RH se obavezala da će uskladiti javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina, dobila 5 milijardi eura i od svega ništa!

0
2871
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike. intelektualni vlasnik nekoliko patenata

KRIMINAL – DOBAR POSAO ZA
VLADU REPUBLIKE HRVATSKE
Obaveza REPUBLIKE HRVATSKE i njenih državnih tijela sa prenesenim ovlastima je postupiti prema :
„UREDBI-UKAZU“
donesenoj od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE;
Klasa: 931-01/04-01/01;
Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine
s punom pravnom snagom s punim pravnim učinkom , s punom pravnom posljedicom od dana 01.01.2010. godine koja definira da sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina : ZEMLJIŠNA KNJIGA , katastarski operat , PUP i GUP kao i njihove izvedenice , moraju biti izrađeni u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.
Prema točki broj 6. navedene UREDBE u prelaznom periodu od dana 04.08.2004. godine pa do 01.01.2010. godine bio je prelazni period u kojem je DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE bila obavezna sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina : ZEMLJIŠNA KNJIGA , katastarski operat , PUP i GUP , izraditi u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.

 

Za predviđene tehničke radove EUROPSKA UNIJA je REPUBLICI HRVATSKOJ osigurala i dodijelila u obliku povoljnih kreditnih linija sa malim kamatama i određena bespovratna novčana sredstva u visini većoj od pet (5) milijardi EUR-a (>5.000.000.000,00EUR-a) što je ekvivalent u kunama nešto više od trideset sedam (37) milijardi kuna (>37.000.000.000,00kn) uz povoljnu kamatu.
Dobivene kredite netko mora vraćati nakon isteka vremenskog roka u kojem se je REPUBLIKA HRVATSKA obavezala da će uraditi i odraditi tehnički i pravni posao.
Jedan od uvjeta EUROPSKE UNIJE je uvođenje „POREZA NA NEKRETNINE“ ali kako REPUBLIKA HRVATSKE ne raspolaže „dokazom o vlasništvu“ Zakon porez na nekretnine nije tehnički provediv.
Zadani tehnički datum 01. 01. 2010. godine do kada se je REPUBLIKA HRVATSKA obavezala da će uskladiti javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina: ZEMLJIŠNA KNJIGA , katastarski operat , PUP i GUP je davno prošao – VRIJEME je nepovratno prošlo , NOVAC – je potrošen , a OBAVEZA od strane REPUBLIKE HRVATSKE i državnih tijela s prenesenim ovlastima nije izvršena .

 

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE koja je pod ingerencijom Ministarstva gospodarstva REPUBLIKE HRVATSKE nije u zadanom prelaznom vremenskom periodu od 04. 08. 2004. godine pa do 01. 01. 2010. godine geodetsku izmjeru REPUBLIKE HRVATSKE i izradila javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji .
– Katastarski planovi
– Posjedovni listovi
– DOF – 11
Sve su to TEHNIČKE KRIVOTVORINE od dana 01. 01. 2010. godine naročito je krivotvorina vidljiva u DOF-u 11 jer u donjem lijevom kutu stoji deklarirana HTRS96/TM – kartografska projekcija . Kako u REPUBLICI HRVATSKOJ nije provedena geodetska izmjera znači da prezentirani podatci su TEHNIČKA KRIVOTVORINA.
Katastarski planovi „grafičke geodetske izmjere“ mogu se isključivo koristiti u originalu.
Katastarski planovi izrađeni u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ mogu se isključivo koristiti u originalu ili u digitalnom obliku gdje su koordinate točaka izračunate iz direktno mjerenih podataka u fizičkom prostoru ali po matematičkom modelu „Gauss-Krügerove projekcije meridijanskih zona“.
Grafička geodetska izmjera i geodetska izmjera prezentirana u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ nije kompatibilna sa HTRS96/TM kartografskom projekcijom pa iz tehničkog razloga što ne postoji točan matematički model za transfer podataka iz grafičke geodetske izmjere i geodetske izmjere prezentirane u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ u osnovni i zakoniti HTRS96/TM kartografski sustav REPUBLIKE HRVATSKE javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina izrađenih od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE neovisno da li su izrađeni i prezentirani „analogno ili digitalno“ su krivotvorine javnih isprava.
Tehnički naziv : digitalizacija , vektorizacija i homogenizacija grafičkih katastarskih planova i prijenos u digitalni oblik osnovne i zakonite HTRS96/TM kartografske projekcije je postupak izrade KRIVOTVORINE JAVNE ISRAVE od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE.

