalbom postaje pravomoćna ako je njome odlučeno o zahtjevu tužbe ili protutužbe.
Prvostupanjski sud tijekom cijelog postupka po službenoj dužnosti pazi je li stvar pravomoćno presuđena i ako utvrdi da je parnica među istim strankama pokrenuta o zahtjevu o kojemu je već pravomoćno odlučeno, odbacit će tužbu.
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIB-1373/2009 od 7. srpnja 2009.
Članak 48. stavak 1. ; Jamči se pravo vlasništva.
Članak 49. stavak 4. ; Prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.
Članak 50. ; Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.
Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.
Članak 16. stavak 2. ; Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.
„LEGITIMNO OČEKUJU“
Vlasnici/suvlasnici nekretnina na Poluotoku Marjan imaju „LEGITIMNA OČEKIVANJA“ da se poštuju ZAKONI REPUBLIKE HRVATSKE .
1.) USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (NN 56/90 ; 135/97 ; 08/98 ; 113/00 ; 28/01 ; 41/01 ; 55/01 ; 76/10 ; 85/10 ; 05/14)
2.) Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)
3.) ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 22/00 ; 73/00 ; 129/00 ; 114/01 ; 79/06 ; 141/06 ; 146/08 ; 38/09 ; 153/09 ; 143/12 ; 152/14)
4.) ZAKON O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE (NN 92/96 ; 39/99 ; 42/99 ; 92/99 ; 43/00 ; 131/00 ; 27/01 ; 34/01 ; 65/01 ; 118/01 ; 80/02 ; 81/02)
5.) ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE (NN 80/13 ; 15/18 ; 14/19)
6.) ZAKON O ŠUMAMA (NN 68/18 ; 115/18)
7.) PRAVILNIK O UREĐIVANJU ŠUMA , članak 60. stav 3.
8.) ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN 20/18 ; 115/18)
9.) Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)
10.) Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN 51/15)
11.) Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije (NN 90/2018)
12.) Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07, 148/09)
13.) Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18)
14.) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
15.) Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
I da vlasnička prava ne mogu bitu ukinuta niti ograničena zbog NIŠTAVNI i pravno PROTU – USTAVNI upravnih akata
– rješenje broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
– rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
U KONKRETNOM SLUČAJU RIJEČ JE O IMOVINI POD ZAŠTITOM JAMSTVA PRAVA VLASNIŠTVA?
Ustavni sud podsjeća na svoje ustaljeno stajalište da se vlasništvo u smislu članka 48. stavka 1. Ustava »mora vrlo široko tumačiti«, jer obuhvaća »načelno sva imovinska prava« (v., primjerice, odluke Ustavnog suda broj: U-III-661/1999 od 13. ožujka 2000.; U-III-72/1995 od 11. travnja 2000.; U-III-551/1999 od 25. svibnja 2000.; U-III-476/2000 od 14. lipnja 2000., itd.), što uključuje i gospodarske interese koji su po naravi stvari vezani uz imovinu, ali i legitimna očekivanja stranaka da će njihova imovinska prava, zasnovana na pravnim aktima, biti poštivana, a njihovo ostvarenje zaštićeno.
Ustavni sud podsjeća i na ustaljeno pravno stajalište Europskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski sud) koji priznaje da se legitimna očekivanja stranaka pod određenim pretpostavkama moraju smatrati »imovinom« pod zaštitom članka 1. Protokola br. 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 18/97., 6/99. – pročišćeni tekst, 8/99. – ispravak, 14/02.; u daljnjem tekstu: Konvencija), koji uređuje zaštitu vlasništva.
Pojam ‘legitimnih očekivanja’ u kontekstu članka 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju Europski je sud prvi put spomenuo u presudi Pine Valley Developments LTD i ostali protiv Irske od 29. studenoga 1991. (zahtjev br. 12742/87). U tom su predmetu podnositelji bili poduzetnici čija je temeljna djelatnost bila kupnja i izgradnja zemljišta; oni su 1978. godine kupili zemljište pouzdajući se u nacrt plana izdavanja urbanističkih dozvola za izgradnju industrijskih skladišta i uredskih prostora, a on je naknadno, odlukom irskog Vrhovnog suda, utvrđen ultra vires i ab initio ništetnim, jer je bio u suprotnosti s mjerodavnim zakonima. Europski je sud zauzeo stajalište da je »legitimno očekivanje« nastalo onda kad je dozvola (outline planning permission) izdana, a na temelju pouzdanja u nju podnositelji su kupili zemljište s namjerom njegove izgradnje. Ta je dozvola, koju nadležna upravna tijela više nisu mogla ukinuti ili na drugi način opozvati, činila sastavni dio vlasništva (imovine) tvrtki podnositelja« (§ 51. presude Pine Valley i § 45. presude Velikog vijeća u predmetu Kopecký protiv Slovačke od 28. rujna 2004., zahtjev br. 44912/98, 2004-IX).“

TRI USTAVNA PRAVILA O JAMSTVU PRAVA VLASNIŠTVA
Članak 48. stavak 1. Ustava, koji jamči pravo vlasništva, mora se sagledavati zajedno s člankom 50. Ustava koji uređuje ustavnopravne mogućnosti njegova oduzimanja odnosno ograničavanja radi zaštite pojedinih ustavnih vrijednosti odnosno zaštićenih ustavnih dobara.
