Stručnom analizom magistra Viduke dokazujemo da ‘Plenkovićeva desna ruka’ Štromar nema pojma što govori!

0
5831

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH

Ministar PREDRAG  ŠTROMAR

BLOKADA   RADA  SUDA

„TRAJNA  PROCESNA  SMETNJA“

Citiram  sa  stranice Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE :

 „Ministar Štromar istaknuo je da je primopredaja prošla u očekivano dobrom ozračju za što se i zahvalio svojem prethodniku. Izjavio je da mu je namjera nastaviti, poboljšavati i nadograđivati sve dobre projekte kako bi se poboljšao standard života ljudi te potakla i poboljšala investicijska klima u Hrvatskoj. Kao svoje prioritete istaknuo je projekt uređivanja i povezivanja Katastra i Zemljišnih knjiga.

13.06.2017. (HINA) – Štromar: Spojiti katastar i zemljišne knjige

 

Novi ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar preuzeo je ministarstvo od dosadašnjeg ministra Lovre Kuščevića te istaknuo potrebu spajanja katastra i zemljišnih knjiga.

Treba vidjeti kako spojiti katastar i zemljišne knjige te time olakšati građanima pristup njihovim dokumentima, rekao je Štromar.

Želimo da to rade na jednom mjestu, da postupak bude vrlo jednostavan i transparentan i da građani imaju bolju javnu uslugu, dodao je.

Na upit novinara hoće li nastaviti s uvođenjem zakona o porezu na nekretnine, Štromar je kazao da će pravi zakon, koji će biti dio zakona o porezu na imovinu, na snagu stupiti poslije 2020. godine, dok sadašnji zahvat nije pravi porez na nekretnine već transformacija komunalne naknade u porez.

‘Sigurno da će ovaj porez biti bolji jer će obuhvatiti još neke aktivnosti, u smislu da građani koji imaju veće nekretnine manje vrijednosti ipak ne plaćaju komunalnu naknadu koju su do sada plaćali’, ustvrdio je Štromar.“

Da  li  Ministar PREDRAG  ŠTROMAR zna  što  „baljezga“ ?

Prema  službenom  dokumentu  MINISTARSTVA  PRAVOSUĐA  REPUBLIKE  HRVATSKE „PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA“ od  svibnja  2017. godine , jasno  i  nedvosmisleno  stoji , citiram :

„Predloženim izmjenama i dopunama nastavlja se provedba aktivnosti reforme zemljišnih knjiga i katastra na način da se u ZZK implementiraju novi pravni instrumenti koji su definirani dovršenjem projekata donacija Europske Unije (u daljnjem tekstu: EU): IPA 2008 .

Razvoj ”One-stop-shop“ podsustava za ZIS aplikaciju i konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka (u daljnjem tekstu: IPA 2008) i IPA 2010 – Podrška pojedinačnom preoblikovanju i uspostavi digitalne arhive zemljišnih knjiga u svrhu uspostave integriranog sustava zemljišne administracije (u daljnjem tekstu: IPA 2010).“

ZAJEDNIČKI  INFORMACIJSKI  SUSTAV (ZIS)

Ravnatelj Državne geodetske uprave donio je Odluku o započinjanju Produkcije Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Produkcija ZIS-a u Područnom uredu za katastar Požega započela je dana 17. lipnja 2013. godine.

Zemljišnoknjižni odjeli u Požegi, Zadru, Biogradu na moru, te Koprivnici i Đurđevcu započeli su s produkcijskim radom u ZIS-u 2011. godine.

 

 

Zanimljivost  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE , citiram :

 

„Premijer Plenković istaknuo je da sveukupni Nacionalni program reformi  mora pojednostaviti procedure i hrvatskim građanima omogućiti što jednostavniji način poslovanja  i djelovanja, uključujući i onaj dio koji se odnosi na katastarske podatke i zemljišne knjige, na što se dosad gubilo puno vremena. Dodao je da se ovim projektom smanjuju administrativne barijere, a omogućuje se svima da, pomoću elektroničke komunikacije, određene poslove rješavaju iz svojih ureda ili domova.

 Ocijenio je da aplikacija „One Stop Shop“ maksimalno pojednostavljuje elektroničku dostupnost podataka koji se odnose na izdavanje katastarskih javnih isprava, rasterećuje rad službenika, omogućuje kvalitetnije obavljanje poslova te pridonosi ubrzanju registracije upisa nekretnina. „Na jednostavan način za svega 20 kuna kroz e-sustav možete imati izvatke svega onoga što vam je potrebno“, kazao je premijer Plenković i čestitao svima koji su u proteklim mjesecima radili na realizaciji ovoga projekta. Projekt je vrijedan 553 tisuće eura, realiziran zajmom EBRD-a. Predsjednik Vlade naglasio je da će sredstva koja su na raspolaganju omogućiti povezivanje katastra i zemljišnih knjige. Naglasivši da je ta zadaća izuzetno bitna, premijer Plenković kazao je da je ideja da sve ono što je na teritoriju Republike Hrvatske,  u kontekstu prometa nekretnina, bude sustavno i kvalitetno povezano i da se olakša građanima i investitorima pristup katastru i zemljišnim knjigama.

 Vlada Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, provodi Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra pod nazivom Uređena zemlja, u okviru kojeg se moderniziraju sustavi katastra i zemljišnih knjiga.

 Puštanjem u primjenu elektroničkog podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka obilježio se dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga (ZIS), te njegovog podsustava One Stop Shop (OSS)  čime se na novu razinu podigla brzina i kvaliteta usluge građanima, poduzetnicima i investitorima,  ubrzao se i olakšao proces registracije nekretnina i u katastarskom i u zemljišnoknjižnom sustavu, podigla se razina pravne sigurnosti u prometu nekretninama te racionalizirao i pojednostavio poslovni proces. Informacije iz katastra i zemljišnih knjiga moći će se dobiti odmah,  a svi će se digitalizirani  podaci u svakome trenutku moći provjeriti.“

Očito  je da Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE gospodin  PREDRAG  ŠTROMAR prema njegovoj  izjavi  nije  upoznat  sa  stanjem  prostornog  registra  nekretnina REPUBLIKE  HRVATSKE.

Nameće  se samo  po  sebi  pitanje  gdje  je  do  sada  živi  Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE gospodin  PREDRAG  ŠTROMAR ?

Brojni   savjetnici  koji  su  uposlenici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE  trebali  bi  upoznati  Ministra  gospodina  PREDRAGA  ŠTROMARA   sa  nepobitnom  činjenicom :

 

Geodetska  izmjera 80%  katastarske  općine     provedena  je  u  vremenskom  periodu  od  1835 godine  do  1880. godine. U  vremenskom  intervalu 1855 godine  pa  do  17. 11. 1924. godine  izrađene  su  ZEMLJIŠNE  KNJIGE   na  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE po  osnovi  grafičke   geodetske  izmjere.

Povijesne  činjenice :

U  tijeku rasprave i donošenja odluke o izboru projekcije koje je započelo 1921. godine, a konačna je odluka donesena 1924.godine .  U tom poglavlju citirani su brojni arhivski dokumenti i članci iz toga doba. Tu su sadržani i dijelovi referata, rasprava i članaka A. Faschinga o pitanju izbora projekcije. A. Fasching je u to doba bio suradnik Generalne direkcije katastra Kraljevine SHS i poznata su njegova zauzimanja za upotrebu stereografske projekcije za topografsku izmjeru (SGU 1953). Na kraju poglavlja dan je nacrt rješenja ministra financija od 17. 11. 1924. u kojem se propisuje uvođenje Gauss-Krügerove projekcije kao službene projekcije. Projekcija je zadana s tri koordinatna sustava, srednji meridijani 15°, 18° i 21°, upotrebljava se Besselov elipsoid, greenwichki početni meridijan, a ravninske se koordinate zapisuju po prijedlogu Baumgartena, odnosno apscise se mjere od ekvatora, a ordinatama se dodaje konstanta 500 000.