 

Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE imalo je za obavezu u prelaznom periodu od 04. 08. 2004. godine pa do 01. 01. 2010. godine izraditi dokaz o vlasništvu – ZEMLJIŠNU KNJIGU na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE do dana 01. 01. 2010. godine . DANAS , srpanj 2018. godine u REPUBLICI HRVATSKOJ na cjelovitom teritoriju dokaz o vlasništvu – ZEMLJIŠNE KNJIGE su NIŠTAVNE odnosno VAN SNAGE UPORABE za bilo koju pravnu ili upravnu radnju.
Donošenju „ODLUKA“ o obnovi ZEMLJIŠNIH KNJIGA REPUBLIKE HRVATSKE ništa ne znači ako se te odluke i ne provedu.
Da razjasnim „obnoviti neku zemljišnu knjigu“ znači da Vi već imate zemljišnu knjigu samo je obnavljate nekim podatcima koji igrom slučaja nisu uvedeni u zemljišnu knjigu.
Kako REPUBLIKA HRVATSKA nema provedenu geodetsku izmjeru u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji tako MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE nema izrađenu ZEMLJIŠNU KNJIGU što eksplicitno znači da Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE odnosno odgovorna osoba Ministar pravosuđa gospodin DRAŽEN BOŠNJAKOVIĆ :
– Mora prvo donijeti „UREDBU“ o zatvaranju svih zemljišno – knjižnih odjela koji se nalaze u nadležnim Općinskim sudovima zbog NIŠTAVNOSTI ZEMLJIŠNIH KNJIGA na cjelovitom teritoriju REPUBLIKE HRVATSKE. Navedena „UREDBA“ nužna je u pravnom postupku iz razloga :
Sud , bilo koji sud ne smije ovjeriti i izdati dokument VAN SNAGE UPORABE u svojstvu valjane isprave za pravne i upravne poslove.
Prema „Poslovniku suda“ u službenim prostorijama suda ne smije se odvijati kazneno djelo. Svaki sudac koji u pravnom postupku dozna da se kazneno djelo odvija u sudu dužan je istog trena poduzeti sve zakonske radnje kako bi spriječio odvijanje kaznenog djela unutar službenih prostorija suda.
U službenim prostorijama suda u kojima se obavlja činjenično kazneno djelo :
KRIVOTVORINA JAVNE ISPRAVE ,
KRIVOTVORINA VRJEDNOSNICE REPUBLIKE HRVATSKE
NEOSNOVANO STJECANJE MATERIJALNE DOBITI-NOVCA BEZ PRAVNE OSNOVE
ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI,
Službene prostorije suda moraju biti zaprijećene odnosno zatvorene kako se kaznena djela ne bi mogla izvršiti ili ponoviti.
ZAPREČAVANJE počinjenja kaznenog djela koje se odvija u službenim prostorijama suda se mora obaviti trenutno od predmetnog sudca ili po službenoj dužnosti od Predsjednika Općinskog suda ili predsjednika višeg suda ili Ministra pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE od trenutka saznanja o odvijanju kaznenih djela u službenim prostorijama suda..
– Mora donijeti „UREDBU“ o „IZRADI NOVIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA“ na cjelovitom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE po osnovi geodetske izmjere u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji nakon provedenog javnog izlaganja i danog na uvid novo-formiranog vlasništva nad nekretninama samim vlasnicima radi davanja ili uskraćivanja suglasnosti na prezentirano vlasništvo od strane „Komisije za javno izlaganje tehničkih podataka“.
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE svoje prostorne registre PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN (PUP) i GENERALNI URBANISTIČKI PLAN (GUP) – grafički prikaz bilo je obavezno u prelaznom periodu od 04. 08. 2004. godine pa do 01. 01. 2010. godine izraditi u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji. Do DANAS – srpanj 2018. godine nijedan službeni dokument REPUBLIKE HRVATSKE po osnovu kojeg se uređuje fizički prostor REPUBLIKE HRVATSKE „GUP i PUP“ nije urađen u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji , što eksplicitno znači da su sve javne isprave Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE – NIŠTAVNE odnosno VAN SNAGE UPORABE.