Tako je zakonom moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti (članak 50. stavak 1. Ustava).
Obavezi OTKUPA nekretnine lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA od stvarnog vlasnika/suvlasnika u skladu sa ZAKONOM O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE (NN 74/14 ; 69/17) , članak 11. stav 1. , citiram :
„Za izvlaštenu nekretninu vlasniku pripada novčana naknada u visini tržišne vrijednosti nekretnine.“
„LEGITIMNO OČEKIVANJE“ svakog pojedinog vlasnika nekretnine na POLUOTOKU MARIJAN je da lokalna uprava i samouprava GRAD SPLIT i SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA razmjerno načinjenoj šteti umanjenje vrijednosti vlasništva i ograničeno raspolaganje privatnim vlasništvom isplati svakog pojedinog vlasnika po metru kvadratnom po procijenjenoj vrijednosti od strane sudskog vještaka : KLASA : 944-01/15-01/00119 ; URBROJ : 2181/01-16-02/04-17-13 od dana 21. kolovoza 2017. godine , gdje je sudski vještak „VEIG EKSPERT d. o. o.“ iz Splita procjeni jedan kvadratni metar na 4.851,27kn/m2 i to bez PDV-a.
Osim toga, poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi (članak 50. stavak 2. Ustava).
Sukladno navedenom, Ustav sadrži tri zasebna pravila vezana uz ustavno uređenje vlasništva:
– prvo pravilo, sadržano u članku 48. stavku 1. Ustava, opće je naravi i propisuje jamstvo prava vlasništva;
– drugo pravilo, sadržano u članku 50. stavku 1. Ustava, uređuje oduzimanje odnosno ograničavanje vlasništva koje se neće smatrati ustavnopravno nedopuštenim ako je propisano zakonom, ako je u interesu Republike Hrvatske i ako je za tako oduzeto odnosno ograničeno vlasništvo osigurana i isplaćena naknada u tržišnoj vrijednosti oduzete odnosno ograničene imovine;
– treće pravilo, sadržano u članku 50. stavku 2. Ustava, priznaje zakonodavcu ovlast da zakonom ograničava vlasnička prava (i poduzetničke slobode) radi zaštite pojedinih ustavnih vrednota ili zaštićenih ustavnih dobara koja ustavotvorac smatra toliko važnim da ih podvodi pod državne odnosno pod opće interese zajednice (zaštita interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi), bez obveze isplate bilo kakve naknade.
Ta tri pravila, međutim, nisu samostojna i nepovezana. Drugo i treće pravilo, koji se tiču određenih stupnjeva miješanja u pravo vlasništva, uvijek se moraju tumačiti u svjetlu općeg jamstva iz članka 48. stavka 1. Ustava: prije razmatranja je li prvo pravilo poštovano uvijek se mora odrediti jesu li druga dva primjenjiva na konkretan slučaj koji je predmet ustavnosudskog ispitivanja.

Ustavni sud također napominje da svako miješanje u pravo vlasništva, zasnovano na odredbama članka 50. Ustava, mora osigurati pravičnu ravnotežu između zahtjeva za poštovanjem i zaštitom ustavnog prava vlasništva privatnih osoba i zahtjeva koje postavljaju državni odnosno javni ili opći interesi zajednice (koji mogu uključivati i zaštitu suprotstavljenih prava ili interesa trećih privatnih osoba). Zahtjev za postizanjem te ravnoteže izražen je u strukturi članaka 48. stavka 1. i članka 50. Ustava, promatra li ih se kao jednu cjelinu, pri čemu ustavotvorac izrijekom postavlja još i dopunski zahtjev: svako ograničenje vlasništva odnosno vlasničkih prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju (članak 16. stavak 2. Ustava). Stoga u svakom pojedinom slučaju mora postojati razuman odnos razmjernosti između sredstava koja se koriste pri oduzimanju ili ograničavanju vlasništva i ciljeva koji se time nastoje postići. Sažeto, miješanje u vlasništvo mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.
I u tom području, međutim, država uživa izvjesnu slobodu prosudbe u primjeni mjera koje poduzima u području vlasništva te ugovornih i drugih odnosa povezanih s njim, kao što je ima i u primjeni mjera u drugim područjima vezanim uz socijalnu, financijsku ili gospodarsku politiku zemlje. Istovjetno stajalište zastupa i Europski sud (v., primjerice, presudu u predmetu Stretch protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 24. lipnja 2003., zahtjev br. 44277/98 § 37.; v., mutatis mutandis, i predmet AGOSI protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 24. listopada 1986., Series A, br. 108, § 52.). Ustavni sud i taj zahtjev, dakle, mora uzeti u obzir pri ispitivanju navodnih povreda prava vlasništva u svakom pojedinom slučaju koji razmatra.“

Tehnička služba lokalne uprave i samouprave Grada SPLITA – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , prosljeđuje „DOPIS“ KLASA : 351-01/19-01/107 ; URBROJ : 2181/01-03-01/4-19-2 , od dana 22. srpnja 2019. godine , pod nazivom predmeta : „UPIS POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA ZAŠTIČENOG PODRUČJA PRIRODE – PARK ŠUMA MARJAN“ MINISTARSTVU ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH , sa adresom Radnička cesta 80 ; Zagreb pri tome se decidirano navode javne isprave koje su u prilogu , citiram :
– Vlasnička i posjedovna karta s katastarskim planom , granicom park-šume te popisom svih katastarskih i zemljišno – knjižnih čestica u sastavu park-šume Marjan – izrađene za potrebe Plana posebnog obilježja Park šume Marjan 2012. godine koja nije usvojena zbog prestanka zakonske obaveze – Geoprojekta
U čemu je navedeni dokument TEHNIČKA I PRAVNA KRIVOTVORINA.