Nacrt rješenja ministra financija od 17. 11. 1924. godine  zasniva  se  na  odluci  komisije sastavljene od  predstavnika  VOJNO GEOGRAFSKOG INSTITUTA  I  GENERALNE DIREKCIJE KATASTRA , koja  je  donijela  21. 03. 1924. godine  odluku da  se  usvaja  konformna Gauss-Krügerove projekcije meridijanskih zona. Predviđa  se da  zone  budu  3°  geografske  dužine  sa  srednjim  merdijanima od  15° ; 18° ; 21° geografske  dužine istočno  od  Greenwicha , a  svaka zona  ćini poseban  koordinatni sustav.

U Geometarskom glasniku iz 1928. i 1929. objavljen je niz članaka pod naslovom Projekcija novog katastarskog premera u Kraljevini SHS (Abakumov i dr. 1928, 1929). Niz započinje kratkim uvodom o nužnosti kartografskih projekcija i zahtjevima koji se u vezi s njima postavljaju u katastru. Posebno se ističe zahtjev da se računanje površina na planovima i obrada geodetskih mjerenja u detaljnoj izmjeri može izvesti bez vođenja računa o deformacijama projekcije. Daje se izvod osnovnih jednadžbi Gauss-Krügerove projekcije, ispitivanje slike triangulacijske stranice (geodetske linije), konvergencija meridijana i linearno mjerilo. To nije kraj niza, ali u sljedećim brojevima Geometarskog glasnika niz se nije nastavio objavljivati.

PROSTORNI   JAVN  REGISTRI   IZRAĐENI  U  „GRAFIČKOJ  GEODETSKOJ  IZMJERI odnosno  HVATNOJ  IZMJERI“ između  ostalog  i  javna  isprava  prvog  pravnog  reda   ZEMLJIŠNA  KNJIGA  podliježe pod     „UREDBU“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca od dana 17. 11. 1924. godine stavljena i  stavlja  je  VAN  SNAGE  UPORABE – (datum  „ZASTARE“  javnih  isprava  izrađenih  po  osnovi  „GRAFIČKE  GEODETSKE  IZMJERE“  u  hvatnoj  mjeri  i  u  prikazanom  mjerilu  originala  katastarskog  plana 1:2904 ;  1:2880  ; 14:1440  ili  1:720 ; 1:2500 , 1:1250  ili  1:625)

REPUBLIKA  HRVATSKA pravno-kazneno  i  materijalno  odgovara  za  valjanost  i  zakonitost   svih javnih  isprava  ovjerenih   žigom  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  s  prenesenim   ovlastima.

 

Druga  činjenica :

U  vremenskom  periodu  od  17. 11. 1924.  godine  pa  do  01. 01. 2010.  godine  osnovna  i  zakonita  kartografska  projekcija  na  ozemlju  REPUBLIKE  HRVATSKE  je geodetska  izmjera provedena  a terenski  podatci  obrađeni  i   prezentirani   u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“  na  20% teritorija  REPUBLIKE  HRVATSKE .

Suverena  i  samostalna   REPUBLIKA  HRVATSKA  po  osnovu   „UREDBE-UKAZA“  donesenog  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od dana 01.01.2010. godine stavljena  je  VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI  Gauss-Krügerovu projekciju  meridijanskih  zona“   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu .

Navedena  „UREDBA / UKAZ“  definira  da  je  od  dana  01.01.2010. godine  osnovna  i  zakonita  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA  na  ozemlju  REPUBLIKE  HRVATSKE .

REPUBLIKA  HRVATSKA pravno-kazneno  i  materijalno  odgovara  za  valjanost  i  zakonitost   svih javnih  isprava  ovjerenih   žigom  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  s  prenesenim   ovlastima.

Gauss-Krügerova projekcija  meridijanskih  zona“  je grafičko  – analitička  geodetska  metoda  koja  je lokalnog  karaktera , što  znači  fizički  prostori su  razbijeni  na  manje   prostorne  jedinice  „katastarske  općine“  a  međusobno  su  povezane  geodetskom  osnovom: triangulacijom  i  poligon metrijom.

Grafički  prikaz  „KATASTARSKI  PLANOVI“  jedne  katastarske  općine  su   lokalnog  karaktera  gdje  su  u  konačnom  prikazu –  katastarskom  planu (slici izmjere) definiranom  na  korisnoj  površini katastarskog  plana  dimenzija   750mm * 500mm sa  nanesenim  teoretskim  markerima – decimetarskim  kvadratima ,  implementirane  sve  pogreške  geodetske  osnove (trigonometara , poligonskih  točaka  i  linijskih  točaka) , pogreške  geodetske  izmjere , pogreške  računanja  i  pogreške  ucrtavanja  detalja  na  katastarski  plan (pogreška  kartiranja) i  sumarno  predočene.

Detalj  je  definiran – predočen  na  katastarskim  planovima  u  odnosu  na  geodetsku  osnovu.

Prema  navedenim  Zakonima  i  Pravilnicima  geodetske  struke  katastarski  plan  izrađen  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“  isključivo  se  može  i  smije koristiti  u  originalu.

DIGITALIZACIJA , VEKTORIZACIJA   i  HOMOGENIZACIJA (tehnički  naziv  za  izradu  KRIVOTVORINE)  geodetskih  podataka   grafičke  geodetske  izmjere  i  geodetske  izmjere prezentirane  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   za  potrebe  „TRANSFERA  PODATAKA“  u  osnovnu  i  zakonitu  HTRS96/TM  kartografsku  projekciju  nije  dozvoljen  jer  se  mijenja  odnos  točaka  detalja  i  geodetske  osnove što  eksplicitno  znači  uvode  se  nove  pogreške  u  prikazani  numerički  podatak  što  dovodi  do  neupotrebljivosti  katastarskog  i  zemljišno – knjižnog  prostornog  podatka  zbog izrade  „FALCIFIKATA“ – KRIVOTVORINE  prostornog  registra  nekretnina.

Nema  valjanog  matematičkog  modela  koji  može  prenijeti  podatke grafičke  geodetske  izmjere  i  geodetske  izmjere  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“  u  osnovnu  i  zakonitu   HTRS96/TM  KARTOGRAFSKU  PROJEKCIJU.  

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE i  nezavisno  znanstveno  tijelo   SVEUČILIŠTE  U  ZAGREBU  GEODETSKI  FAKULTET  sa  svojim  doktorima  ZNANOSTI  mogu  reći  što  hoće i  mogu  pokrivati   NEZNANJE  , NEMAR , NEPROFESIONALNOST   I  ALJKAVOST  svojih   djelatnika zbog  potrošenog  novca i  vremena koji  ne  daje   traženi  rezultat .

Sve  dok  se  ne  provede  geodetska  izmjera  cjelovitog  teritorija   REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  po  osnovi  „TOČNIH“  izvedbenih  geodetskih  metoda  i  obradilo „naglašavam“   točnim  matematičkim  modelima  REPUBLIKA  HRVATSKA  ne  može  imati  prostorni  registar  nekretnina.

„TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA  OSNOVNE  I  ZAKONITE  HTRS96/TM KARTOGRAFSKE  PROJEKCIJE“ u  kojoj  je  iznesen  , definiran    matematički  model  nije  točan .

Program 1342 – Zemljišne knjige – Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (IBRD 4674 HR, EU CARDS TF051781) Prijedlog financijskog plana Projekta izrađen je na temelju Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (Zajam IBRD – 4674 – HR), Pisma sporazuma za realizaciju darovnice EU CARDS 2002 – TF-051781, darovnice EU CARDS 2003 – TF-052657, darovnice EU CARDS 2004 – TF-055104 i Nacionalnog programa priprema za članstvo u EU. Ugovorom o Zajmu utvrđen je sadržajni okvir Projekta, kojemu je cilj razvoj zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava u Republici Hrvatskoj, uključivo financiranje nabave radova, roba i usluga potrebnih za uređenje objekata, opremanje zemljišno-knjižnih i katastarskih ureda potrebnom opremom te potporu preustroja i izobrazbu djelatnika Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave. Za program Zemljišne knjige prijedlog plana sredstava za 2007. godinu iznosi 29.230.000,00 kn.

