GRADSKA UPRAVA SPLITA NA OSNOVU KRIVOTVORINE VLASNIŠTVA ISHODILA JE OD EUROPSKOG FONDA NEPOVRATNA SREDSTAVA U VRJEDNOSTI PROJEKTA 3 milijuna EUR-a!

0
6523

PRIJEVARA  EPSKIH RAZMJERA

GRADSKE  UPRAVE  GRADA  SPLIT  „28“ – godina“  prema  političkim  potrebama oživljavaju  pravnog  „MRTVACA“  ,  PARK  ŠUMU MARJAN

 • KRIVOTVORI DOKUMENTE VLASNIŠTVA  NA  POLUOTOKU MARJAN
 • GRADSKA UPRAVA   GRADA SPLITA PO PO OSNOVI  KRIVOTVORINE VLASNIŠTVA  ISHODILA JE  OD  EUROPSKOG  FONDA  NEPOVRATNA SREDSTAVA  U  VRJEDNOSTI  PROJEKTA  22,5 milijuna kuna  ili   3 milijuna EUR-a

PROJEKT

‘Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti’

 • Gradonačelnik i  gradsko vijeće  Grada  SPLITA kazneno i  materijalno   odgovaraju  za  ekocid  na Poluotoku Marjan – svjesno i  namjerno uništili  su  PLUĆA  GRADA  SPLITA
 • Javna ustanovaza upravljanje Park– šumom “ Marjan“  osnovana  je 2005 godine  po  osnovi  poništenog   dokumenta  od  strane  REPUBLIKE HRVATSKE dana 05.10.1990. godine. Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan“  mora  biti  brisana  iz   registra  TRGOVAČKOG   SUDA U  SPLITU

Lokalna  uprava i  samouprava  GRAD  SPLIT,  sa svojim  odgovornim  osobama gradonačelnikom   Androm Krstulovićem  Oparom  i  svim  gradskim Vijećnicima kao  i  pravni  subjekt  Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan sa  svojom  odgovornom  osobom ravnateljem : Robertom Koharevićem, dipl. ing.  odgovorni  su   u  cijelosti   za  PREVARU   koju  su  počinili  prema  EUROPSKOJ  UNIJI  i  fondu  za  dodjelu  nepovratnih  sredstava  u  visini novčane  vrijednosti  22,5 milijuna kuna  za  projekt  ‘Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti’.

Da kronološki  pojasnim !

Vlasnici  na  Poluotoku MARJAN  kulture  „šuma“  su  HRVATSKE ŠUME d. o. o. i  privatni  vlasnici , a  lokalne  uprave i  samouprave   GRADA  SPLITA   u  statusu  vlasnika  nema  ni  u  tragovima prema   ZAKONU  o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Klasa: 011-01/90-01/98 ;  Urbroj: 71-90-1 ; Zagreb, 5. listopada 1990. godine!

Na „Poluotoku  Marjanu“  prema  osnivačkom  aktu   broj : 200/3-1964. , MK/MZ od  dana 16. 12. 1964. godine  osnovana  je  „PARK  ŠUMA  MARJAN“ prostor  sa  posebnom  zaštitom  i namjenom  treba  naglasiti   na  DRUŠTVENOM  VLASNIŠTVU.

Iz  osnivačkog  akta broj : 200/3-1964. , MK/MZ od  dana 16. 12. 1964. godine da  se  konstatirati  da  je  pod  kulturom „šuma – 178ha“ , a  pod  ostalim  kulturama : „pašnjak , livada  , oranici , vrt i  neplodno-kamenjar – 164ha“  što  u  postotcima  iznosi :

ŠUMA  :  OSTALE  KULTURE

52,05%   :  47,95%

Postavlja  se  pitanje  koliki  je  udio  „PRIVATNE  ŠUME“  a  koliki  je  udio  „šume“  u  vlasništvu    REPUBLIKE  HRVATSKE  na  Poluotoku Marjan ?

Osnivački  akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ  od  dana 16.12.1964. godine REPUBLIKA  HRVATSKA po  osnovi sile  zakona ,  ZAKONA  o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Klasa: 011-01/90-01/98 ;  Urbroj: 71-90-1 ; Zagreb, 5. listopada 1990. godine  u  cijelosti  PONIŠTILA osnivački  akt „PARK  ŠUME  MARJAN“.  

Osnivački  akt „PARK ŠUME  MARJAN“  broj : 200/3-1964. , MK/MZ  od  dana 16.12.1964. godine po  sili  zakona  je  NIŠTAVAN  od  05. 10. 1990. godine . Navedenu  konstataciju  gradonačelnik  Andro Krstulović Opara   i  njegovi  bliski  suradnici

Predsjednik Gradskog vijeća : Jure Šundov (HGS)

Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća : Petar Škorić (HDZ)

Potpredsjednica Gradskog vijeća : Marijana Puljak (Pametno)

Vijećnici Gradskog vijeća :

Stipe Božić  (HDZ) ; Ljubica Vrdoljak (HDZ) ; Marija Čizmić (HDZ) ; Domagoj Maroević  (HDZ) ; Tomislav Prljević (HDZ) ; Duje Sučić (HDZ) ; Božo Zadro  (HDZ) ; Ante Jukić (HDZ) ; Mirna Kovačić (HSS) ; Tonči Blažević (HSLS) ; Jure Bučević (HGS) ; Davor Grčić (HGS) ; Saša Horvat (HGS) ; Miranda Ivanišević Dvornik  (HGS) ; Željko Kerum (HGS) ; Igor Stanišić (HGS) ; Ante Zoričić (PG-NG) ; Goran Kovačević (HNS) ; Joško Markić (SDP) ; Goran Kotur (SDP) ; Aida Batarelo (SDP) ; Ivana Ninčević Lesandrić (MOST) ; Martin Mladen Pauk (MOST) ; Josip Markotić (MOST) ; Ante Čikotić (MOST) ; Ante Bradarić – Šljujo (MOST) ; Kristina Vidan (PAMETNO) ; Branimir Urlić (PAMETNO) ; Natalija Tafra Bazina (PAMETNO) ; Jakov Prkić (PAMETNO) ; Sani Mardešić (PAMETNO) ; Renato Čupić (PAMETNO)

ZNAJU za  činjenicu  NIŠTAVNOSTI  osnivačkog  akta.

NIŠTAVNI  osnivački  akt „PARK ŠUME  MARJAN“  broj : 200/3-1964. , MK/MZ  od  dana 16.12.1964. godine  je   pravni  i  tehnički  „MRTAVAC“.

Eksplicitno  to  znači  da  bilo  koji   upravni  akt  koji  se  donese od  strane  gradske  uprave  GRADA SPLITA  po  osnovi NIŠTAVNOG  osnivačkog  akta „PARK ŠUME  MARJAN“  broj : 200/3-1964. , MK/MZ  od  dana 16.12.1964. godine  NEMA  pravnu  i  tehničku  vrijednost , pa  tako  nema  ni  provedbenu  vrijednost.