Katastarski plan u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji za katastarsku općinu SPLIT ne postoji jer geodetska izmjera katastarske općine SPLIT nije provedena.
„UREDBU-UKAZ“ donesen od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine sa punom pravnom snagom , sa punim pravnim učinkom i punom pravnom posljedicom od 01.01.2010. godine nalaže svim državnim tijelima sa prenesenim ovlastima da upravni akti prostornog registra nekretnina moraju biti izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.
Registar „vlasnički plan“ nije izrađen jer ga vodi zemljišna knjiga što znači sva katastarska čestica sa odgovarajućim brojem, posjedovnog lista ima ekvivalentnu zemljišno – knjižnu česticu sa upisom u odgovarajući zemljišno – knjižni uložak za katastarsku općinu SPLIT gdje prethodno je potrebno provesti javno izlaganje.
Kako predmetno javno izlaganje nije provedeno jer stanje u fizičkom prostoru nije usklađeno sa registrima : katastarskim operatom i zemljišno – knjižnim operato dolazimo do FALSIFIKATA javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina – TEŠKO KAZNENO DJELO počinjeno od lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA i ureda SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE radi legalizacije pravno i tehnički NIŠTAVNIH UPRAVNIH AKATA.
– rješenje broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
– rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
Vraćam se na društvenu mrežu „faceboocu“ “Marjan svima ne samo njima” i „Društvo Marjan“ .

 

Uvredljive komentare i podcjenjivačke komentare prema stvarnim vlasnicima nekretnina na Poluotoku Marjan dali su ljudi koji nemaju vlasništvo u nekretnini: stanu , kući ili zemljišno – knjižnoj čestici poljoprivredne kulture ili šume jer nemaju osjećaj što je to privatno vlasništvo.
Ljudi koji žive u jednom izgubljenom vremenu – socijalizmu , komunizmu kada je nekretnina bila DRŽAVNA , ničija i svačija . U tom kontekstu platforma “Marjan svima ne samo njima” pokušava raspolagati PRIVATNIM VLASNIŠTVOM i odlučivati u ime vlasnika što nije dozvoljeno.
Ovo što ću sada navesti je DRASTIČNO i upozoravajuće :
U AUSTRALIJI ako netko smeta privatni posjed – vlasništvo – ranč , vlasnik ga ima pravo ubiti i ne odgovara za ubistvo neželjenog posjetitelja.
Ista takva kombinatorika je i u neki AMERIČKIM DRŽAVAMA ako netko smeta privatno vlasništvo , vlasnik ga smije ubiti kao zeca i pri tome ne odgovara.
Naveo sam ove činjenice jer na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE vodio se je „krvavi rat“ što znači da još uvijek u privatnim bunkerima ima oružja i streljiva. Ne zna kada će vlasniku „pasti rolete“ i posegnut za oružje i ubiti nepozvanog i neželjenog gosta na svom vlasništvu.
Nije se jedanput pročitalo u tisku da je susjed , susjeda ubio zbog povrede međne linije.
Kada je sve to poznato onda uvredljivi komentari i podcjenjivački komentari od osoba na društvenoj mreži „faceboocu“ “Marjan svima ne samo njima” i „Društvo Marjan“ mogu očekivati malo nezgodnije reakcije privatnih vlasnika.
Osobe koje boluju od „PTSP“ – a praktički imaju dokument da su danom trenutku „neuračunljivi“ što može za nekoga imati smrtne posljedice.
Osobno bi preporučio osobama sa ne primjerenim komentarima i onima koji ne vladaju materijom da si ne kompliciraju život jer je život vrlo kratak i ne bi ga trebalo izgubiti prerano.
Da se vratim na Poluotok Marjan i nazvat ću to „POKUŠAJEM“ upisa posebnog pravnog režima nad nekretninama koje se nalaze na Poluotoku Marjan.
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE RH , Uprava za zaštitu prirode donosi „DOPIS“ KLASA : 612-07/19-21/01 ; URBROJ : 517-05-2-19-2 , od dana 26. srpnja 2019. godine u predmetu : „UPIS POSEBNOG PRAVNOG REŽIMA PARK ŠUME MARJAN“ kojeg potpisuje Pomoćnik Ministra IGOR KREITMEYER , a dostavljeno je lokalnoj upravi i samoupravi GRADU SPLITU , UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO PLANIRANJE UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA , ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA, decidirano je izneseno , citiram :
„Sadašnji Zaštiti o zaštiti prirode (Narodne novine , broj : 80/2013 , 15/2018 ; i 14/2019) za novoproglašena zaštićena područja u članku 126. stavku 3. da akt o proglašenju zaštićenog područja sadrži , između ostalog , i geodetsku podlogu za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu , u članku 127. stavku 3. da akt o proglašenju zaštićenog područja donositelj dostavlja područnom uredu za katastar radi evidentiranja posebnog pravnog režima , a u članku 127. stavku 4. da će nadležni područni ured za katastar , nakon što evidentira posebni pravni režim , po službenoj dužnosti dostaviti nadležnom zemljišno knjižnom sudu popis čestica radi upisa zabilježbe posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u zemljišnim knjigama.“
Što je sa osnivačkim upravnim aktima koji se ovdje navode , a predočene su u PRAVNOJ KRIVOTVORINI jer navedena površina ne odgovara cca 49,5ha. Na koju površinu se falsificirani upravni akti odnose ?