GDJE  JE  NAVEDENI  NOVAC  UTROŠEN ?

Može  li Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE , Ministarstvo  pravosuđa  REPUBLIKE  HRVATSKE i  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  taksativno  navesti  što  je  sve  urađeno  sa  naznačenim  iznosom  novca !

Što  se  tiče  novca  „GDJE  JE   5.000.000.000,00EUR-a ?“  koje  je   REPUBLIKA  HRVATSKA   dobila  po  osnovi  „povoljnih kredita“ i  „donacija“  da  bi  provela  geodetsku  izmjeru   cjelovite  REPUBLIKE  HRVATSKE .

 

Što  je  ZAJEDNIČKI  INFORMACIJSKI  SUSTAV (ZIS) ?

 

„ZAJEDNIČKI  INFORMACIJSKI  SUSTAV (ZIS)“  je  softver  koji  povezuje   različite  baze  podataka  „e-katastar“  , „e-zemljišna knjiga“ , „e-Građanin“, „e-građevna dozvola“ , itd. .

„ZAJEDNIČKI  INFORMACIJSKI  SUSTAV (ZIS)“  koristi  baze  podataka  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina „e-katastar“  , „e-zemljišna knjiga“. Kako  su  osnovne  baze podataka  katastarski  operat  za „e-katastar“  i zemljišna  knjiga za „e-zemljišna knjiga“  VAN  SNAGE  UPORABE  za  sve   katastarske  općine   REPUBLIKE  HRVATSKE   proizlazi  da  podatak  kojem  se  je  pristupilo  po  osnovi  „ZIS-a“ je  KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE .

 

O b r a z l o ž e n j e ću  dati  po  osnovi   UPRAVNOG  AKTA  „ODLUKE“ KLASA 932-01/15-01/74 ; URBOJ : 541-03-03-02/4-15-8  , od  dana 30. studenog  2015. godine   , izdane  i  ovjerene  od  strane  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE .

„ODLUKA“  je  donesena  od  strane  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE po  osnovi  članka  51. Zakona  o  sustavu  državne  uprave  (NN br. 150/11  i  12/13) . „ODLUKA“  je  potpisana  od  Ravnatelja  DGU RH  Dr. sc. DANKA  MARKOVINOVIĆA.

ODLUKA

O započinjanju Produkcije Zajedničkog informacijskog  sustava zemljišnih knjiga i katastara u  Odjelu za  katastar nekretnina Našice , Područni  ured za  katastar Osijek

PRVA  TOČKA :

Produkcija Zajedničkog informacijskog sustava  zemljišnih  knjiga i katastra  (u daljnjem tekstu  ZIS) u  Odjelu  za  katastar nekretnina Našice, Područni  ured  za  katastar  Osijek započinje  30. studenog 2015. godine .

Da  ponovim :

„UREDBOM-UKAZOM“  donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od dana 01.01.2010. godine  svi  javni  registri  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  izrađeni  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   stavljeni su    VAN  SNAGE  UPORABE

„ODLUKE“ KLASA 932-01/15-01/74 ; URBOJ : 541-03-03-02/4-15-8  , od  dana 30. studenog  2015. godine  kasni   pet (5) godina  sa donošenjem  i  izvršenjem.

DRUGA  TOČKA

Migracija  podataka iz  postojećih  baza  podataka u  kojima u  kojima  se  održavaju grafički i  knjižni podaci obavljena  je  27. studenog 2015. godine. Odjel  za  katastar nekretnina Našice, Područni  ured  za  katastar  Osijek  obavit  će  30. studenog 2015. godine postupak  verifikaciju  migriranih  podataka .

Izraz „migracija  podataka“ primjenjuje  se  za  neke  podatke  koji  se  kreću , ljudi  se  kreću“ podatci (grafički podatak – katastarski podatak  ili  pisani podatak – zemljišna knjiga)  to  su  fiksni  stacionarni  podatci  koji  se  nalaze  na  nekoj  papirnatoj podlozi  „ne  hodaju“  pa  tako  ne  mogu  ni  „migrirati“.

 

Matematički  podatak „koordinata“ neke  točke ( pridruženi  brojevi : y , x , z) koji su ekvivalent  „grafičkom podatku“ mogu  se  matematičkim  putem transformirati  u  drugi  matematički podatak (pridruženi  broj : y’ , x’ , z’), ali  to  nije  „migracija podataka“  jer  podatak  nije  nigdje  otišao  izvorni  podatak se  nalazi  na  „papirnatom  nosiocu informacije“  – katastarskom  planu.

Pisani  podatak  „ZEMLJIŠNA KNJIGA“ ima  izvorni  podatak  pisan  rukom  u  knjizi , skeniranjem  „podatka  u  zemljišnoj  knjizi“  , Vi  taj  podatak  niste  nigdje  odnijeli on  je  i  dalje  „pisani  podatak“  i  nalazi  se  u  knjizi samo  je prikazan  na  drugom  mediju „elektroničkom  mediju“ .

Prema  navedenom  očito  je  da  slikovni  podatak – katastarski  plan  i  pisani  podatak – zemljišna  knjiga  nije  nigdje  otišao „migrirao“ nego  se  je  izvorni  grafički  podatak prenio  na  drugi  medijski  nosilac  podatka  „elektronski medij“. Datum nastanka  podatka  na  „elektronskom – digitalnom  mediju“  je  datum  kada  je  izvorni  pisani  podatak  nastao a  ne  datum  kada  se  je  grafički  podatak  i  pisani  podatak  prenio  na  elektronski  medij.

TREĆA  TOČKA :

Danom  započinjanja produkcije ZIS-a u Odjelu za  katastar  nekretnina Našice, Područni ured  za  katastar Osijek prestaje  održavanje katastarskih planova u analognom obliku koji se  pohranjuju u nadležnom  katastarskom  uredu , a stavljaju  se  u  službenu uporabu digitalni katastarski planovi u novom  službenom  geodetskom  datumu i kartografskoj  projekciji – HTRS96/TM.

 

KONTRADIKCIJE  SAME  ODLUKE  DRŽAVNE GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE :

 1. Odjelu za katastar nekretnina Našice , Područni  ured za  katastar Osijek ne  raspolaže  geodetskom   izmjerom  zadanog  prostora u osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj projekciji
 2. Manualni , analogni katastarski planovi  koji  su u grafičkom  prikazu  na  „papiru“  ili „foliji“  izrađeni  su  u Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   , stavljeni su VAN  SNAGE  UPORABE  , „Odjelu za  katastar  nekretnina Našice, Područni ured  za  katastar Osijek prestaje  održavanje katastarskih planova u analognom obliku koji se  pohranjuju u nadležnom  katastarskom  uredu“ .
 3. Postavlja se  pitanje  koji  su  podatci  dostupni – prikazani   u  „ZIS-u“ kada  geodetske  izmjere  zadanog  prostora  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj  projekciji  „NE  POSTOJI“ ?
 4. Nameće se  zaključak  da  je  u „ZIS-u“  prikazana   TEHNIČKA  KRIVOTVORINA“  izrađena  i  verificirana  od  strane  Ministarstva  pravosuđa  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  
 5. DRŽAVNA GEODETSKA  UPRAVA REPUBLIKE  HRVATSKE   „nedvojbeno“  „ANALOGNE   KATASTARSKE  PLANOVE“  pod  ingerencijom  Odjelu za  katastar nekretnina Našice , Područni  ured za  katastar Osijek   stavlja   VAN  SNAGE  UPORABE od  dana    studenog  2015.  godine  po  osnovi  odluke   Ravnatelja  Državne  geodetske  uprave  dr. sc, DANKA  MARTKOVINOVIĆA.