Prema  političkim  potrebama  osnivački  akt „PARK ŠUME  MARJAN“  broj : 200/3-1964. , MK/MZ  od  dana 16.12.1964. godine   gradonačelnik  Grada SPLITA  i  njegovi  bliski  suradnici  gradski  vijećnici Grada  SPLITA  za  potrebe  pokrivanja   nezakonitih  odluka  „REANIMIRAJU  MRTVACA“ daju  „UMJETNO  DISANJE“  NIŠTAVNOM  dokumentu  kako  bi  držali  u  pokornosti  i  neznanju   vlasnike  nekretnina  na  poluotoku  MARJAN.  

Prema   zakonskim  odredbama :

ZAKON   o izmjenama i dopunama Zakona o šumam

Klasa: 011-01/90-01/98  ;  Urbroj: 71-90-1 ;  Zagreb, 5. listopada 1990.

Član 6.

Član 18. mijenja se i glasi:

“Šume i šumska zemljišta na teritoriju Republike, osim šuma i šumskih zemljišta u privatnom vlasništvu, jesu u državnom vlasništvu Republike Hrvatske.

ZAKON O ŠUMAMA

Broj: 01-081-05-3424/2  ;  Zagreb, 22. studenoga 2005

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Zakona, šumom se smatra zemljište obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine na površini većoj od 10 ari (1ar = 100m2) (10ari = 1000m2).

Članak 17.

 

(1) Šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske gospodari Trgovačko društvo.

 

U  ime  REPUBLIKE  HRVATSKE   šumskim  gospodarstvom  upravlja   trgovačko  društvo   HRVATSKE  ŠUME  d. o. o. .

Kao  osoba  iz  struke  ja , BOŽIDAR  VIDUKA  magistar inženjer geodezije   i  geoinformatike  sam  siguran  da  je  Grad  SPLIT  u  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE.

Sad  se  nameće   samo  od  sebe  pitanje : „Kako  to  da  za   gradonačelnika  i   gradsko  vijeće   Grada  SPLITA  ne  vrijede   ZAKONI   REPUBLIKE  HRVATSDKE ?“

Gradonačelnik  i  gradsko  vijeće   GRADA SPLITA   prihvaćaju  samo  one  zakone  koji  idu  u  prilog  gradskoj  upravi , dok  zakoni  koji nisu  u  interesu   gradske  uprave  Grada  SPLITA  nisu  nužno  prihvatljivi i  smiju  se  kršiti da  bih  se  drugome  nanijela  šteta.

Gradonačelnik  i  gradsko  vijeće   GRADA SPLITA  kao  i  prateće  tehničke  službe   primjenjuju  isključivo  ZAKONE  REPUBLIKE HRVATSKE  koji  im  ide  u  prilog  i  po  osnovi  kojeg  mogu   „pljačkati“  građane   GRADA SPLITA.

Poznato  mi  je  da gradonačelnik i  gradsko  vijeće Grada  SPLITA  primjenjuju  zakone  kako  bi  OTELI  privatno  vlasništvo  u  ime  nekih  viših  ciljeva u  skladu  sa  zakonom  iako  je  privatno  vlasništvo  u  istoj  obitelji prema  pisanim  dokazima  o  vlasništvu   od 1865 godine.

Svi  ZAKONI   REPUBLIKE  HRVATSKE  proizlaze  iz  USTAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  „VLASNIŠTVO“  jamči  USTAV  REPUBLIKE  HRVATSKE  član  48. “JAMČI  SE  PRAVO  VLASNIŠTVA“ , „PRIVATNO  VLASNIŠTVO“  je  „USTAVNI  POSTULAT“  NEPOVREDIVOSTI. 

Gradonačelnik  sa  svojim  istomišljenicima  gradskim  vijećnicima Grada  Splita ne  poštuju  USTAV  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  otimaju  privatno  vlasništvo, a  pri  tome  pozivaju  se  na  neke  nebulozne  zakonske  odredbe  koje  su  PROTU  USTAVNE .

Lokalna  uprava  i  samouprava Grada Split  nije  imao zakonske  osnove  dana 18.veljače.2005. godine za  osnujem  pravnog  subjekt  Javnu ustanovu  za upravljanje Park – šumom “Marjan“  jer u  fizičkom  prostoru na  Poluotoku Marjan  isključivo   egzistiraju  katastarske  čestice sa  kulturom  „šuma“  koje  su po  sili  zakona  u  vlasništvu  REPUBLIKE  HRVATSKE pa  prema  zakonskoj  konstataciji Javnu ustanovu  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ nema  čime  upravljati.

REPUBLIKA  HRVATSKA  za  potrebe  upravljana  i  provedbe  dužnog  nadzora  nad  „šumama“ u  REPUBLICI  HRVATSKOJ  ima  registrirani   pravni  subjekt  HRVATSKE  ŠUME d. o. o. koje  u  ime  za  ime  REPUBLIKE  HRVATSKE  sa  prenesenim  ovlastima  upravlja  kulturom  „šuma“  na  cjelovitom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE pa  tako i  na  Poluotoku Marjan

Sve  odluke , zaključci , rješenja   iz  upravnog  postupka  doneseni  od  strane Javne ustanove za upravljanje Park – šumom “Marjan“ ili  lokalne  uprave i  samouprave  GRADA  SPLITA  su   NIŠTAVNI  jer  su  doneseni  po  osnovi  NIŠTAVNOG  osnivačkog  akta broj : 200/3-1964. , MK/MZ  od  16.12.1964. godine  kojeg  je  u  cijelosti  poništila   REPUBLIKA HRVATSKA 05. listopada 1990. godine.

Kultura  „šuma“  na  poluotoku Marjan  je  prema ZAKONU  O  ŠUMAMA , VLASNIŠTVO   REPUBLIKE  HRVATSKE  od  16. listopada 1990. godine

Preuzeto   sa  stranice , „Izvor tehničkih  podataka“ ŽUPANIJSKOG  DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U SPLITU: http://www.dorh.hr/splitGUO21122017

„Županijsko državno odvjetništvo u Splitu „Vlasničko-pravni status šume i šumskog zemljišta unutar obuhvata Park šume Marjan“ , CITIRAM :

„U cilju izbjegavanja sudskog spora Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je 23. studenog 2017. uputilo Gradu Splitu zahtjev za davanje tabularne izjave radi uknjižbe prava vlasništva Republike Hrvatske na predmetnim nekretninama.
Odredbom članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (Narodne novine broj 41/90) bilo je propisano da su šume i šumska zemljišta na teritoriju Republike Hrvatske, osim šuma i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, u državnom vlasništvu Republike Hrvatske. Dakle, šume i šumsko zemljište koje su se na dan 16. listopada 1990. nalazile u društvenom vlasništvu, neovisno o tome jesu li se nalazile u zoni građevinskog zemljišta ili izvan nje, ostale su temeljem zakona vlasništvo Republike Hrvatske.

