Segragacija i diskriminacija u liječenju Invalida domovinskog rata -odbijeno liječenje jer nije cijepljen!

0
11247

Dukši Damir

N/p  Josip Lucić, ravnatelj Doma
hrvatskih veterana

N/p  Josip Lucić, ravnatelj Doma

hrvatskih veterana

Predmet: Diskrininacija u domu hrvatskih veterana Lipik

Poštovana/I!

Kao HRVI supruga i ja smo dobili odobrenje za med. rehabilitaciju u
dom Hrvatskih veterana Lipik, ali pod uvjetom da sam cijepljeni  ,
testirani  , pcr testom ili da smo preboljeli koronu,odnosno bez navedenog ne možemo na liječenje odnosno na med. rehabilitaciju u Dom hrvatskih veterana LIpik iako imamo pravo.

Kako ne pristajemo na naveden uvjete odnosno diskriminaciju koju
uvjetuje Dom hrvatskih vetearan LIpik odnosno  od strane doma
Hrvatskih veterana DOLAZI KRŠENJA KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA
I DOSTOJANSTVA LJUDSKIH BIĆA U POGLEDU BIOLOGIJE I MEDICINE KOJU JE REPUBLIKA HRVATSKA RATIFICIRALA POTPISOM I OBVEZNA JU JE PRIMJENJIVATI
OD 2003.GODINE A U KOJOJ ČL.2 DEFINIRA PRIMAR LJUDSKOG BIĆA U KOJEM STOJI :INTRESI I DOBROBIT LJUDSKOG BIĆA IMAJU PREDNOSTNAD SAMIM
INTRESIMA DRUŠTVA ILI ZNANOSTI.
Isto tako krši se zakon  o zaštiti prava pacijenata RH, pacijent je
svaka bolesna ili zdrava osoba, kojoj se pruža određena mjera u cilju očuvanja i unaprjeđenja zdravlja, sprječavanja bolesti, liječenja ili zdravstvene njege ili rehabilitacije. Važno je primijetiti kako smo po zakonu pacijenti svi, i bolesni i zdravi, i kako je mjera koja se primjenjuje, ako se primjenjuje za sve, nužno obavezna svakome od
pacijenata zdravlje zadržati jednakim ili ga unaprijediti.
Nadalje, zakon navodi načelo humanosti  zaštite prava pacijenata u kojem se jamči osiguranje poštivanja pacijenta kao ljudskog bića, osiguranja prava na fizički i mentalni integritet pojedinca, te zaštitu osobnosti pacijenta uključujući poštivanje njegove privatnosti, svjetonazora, te
moralnih i vjerskih uvjerenja.
Ne treba puno tumačiti kako je odluka suprotna načelu humanosti kojeg zakon jamči što je jedan od argumenata nezakonitosti odluke, ali nije dakako i jedini jer ih ima
napretek.
Također je prekšen ustav republike Hrvatske iz čl.3
Napominjem kako odluka o proglašenju epidemije nikad nije objavljena u službenom glasniku NARODNIM NOVINAMA što je prema što je prema čl. 90
ustava činin nevažečom.
Uvjetovanje pružanja liječničke pomoći, odnosno liječničkog pregleda prethodnim provođenjem PCR testa, kao i odbijanje pružanje navedenog radi neprovođenja testa predstavlja kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz čl. 181. Kaznenog zakona („Doktor medicine, doktor
dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji obavljajući
zdravstvenu djelatnost primijeni očito nepodobno sredstvo ili način
liječenja ili na drugi način očito ne postupi po pravilima zdravstvene
struke ili očito nesavjesno postupa pa time prouzroči pogoršanje
bolesti ili narušenje zdravlja druge osobe, kaznit će se kaznom
zatvora do jedne godine.“) Ovdje je počinjeno  kazneno djelo povrede
ravnopravnosti iz čl. 125.
Kaznenog zakona („Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti,
… ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo
na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje
djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju
te razlike daje drugome povlastice ili pogodnosti glede navedenih
prava, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.“). Također, navedeno
postupanje bi bilo protivno i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, posebice
odredbi čl. 5., („(1) Svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i
na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja, u skladu s
odredbama ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje obvezno zdravstveno
osiguranje u Republici Hrvatskoj.
 Zakona o zaštiti prava pacijenata te odredbi čl. 1. st. 3. Kodeksa medicinske
etike i deontologije („Liječničku će pomoć pružati jednako svima bez
obzira na dob, spol, rasu, narodnost, vjeru, političko uvjerenje,
društveni položaj ili bilo koje druge okolnosti, poštujući pri tome
ljudska prava i dostojanstvo osobe.“).Shodno gore naprijed navedenim odredbama dužni ste me suprugu i mene primiti u Dom hrvatskih veteran Lipik, odnosno
pružiti liječničku pomoć.
Ukoliko nas ne žele primiti,
tražim da mi dostavite pismenu odluku da nas  nećete primiti.
Također, tražim da mi  navedete  temeljem kojih propis nam   odbijajte pružiti liječničku pomoć,odnosno medicinsku
rehabilitaciju.
S poštovanjem!Dukši Damir -HRVI