Tehnička osnova : katastarski planovi , posjedovni listovi i dokaz o vlasništvu – ZEMLJIŠNA KNJIGA , za izradu grafičkih ili elektronskih podloga „PUP – a “ , „GUP – a“ nije izrađena u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji pa sve izvedenice javne isprave : lokacijska dozvola , građevinska dozvola , uporabna dozvola , izvaci iz dokumentacije prostornog uređenja su NIŠTAVNE JAVNE ISPRAVE , odnosno javne isprave stavljena VAN SNAGE UPORABE u statusu zastare.
Ministarstvo financija REPUBLIKE HRVATSKE , napominjem i naglašavam, za sve zakonite i pravno valjane javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina prema ZAKONU O UPRAVNIM PRISTOJBAMA (NN 115/16 – na snazi od 01. 01. 2017. godine) naplaćuju se upravne pristojbe za izdani upravni akt – javnu ispravu iz domene prostornog registra nekretnina od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE a pri tome su upravni akti : katastarski plan , posjedovni list , GUP i PUP su javne isprave NIŠTAVNE – VAN SNAGE UPRAVE u statusu TEHNIČKE KRIVOTVORINE . Naplaćuju se upravne pristojbe za javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina stavljenih VAN SNAGE UPORABE odnosno u status ZASTARE u ime i za ime REPUBLIKE HRVATSKE , i puštaju se u upravnu uporabu iako su nadležna državna tijela REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima svjesna da su to KRIVOTVORINE JAVNIH ISPRAVA – katastarski operat , posjedovni list ; PUP , GUP , lokacijska dozvola , građevinska dozvola , uporabna dozvola , itd.
KRIVOTVORINE JAVNIH ISPRAVA od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE su svjesno i namjerno urađene kako bi nanijeli štetu građanima REPUBLIKE HRVATSKE.
Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE za izdani prijepis ZEMLJIŠNO KNJIŽNOG ULOŠKA – dokaza o vlasništvu naplaćuje „sudske pristojbe“ po osnovi ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA (NN 74/95 ; 57/96 ; 137/02 ; 26/03 ; 125/11 ; 112/12 ; 157/13 ; 110/15 – na snazi od 01. 11. 2015. godine) . Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE izrađuje , naplaćuje sudske pristojbe u ime i za ime REPUBLIKE HRVATSKE , i pušta u pravnu i upravnu radnju KRIVOTVORINU JAVNE ISPRAVE – dokaz o vlasništvu .
KRIVOTVORINU JAVNE ISPRAVE dokaza o vlasništvu – prijepis zemljišno knjižnog uloška iz ZEMLJIŠNE KNJIGE svjesno i namjerno izrađuje SUD REPUBLIKE HRVATSKE odnosno Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE na štetu građana REPUBLIKE HRVATSKE.
REPUBLIKA HRVATSKA je presedan u svijetu jer „DILANJEM KRIVOTVORINA“ puni državni proračun koji je pod ingerencijom MINISTARSTVA FINANCIJA.
Kako sva državna tijela REPUBLIKE HRVATSKE do dana 01. 01. 2010. nisu izvršila ZAKONSKU OBAVEZU eksplicitno znači nisu izradili prostorne registre nekretnina u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji očekivala se je KAZNENA I MATERIJALNA odgovornost nadležnih odgovornih osoba za neizvršavanje zakonom predviđenih obaveza .
Za VALJANOST i ZAKONITOST javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina :
PRVOG PRAVNOG REDA
a) ZEMLJIŠNA KNJIGA
b) Zbirka položenih ugovora