Navedeno pravno stajalište potvrđeno je i presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-450/2011-2 od 11. siječnja 2012. U presudi Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017. izričito je navedeno da se odlukama Komisije Vlade Republike Hrvatske kojima je raspoređena imovina bivših općina na novonastale jedinice lokalne samouprave nije moglo disponirati sa šumskim zemljištem koje je bilo u izvan-knjižnom vlasništvu Republike Hrvatske te da je osnovan zahtjev Republike Hrvatske za upis prava vlasništva na takvim nekretninama (dakle šumama i šumskom zemljištu koje su bile u društvenom vlasništvu na dan 16. listopada 1990.)“.

PRAVOMOĆNA  PRESUDA  ima punu  pravnu  snagu , puni   pravni  učinak i  punu  pravnu  posljedicu PRAVOMOĆNA  PRESUDA Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  za  posljedicu  ima   izvlaštenje   lokalne  uprave i  samouprave GRADA SPLITA sa  zemljišno – knjižnih  čestica  na  Poluotoku Marijan registrirane  pod  kulturom „šuma“ ?

Pravni  postupak  pri  nadležnom  sudu u  pravnoj  stvari  izvlaštenja   lokalne uprave i  samouprave  GRADA  SPLITA  na  katastarskim  česticama  koje  se  nalaze  na  Poluotoku Marjan  a  upisana  je  kultura  „šuma“ donesena  je PRAVOMOĆNA  PRESUDA Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine

O  predmetu  stvari „vlasništvu  na  kulturom  šuma na poluotoku Marjan“   pravomoćno  je   odlučeno  pa  prema  tome   predmetni  zahtjevi   vlasnika  nekretnine  na  Poluotoku  Marjan  je  stvar   tehničke  provedbe  i  implementacije  pravomoćne   presude  Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.  godine  u  ZEMLJIŠNO – KNJIŽNOM  ODJELU   OPĆINSKOG  SUDA  U  SPLITU.

Lokalna  uprava i  samouprava   GRAD SPLIT i Javna ustanova  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ iscrpili  su  zakonsku  mogućnost  u  pravnim postupcima   stjecanja   vlasništva  i  upravljanja  nad  nekretninama  na  Poluotoku Marjan.

Nepobitna  činjenica  je  da  je pravni  postupak   IZGUBLJEN  za  lokalnu  upravu i  samoupravu   GRAD SPLIT i Javnu ustanovu  za upravljanje Park – šumom “Marjan“.

Kako  lokalna  uprava i  samouprava   GRAD SPLIT i Javna ustanova  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ su od nadležnog  suda  dobili PRAVOMOĆNU  PRESUDU Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  (koju  drže  u  ladici) imaju sva  pravna  saznanja  da  su  izgubili   upravljačka  prava  nad  Poluotokom  Marjan  još  davne  1990 godine.

Po  predmetnom  saznanju – preuzimanju PRAVOMOĆNE  PRESUDUE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  lokalna  uprava i  samouprava   GRAD SPLIT i Javna ustanova  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ bili  su  dužni  se  povući  iz  EUROPSKOG NATJEĆAJA  o  dodjeli  nepovratnih  sredstava  za  projekt ‘Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti’  jer  su  priložene  javne  isprave „dokaz o  vlasništvu“  u  pravnom  smislu „KRIVOTVORINE“ – NIŠTAVNE  za  bilo  kakvo  odlučivanje.

Svi  „upravni  akti“ lokalne  uprave i  samouprave   GRADA SPLITA i Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ od  16. listopada  1990 godine  pa  do  stjecanja  PRAVOMOČNOSTI PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  su  NIŠTAVNI jer  su  doneseni   protivno  ZAKONU.

Svi  upravni  akti   doneseni od lokalne  uprave i  samouprave   GRADA SPLITA i Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“  od  dana  stjecanja PRAVOMOČNOSTI PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  pa  do  danas  su TEŠKO  KAZNENO  DJELO : KRIVOTVORINE  JAVNE  ISPRAVE ,  STJECANJE  MATERIJALNE DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE  ,   ZLOUPRABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI , Ovjerovljavanje neistinitog sadržaja (Članak 315.) ; Krivotvorenje službene isprave (Članak 312.) ; Prijevara u gospodarskom poslovanju  (Članak 293.) ;  Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju  ( Članak 292. ) . OPĆINSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  U  SPLITU  za  navedena   kaznena  djela  je   dužno  po  službenoj  dužnosti  pokrenuti  kazneni  postupak i  sankcionirati  počinioce   kaznenih  djela.

Prema  javno  dostupnom  podatku od  22. 12. 2017. godine objavljenom je na „DALMATINSKOM  PORTALU  izlaganje gospodina   Krešimira Budiše, gradonačelnikov savjetnik za EU fondove, citiram :  „kažem da je ovo najljepši božićni poklon kojeg je Split mogao dobiti“  , citiram :

„Projekt smo prijavili u travnju 2017 godine, na njemu je radila firma UHY savjetovanje, ali sam to počeo pripremati prije točno godinu dana. Kako Grad u to vrijeme nije imao proračun, sredstva za izradu projektne dokumentacije dala je Županija – kaže Budiša i ističe kako će Grad dodatno financirati neke sadržaje koji se nisu mogli prijaviti na natječaj poput škole u prirodi za djecu, street workout parka i plaže za osobe s invaliditetom na Benama.“

S  obzirom  na  datum  donošenja i PRAVOMOČNOSTI PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  kao  i  datum  prijave „apliciranje  na  EU  fond“  „travanj 2017. godine“  razvidno  je  da  lokalna  uprava  i  samouprava  GRAD  SPLIT  morao predočiti  određenu  tehničku i  pravnu  dokumentaciju :

Apliciranje  na EU  fond  sadrži  nekoliko  koraka :

 • Odabir odgovarajućeg  natječaja
 • Analiza projektne ideje
 • Izrada i priprema projektne dokumentacije
  • Priprema cjelokupne prijavne dokumentacije
  • Izrada poslovnog modela
 • Izrada investicijske studije
  • Opis poslovne ideje
  • Analiza tržišta i usporednih društava
  • Analiza lokacije
  • Izrada financijskog modela
  • Cost – benefit analiza
 • Apliciranje na natječaj
  • Provjera ispunjenih obrazaca te da li je pripremljena sva potrebna dokumentacija
  • Slanje prijave

Jedan  od  dokumenata  pri  apliciranju  na  EU – fond je  dokument  dokaza  o  vlasništvu.