Članak 126.
Akt o proglašavanju zaštićenog područja sadrži:
– naziv i kategoriju zaštićenog područja,
– opis granice zaštićenog područja,
– kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku, koji je sastavni dio akta o proglašavanju,
– naznaku mjerila kartografskog prikaza,
– posebnu geodetsku podlogu za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu.
Razvidno je da bi se mogao proglasiti „ZAŠTIČENO PODRUČJE“ zakonodavac NAGLAŠAVA da je obavezno provesti :
– GEODETSKU IZMJERU u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI od dana 01.01.2010. godine i to u analognom (papirnatom) i digitalnom obliku
– Katastarski planovi fizičkog prostora moraju zadovoljavati tehničkoj specifikaciji DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE RH
– Katastarski planovi moraju biti odgovarajućeg prikaznog mjerila i t0 1:500 ili 1:1000
– Granice na katastarskim planovima „ZAŠTIČENOG PROSTORA“ moraju biti jasno definirane a u fizičkom prostoru označene „MEĐNIM OZNAKAMA“ koje odgovaraju točnosti katastarskog plana ±5cm.
– Razgraničenje privatnog vlasništva od društvenog vlasništva u kulturi šuma ne postoji,
– Razgraničenje privatnog vlasništva od društvenog vlasništva u poljoprivrednoj kulturi (oranica , livada , pašnjak , maslinik , vrt , voćnjak i neplodno – kamenjar) ne postoji
– VLASNIČKI STATUS nekretnina mora biti vidljiv na katastarskim planovima . Jasno i nedvosmisleno odvojene katastarske čestice u PRIVATNOM VLASNIŠTVU i katastarske čestice u DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU ili VLASNIŠTVU GRADA SPLITA.
Manjkavost tehničke dokumentacije , u skladu sa zakonom , uz zahtjev lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA za upis posebnog pravnog režima nad katastarskim česticama na Poluotoku Marjan onemogućava DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU REPUBLIKE HRVATSKE da upiše posebni pravni režim nad katastarskim česticama na Poluotoku Marjan.

1) DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE dužna je poštovati ZAKONE REPUBLIKE HRVATSKE , u okviru predmetnog konteksta navodim slijedeće .
– Pravnim aktom „PRVOG PRAVNOG REDA“ „prijepisom zemljišno – knjižnim uloškom“ može se djelovati mijenjati – usklađivati , upravni akt „DRUGOG PRAVNOG REDA“ – prijepis posjedovnog stanja (usklađenje posjednika sa vlasnikom)
– Upravnim aktom DRUGOG PRAVNOG REDA – prijepisom posjedovnog lista ne može se djelovati na pravni akt PRVOG PRAVNOG REDA.
– Odluka lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA je upravni akt TREĆEG PRAVNOG REDA . Upravnim aktom TREĆEG PRAVNOG REDA se ne može djelovati na upravni akt DRUGOG PRAVNOG REDA i na pravni akt PRVOG PRAVNOG REDA.
Članak 127.
(1) Akt o proglašavanju zaštićenog područja iz članka 123. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona objavljuje se u »Narodnim novinama«, a akt o proglašavanju zaštićenog područja iz članka 123. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona u službenom glasilu jedinica područne (regionalne) samouprave i u »Narodnim novinama«.
(2) Kartografski prikaz zaštićenog područja u analognom i digitalnom obliku čuva donositelj akta o proglašenju, a jedan primjerak akta i kartografskog prikaza obvezno se dostavlja Ministarstvu i Zavodu.
(3) Akt o proglašavanju zaštićenog područja donositelj dostavlja područnom uredu za katastar, odnosno tijelu nadležnom za katastarske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: područni ured za katastar), radi evidentiranja posebnog pravnog režima, a za zaštićena područja koja proglašavaju Hrvatski sabor i Vlada, akt o proglašavanju zaštićenog područja nadležnom područnom uredu za katastar dostavlja Ministarstvo.
(4) Nakon što nadležni područni ured za katastar evidentira posebni pravni režim, po službenoj dužnosti dostavit će nadležnom zemljišnoknjižnom sudu popis čestica radi upisa zabilježbe posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u zemljišnim knjigama, pozivom na akt temeljem kojeg je proveo postupak evidentiranja posebnog pravnog režima u svojim evidencijama.
(5) Zabilježba iz stavka 4. ovoga članka provodi se u zemljišnim knjigama bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi.
Predmetne odredbe navedene u članu 127. mogu se na navedeni način provesti isključivo nakon JAVNOG IZLAGANJA vlasnicima nekretnina i očitovanju vlasnika nekretnina pred sudcem u smislu da li se odriču ili ne odriču vlasničkih prava nad predmetnim katastarskim česticama u ZAŠTIČENOM POJASU u protivnom je USKRAĆENO PRAVO NA ŽALBU .