DRUGOG PRAVNOG REDA
c) KATASTARSKI PLAN
d) POSJEDOVNI LIST
e) Zbirka pomoćnih računanja
TREĆI PRAVNI RED
f) Generalni Urbanistički Plan (GUP)
g) Provedbeni Urbanistički Plan (PUP)
h) Lokacijska dozvola
i) Građevinska dozvola
j) Uporabna dozvola
kazneno i materijalno odgovara REPOBLIKA HRVATSKA što eksplicitno znači REPUBLIKA HRVATSKA jamči valjanost javnih isprava koje uživaju javnu vjeru istinitosti , zakonitosti , shodno navedenom kazneno i materijalno odgovara REPUBLIKA HRVATSKA za državna tijela sa prenesenim ovlastima koja izrađuju , distribuiraju i naplaćuju izradu NIŠTAVNIH javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina.
N A P O M E N A : Javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina „TREĆEG PRAVNOG REDA“ su izvedenice „PRVOG PRAVNOG REDA“ i „DRUGOG PRAVNOG REDA“
Za pravni postupak „NIŠTAVNOSTI JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTZRA NEKRETNINA“ dovoljno je dokazati da je ZEMLJIŠNA KNJIGA – javna isprava PRAVOG PRAVNOG REDA „VAN SNAGE UPORABE“ putem automatizma su „VAN SNAGE UPORABE“ u statusu ZASTARE ili NIŠTAVNOSTI javne isprave iz domene DRUGOG PRAVNOG REDA i TREĆEG PRAVNOG REDA.
Povjeren je dužni nadzor TEHNIČKE ISPRAVNOSTI i PRAVNE VALJANOSTI javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina u pravnim i upravnim radnjama po osnovi javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina administrativnim državnim tijelima REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima :
PRVI PRAVNI RED JAVNIH ISPRAVA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
Ul. Grada Vukovara 49, 10000, Zagreb
Zemljišno – knjižni odjeli nadležnih Općinski sudova
su sastavni dio suda na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE
sa odgovornom osobom Ministrom pravosuđa gospodinom DRAŽENOM BOŠNJAKOVIĆEM

TREĆI PRAVNI RED JAVNIH ISPRAVA
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE
Ul. Republike Austrije 14, 10000, Zagreb
sa odgovornom osobom Ministrom graditeljstva i prostornog uređenja gospodinom Predragom Štromarom, dipl.oec.

DRUGI PRAVNI RED JAVNIH ISPRAVA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Gruška ul. 20, 10000, Zagreb
sa odgovornom osobom Ravnateljem DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE
dr. sc. gospodinom Damirom Šantekom , dipl. ing. geod.

MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Katančićeva 5 ; 10 000 Zagreb
sa odgovornom osobom Ministrom financija
gospodin ZDRAVKO MARIĆ dr. sc.