Kako lokalna  uprava i  samouprava   GRAD SPLIT i Javna ustanova  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ imaju sva  pravna  saznanja  da  su  izgubili   upravljačka  prava i  vlasnička prava  nad  Poluotokom  Marjan  za  kulturu „šuma“   još  davne  1990 godine činjenično  je  da  su pri  apliciranju  na EU – fond priložili „krivotvorinu  javne  isprave – dokaz  o  vlasništvu“.

Sam  čin  lokalne  uprave i  samouprave   GRADA SPLITA i Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“  je  IZIGRAVANJE   POVJERENJA  U   ŽEMLJIŠNU  KNJIGU  i  sudski  akt  „dokaza o  vlasništvu“  što  zahtjeva  kazneno  i  materijalno  sankcioniranje  svih  bez  izuzetka odgovornih  osoba koji  su   sudjelovali  u  „financijskoj prevari“  od  strane lokalne  uprave i  samouprave   GRADA SPLITA i Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ .

PREVARA lokalne  uprave i  samouprave   GRADA SPLITA i Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“  EU – fonda u  velikoj  mjeri  šteti  svim  projektima iz  REPUBLIKE  HRVATSKE  koji  apliciraju na  EU – fondove jer  je  narušeno  i  izgubljeno   povjerenje  u  istinitost ,  zakonitost  i  valjanost   javne  isprave iz  domene   prostornog  registra nekretnine  ZEMLJIŠNE  KNJIGE – sudskog  dokumenta jer  nadležni  Općinski  sud  izdaje dokaz  o  vlasništvu . Krivotvorina   javne  isprave – prijepisa  zemljišno knjižnog  uloška  je  krivotvorina  izrađena  od  strane  suda .

Predmetna  konstatacija  dovodi  do  neminovnog  pitanja : Zašto OPĆINSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  U  SPLITU  nije  po  PRAVOMOČNOSTI PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  istu  nije  dostavilo  ZEMLJIŠNO  KNJIŽNOM  ODJELU  OPĆINSKOG  SUDA  U  SPLITU na  provedbu.

Što  znači  provedba   PRAVOMOČNE PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  kroz  zemljišno – knjižni  operat OPĆINSKOG  SUDA U  SPLITU ?

POSTUPAK  IZVLAŠTENJA JE  SLIJEDEĆI :

Po  ovjeri PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“  od 28. veljače 2017. godine  žigom  „PRAVOMOĆNOSTI“ OPĆINSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  IZ  SPLITA  ili  ŽUPANIJSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  IZ  SPLITA  „PRAVOMOĆNU  PRESUDU“ dostavlja   zemljišno – knjižnom  odjelu   Općinskog  suda  u  Splitu  na  postupanje – PROVEDBU.

Zemljišno – knjižni odjel  Općinskog  suda  u  Splitu  upisuje  AKTIVNU  PLOMBU „zabrana  raspolaganja nekretninama po  pravomoćnoj  presudi GRADA  SPLITA  ili Javne ustanove za upravljanje Park– šumom “ Marjan“.“ u svaki  zemljišno – knjižni  uložak k. o. SPLIT  koji  se  odnosi  na zemljišno – knjižnu  česticu   kultura  „šuma“  , a  prostorno  definirana  na  Poluotoku Marjan i  pri  tome je  u  statusu  vlasnika  upisan  GRAD  SPLIT  ili Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan“.

Zemljišno – knjižni  odjel Općinskog suda u  Splitu po  službenoj  dužnosti provodi popis svih „zemljišno – knjižnih uložaka k. o. SPLIT“ za  zemljišno knjižne čestice sa kulturom  „šuma“ na Poluotoku Marjan u  vlasništvu  GRAD  SPLIT  ili Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan i  dostavlja  popis  OPĆINSKOM  DRŽAVNOM  ODVJETNIŠTVU  U  SPLITU  ili  ŽUPANIJSKOM DRŽAVNOM  ODVJETNIŠTVU  U  SPLITU  kako  bi navedena  državna  tijela  koja  zastupaju  pravni  interes   REPUBLIKE  HRVATSKE  uz  punu  pravnu  snagu , puni pravni  učinak  i  punu pravnu posljedicu PRAVOMOĆNE  PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“  od 28. veljače 2017. godine  mogli  provesti  IZVLAŠTENJE  GRAD  SPLIT  ili Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjanna  zemljišno knjižnim česticama kulture „šuma“  na  Poluotoku Marjan.

Postupak IZVLAŠTENJA  GRADA  SPLITA  ili Javne ustanove za upravljanje Park– šumom “ Marjan po  sili  zakona na  zemljišno knjižnim česticama kulture „šuma“  na  Poluotoku Marjan  provodi  se  bez  volje vlasnika GRADA  SPLITA  ili Javne ustanove za upravljanje Park– šumom “ Marjan“.

Koja  je  svrha tapije , kad OPĆINSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO U SPLITU  i  ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  U  SPLITU  imate  PRAVOMOĆNU  PRESUDU Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“  od 28. veljače 2017. godine ?

Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan“  osnovana  je 2005 godine  po  osnovi  poništenog   dokumenta  od  strane  REPUBLIKE HRVATSKE

Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan“  mora  biti  brisana  iz   registra  TRGOVAČKOG   SUDA U  SPLITU  po  sili  zakona.

Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ MarjanJavna ustanova upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod Matičnim brojem subjekta (MBS)060205152. Osnivač: Grad Split. Sjedište: Split, Cattanijin put 2. OIB : 28929244223. Javna ustanova za upravljanje Park – šumom“ Marjan“ i ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Grada Splita osnovana je 18.veljače.2005. godine  , kako  je  razvidno  iz  PRAVOMOĆNE  PRESUDE nije  bilo  zakonske  osnove , a  ni  potrebe  za  osnivanjem  pravnog  subjekta Javna ustanova za upravljanje Park – šumom “Marjan“ jer  je  REPUBLIKA  HRVATSKA  vlasnik  javnog  dobra  „šume“  na  cjelovitom  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE , Prenesena   upravljačka  prava  sa  REPUBLIKE  HRVATSKE  nad  javnim  dobrom „šumom“ prenesena  su  na  pravni  subjekt  HRVATSKE  ŠUME  d. o. o. koje  upravljaju javnim  dobrom „šume“  i  provode  povjereni  dužan  nadzor  nad   korištenjem  javnog  dobra  „šume“  na  cjelovitom  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE.

Svi  „upravni  akti“ lokalne  uprave i  samouprave   GRADA SPLITA  pa  tako  i  „PROVEDBENI  URBANISTIČKI PLAN (PUP)  i  GENERALNI  URBANISTIČKI PLAN (GUP) GRADA  SPLITA“ kao  i  svi  upravni  akti  Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ od  16. listopada  1990 godine  pa  do  „DANAS“  po osnovi    PRAVOMOČNOSTI PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Rev-2648/13-3 od 28. veljače 2017.godine  su  NIŠTAVNI jer  su  doneseni   protivno  ZAKONU.