U koliko je VLASNIK jasno rekao pred sudcem da zadržava prava vlasništva i sva prava nad nekretninom koja proizlaze iz USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE „jamči se pravo vlasništva“ nad nekretninom u zahvatnom prostoru ZAŠTIČENOG PROSTORA , Područni ured za katastar Split DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE za katastarske čestice u privatnom vlasništvu „ZAKONSKI“ nije ovlašten upisati „POSEBAN PRAVNI REŽIM NAD NEKRETNINOM“. U koliko Područni ured za katastar SPLIT DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE bez pravno valjanog akta a to je „javno bilježničke isprave“ ili „sudskog rješenja KOMASACIONE KOMISIJE“ upiše u posjedovni list novi pravni režim odgovorna osoba Pročelnik i Načelnik Područnog ureda za katastar Split DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE kazneno i materijalno u iznosu od 5.000.000,00kn (petmilijonakuna) svaki pojedinačno odgovara . Jednako tako odgovorna osoba Ravnatelj DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE odgovara kazneno i materijalno u iznosu od 5.000.000,00kn /petmilijonakuna) zbog povrede privatnog vlasništva.
Zakonom o zemljišnim knjigama decidirano je navedeno koji su to pravni akti po osnovu kojih se smije dirati u privatno vlasništvo. Želja lokalne uprave i samouprave GRADA SPLITA I ŽUPANIJE SPLITSKO – DALMATINSKE za proglašavanjem ZAŠTIČENOG PROSTORA „PARK ŠUME MARJAN“ , „NA MALA VRATA“ nije valjan pravni akt s kojim se smije izvršit upis TERETA u privatno vlasništvo jer to nije interes vlasnika nekretnine a sud, sudac – zemljišno knjižnog odjela Općinskog suda u Splitu ne smije dopustiti upis „TERETA“ na privatnom vlasništvu bez izričite suglasnosti / volje vlasnika.
„Akt“ po kojem Područni ured za katastar Split upisuje promjene nad nekretninama je „PRIJAVNI LIST“ izrađen od ovlaštenog geodetskog izvođača. Problem je u tome što „predmetni prijavni list“ koji se dostavlja Područnom uredu za katastar Split , DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE mora u sebi sadržavati : broj posjedovnog lista , broj zemljišno – knjižnog uloška , broj katastarske čestice , suglasnost vlasnika nekretnine po osnovu kojeg se promjena provodi i na zadnjoj strani „PRIJAVNOG LISTAS“ vlastoručni potpis u originalu vlasnika nekretnine . U koliko bilo koji podatak ne dostaje na „PRIJAVNOM LISTI“ upravni akt se smatra „TEHNIČKI NEISPRAVNIM UPRAVNIM AKTOM“ , što eksplicitno znači po predočenim neispravnim aktom „PRIJAVNIM LISTOM“ promjena u POSJEDOVNOM LISTU svakog pojedinog vlasnika Područnog ureda za katastru Split , DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE – NE SMIJE PROVESTI jer u protivnom , kazneno i materijalno odgovara zbog izrade FALCIFIKATA.
Svi geodetski elaborati izrađeni od geodetskih ovlaštenika moraju biti izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI.
Nije dovoljno da se „misli“ ga je geodetski elaborat izrađen u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji već geodetski elaborat u svakom svom dijelu mora udovoljiti osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI.
Predmetna konstatacija znači:
– „NOMENKLATURA“ KATASTARSKOG PLANA mora udovoljavati tehničkoj specifikaciji HTRS96/TM za jedinstvenu podjelu na „listove“ katastarskog plana
– Koordinate detaljnih točaka moraju odgovarati osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI
– Brojevi katastarskih čestica moraju biti „NOVI“ bez diobnih pod oznaka
– Posjedovni listovi u katastarskom operatu moraju biti „NOVI“ u kojima numerički podatci : površina , klasa i kultura mora odgovarati stvarnom stanju u fizičkom prostoru
– ZEMLJIŠNA KNJIGA k. o. SPLIT mora biti urađena po provedenoj geodetskoj izmjeri u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM KARTZOGRAFSKOJ PROJEKCIJI , nakon provedenog JAVNOG IZLAGANJA vlasnicima prikaza stvarnog stanje fizičkog prostora u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI i izjave vlasnika nekretnine da li je suglasan s predočenim stanjem ili nije . Ako je vlasnik suglasan s predočenim stanjem u kartografskom prikazu tada daje izjavu u kojoj se odriče prava „žalbe“ na predočeno stanje i može se pristupiti izradi ZEMLJIŠNE KNJIGE. U koliko vlasnik iskaže „ŽALBU“ i ne da suglasnost na predočeno stanje u kartografskom stanju sudac upisuje prigovor koji može biti „TEHNIČKE PRIRODE“ ili „PRAVNE PRIRODE“. Ne slaganje zbog TEHNIČKE POGREŠKE ispravlja se terenskim uviđajem i ispravkom pogrešno predočenog detalja : grafičkog i numeričkog. U koliko je prigovor „PRAVNE PRIRODE“ – povreda međne linije postupak ide u ubrzanu pravnu proceduru ili u redovnu pravnu proceduru u ovisnosti o procjeni sudca člana KOMASACIONE KOMISIJE. U predmetnom JAVNOM IZLAGANJU sa svaki „ZAŠTIČENI FIZIČKI PROSTOR“ vlasnik nekretnine se pojedinačno i osobno izjašnjava : da li prihvaća posebni režim ili ne prihvaća posebni režim nad vlasničkom katastarskom česticom . Imenovani sudac je dužan u zapisnik KOMASACIONE KOMISIJE upisati izvornu izjavu vlasnika nekretnine pogotovo kada vlasnik predmetne katastarske čestice ODBIJE predloženi novi pravni režim nad njegovim vlasništvom.