Za  „Zajednički informacijski sustav“  zemljišnih  knjiga i katastra  (u daljnjem tekstu  ZIS) Nije  bitno  po  datumu  kada  se  je  provela „digitalizacija , vektorizacije i homogenizacija“  digitalno  očitanih  podataka  sa  analognih   katastarskih  planova  jer  izvorni  podatak „ORIGINALA  ANALOGNOG  KATASTARSKOG  PLANA  ima  datum  kada  je  pušten  u  pravnu  uporabu  a  vrijedi  za  podatak  prenesen  u  digitalni  oblik , prema  tome  promjena  medija „analogni – grafički-iscrtani katastarski plan“ u  digitalni  prikaz  nije  promijenio izvorni  geodetski podatak  kada je  „fizička  geodetska  izmjera“  katastarske  općine   provedena.

Izvorni  „terenski  mjerni    geodetski  podatak“  bez  obzira  kada  je  prenesen  u  digitalni  oblik   podliježe  „UREDBI-UKAZU“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenoj  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od  01.01.2010. godine  u  kojoj  je   decidirano  navedeno  da  svi  prostorni  registri  nekretnina  bez  izuzetka  moraju  biti  izrađeni  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  od  dana  01. 01. 2010. godine.

Digitalni  prikaz  katastarskog  plana  nije  promijenio  kartografsku  projekciju  iz   Gauss-Krügerovoj projekciji  meridijanskih  zona“  u  osnovnu  i  zakonitu  HTRS96/TM  kartografsku  projekciju  jer  navedene  kartografske  projekcije  nisu  KOMPATIBILNE

ŠESTA  TOČKA

Zadužuje se Sektor za  katastarski sustav da  dostavi Samostalnoj  službi za  informacijske i komunikacijske  tehnologije podatke digitalnog  katastarskog plana u  elektroničkom zapisu u izvornom preuzetom formatu u  kojem  se  isti  održavao i  njemu odgovarajućem razmjerskom formatu , a  koji  su u  svrhu migracije dostavljeni dobavljaču  ZIS-a.

K O M E N T A R :

 1. Postupak digitalizacije  je  u   tijeku  što  je  razvidno  iz  samog  zaduženja:  „Zadužuje se Sektor za  katastarski sustav da  dostavi Samostalnoj  službi za  informacijske i komunikacijske  tehnologije podatke digitalnog  katastarskog plana u  elektroničkom zapisu u izvornom preuzetom formatu u  kojem  se  isti  održavao i  njemu odgovarajućem razmjerskom formatu“
 2. Kako su  manualni – analogni  planovi  katastarski  općina  izrađeni po  osnovi  grafičke  geodetske  izmjere  u  80% slučajeva i  u Gauss-Krügerovoj projekciji  meridijanskih  zona“ u 20%  slučajeva    i  prikazani u  većini  slučajeva  na  papirnatom  nosiocu i  u  jednom  manjem  broju  katastarski planovi  su  izrađeni  sa  grafičkim  sadržajem  na  „folijama“ nije  razvidno  po  kojoj  osnovi   „ZIS“  apostrofira  da  su  podatci  u  elektronskom  zapisu  izrađeni  u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj projekciji.

 

 

 

 

 

„ZAJEDNIČKI  INFORMACIJSKI  SUSTAV“ (ZIS) je  softver koji  povezuje  različite   baze  podataka . Pojedinačne  baze  podataka  „e-katastar“  i „e-zemljišna knjiga“ su  od  30. 11.2015.  godine DOSTUPNI javnosti , koje  su  određenim „linkom“  međusobno  povezani.

Prostorni  registar  nekretnina : katastarski  operat i  zemljišno  knjižni  operat izrađen  je  po  osnovi  „terenskih  mjernih    geodetskih  podataka prikupljenih geodetskim  metodama u  fizičkom  prostoru“  bez  obzira  kada  je  prenesen  u  digitalni  oblik ,  podliježe  „UREDBI-UKAZU“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenoj  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od 01.01.2010. godine, po  osnovu  koje  se  svi  podatci  izrađeni  Gauss-Krügerovoj  projekciji meridijanskih  zona“  stavljaju   danom  01. 01. 2010. godine VAN  SNAGE  UPORABE a  grafički  geodetski  podatci  stavljeni  su  danom  17. 11. 1924. godine  VAN  SNAGE  UPORABE.

NE   DOPUŠTENI   TRANSFER  PODATAKA

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE  uobičajeno navodi  da  koristi  matematički   transformacijski  model  za  prijenos  tehničkih  podataka  iz grafičke  geodetske  izmjere i Gauss-Krügerove projekcije  meridijanskih  zona“ u  osnovnu  i  zakonitu  HTRS96/TM  kartografsku  projekciju .

Da  POJASNIM  – „PRVI  PRAVNI  RED“  javnih  isprava  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina  je   ZEMLJIŠNA  KNJIGA

ZEMLJIŠNA  KNIGA  katastarske općine   puštena  je  u  pravnu  uporabu  dana  donošenja  „SUDSKOG  UKAZA“  od  strane  Ministra  pravosuđa , Predsjednika  višeg  suda  ili  imenovanog  sudca  o  puštanju  zemljišne  knjige u  pravnu  uporabu   . Nadležnom Zemljišno – knjižnom  odjelu Općinskog  suda povjerena  je  „ZEMLJIŠNA  KNJIGA“ u  svojstvu   DUŽNOG  NADZORA  za  potrebe  pravnih i  tehničkih  poslova  koji  se  odnose  na  vlasništvo.

Pisani  sudski  dokument ZEMLJIŠNA  KNJIGA bilo  koje  katastarske  općine  nije   moguće   matematičkim  putem  transformirati jer  promjena  u   ZEMLJIŠNOJ  KNJIZI  vodi  se  po  datumu , satu  , minuti  i  sekundi.

Vrijeme  ne  možete  matematički  iz  jedne  epohe  prenijeti  u  drugu  epohu.

Na  primjer :

Donošenjem  ovršnog  rješenja  1976. godine  sa  njegovim  punim  pravnim  učinkom , punom  pravnom  posljedicom , punom  pravnom  snagom predmetno  „ovršno“ rješenje  djelovalo  na  vlasnika   nekretnine u  EPOHI  VREMENA  1976. godine.

Predmetna  činjenica  nalaže  da  se  ne  može  TEHNIČKO  PRAVNI  DOKUMENT  „ZEMLJIŠNA  KNJIGA na primjer  k. o. KOŠKA“ koja  je  puštena  u  pravnu  uporabu  09. 05. 1974. godine   matematički  transformirati  u  2017. godinu  kako  bi  zemljišna  knjiga  k. o. Koška stekla  pravnu  i  tehničku  valjanost jer  su  pravni  učinci  presuda / rješenja  nadležnih sudova  djelovali 1976 godine i  ne  mogu  se  transformirati  iz  1976  godine  u  2017. godinu .

Kako  ne  možete  transformirati  TEHNIČKO  PRAVNI  DOKUMENT „DOKUMENT  PRVOG  PRAVNOG  REDA“ po  osnovi   pravnog  automatizma ne  mogu  se  transformirati  „DOKUMENTI  DRUGOG  i TREĆEG  PRAVNOG  REDA“  po  osnovi   ZAKONA O  ZEMLJIŠNIM  KNJIGAMA član  10.  stav 3. :

ZAKON  O  ZEMLJIŠNIM  KNJIGAMA

Članak 10.  stav 3.

(3) Ako se razlikuju podaci u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta, mjerodavni su za knjižna prava podaci u zemljišnoj knjizi, dok ne budu promijenjeni po odredbi stavka 4. ovoga članka.

 

„POJEDINAČNOM ISPRAVNOM  POSTUPKU   KATASTARSKOG  OPERATA“

TEHNIČKA  GEODETSKA  RADNJA 

KOJA  SE  PRIMJENJUJE   NAKON  PROVEDENE  GEODETSKE IZMJERE

U  OSNOVNOJ  I   ZAKONITOJ 

HTRS96/TM KARTOGRAFSKOJ  PROJEKCIJI

KAKO  BI  SE  NAKNADNO   UOČENA  TEHNIČKA  POGREŠKA

OTKLONILA !