Javno  dobro „šuma“  mora  biti  izuzeta  iz  „PUP – a“  i  „GUP – a“ GRADA  SPLITA  jer  ne  može  postojati  „DVOJNOST“  u  upravljanju i  raspolaganju  istim  fizičkim  prostorom.

Pravna  činjenica  definira  da  se  „PUP – a“  i  „GUP – a“ GRADA  SPLITA mora  u  cijelosti  promijeniti u  korist   vlasnika  nekretnina na  Poluotoku Marjan.

Bitni  čimbenik  pri  odlučivanju  korištenja i  upravljanja  kao  i  raspolaganja  nekretninama  na Poluotoku Marjan  su  privatni  vlasnici  nekretnina upisani  u ZEMLJIŠNOJ KNJIZI  k. o. SPLIT koja  se odnosi  na Poluotok Marjan .  

USTAVNI   POSTULAT : Članak 48. Ustava Republike Hrvatske bavi se osnovama prava vlasništva: Članak 48. „Jamči se pravo vlasništva“ , U skladu  sa  USTAVNIM  POSTULATOM  VLASNIK  i  isključivo   samo  VLASNIK  svojim  vlasništvom   može   i  smije : RASPOLAGATI  , UPRAVLJATI  i  UŽIVATI.

Lokalna  uprava  i  samouprava  GRAD  SPLITVijećnici   Grada Splita  i pravni  subjekt Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“  nisu  ovlašteni donositi ishitrene  odluke o  upravljanju  na Poluotoku Marjan  jer  djeluju   suprotno  zakonu i suprotno PRAVOMOĆNOJ   PRESUDI Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“  , što  se  ima  smatrati   kaznenim  djelom  UMIŠLJAJA  , znaju i  hoće  činiti  štetu  vlasnicima  nekretnina  na  Poluotoku Marjan.

Lokalna  uprava  i  samouprava  GRAD  SPLIT može  donositi  odluke o  Poluotoku Marjan  ISKLJUČIVO  koje  su   usuglašene  sa  potrebama vlasnika  zemljišno – knjižnih  čestica na Poluotoku Marjan, a  to  znači :

Ad/1  Grad  Split  je  dužan  do  svakog  izgrađenog  objekta  na vlasničkoj  zemljišno – knjižnoj čestici  na  Poluotoku Marjan  dovesti  kompletnu  infrastrukturu : cestu , vodu , struju , odvodnju , rasvjeti  i  sve  druge  osnovne  životne  potrebe  za  normalan  život.

Ad/2  Grad  Split  je  dužan  u  svom  PROVEDBENOM  URBANISTIČKOM  PLANO za  izgrađene  objekte   u  fizičkom prostoru  na  Poluotoku Marjan formirati  građevinske  katastarske  čestice  na  kojima  je  provedena  izgradnja

Ad/3  Grad  Split  je  dužan  za  potrebe  razvoja Poluotoka  Marjan  na  zahtjev vlasnika  zemljišno – knjižne  čestice osigurati  svaku  novu građevnu  česticu  sa  potrebnim definiranim  urbanističkim  uvjetima za  izgradnju novog objekta  u Mediteranskom  stilu

Ad/4  Grad  Split  je  dužan  „dekretom“ – ukazom konstatirati  LEGALNOST  SVIH   IZGRAĐENIH  OBJEKATA  U  FIZIČKOM  PROSTORU POLUOTOKA MARJAN.

Ad/5  Od  međne  linije „šume“  koja  razdvaja  privatno  vlasništvo  pa  do  linije razdvajanja  kopna  i  mora  na  južnoj  strani  Poluotoka Marjan su privatne  zemljišno – knjižne čestice  koje  su   u  cijelosti urbane  građevinske  čestice  što  uvjetuje  lokalnoj  upravi i  samoupravi  GRADU  SPLITU   izmjenu  „PUP-a“ GRADA  SPLITA  i  „GUP – a“  GRADA  SPLITA s  obzirom na  činjenicu   da   se  kulturu  „šuma“  mora  izuzeti  iz  PUP – a  i  GUP – a  GRADA  SPLITA.

         Lokalna  uprava  i   samouprava  na   južnoj  strani  Poluotoka Marjan  može  i  smije  isključivo   uvjetovati „tip“ – izgradnje  građevnih  objekata (mediteranski  stil)  i  broj  dozvoljenih  izgrađenih  etaža P0 + P + 1 + M.

         O  svemu   drugome   odlučuju   vlasnici   zemljišno – knjižnih  čestica.

         Lokalna  uprava  i  samouprava  GRAD  SPLIT   sa  svojim prednicima i  slijednicima  28  godine „lažu“  , „obmanjuju“ , „varaju“ , „maltretiraju“ vlasnike  zemljišno – knjižnih  čestica  na  Poluotoku Marijan.

         Egzaktno počinjena  kaznena  djela  gradskoj  upravi  GRADA  SPLITA  i  njihovim  tehničkim pratećim  službama  oduzela  su   sva  PRAVA o  odlučivanju  što  i  kako  će  vlasnici  Poluotoka  Marjan  činiti  sa  svojim  vlasništvom.

Predmetna  obaveza  Lokalna  uprava  i  samouprava  GRADA  SPLITA proizlazi  iz  činjenice  da  je  PROVEDBENI   URBANISTIČKI PLAN   (PUP) GRADA  SPLITA   i   GENERALNI  URBANISTIČKI  PLAN (GUP) GRADA  SPLITA izrađen  po  osnovi  krivotvorina iz  domene  prostornog  registra nekretnina „vlasništva“  pa  je  po  osnovi  počinjenog  kaznenog  djela „KRIVOTVORINE“  ništavan  za  prostor Poluotoka Marjan.

POSEBNI   REŽIMI   UPRAVLJANA nad  katastarskim  česticama  sa kulturom  „šuma“   u  vlasništvu   REPUBLIKE  HRVATSKE sa  ovlastima   upravljanja  i  provedbe   dužnog  nadzora  povjerenom  pravnom  subjektu  sa   prenesenim  ovlastima   HRVATSKE ŠUME d. o. o.

Pravno  je  dozvoljeno  da  se  na  određenim i  omeđenim  katastarskim česticama  kulture „šuma“  ostvarivanje  posebnog  pravnog  režima.

Posebni   pravni  režim  nad  katastarskim  česticama  kulture „šuma“ mora  odobriti  i  dati  suglasnost pravni  subjekt  HRVATSKE  ŠUME d. o. o.. Na  Poluotoku Marjan je  postupak  „IZVLAŠTENJA“ lokalne  uprave  i  samouprave  GRADA  SPLITA  po  osnovi PRAVOMOĆNE PRESUDU Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“ od 28. veljače 2017.godine , što  eksplicitno  znači  da  dok  se  ne  provede  „IZVLAŠTENJE“  lokalne  uprave  i   samouprave  GRADA  SPLITA  sa  katastarskih  čestica kulture  „šuma“ pravni  subjekt  HRVATSKE  ŠUME  d. o. o.  ne  mogu  izdati   osnovni  dokument „suglasnost“  za  ostvarivanje  posebnog  pravnog  režima nad  šumom  u  fizičkom  prostoru  Poluotoka  Marjan jer  nisu  definirane – nisu poznate  zemljišno – knjižne  čestice  koje  su  u  vlasništvu  REPUBLIKE  HRVATSKE.