Članak 128.
(1) Ako nestanu obilježja zbog kojih je proglašeno zaštićeno područje, nadležno tijelo iz članka 123. ovoga Zakona donosi akt o prestanku zaštite.
Lokalna uprava i samouprava GRAD SPLIT sa upravnim aktima prostornog uređenja GUP – om i PUP – om ušla je u prostor osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine , deklarativne prirode u kojem se konstatira da je na Poluotoku Marjan u površini od 178ha pod kulturom šumom dok površina u iznosu od 164ha je pod POLJOPRIVREDNOM KULTUROM (oranica , livada , pašnjak , vrt , voćnjak , maslinik . neplodno –kamenjar) . Lokalna uprava i samouprava GRAD SPLIT provela je promjenu u fizičkom prostoru provela je izgradnju individualnih stambenih objekata , samim činom , djelom GRADA SPLITA u fizičkom prostoru osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine je PONIŠTEN , diskreditiran .
Ako bi se željelo proglasiti „posebni pravni režim nad nekretninama Poluotoka Marjan“ mora se provesti cjelovita procedura propisana ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE.
Lokalna uprava i samouprava GRAD SPLIT , Vijećnici grada Splita i Županija SPLITSKO – DALMATINSKA ne mogu danas 2019. godine izvršiti popis katastarskih čestica i zemljišno knjižnih čestica na koje djeluju UPRAVNI AKTI , „ŠTO JE PISAC HTIO REĆI“ u upravnim aktima , danas se ne može tumačiti i gledati u „staklenu kuglu“ :
– rješenje broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
– rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine je PROTU – USTAVNI AKT – NIŠTAVAN UPRAVNI AKT
jer je stanje u fizičkom prostoru u bitnom izmijenjeno i ne odgovara donesenim aktima.

SUSTIPAN = GROBLJE – 28.702 RASPADNUTA TJELA U ZEMLJI (PRILOG – 14)
Svuda u svijetu GROBLJU se pristupa sa posebnim PIJETETOM , za one koji ne znaju što znači „pijetet“ , to znači „DUBOKO POŠTOVANJE“ !
Ako nemate poštovanje prema mrtvima , tada ne poštujete ni žive.
Prije ili kasnije svi ćemo završiti pod zemljom .
Nešto osobno . Kao mladi inženjer radio sam na obnovi „MORNARIČKOG GROBLJA U PULI“ – zaštićeni spomenik kulture , groblje na kojem su pokopani mornari i zapovjednici AUSTRO – UGARSKE MONARHIJE , NJEMAČKE , ITALIJE i HRVATSK. Novčani teret obnove i rekonstrukcije grobnih mjesta podnijela je država AUSTRIJA . Nikome , a ma baš nikome nije palo napamet da „MORNARIČKO GROBLJE U PULI“ proglasi šumom ili „park – šumom“ , groblje je uvijek groblje.
Gradske vlasti u Gradu Splitu donijele su „UREDBU“ o izmicanju „kostiju“ mrtvih – materijalni dokaz mrtvog tijela. Gospodo na POLUOTOKU SUSTIPANU istrunulo je 28.702 mrtva tijela , ISTRNUO JE JEDAN GRAD , predmetna činjenica navodi da svaka porodica u SPLITU ima nekoga od predaka zakopanog i istrunulog na Poluotoku Sustipanu .
Kada šećete poznatim splitskim parkom – GROBLJEM , ne pomišljate da je to nekoć bilo zadnje počivalište mnogih građana SPLITA. Vađenjem kostiju iz zemlje i premještanjem istih ne može promijeniti činjenicu da je tu na SUSTIPANU istrunuo jedan grad od 28.702 ljudi.
Mnogi članovi Gradskog vijeća Grada Splita u tom vremenu nisu bili rođenu , oni koji su rođeni prije „kulturocida“ nisu smjeli šutjeti i nisu smjeli „dići ruku“ za proglašenje posebnog pravnog režima PAR ŠUMA MARJAN jer time vrijeđaju mrtve i žive SPLIĆANE.
„Oprosti im BOŽE , jer ne znaju što čine !“
Da se osvrnem na rješenje broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine , citiram : „Rješenje o utvrđivanju poluotoka Marjana sa Sustjepanom u Splitu zaštićenim objektom prirode – rezervat prirodnog predjela (park – šuma)“
„U površini od cca 307ha“
Politička elita EPOHE 1988. godine , „PARK – ŠUMI“ pridodala je pristupnu površinu i Poluotok Sustipan zaštićenom prostoru „PARK – ŠUMA“
DA se poigram malo sa brojkama !
U osnivačkom akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine , deklarativne prirode u kojem je konstatirano – navedeno da je na Poluotoku Marjan u površini od 178ha pod kulturom šumom dok površina u iznosu od 164ha pod poljoprivrednom kulturom (oranica , livada , pašnjak , vrt , voćnjak , maslinik i neplodno) što sumarno iznosi 342ha .