Radi  se   o  pojedinačnoj  izmjeri  pojedine  katastarske  čestice  , gdje  je   utvrđeno  da  je  došlo  do  pogreške  radom   tehničkog  osoblja  pri  registraciji  promjene  u  fizičkom  prostoru  ili  pri  tehničkoj – matematičkoj  obradi  mjernih  podataka  za  potrebe  prikaza  u  katastarskom  operatu  manualnog (analognog)  ili  digitalnog  prikaza. Uvjet  za  provedbu  predmetnog    postupak  je  „tehnička  pogreška“  geodetskog  operatera – izvršitelja u  bilo  kojoj  tehničkoj  fazi  izrade  geodetskog  operata .

„POJEDINAČNI  ISPRAVNI  POSTUPAK  KATASTARSKOG  OPERATA“  se  ne ako  je   došlo  do  promjene  u  fizičkom  prostoru po  osnovi  izgradnje  nekog  objekta  niskogradnje  ili  visokogradnje , predmetna  promjena  se  registrira  u  postupku  redovnog  održavanja  katastarskog  operata  putem  geodetskog  elaborata : upisa objekta  ili parcelacionog  elaborata  kojeg  izrađuje  geodetski  ovlaštenik  , „POJEDINAČNI  ISPRAVNI  POSTUPAK  KATASTARSKOG  OPERATA“  provodi  se  isključivo  promjena  „katastarskog  operata“ nastala-nastupila isključivo   tehničkom  pogreškom. U  jednom  i  drugom  slučaju „UVJETNA  PRETPOSTAVKA JE“ da  zadani  fizički  prostor  katastarska  općina   ima  provedenu  geodetsku  izmjeru  i  matematički  obrađene  podatke  i  digitalno  prezentirane  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji.

Kao  što  sud  vodi  pravni  postupak pri   ispravci  ZEMLJIŠNE  KNJIGE poznat  pod  nazivom „pojedinačni ispravni  postupak“  u  kojem  se   ispravlja   vlasništvo  nad  nekom  nekretninom  jer  se  u   ZEMLJIŠNO KNJIŽNOM  ULOŠKU  prema   raspoloživim  pravnim  aktima  uočava   pogreška . Izvršen  je  upis   prava  vlasništva  nad  nekretninom  nekom  drugom  vlasniku , tada  stvarni  vlasnik  može   pred  sudom  pokrenuti  „pojedinačni ispravni  postupak“  kako  bi  stekao   stvarno  pravo  nad  nekretninom u  skladu  sa   raspoloživim  pravnim  aktima  koji  se  odnose  na  predmetnu  nekretninu .

Bitna  pretpostavka   u  ovakvom  pravnom  postupku  je  „POSTOJANJE   ZEMLJIŠNE  KNJIGE“  i  dokaz  o  pogrešnom  upisu  vlasništva  nad  nekretninom.

Kako  je  „KATASTARSKI  OPERAT“  upravni  akt tada  se  pri  UPRAVNOM  SUD  nakon  provedene  geodetske  izmjere , provedenog  javnog  izlaganja i  puštanja   sudskim  ukazom  zemljišne  knjige   u  pravnu  uporabu , a  upravnim  aktom „odlukom“ Ravnatelja  Državne  geodetske  uprave  REPUBLIKE  HRVATSKE ,  katastarski  operat pušten  u  tehničku  uporabu , dozvoljeno  je  da   vlasnik  nekretnine   uoči  pogrešku u  grafičkom   manualnom – analognom  ili  digitalnom  prikazu   katastarske  čestice  , pa  samim  time  uočava  pogrešku  u   numeričkoj  obradi terenskog  mjernog  geodetskog  podatka tada  se  pristupa „POJEDINAČNOM ISPRAVNOM  POSTUPKU   KATASTARSKOG  OPERATA“.

Postupak  ispravke katastarskog operata  ima  dva  oblika  odnosno  TIPA :

 • Ispravak mjernih  i  računskih  podataka   unutar  jedne  katastarske  čestice
 • Ispravak mjernih  i  računskih  podataka koji  se  odnose  na  međnu  liniju  provode  se   u   tehničkom  ispravnom  postupku gdje su  obuhvaćene  najmanje  dvije  katastarske  čestice  koje  priliježu uz  spornu  međnu liniju.

„Tko  radi  taj  i  griješi“ , tehnička  pogreška  može  nastupiti  :

 • Zbog pogrešnog  upisa  mjernog  podatka  u  zapisniku
 • Zbog zamjene  brojeva  u  nekom  brojevnom  nizu zapisnika
 • Zbog pogrešnog unosa podataka  pri  analitičkoj  obradi  mjernih  podataka
 • Zbog takozvanog „zrcaljenog“ podatka
 • Zbog pogreške  upisa  predznaka „-“  ili „+“

U  tom  slučaju   u  UPRAVNOM  POSTUPKU  izvrši  se  geodetska  izmjere jedne  dvije  ili  više  katastarskih  čestica  , matematički obradi  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  i prikaže  u analognom  i  digitalnom  prikazu / podatku  . Po  izrečenoj   suglasnosti  vlasnika  nekretnine  o  ispravljenoj  tehničkoj  pogrešci  i  zapisnički  konstatirano  predmetni  podatci  se  unose  u  „e-katastar“ i „e-zemljišnu knjigu“.

NAVEDENI postupak  provodi  se  uz  pretpostavku  da   katastarska  općina  ima  već  provedenu  geodetsku  izmjeru u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciju.

Prevođenje „pojedine  katastarske čestice“  u  osnovnu  i  zakonitu  HTRS96/TM  kartografsku  projekciju nema  pravne  i  tehničke  osnove ako  prethodno  nije  izrađena  ZEMLJIŠNA  KNJIGA   u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj projekciji  jer  prema  ZAKONSKOJ  činjenici :

ZEMLJIŠNA KNJIGA JE JAVNA  ISPRAVA  U  STATUSU

„PRVOG  PRAVNOG REDA“

 

ZAKON  O  ZEMLJIŠNIM  KNJIGAMA   Članak 10.

(1) Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima, a osobito moraju biti navedeni katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine (izgrađenost zemljišta).

 (3) Ako se razlikuju podaci u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta, mjerodavni su za knjižna prava podaci u zemljišnoj knjizi, dok ne budu promijenjeni po odredbi stavka 4. ovoga članka.

 

 

BLOKADA   RADA  SUDA „TRAJNA  PROCESNA  SMETNJA“ izazvana je  javnim  ispravama   iz  domene  prostornog  registra nekretnina stavljenih „VAN  SNAGE  UPORABE“ od  dana  01. 01. 2010. godine   na  cijelom  teritorijalnom  prostoru   REPUBLIKE HRVATSKE  po  osnovi  „UREDBE-UKAZA“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od  01.01.2010. godine  u  kojoj  je   decidirano  navedeno  da  svi  prostorni  registri  nekretnina  bez  izuzetka  moraju  biti  izrađeni  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  od  dana  01. 01. 2010. godine.

Od  dana  01. 01. 2010. godine  javni  prostorni  podatci : zemljišna  knjiga , katastarski plan posjedovni list GUP i  PUP  su KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE ,  KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE – rang  kaznenog  djela  krivotvorine novca   i  NEOSNOVANO  STJECANJE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE , ZLOUPORABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI“ 

Prelazni  period  u  kojem  je   administrativno  državno  tijelo REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE i  HRVATSKO  PRAVOSUĐE  trebalo  izraditi nove   javne  isprave  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  iz  domene  prostornog  registra nekretnina   definiran  je  točkom  „V“  i  to  od  dana  04. 08. 2004. godine   do  zaključno  sa  danom  01. 01. 2010. godine . Navedeni  prelazni  period   od  04. 08. 2004. godine  do  01. 01. 2010. godine   definirala  je   VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE.