Druga  zapreka  za  posebni  režim  nad šumom  Poluotoka  Marjan  su  „privatne  šume“. Pravni subjekt HRVATSKE  ŠUME  d. o. o.  mogu  i  smiju  izdati  „suglasnost – odobrenje“   za  stvaranje  posebnog  režima  nad  kulturom  „šuma“  isključivo  u  vlasništvu  REPUBLIKE  HRVATSKE , dok  privatne  šume  ne  podliježu  pravnom  aktu  suglasnosti već  svaki  pojedini  vlasnik  šume  daje  ili  uskraćuje  svoju  suglasnost  za  stvaranjem  posebnog  režima nad  svojom  šumom , što  eksplicitno  znači  da  se  moraju  privatne  šume  i  privatno  vlasništvo  omeđiti po  ZAKONU  O  ZAŠTITI  PRIRODE  član 124. i  126.

Na  privatnom  vlasništvu  posebni  režim  nad  šumama  može  se  provesti  jedino  uz  prethodni  otkup  privatnog  vlasništva  po  tržišnoj  vrijednosti  nekretnine po  osnovi  ZAKONA O  IZVLAŠTENJU I  ODREĐIVANJU  NAKNADE  član 11.

Osnivački akti  Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ su  ništavni  tako  da  pravni  subjekt  nema  pravne  osnove djelovati .

Privatni  vlasnici vlasničkih zemljišno – knjižnih čestica  na  Poluotoku  Marjan  od  dana  stupanja  na  snagu ZAKONA o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Klasa: 011-01/90-01/98 ;  Urbroj: 71-90-1 ; Zagreb, 5. listopada 1990. godine   drže  se  u  podčinjenom položaju  od  lokalne  uprave  i  samouprave  GRADA  SPLITA  po  osnovi  „laži“  ,   „prevare“ , „iznude“ , represivnih  metoda – neosnovanim  kažnjavanjem  vlasnika  zemljišno – knjižnih  čestica  na  Poluotoku Marjan  .

Privatni  vlasnici vlasničkih zemljišno – knjižnih čestica    na  Poluotoku  Marjan  su  maltretirani , ugnjetavani , ograničavana  su  im  prava zagarantirana  USTAVOM  REPUBLIKE  HRVATSKE , pa  između  ostalog  ograničavana  su  prava  slobodnog  kretanja Poluotokom  Marjan  postavljanjem nepotrebnih  rampi na  cestama  koje  vode  do  privatnog  vlasništva na Poluotoku Marjan  od  strane lokalne  uprave  i  samouprave  GRADA  SPLITA i Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“ .

Privatni  vlasnici vlasničkih zemljišno – knjižnih čestica    na  Poluotoku  Marjan  su  maltretirani , ugnjetavani jer  nisu  mogli  ishoditi građevne  dozvole  za  svoje  izgrađene  objekte  u  fizičkom  prostoru  koji  su  legalno i  zakonito  izgrađeni  po  osnovi  ZAKONU O GRADNJI (NN 175/03) (zaštitna mjera zastare član  154  i  197) i  ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007. godine  sa  punom  pravnom snagom , sa punim pravnim  učinkom i  sa punom pravnom posljedicom  do 01. 01. 2014. godine (zaštitna mjera zastare član  323 i 324).

Lokalna  uprava  i  samouprava  GRAD  SPLIT  kao  i  njihove  tehničke  službe  koje   uređuju  prostor  nemaju  zakonski  valjan  dokument  po  osnovi  kojeg  mogu  i  smiju  donijeti bilo  koje  rijeđenje  o  prostoru Poluotoka Marjan  od  1990 godine.

Prema  iznesenim  činjenicama na  potezu  je  OPĆINSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  IZ  SPLITA koje  je  po  službenoj  dužnosti  pokrenuti  kazneni  postupak  i  sankcionirati  sve  od  reda  koji  su  počinili TEŠKA  KAZNENA  DJELA : KRIVOTVORINE  JAVNE  ISPRAVE (PREVARA  EU – fonda) ,  STJECANJE  MATERIJALNE DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE  ,   ZLOUPRABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI , Ovjerovljavanje neistinitog sadržaja (Članak 315.) ; Krivotvorenje službene isprave (Članak 312.) ; Prijevara u gospodarskom poslovanju  (Članak 293.) ;  Zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju  ( Članak 292. )

Što  je  „zalog – garancija“  dobivenim  nepovratnim  sredstvima  EU – fondu  da  će  novčana  sredstva  biti  namjenski  uložena – potrošena.

Da  li  su  nekretnine na  Poluotoku Marjan jamac  EU – fondu , odnosno  da  li  to  znači  da  je lokalna  uprava i  samouprava   GRAD SPLIT i Javna ustanova  za upravljanje Park – šumom “Marjan“  založila   privatno  vlasništvo  pri  ishođenju  iz  EU – fonda novac  za ‘Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti’  u  slučaju  da  se  projekt  ne  može  realizirati.

Dokle  seže  PREVARA lokalne  uprave i  samouprave   GRADA SPLITA i Javne ustanove  za upravljanje Park – šumom “Marjan“  ?

Tko  je  sve  udružen  u  ZLOČINAČKU  ORGANIZACIJU u  svrhu  provedbe  prevare EU – fonda ?

Gradonačelnik  i  gradsko vijeće  Grada  SPLITA

kazneno i  materijalno   odgovaraju  za  ekocid  na Poluotoku Marjan – svjesno i  namjerno uništili  su  PLUĆA  GRADA  SPLITA –  šumu  na  Poluotoku Marjan

Na  Poluotoku Marjan  od  strane  lokalne  uprave  i  samouprave  GRADA  SPLITA   počinjen  je  EKOCID  nad  šumom koja  egzistira   stoljećima  na  Poluotoku Marjan  zbog  nebrige .