Gle čuda u rješenju broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine , citiram : „Rješenje o utvrđivanju poluotoka Marjana sa Sustjepanom u Splitu zaštićenim objektom prirode – rezervat prirodnog predjela (park – šuma)“ navodi se površina cca 307ha
Zemlja nije sukno da će se u pranju skupiti , a zemlja nije ni germa da će površina narast , pa kako onda uvećana površina ima manju površinu od ulazne površine ? Na to pitanje trebaju dati odgovor :
a) gospodin Andro Krstulović Opara gradonačelnik Grada Splita i Gradski vijećnici Grada Splita : predsjednik Gradskog vijeća : Igor Stanišić (HGS) ; prvi potpredsjednik Gradskog vijeća : Petar Škorić (HDZ) ; Potpredsjednica Gradskog vijeća : Marijana Puljak (Pametno) ; Vijećnici Gradskog vijeća : Stipe Božić (HDZ) ; Ljubica Vrdoljak (HDZ) ; Marija Čizmić (HDZ) ; Domagoj Maroević (HDZ) ; Tomislav Prljević (HDZ) ; Duje Sučić (HDZ) ; Božo Zadro (HDZ) ; Ante Jukić (HDZ) ; Mirna Kovačić (HSS) ; Tonči Blažević (HSLS) ; Jure Bučević (HGS) ; Davor Grčić (HGS) ; Saša Horvat (HGS) ; Miranda Ivanišević Dvornik (HGS) ; Željko Kerum (HGS) ; Ante Zoričić (PG-NG) ; Goran Kovačević (HNS) ; Joško Markić (SDP) ; Goran Kotur (SDP) ; Aida Batarelo (SDP) ; Ivana Ninčević Lesandrić (MOST) ; Martin Mladen Pauk (MOST) ; Josip Markotić (MOST) ; Ante Čikotić (MOST) ; Ante Bradarić – Šljujo (MOST) ; Kristina Vidan (PAMETNO) ; Branimir Urlić (PAMETNO) ; Natalija Tafra Bazina (PAMETNO) ; Jakov Prkić (PAMETNO) ; Sani Mardešić (PAMETNO) ; Renato Čupić (PAMETNO) sa uvaženim
b) Gospodin BLAŽENKO BOBAN Županu SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE , gospođa MARIJA VUKOVIĆ i gospodin MARIJO RADEVENJIĆ
c) Pomoćnik Ministra IGOR KREITMEYER
Potrebno je objasniti „fantomsko“ smanje površine „PARK – ŠUME MARJAN“ kada je površina iz osnivačkog akta broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine uvećana za cca 8ha.
Da podsjetim ja BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije sam praktičan matematičar , kada uvećate 342 ha za 8ha to dolazim do površine od 350ha. Umoljavam imenovane , gospodina Andru Krstulovića Oparau gradonačelnika Grada Splita , gradske vijećnike Grada Splita (poznato mi je da je među vjenčićima osoba geodetske struke) , gospodina BLAŽENKA BOBANA Župana SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE i pomoćnika ministra gospodina IGORA KREITMEYERA da obrazlože „ovu kvantnu fiziku“ kako su uvećanjem fizičkog prostora od 342ha za cca 8ha dobili odnosno došli do cca 307ha . Prema političkoj eliti 342ha + 8ha = 307ha , molim pojašnjenja političkih eksperata?
Dok sam pripremao ovaj tekst nisam u službenim podatcima našao koja je površina SUSTIPANSKOG GROBLJA , pa sam posegnuo za katastarskim podatcima iz kojih proizlazi da je posjednik groblja Grad SPLIT OIB-66327377140 sa slijedećim katastarskim česticama :
– 9509/1 (broj posjedovnog lista = 6462),površina=6611m2;kultura: groblje
– 9509/2 (broj posjedovnog lista = 6462), površina = 91m2 ;kultura :groblje
– 9510/1 (broj posjedovnog lista = 6462 ),površina =14875m2; kultura: staro groblje
– 9510/2 (broj posjedovnog lista = 6462) , površina = 88m2 ; kultura : crkva
– 9510/3 ( broj posjedovnog lista = 6462) , površina =93m2; kultura : zgrada
– 9507/3( broj posjedovnog lista = 6462 ),površina = 5785m2 ; kultura : sustipanski put
Površina koja se izravno tiče SUSTIPANSKOG groblja iznosi: 27.543m2 što je cca 2,8ha
U neposrednoj blizini nalazi se na poluotoku ADRIATYC YAHT CLUB
– 9512/1(broj posjedovnog lista=9443),površina=903m2 ;kultura: neplodno
– 9512/6(broj posjedovnog lista=9443) , površina =1064m2;kultura: zgrada
Površina ADRIATYC YAHT CLUB je 1.967‬m2
Iz ove demonstracije izračuna razvidno je da je u „PARK ŠUMI MARJAN“ uvršteno groblje i ADRIATYC YAHT CLUB sa pripadajućom površinom od cca 3ha , što sa velikom sigurnošću mogu tvrditi da nije kultura šuma .
Vila DALMACIJA ili takozvana TITOVA VILA , sa pripadajućom površinom cca 5,5ha nikada nije bila u prostoru pravnog režima PARK ŠUME MARJAN.