„DOGLEDNO  VRIJEME“  ne  postoji  jer  sve   javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  od  dana  01. 01. 2010. godine   moraju  biti  izrađeni u  osnovnoj i  zakonitoj  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKOJ PROJEKCIJI.

NIŠTAVNOST  „ZEMLJIŠNE  KNJIGE“   definira  „trajnu  procesnu  smetnju“

Navedena   činjenica izaziva   „TRAJNU PROCESNU  SMETNJU“ primjenom navedenih ZAKONA u  kojima  su  javne  isprave  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina  odlučujući  čimbenici  pri  donošenju  rješenja/presuda  od  strane  SUDA :

OVRŠNI  ZAKON

Klasa: 011-01/12-01/110 ;  Urbroj: 71-05-03/1-12-2  ; Zagreb, 4. listopada 2012.

 

Ako  se  stranka  u  postupku  pozove  na  ZASTARU   JAVNIH  ISPRAVA  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  , sudac  ne  može  donijeti   ovršno  rješenje protiv  strane, egzaktna  „TRAJNA  PROCESNA  SMETNJA“

ZAKON  O  ZEMLJIŠNIM  KNJIGAMA

ZEMLJIŠNA  KNJIGA ne  smije  registrirati  novog  vlasnika , ne  smije  provoditi  rješenja o  nasljeđivanju  ili  pravne  radnje upisa HIPOTEKA  ili  pravne  radnje SLUŽNOSTI  nad  nekretninama  jer  je   dokaz  o  vlasništvu zemljišno – knjižni  uložak  odnosno  ZEMLJIŠNA  KNJIGA „TRAJNA  PROCESNA  SMETNJA“

ZAKON  O  VLASNIŠTVU  I  DRUGIM  SRODNIM  PRAVIMA

Pravne  radnje  , prometa  nekretnina ne  mogu  se  odvijati  jer  dokaz  o  vlasništvu  je   VAN  SNAGE  UPORABE  što  izaziva „TRAJNA  PROCESNA  SMETNJA“  , itd.

ZAKON  O  OBAVEZNIM  ODNOSIMA

U  djelu  ugovora – nekretnina – vlasništva  nad  nekretninama

 

 

NIŠTAVNOST   ZAKONA

ZAKON  O  UTVRĐIVANJU KATASTARSKOG PRIHODA

ZAKON  KOJI  SE  NE  MOŽE  PRIMJENJIVATI  JER SU

JAVNE  ISPRAVE   PO  KOJIMA  SE  ODREĐUJE  SVI  OD  REDA

 

VAN  SNAGE  UPORABE

IZNIMNO  VELIK  PROBLEM  ZA  REPUBLIKU  HRVATSKU  NEMOGUĆNOST  NAPLATE  POREZA

Ako  se  stranka  pozove  da  „POREZ  NA  KATASTARSKI  PRIHOD“  nije  izračunao  po  osnovi  geodetske  izmjere  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji iz  razloga  što  je   PRIKAZNA  POVRŠINE  svake  pojedine  čestice  MANJA  iz  razloga  što  se  provodi  prikrata  POVRŠINE  zbog  redukcije  mjernih  podataka  u  osnovnu  i  zakonitu  HTRS96/TM  kartografsku  projekciju.

Svako  rješenje  iz  domene    „POREZ  NA  KATASTARSKI  PRIHOD“  je  NIŠTAVNO  i  nenaplativo  iz  razloga  što  su  osnovni  parametri  izračuna „površina“  pogrešno  prezentirani  i  zaračunava  se  veći  porez  nego  što  bi  trebao tako  da  stranka  permanentno  trpi  štetu. 

Sud  je  dužan  osigurati  nesmetani  rad  sudu  u  pravnim  postupcima , pa  je  iz  tog  razloga  dužan prije  odlučivanja  odnosno  prije  donošenja  presude/rješenja  dužan  je  otkloniti „PROCESNU  SMETNJU“ . Kako  se  u  ovom  predmetu  radi  o  uzrokovanoj  „TRAJNOJ  PROCESNOJ  SMETNJI“  sud  je  dužan   zapriječiti  rad   državnim  tijelima  REPUBLIKE  HRVATSKE s  prenesenim  ovlastima koji  izazivaju  „TRAJNU  PROCESNU  RADNJU“ , što  eksplicitno  znači  da  je  sud dužan  zapriječiti  ulaz  u  sve  službene  prostorije :

  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE

ZEMLJIŠNO – KNJIŽNIH  odjela  nadležnih  OPĆINSKIH  SUDOVA

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja REPUBLIKE HRVATSKE

ZAKON  O  UPRAVNIM  PRISTOJBAMA

 

Državna  administrativna  tijela   REPUBLIKE  HRVATSKE   s  prenesenim  ovlastima  ne  smiju  izraditi ,  naplatiti  državne  pristojbe  i  izdati  javnu  ispravu  za  PRAVNU  i  TEHNIČKU  uporabu  , iz  domene   prostornog  registra  nekretnina  koja  je   VAN  SNAGE  UPORABE  za  pravne  i  upravne  poslove. Prijepis   POSJEDOVNOG  LISTA  za  katastarsku  česticu  ,izrađuje , ovjerava , naplaćuje državne  pristojbe  DRŽAVNA   GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE , Područni  ured  za  katastar  , odjel  za  katastar  nekretnina    , po  osnovi Zakonu o  upravnim pristojbama  tarifni  broj 1.  i  56.  , preslika  katastarskog  plana  za  katastarsku  česticu  ,izrađuje , ovjerava , naplaćuje državne  pristojbe  DRŽAVNA   GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE , Područni  ured  za  katastar  , odjel  za  katastar  nekretnina    , po  osnovi Zakonu o  upravnim pristojbama  tarifni  broj 1.  i  55.  a  javne  isprave  su  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  01. 01. 2010. godine – PRAVNO  I  TEHNIČKI  NIŠTAVNA. Izravnom  naplatom  državnih  pristojbi  za   NIŠTAVNU  javnu  ispravu   čini  se  PLJAČKA  korisnika  javne  isprave  od  strane  DRŽAVNA   GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE , Područni  ured  za  katastar  , odjel  za  katastar  nekretnina  .

ZAKON  O  SUDSKIM  PRISTOJBAMA

 

Za  izdani  PRIJEPIS   ZEMLJIŠNO KNJIŽNOG  ULOŠKA za  katastarsku  općinu    zemljišno  knjižni  odjel  nadležnog Općinskog  suda  naplaćuje  sudsku  pristojbu po  TAR. BR, 18  Zakona  o  sudskim  pristojbama  , a  javna  isprava  je  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  01. 01. 2010. godine – PRAVNO  I  TEHNIČKI  NIŠTAVNA. Izravnom  naplatom  državnih  pristojbi  za   NIŠTAVNU  javnu  ispravu   čini  se  PLJAČKA  korisnika  javne  isprave  od  strane  SUDA.

itd.

Navedeni  Zakoni  izravno  koriste  pri  odlučivanju i  donošenju  rješenja  ili  presude  javne  isprave  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina koje  su  u  statusu  javne  vjere : istinitosti  , zakonitosti i  valjanost ,  ali  VAN  SNAGE  UPORABE  od  01. 01. 2010. godine..

Kako  su sve od  reda   javne  isprave  : ZEMLJIŠNA KNJIGA (dokaz  o  vlasništvu – pravni  akt)  , KATASTARSKI PLAN , POSJEDOVNI  LIST (definira  katastarski  prihod) , POMOĆNI  REGISTAR , GUP  i  PUP (javni  prostorni  dokumenti  koji   reguliraju  i  uređuju   teritorijalni  prostor   REPUBLIKE  HRVATSKE – upravni  akti)  „VAN  SNAGE  UPORABE“  i  to  80%   javnih  isprava  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina  su  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  17. 11. 1924.  godine na  koje   REPUBLIKA  HRVATSKA  ne  može  ni  jednim  pravnim  aktom  djelovati. Jedan  manji  dio  javnih  isprava  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina a  to  je  20%  stavila  je  „VAN  SNAGE  UPORABE“ ,  VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE   „UREDBOM-UKAZOM“ ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine.