Za  EKOCID  na  Poluotoku Marjan   su   kazneno  i  materijalno  odgovorni :

Odgovorna  osoba – gradonačelnik  Andro Krstulović Opara 

Predsjednik Gradskog vijeća : Jure Šundov (HGS)

Prvi potpredsjednik Gradskog vijeća : Petar Škorić (HDZ)

Potpredsjednica Gradskog vijeća : Marijana Puljak (Pametno)

Vijećnici Gradskog vijeća :

Stipe Božić  (HDZ) ; Ljubica Vrdoljak (HDZ) ; Marija Čizmić (HDZ) ; Domagoj Maroević  (HDZ) ; Tomislav Prljević (HDZ) ; Duje Sučić (HDZ) ; Božo Zadro  (HDZ) ; Ante Jukić (HDZ) ; Mirna Kovačić (HSS) ; Tonči Blažević (HSLS) ; Jure Bučević (HGS) ; Davor Grčić (HGS) ; Saša Horvat (HGS) ; Miranda Ivanišević Dvornik  (HGS) ; Željko Kerum (HGS) ; Igor Stanišić (HGS) ; Ante Zoričić (PG-NG) ; Goran Kovačević (HNS) ; Joško Markić (SDP) ; Goran Kotur (SDP) ; Aida Batarelo (SDP) ; Ivana Ninčević Lesandrić (MOST) ; Martin Mladen Pauk (MOST) ; Josip Markotić (MOST) ; Ante Čikotić (MOST) ; Ante Bradarić – Šljujo (MOST) ; Kristina Vidan (PAMETNO) ; Branimir Urlić (PAMETNO) ; Natalija Tafra Bazina (PAMETNO) ; Jakov Prkić (PAMETNO) ; Sani Mardešić (PAMETNO) ; Renato Čupić (PAMETNO)

Upravljanje  sa  Javnom ustanovom  za upravljanje Park– šumom “ Marjan  definirano  je  statutom  u  kojem  stoji : Javnom ustanovom upravlja Upravno vijeće od  5 članova. Četiri člana imenuje  Gradsko vijeće Grada Splita, a jedan član se imenuje iz redova zaposlenika.

Navedena  činjenica  definira  cjelovitu  odgovornost   svake  pojedine  političke  garniture  koja  je  bila  na  čelu  GRADA  SPLITA.

Upirati   prstom  „nisam  ja  odgovoran , već  je  odgovoran  on“  je  igra „bebaća“ kompletna   gradska  uprava  gradonačelnik  i  gradsko  vijeće  grada  SPLITA   sa   djelatnicima  Javne ustanove  za upravljanje Park– šumom “ Marjan  su  kazneno  i  materijalno  odgovorni  za  EKOCID  ŠUME  NA   POLUOTOKU MARJAN  jer  su  svjesno  i  namjerno  dozvolili   UNIŠTENJE  šume  na  Poluotoku  Marjan. Tu  nema  veće  ili  manje  krivnje   solidarno  ste  svi  jednako  krivi .

EKOCID  ŠUME  NA   POLUOTOKU MARJAN  izaziva  pravnu  radnju  OPĆINSKOG  DRŽAVNOG  ODVJETNIŠTVA  U  SPLITU  , kazneni  progon  po  službenoj  dužnosti jer  je   ugroženo  zdravlje  svih  građana   GRADA  SPLITA.

Nestručnost , nemar ,  neprofesionalnost  i  neznanje kako Javne ustanove  za upravljanje Park– šumom “ Marjan  tako  i  gradonačelnika  i  gradskog  vijeća  GRDA  SPLITA   ne  umanjuje   kaznenu   odgovornost  svjesno  i  namjernog  uništenja   „PLUĆA  GRADA SPLITA“.

Ekocid je izraz koji označava naglu promjenu prirodnog okoliša na određenom području, te zajedno s njom vezano naglo izumiranje ili migraciju tamošnje flore i faune. Pod time podrazumijevaju procesi koji su posljedica ljudske aktivnosti. Na  poluotoku  Marjan  nepovratno  je  zaraženo „potkornjakom“  više  od  2000  stabala  koji  moraju  biti  odsječeni  i  uništeni, za  pretpostavit  je  da  je  još 2000 stabala  u  početnoj  fazi  oboljenja koje  jednako  tako  čeka  rezanje i  uništenje . Što  će  ostati  od  šume  na  poluotoku   Marjan ?

Kada  su  u  ovih  28  godina  vlasnici   nekretnina  na  poluotoku Marjan  odrezali  grančicu  „bora“  ili  nekog  drugog  drveta , evo  ti  na  vratima  „renđera“  – čuvara  šume  i  piše  kaznu  za  devastaciju  šume  na  poluotoku Marjan. Ne  jedanput  u  ovih  28 godina  ali   intenzivno  od  2005 godine  brojni  prekršajni  postupci  su  vođeni  na  Prekršajnom  sudu  u  SPLITU   protiv  vlasnika  nekretnina  na  poluotoku  Marjan  koji  su  „odrezali“  po  koje  stablo  jer  su  održavali   svoje  vlasništvo, bili  su  kažnjeni   znatnim  novčanim  sredstvima  jer  su  odsjekli  drvo  na  svom  vlasništvu. Lokalna  uprava  i  samouprava , gradonačelnik i  gradsko  vijeće  Grada  SPLITA  preko Javne ustanove  za upravljanje Park– šumom “ Marjan su   neosnovano   kažnjavali  vlasnike  nekretnina  koji  su  uređivali  i  čuvali  „PLUĆA   GRADA  SPLITA“ !

Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan  kadrovski  nije  opremljena  , nema  zaposlenog  šumara  , jednako  tako  pravni  subjekt Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan  nije  tehnički  opremljena  za   održavanje  šume   na  poluotoku  Marjan  ali  to  nije  sprečavalo  lokalnu  upravu i   samoupravu Grad  SPLIT , gradonačelnika  i  gradsko  vijeće  da  uposle  svoje „uhljebe“  i  dodjele  im  visoke   osobne dohotke .

Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan  ima  zaposlenih  pedesetak  ljudi  , svake  godine iz  gradskog  proračuna  odvaja  se  za  osobne  dohotke  preko 7.000.000,00kn (sedammilijunakuna) , a  učinak  nula (0) .

Što  je  još  bitnije Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ Marjan osnovana je  po  osnovi upravnog  akt broj : 200/3-1964. , MK/MZ  od  dana 16.12.1964. godine , kojeg  je  REPUBLIKA  HRVATSKA po  osnovi ZAKONA o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Klasa: 011-01/90-01/98 ;  Urbroj: 71-90-1 ; Zagreb, 5. listopada 1990. godine  u  cijelosti  PONIŠTILA.  Konstatirana  činjenica   uvjetuje  brisanje  Javne ustanove  za upravljanje Park– šumom “ Marjan  iz  registra  TRGOVAČKOG  SUDA  U  SPLITU  jer  je  protu – zakonito  osnovana.

Registraciju  Javne ustanove  za upravljanje Park– šumom “ Marjan  pri  TRGOVAČKOM  SUDU  U  SPLITU  dana 18.veljače.2005. godine provela  je  gradska  uprava  GRADA SPLITA.