Kada još k tome pridodamo površine pod kulturnim spomenicima na Poluotoku Marjan u visini cca 3ha dolazimo da jedne zanimljive brojke 342ha + 8ha = 350ha ; zatim kada od 307ha – ( 8ha (SUSTIPANA i okolnog zemljišta) + 5,5ha (VILA DALMACIJA) + 3ha (kulturnih spomenika) ) = 290,5ha .
U ovom kratkom prikazanom računu dolazimo do razlike 350ha – 290,5ha = 59,5ha .
Znači 59,5ha nedostaje površine prema osnivačkom aktu broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine.
Površina od 59,5ha nije zanemariva jer se radi o 595.000m2 koji nedostaje u navodnoj PARK ŠUMI MARJAN . Gdje je ta površina nestala ? Na to pitanje treba dati odgovor gospodin Andro Krstulovića Opara gradonačelnik Grada Splita , gradski vijećnici Grada Splita , gospodin BLAŽENKO BOBAN Župan SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE i pomoćnik ministra gospodin IGOR KREITMEYER koji tvrde da se ništa nije promijenilo u fizičkom prostoru od dana 29.12.1988. godine donošenja rješenja broj 01-11930/1-88, dok mala demonstracija matematičkih operacija eksplicitno argumentira da u fizičkom prostoru proglašene PARK ŠUME MARJAN ne dostaje 49,5ha , gdje je ta površina , zemlja se nije skupila u pranju ?
Po osnovu koji UPRAVNIH AKATA je lokalna uprava i samouprava GRAD SPLIT i ŽUPANIJA SPLITSKO – DALMATINSKA izuzela 49,5ha iz navodno pravno zaštićenog prostora PAR ŠUMA MARJAN.
Po osnovu kojih GENERALNIH URBANISTIČKIH PLANOVA GRADA SPLITA i PROVEDBENIH URMANISTIČKIH PLANOVA GRADA SPLITA jedni vlasnici na Poluotoku Marjan imaju pravo gradnje i nalaze se u GRAĐEVINSKOJ ZONI , a drugi vlasnici nekretnina proglašavaju se da su protu-pravni graditelj koji nemaju pravo graditi na svom vlasništvu. Po čijoj to volji vlasnik ne smije graditi na svom vlasništvu , a pri tome se radi o mogućoj prenamjeni iz poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.
Zašto si Grad SPLIT sa svojim upravnim i tehničkim tijelima , kao i Gradskim vijećem Grada Splita uz koordiniranu suradnju upravnih tijela ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE od jednih građana stvara BOGATAŠE a druge da može „zatukao ih“ i upravljao njihovim vlasništvom što znači stvorio siromahe.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE sa člankom 14. i člankom 15. svim građanima REPUBLIKE HRVATSKE jamči jednakost . Diskriminacija građana nije dozvoljena.
Da se vratim na osnivački akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine , deklarativne prirode u kojem je konstatirano – navedeno da je na Poluotoku Marjan u površini od 178ha pod kulturom šumom dok površina u iznosu od 164ha pod poljoprivrednom kulturom (oranica , livada , pašnjak , vrt , voćnjak , maslinik i neplodno)
Kultura „šuma“ po osnovi ZAKONA O ŠUMAMA je opći državni interes što u ovom slučaju znači da je REPUBLIKA HRVATSKA izravno zainteresirana za 178ha sa kojim u ime i za ime REPUBLIKE HRVATSKE upravljaju HRVATSKE ŠUME d. o. o.
Poljoprivredna kultura (oranica , livada , pašnjak , vrt , voćnjak , maslinik i neplodno) na Poluotoku Marjan zauzima površinu 164ha . Poljoprivredno zemljište je u interesu REPUBLIKE HRVATSKE , ali država ne osporava privatno vlasništvo nego USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE štiti privatno vlasništvo.
Kako se poljoprivredno zemljište može prenamijeniti u „građevinsko zemljište“ eksplicitno lokalna uprava i samouprava Grad Split sa svojim Gradskim vijećnicima Grada Splita i upravna tijela ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE nisu ovlašteni umanjiti vrijednost nekretnine privatnim vlasnicima.
Ako upravna tijela ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE imaju novčana sredstva za otkup vlasništva po tržišnoj vrijednosti nitko ne sprečava ŽUPANIJU da uđe u pregovore otkupa vlasništva za potrebe proglašenja posebnog pravnog režima.
Da li će ŽUPANIJA otkupiti privatno vlasništvo to isključivo ovisi o prodavatelju a ne o kupcu.
Iz navedenog razvidno je da je fizički prostor Poluotoka Marjan bitno drugačiji od onog prikazanog u osnivačkom akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ od dana 16.12.1964. godine ,i u rješenju broj 01-11930/1-88 od dana 29.12.1988. godine što znači da su nastali uvjeti za poništenje istih uporabnih akata po osnovi ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE , članak 128. stav 1.
Članak 128.
(1) Ako nestanu obilježja zbog kojih je proglašeno zaštićeno područje, nadležno tijelo iz članka 123. ovoga Zakona donosi akt o prestanku zaštite.
BOŽIDAR VIDUKA
magistar inženjer geodezije i geoinformatike

GRAFIČKI PRILOZI od 1 do 14

PRILOZI_1_FFFF

 

B. Viduka dip. ing . geodezije

 

 

HOP