TRAJNA PRAVNA  SMETNJA  PRI  SUDSKOM  ODLUČIVANJU

Po  osnovi javnih  isprava  iz  domene

prostornog  registra  nekretnina :

ZEMLJIŠNE  KNJIGE , KATASTARSKOG  PLANA , POSJEDOVNOG LISTA , POMOĆNOG  REGISTRA   RAČUNANJA , ZIS-a , GUP-a i PUP-a

Sud  kada  donosi  „rješenje/presudu“ po  osnovi  OVRŠNOG  ZAKONA , sudski  akt  ima  datum  donošenja , datum  pravomoćnosti  i  datum  izvršenja  ovrhe  nad  nekretninom. Kako  je  pravni  akt dokaz  o  vlasništvu „prijepis zemljišno – knjižnog  uloška“  VAN  SNAGE  UPORABE  odnosno  PRAVNO  NIŠTAVAN  DOKUMENT  putem  automatizma  sudsko  „rješenje/presuda“  iz  „OVRŠNOG  SUDSKOG POSTUPKA“   doneseno  po  osnovi  „NIŠTAVNOG DOKAZNOG  DOKUMENTA „prijepisa  zemljišno – knjižnog  uloška“  je  ništavno  odnosno  PRAVNO  I  TEHNIČKI  NEPROVEDIVO  jer  se  ne  može   izazvati  bilo  kakav  učinak  na  vlasnika  nekretnine  sa  pravno  i  tehnički   neprovedivim  rješenjem.

Pravni  dokument „prijepis zemljišno – knjižnog  uloška“  VAN  SNAGE  UPORABE  je  činjenična  PROCESNA  SMETNJA.

Pri  prometu  nekretnina „PRODAJA  I  KUPNJA“  PROCESNA  SMETNJA  provedbi  transakcije  je „prijepis zemljišno – knjižnog  uloška“  koji  je   VAN  SNAGE  UPORABE , što  eksplicitno  znači  da  se   prodavatelj  ne  može   prodati  nekretninu , a  kupac  ne  može  kupiti  nekretninu  jer  dokaz  o  vlasništvu  NE POSTOJI“ . ZEMLJIŠNO  KNJIŽNI  ODJEL  nadležnog  Općinskog  suda   ne  smije zaprimiti  „kupo-prodajni ugovor“  i  deponirat  ga  u  „zbirku  isprava   POLOŽENIH  UGOVORA“  jer  je  pravna  radnja „prodaje  i  kupnje“  provedena  po  osnovi  NIŠTAVNIH  DOKUMENATA.

Postulati   ZEMLJIŠNE KNJIGE  su   NIŠTAVNI.

„OVRŠNA  SUDSKA  rješenja/presude“  ne  mogu  čekati  „DOGLEDNO  VRIJEME“  da   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  se  „smiluje“  da  provede  cjelovitu geodetsku  izmjeru  na  teritorijalnom  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE.  Danas  predmetna  „ovršna  rješenja/presude“  su  PRAVNO  i  TEHNIČKI  „NEPROVEDIBI“  sud  ima  „PRAVNU  BLOKADU  PRI  ODLUČIVANJU  PO  OSNOVI   OVRŠNOG  ZAKONA“.

Sud  bilo  koji  sud  si  ne  smije  dozvoliti  da  NERAD , NEMAR , ALJKAVOST, a  usudio  bih  se  reći  i  neznanje  državnih  službenika  i  namještenika  uposlenih  u  državnim  tijelima  REPUBLIKE  HRVATSKE  sa  prenesenim  ovlastima  dovedu  do

PRAVNE  BLOKADE   RADA   HRVATSKIH  SUDOVA ZBOG  PROCESNIH  SMETNJI

Interni  „upravni  akti“ DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  su  pravno  daleko  ispod  „UREDBE-UKAZA“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od  01.01.2010. godine  u  kojoj  je   decidirano  navedeno  da  svi  prostorni  registri  nekretnina  bez  izuzetka  moraju  biti  izrađeni  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  od  dana  01. 01. 2010. godine.

„PILOT  PROJEKTI“  nemaju  što  raditi  u  geodetskoj  izmjeri   REPUBLIKE  HRVATSKE  kada  je  „DATUMSKI  NEDVOJBENO  DEFINIRANO“  po  osnovi   „UREDBE-UKAZA“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od  01.01.2010. godine  u  kojoj  je   decidirano  navedeno  da  svi  prostorni  registri  nekretnina  bez  izuzetka  moraju  biti  izrađeni  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  od  dana  01. 01. 2010. godine.

„PILOT  PROJEKT“  je  korišten  i  imao  je  svoju  svrho  od  2000 godine  do  2003 godine  kada  je po  njemu „EKSPERTNI  GEODETSKI  TIMA“  odlučivao  i  pripremao  podatke kako  tehničke  tako  i  pravne   za  provedbu  geodetske  izmjere  cjelovitog  prostora  REPUBLIKE  HRVATSKE   u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji .

Ravnatelj  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  Prof. Dr. sc   ŽELJKO  BAČIĆ  je  predložio  VLADI  REPUBLIKE  HRVATSKE  na  temelju  „ZNANSTVENE EKSPERTIZE“ nezavisnog  znanstvenog  tijela  GEODETSKOG  FAKULTETA  SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU  koju  su  sačinili  Prof. Dr. sc. TOMISLAV  BAŠIĆ , Prof. Dr. sc. LADISLAV  FAIL  i  Prof. Dr. sc. MILJENKO  LAPAINE  uvođenje  novog  kartografskog  prikaza  HTRS96/TM – KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA za  REPUBLIKU  HRVATSKU što  je  VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  usvojila  na  sjednici  04. 08. 2004. godine.

„PILOT  PROJEKT“ koji  se  je  odvijao od  2000 godine  do  2003 godine  služio  je  da  se  definiraju   slijedeći  parametri :

 • Koliko je  potrebno  vremena za  provedbu  cjelovite geodetske  izmjere REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji ?
 • S kolikim brojem  geodetskih  operativaca – geodetskih  izvršitelja – samostalnih  geodetskih  izvođača , privatnih  pravnih  subjekata i pravnih  subjekata  u državnom  vlasništvu koji  provode  efektivnu  geodetsku  izmjeru  a  mogu  se  staviti  na  raspolaganje   DRŽAVNOJ  GEODETSKOJ  UPRAVI   REPUBLIKE  HRVATSKE  za  potrebe  javnih  radova geodetske  izmjere REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji ?
 • Provedba testiranja  softvera s  kojim  će  se  terenski  mjerni  podatci  prevoditi  u  digitalni  oblik u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji ?
 • Definiranje geodetske  metode s  kojom  će  se  provoditi cjelovita geodetska  izmjera REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji – geodetski  roboti , tahimetrija  po  osnovi  elektrooptičkih  daljinomjere  visoke  točnosti  i  GPS – SATELITSKA  TRILATERACIJA ?
 • Najvažniji dio  „ekspertize“ GEODETSKOG  FAKULTETA  SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU  je  u  „PILOT  PROJEKTU“    davanje  odgovora koliko  će  koštati provedba cjelovite geodetske  izmjere REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  ?

 

Pravna država kao zakonska država (formalna karakteristika):

–               Zakonitost:

(a) usklađenost sa zakonom;

(b) saglasnost nižih pravnih akata sa višim

Formalne karakteristike zakona: općenitost, javnost, jasnoća, zabrana retroaktivnosti, jednaka primena

Ove karakteristike zakona omogućavaju predvidljivost, pravnu sigurnost i jednakost

Niži  UPRAVNI   AKTI : dokaz  o  vlasništvu – ZEMLJIŠNA KNJIGA , kopija  katastarskog  plana , prijepis posjedovnog lista , GUP  i  PUP ,   katastarske  općine KOŠKA ,  MORA  biti  usklađen  s  „UREDBOM-UKAZOM“  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine

U pravnom smislu, vladavina prava zahtijeva strogo pridržavanje Ustava i zakona od strane svih državnih tijela i pojedinih dužnosnika, kao i od samih građana.