Javna ustanova za upravljanje Park– šumom “ MarjanJavna ustanova upisana je u registar Trgovačkog suda u Splitu pod Matičnim brojem subjekta (MBS)060205152. Osnivač: Grad Split. Sjedište: Split, Cattanijin put 2. OIB : 28929244223. Žiro račun: 2390001-1100322630. IBAN: HR8323900011100322630

Čelni  ljudi  Javne ustanove  za upravljanje Park– šumom “ Marjan  kazneno  i  materijalno  moraju  odgovarati  za zlostavljanje ,  maltretiranje , zastrašivanje  i  provedbe   iznude  nad  vlasnicima  nekretnina na  poluotoku  Marjan.

Navedena  kaznena  djela  zlostavljanje ,  maltretiranje , zastrašivanje  i  provedbe   iznude  nad  vlasnicima  na  poluotoku  Marjan su provođena  uz  odobrenje  gradonačelnika  i  gradskog  vijeća  Grada  SPLITA.

Javne ustanove  za upravljanje Park– šumom “ Marjan  je  svoje  nezakonite  postupke  prema  vlasnicima  nekretnina na  poluotoku Marjan provodila  uz  suglasnost  i  naredbu   gradonačelnika  i  gradskog  vijeća   GRADA SPLITA.

Kazneni  progon  po  službenoj  dužnosti  za  navedena  kaznena  djela isključivu  su u ingerenciji  OPĆINSKOG  DRŽAVNOG  ODVJETNIŠTVA  U  SPLITU.

Neprofitabilna  i  nevladina  udruga organiziranih   vlasnika nekretnina  na  Poluotoku  Marjan  su  umješači  odnosno   su  tužitelji   u pravnoj  bitci  zaštite  vlasništva  na  Poluotoku  Marjan.

Sudjelovanje umješača u parničnom postupku

Umješači ili intervenijenti su osobe koje sudjeluju u tuđoj parnici. Budući da presude u parnicama među određenim strankama ponekad imaju izravan ili neizravan pravni učinak i na pravnu situaciju osoba koje uopće nisu stranke u parnici, one svoje interese mogu štititi neposrednim sudjelovanjem u takvoj parnici.

Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“

od 28. veljače 2017.

Do intervencije umješača može doći bilo na inicijativu potencijalnog umješača koji je saznao za parnicu za čiji je ishod zainteresiran ili povodom obavijesti suda na inicijativu parničnih stranaka.

Da  razjasnim  navedenu  terminologiju : Županijsko  državno  odvjetništvo  u  Splitu   ima  svoju  zakonsku  obavezu  da  štiti  interese   REPUBLIKE  HRVATSKE . Kako je  od  općeg  državnog  interesa  ŠUMA  koje je dana  na  upravljanje  i  provedbu   dužnog  nadzora  upravljanja i  korištenja  dana  pravnom  subjektu   HRVATSKE  ŠUME  d. o. o. pravno  proizlazi  da   Županijsko  državno  odvjetništvo  u  Splitu  po  sili  zakona  mora  zastupati  HRVATSKE  ŠUME  d. o. o.  i  njihove  interese.

Lokalna  uprava  i  samouprava  GRAD  SPLIT  kojeg  u  pravilu  u  pravnim  postupcima   zastupa  Općinsko  državno  odvjetništvo  iz  SPLITA   izgubilo  je   pravnu  zaštitu  jer  se  Državno  odvjetništvo  REPUBLIKE  HRVATSKE  ne  može  pojaviti  u  jednom  te  istom  predmetu  kao  tužitelj  i  branitelj.

Iz  navedene  činjenice  u pravnoj  stvari  IZVLAŠTENJA   LOKALNE  UPRAVE I  SAMOUPRAVE  GRADA SPLITA sa  zemljišno – knjižnih čestica  na  poluotoku  Marjan  kulture  šuma  ŽUPANIJSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  U  SPLITU  je  tužitelj  , a  grad  je  tuženik  koji  mora  unajmiti  neki  drugi   pravni  tim  koji  će  ih  zastupati  u  unaprijed  izgubljenoj  pravnoj  bitci  i  stvorit  si nepotrebni  trošak.

Kako  su  neprofitabilna  i  nevladina  udruga organiziranih   vlasnika nekretnina  na  Poluotoku  Marjan  doznali  za  pravni  postupak  priključili  su  se  pravnom  postupku  tužitelja  ŽUPANIJSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU U  SPLITU  u  svojstvu  umješaća gdje   ŽUPANIJSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  U  SPLITU   ili  OPĆINSKO  DRŽAVNO  ODVJETNIŠTVO  U  SPLITU  je  obavezno  u  navedenoj  parnici  štititi  i  privatno  vlasništvo  jer  je  jednim  dijelom sastavni  dio  pravnog  postupka  i   PRAVOMOĆNE  PRESUDE koja  se   odnosi  i  na  privatno  vlasništvo  i  zaštitu  privatnog  vlasništva.

Ja  BOŽIDAR  VIDUKA  magistar  inženjer  geodezije  i  geoinformatike   za neprofitabilnu  i  nevladinu  udrugu organiziranih   vlasnika nekretnina  na  Poluotoku  Marjan  dajem  stručnu  tehničku  podršku  iz  domene  vlasništva  i  drugih  srodnih  prava.

Gradska  uprava   GRADA  SPLITA   poglavito  gradonačelnik  i  gradski vijećnici Grada SPLITA  u  svojim  tvrdoglavim  odlukama  idu  protiv

 • ZAKONA REPUBLIKE  HRVATSKE
 • PRAVOMOĆNE PRESUDE Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj „Rev-2648/13-3“  od 28. veljače 2017.
 • DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA   REPUBLIKE  HRVATSKE  i
 • VLASNIKA NEKRETNINA  NA  POLUOTOKU  MARJAN

Da  li  je  gradonačelnik  i  gradsko  vijeće  Grada  SPLITA toliko  moćno i  jako  da  se  u  pravnom  postupku  suprotstavi , zakonodavcu  REPUBLICI  HRVATSKOJ.

Poništenje  ZAKONA  REPUBLIKE  HRVATSKE  koje  je  donio  SABOR  REPUBLIKE  HRVATSKE  ima  svoju  pravnu  proceduru pred  USTAVNIM  SUDOM REPUBLIKE HRVATSKE.

Netko  tko  smatra  da  se  ZAKON  REPUBLIKE  HRVATSKE  ne  odnosi  na  njega  i  ima  stav „zakon  se  ne  odnosi  na  mene  i  neću  ga  primjenjivati“  a   državljanin  je  REPUBLIKE  HRVATSKE tu  tvrdnju – stav ,  mora   braniti  u   redovnoj   pravnoj  proceduri.

Dok  izrekom  i  pravomoćnom  presudom  GRAD SPLIT  nije  izuzet  iz  „ZAKONA  O  ŠUMAMA“  , navedeni  zakon  vrijedi  i  za   GRAD  SPLIT.

BOŽIDAR  VIDUKA

magistar inženjer geodezije i geoinformatike

HOP