Ukrajina je kršćanski naziv koji je povezan sa hrvatskom Krajinom

0
9046

Kako je nastao i što znači naziv Ukrajina? Povjesničari to nikad neće otkriti jer ne poznaju predkršćanska pisma, dakle, grafeme. Preko tih pisama mijenjali se jezici, etnici i toponimi. Bez poznavanja tih pisama ne možemo razumjeti ni antičku i ni srednjovjekovnu povijest niti jezične promjene.

Preko pisama, dakle, grafema i načina pisanja su se mijenjali jezici, povijest, onomastika i semantika, ali sve ovo je ukazivalo na svoj izvor, što danas hrvatski jezičari ne prepoznaju. Naime, uvođenjem boga ČAVA umjesto HARAVČA, nestala je haravačka civilizacija na Levantu i zavladala semitska. Taj bog je nastao semitskim čitanjem riječi VAČA u nazivu HARA-VAČA koja je označavao božicu Zemlje koja se kod Sermita odrazila kao AVA ILI EVA. To nam pokazuje i glagoljica, koja je zamijenila izvornu slogovnu haravaču koje danas nazivamo sanskrit ili sanskrt, a nju nalazimo na Krimu i okolo Aralskog jezera na prostoru jadranske Krajine.

Naime, boga HARAVAČU je zamijenio bog ČAVA koji se još odrazio kao ČEVA i ČIVA, odnosno, ŠAVA ili SAVA, ŠEVA i ŠIVA, a često i kao TAVA, TEVA i TIVA ili TAVELA. Pogledajmo hrvatska prezimena. Pismo harvača je počimalo slogovima HA, RA, VA, ČA, a glagoljica slovima A, B, V i G jer Semiti nisu imali slova za glasove H, R, V, Č. To pismo se zvalo najprije AZBUKA jer prva dva slova su se zvala AZ i BUKA. Tako je slovo W (Vau) ušlo u semitske jezik, dakle, WA+U.

Ukrajina je kršćanski naziv koji je povezan sa hrvatskom Krajinom, a nastao od latinskog naziva CRAINA ili CRVENA, a to je suglasnički iskrivljeni naziv HARVAČ-ANA. Ovo nam otkriva da ni Latini nisu imali slova za glasove H, V, Č i J. Slovo U stoji za riječ VAČA koja je označavala planet Zemlju i jednu od dvije kaste. Romani su glas H pisali slovom C, glas V slovom U ili I, a glas Č ispuštali ili su ga zamjenjivali slovima G i K. Oni su na početku riječi ispuštali sve početne vokale u suglasničkom pisanju riječi., a to je izazvalo velike promjene u hrvatskim suglasničkim riječima i značenju,. primjerice , ALAR je postao LAR.

Romani su CRNO more zvali CERVENO, a odatle i naziv CERVENA HRVATSKA, a to znači da su na obalama Crnog mora živjeli Harvači ili Hrvati. Hrvati su živjeli na Jadranu prije Grka i Romana. Bili su poznati kao Liburni i Etrurci, a Romani su ih zvali Cerveni, a kasnije Liburni i Iliri. Kada su Grci pobijedili Liburne, oni su taj prostor od rijeke Krke do Drača nazvali Iliria, a to ime su koristili i Romani. Liburne i Etrurce na zapadnoj obali Italije Romani su nazvali Liguri, a odatle naziv Liguria.

Rimski kršćani su Ukrajijnce zvali najprije ARUSINI, a promjenom pravopisa su ih nazvali Rusini. Nametanjem kršćanstva Rusini su postali Rusi. Izvorno, oni si bili vazali Bizanta i postali su ikavci kao i Hrvati u Krajini. Nakon kršćanskog raskola i poraza Bizanta oni dolaze pod vlast Moskovita koji preuzimaju naziv RUS i ukrajinskim unijatima nameću ruski jezik i RPC. Stari Grci su ih zvali Sarmati ili Karpati, a oni su sebe zvali Harvati i Horvati.

Slično su Srbini u 19. stoljeću Hrvatima, koji su pod Rimom bili poznati kao SERVI, a pod Bizantom kao SERBI, u kraljevini Jugoslaviji hrvatskim unijatima nametnuli SPC i nazvali ih Srbima. Istovremeno su Srbini Hrvatima pokušali oteti njihovu štokavsku jekavicu kod Crnogoraca i istočnih Hercegovaca koju su Hrvatima nametnuli Franci preko staroslavenskog crkvenog jezika koji je stvorio Rim zbog širenja prema pravoslavlju jer Srbini kao izmišljotina nisu imali svog izvornog jezika..

Međutim, Srbini su Hrvatima na temelju lažne srbinske ekavice, koja je mješavina iskrivljene kajkavske ekavice i turskog naglaska te turcizama nametnuli štokavsku ijekavicu, a hrvatski ilirci, inače, jezični ignoranti i političari, su je prihvatili kao hrvatski jezik. Isto podržavaju i današnji vukovci, a zbog jezičnog sukoba bi se Hrvati morali odreći ijekavice i normirati hrvatski standardni jezik na temelju čakavice i kajkavice jer ČA JE i KAJE znače isto, a zamjenica ŠTO je ruska i nastala je od zamjnice ČA ili CO preko franačkog dvoglasa ŠT.

Dakle, ne možemo i ne smijemo standardizaciju hrvatskog jezika prepustiti vukovcu Željku Joziću ako nam je iole stalo do hrvatskog jezika. On nije lingvist nego vukovac.

Ovim želim ukazati da Rusi nikad nisu bili Hrvati nego sjeverno azijatski narod koji su pokorili Ukrajinu ili Crvenu Hrvatsku i na njihovoj ikavici stvorili svoj jezik koji su najviše jekavizirali preko ”crkvenog staroslavenskog jezika” i nametnuli ga Ukrajincima zajedno sa RPC. Kako u laži vjeruju Srbini isto tako vjeruju i Rusi jer ih tako uči pravoslavlje. Rusi će se uskoro boriti za svoj opstanak i identitet jer pokoreni narodi su pronašli svoj pokoreni identitet.

Srećko Radović

 HOP -portal na Telegramu
https://t.me/hopportal