Bit koncepcije vladavine prava je zabrana svake samovolje prilikom odlučivanja i postupanja svih državnih tijela, koja mogu intervenirati u odnose među ljudima jedino putem zakona, odnosno na temelju ovlasti dobivenih zakonom (Vrban, 2003). Državni su dužnosnici sluge, a ne gospodari naroda. Dužni smo ponašati se prema zakonu, a ne prema samovolji pojedinaca.

Ustavom se  traži, suglasnost  s odredbama: članka 3. (načelo vladavine prava, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, ), članka 5. stavka 1. (načelo ustavnosti i zakonitosti) , članak 19. (Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.)  Ustava Republike Hrvatske.

PRAVNA  NEPOBITNA  ČINJENICA  je ta  da su  svi   prostorni  registri  nekretnina   VAN  SNAGE  UPORABE .

NEPOBITNA  ČINJENICA

VLASNIK  NE  MOŽE  RASPOLAGATI  SVOJIM  VLASNIŠTVOM  JER  JE  DOKAZ  O VLASNIŠTVU  

VAN   SNAGE   UPORABE

Upisom stvarnih prava u zemljišne knjige nastaje jedno od osnovnih načela zemljišno-knjižnog prava, a to je načelo javnosti.

Takvim upisima stvarna prava na nekretninama se čine vidljivima svima i djeluju u odnosu na sve osobe. Pravni učinak publiciranja promjena glede stvarnih prava ostvaruje se upisom takve promjene u zemljišne knjige.

Iz publicitetne funkcije proizlazi ne oboriva presumpcija da je osoba upisana kao nositelj knjižnog prava zaista stvarni nositelj tih prava.

Direktna pravna posljedica takve presumpcije ogleda se u činjenici da onaj tko je upisan kao nositelj knjižnog prava ne treba ni na koji drugi način dokazivati da je nositelj tog prava, osim činjenicom da je upisan kao nositelj tog prava u zemljišne knjige. Onaj tko tvrdi suprotno dužan je to dokazati i na njemu leži teret dokaza.

Nadalje, onaj tko je nositelj stvarnog prava upisanog u zemljišnoj knjizi ovlašten je raspolagati tim pravom.

Zemljišnoknjižno stanje se smatra potpunim na način da se uzima kako su u zemljišnoj knjizi upisana sva prava koja postoje na određenoj nekretnini, odnosno da na toj nekretnini ne postoje prava koja nisu upisana.

Zemljišnoknjižno stanje se smatra istinitim kada se uzima da postoje upisana knjižna prava upravo u korist osobe koja je u zemljišnoj knjizi upisana kao njihov nositelj.

Onaj  koji  nije  upisan  u  svojstvu  vlasnika u  pravnom  postupku  prethodno  mora  dokazati  da  raspolaže pravom  vlasništva , samim  time  po  osnovi valjane  pravne  isprave  mora  dokazati vlasništvo  , dok  osoba  koja  je  upisana  u  zemljišno knjižnom  ulošku ima  već  stečena prava  vlasništva.

Navedeni  POSTULATI  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  su  „fikcija“  jer  je  sama   ZEMLJIŠNA  KNJIGA   u  svojstvu  pravnog  akta   VAN  SNAGE  UPORABE.

SUD  , bilo  koji  sud  se  ne  smije  dovesti  u status  „PRAVNE  BLOKADE“  PROCESNOM  SMETNJOM dokumentom  koji   izravno  izdaje  sud.

Sve  pravne  radnje koje  su  definirane „ZAKON  O  VLASNIŠTVU  I  DRUGIM  SRODNIM  PRAVIMA“ su  :

PRAVNO  I  TEHNIČKI 

NEPROVEDIVE !

„SUDSKA  USPOSTAVA   MEĐNE  LINIJE“ je  pravno  i  tehnički  NEIZVEDIVA  RADNJA  iz  razloga  što  su  „prijepis  zemljišno  knjižnog  uloška“  i  „katastarski  plan“  VAN  SNAGE  UPORABE , što  eksplicitno  znači  da  NEMA  pravnog  i   upravnog  akta  po  kojem  se  može  odlučivati  o  „međnoj  liniji“.

Zakoni  iz  upravnog  postupka

PRAVNO  I  TEHNIČKI  SU   NEPROVEDIVI :

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

(NN 16/07152/08124/1056/13121/169/17)

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)

Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/0861/1156/13)

Zakon o cestama (NN 84/1122/1354/13148/1392/14)

Zakon o naseljima (NN 54/88)

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12143/13)

Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)

Pravilnici

Pravilnik o katastru infrastrukture (NN 29/17)

Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata (NN 65/16)

Pravilnik o geodetskom projektu (pročišćeni tekst)

Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (NN 30/90)

Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08148/09)

Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07148/09)

Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima (NN 4/9091/11)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih znakova i signalizacije na graničnim prijelazima i uz državnu granicu (NN 56/06)

Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina (NN 148/0875/0951/13)

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07148/09)

Pravilnik o registru prostornih jedinica (NN 37/08)

Pravilnik o sadržaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN 142/08148/09)

 

Propisi iz područja gradnje

Zakon o gradnji
(„Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
(„Narodne novine“ broj 78/15)

Napomena:  Ovaj Zakon stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. lipnja 2017.  Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestao je važiti Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.).

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
(„Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.)

Zakon o upravnim pristojbama
(„Narodne novine“ broj 115/16.)

Uredbe

Uredba o tarifi upravnih pristojbi
(„Narodne novine“ broj 08/17.37/17)

Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
(„Narodne novine“ broj 98/12.)

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
(„Narodne novine“ broj 37/14., 154/14.)

Propisi iz područja prostornog uređenja

Zakon o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13.)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
(„Narodne novine“ broj 78/15)

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina 
(„Narodne novine“ broj 78/15.)

Zakon o upravnim pristojbama
(„Narodne novine“ broj 115/16.)

Uredbe

Uredba o tarifi upravnih pristojbi
(„Narodne novine“ broj 08/17.37/17.)

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
(„Narodne novine“ broj 37/14., 154/14.)

Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja
(„Narodne novine“ broj 115/15.)

Pravilnici

Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora – redakcijski pročišćeni tekst
(„Narodne novine“ broj 29/83., 36/85. i 42/86.)

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 
(„Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04., 148/10. (prestao važiti), 9/11.)

Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana 
(„Narodne novine“ broj 135/10.)

Pravilnik o geodetskom projektu
(„Narodne novine“ broj 12/14.56/14.),
Pravilnik o geodetskom projektu – pročišćeni tekst (neslužbeno)
Radni primjerci geodetskog projekta

Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru 
(„Narodne novine“ broj 48/14., 19/15.)

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
(„Narodne novine“ broj 55/14., 41/1567/1623/17)

Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja
(„Narodne novine“ broj 122/15.)

Navedeni   ZAKONI  i  PRAVILNICI  pri  postupanju  odnosno  odlučivanju   po  navedenim  zakonima i  pravilnicima   koriste  se  javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  : ZEMLJIŠNU  KNJIGU , KATASTARSKI PLAN , POSJEDOVNI  LIST , ZBIRKU  POMOĆNIH  REGISTARA , ZIS , GUP , PUP  i  brojne  druge   registre  koje  su  VAN  SNAGE  UPORABE  , odnosno  pravno  i  tehnički  su  NEPROVEDIVI  jer  svaka  odluka , zaključak , rješenje  ili  presuda  po  osnovi  dokumenata   VAN  SNAGE  UPORABE  je  PRAVNO  I  TEHNIČKI  NIŠTAVNA.

BOŽIDARA  VIDUKU  

magistra inženjera  geodezije  i  geoinformatike