Kako zakonsku obavezu izvršenja odnosno obavezu izrade javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji nadležna državna tijela nisu provela do dana 01. 01. 2010. godine nadležna državna tijela REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima , a to su :
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
moraju kazneno i materijalno odgovarati !
Državna administrativna tijela REPUBLIKE HRVATSKE moraju poštovati UREDBU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE jer su zaduženi za njenu provedbu: tehnički , pravno i upravno. Prelazni period za usklađenje javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina je bio od 04. 08. 2004. godine pa do 01. 01. 2010. godine . Od dana 01. 01. 2010. godine javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina koje izrađuje :
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
su NIŠTAVNE JAVNE ISPRAVE , javne isprave stavljene VAN SNAGE UPORABE , Zakon vrijedi za navedena državna tijela REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima , ali oni su se svjesno i namjerno OGLUŠILI o tehničkoj i pravnoj obavezi koju je uvjetovala VLADA REPUBLIKE HRVATSKE i nastavili su izrađivati stalno , kontinuirano , permanentno krivotvorine javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina . „LAGANO“ bez nekog uzbuđenja slijedećih 500 godina će se raditi „krivotvorine“ ako Bog da i sreća junačka. Očito je da državni službenici i namještenici a poglavito sudci imaju imunitet kada čine svjesno i namjerno kaznena djela prema građanima REPUBLIKE HRVATSKE.
Donosit će se zakoni i pod-zakonski na osnovu krivotvorina gdje će građani REPUBLIKE HRVATSKE biti obavezni postupiti odmah dok država sa svojim državnim administrativnim tijelima sa prenesenim ovlastima izrađuje krivotvorine i te iste krivotvorine naplaćuje građanima REPUBLIKE HRVATSKE, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost.
Država , REPUBLIKA HRVATSKE , sa svojim tijelima sa prenesenim ovlastima obavezna je stvoriti uvjete za razvoj i boljitak građana REPUBLIKE HRVATSKE , pod tim se sigurno ne podrazumijeva da država izrađuje krivotvorine i represivno , pljačka građane REPUBLIKE HRVATSKE – pod moraš.
Ništa neobično za REPUBLIKU HRVATSKU, zakonodavac , država REPUBLIKA HRVATSKE , donosi nove zakone uz pretpostavku valjanosti javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina iako zna da su svi PROSTORNI REGISTRI NEKRETNINA od dana 01. 01. 2010. godine VAN SNAGE UPORABE u statusu zastare.
Pravosudna tijela, sudovi REPUBLIKE HRVATSKE donose rješenja i presude po osnovi ništavnih javnih isprava iako zakonski definirano je , ako je rješenje ili presuda donesena po osnovi NIŠTAVNOG dokumenta doneseno rješenje ili presuda je ništavna , to je deklarativno navedeno na papiru. Presude , rješenja donesena od strane sudaca po osnovi ništavnih dokumenata se provode i nanosi se svjesno i namjerno šteta od HRVATSKOG PRAVOSUĐA prema građanima REPUBLIKE HRVATSKE bez sankcija prema sudcima , donosiocima ništavnih presuda ili rješenja.
EGZAKTAN PRIMJER :
KRIMINAL DOBAR POSAO
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE uz pretpostavku da su javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina „valjane“ , a iako se zna da su sve „VAN SNAGE UPORABE“ u statusu ZASTARE – NEUPOTREBLJIVE za bilo koju pravnu ili upravnu radnju od dana 01. 01. 2010. godine donosi slijedeći zakon :
ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Klasa: 011-01/12-01/93 ; Urbroj: 71-05-03/1-12-2 ;Zagreb, 18. srpnja 2012.
Zakon, ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA je pravno i tehnički neprovediv iz više razloga :
1.) Pozitivni zakoni REPUBLIKE HRVATSKE koje je donio HRVATSKI SABOR onemogućava provedbu navedenog zakona jer su svi izgrađeni objekti u fizičkom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE – „LEGALNO“ izgrađeni objekti
ZAKONU O GRADNJI (Iz (NN 175/03))
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
S pravnom snagom , s pravnim učinkom i s pravnom posljedicom
od dana 13. srpnja. 2007. godine do dana 01. 01. 2014. godine
2.) Svi objekti u fizičkom prostoru koji su ZATEČENI na dan osamostaljenja REPUBLIKE HRVATSKE su PRAVNO NASLJEĐE
SAMOSTALNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE definirani su datumom maksimalnim „DATUMI“ retrogradnog djelovanja zakona , do kojih HRVATSKI ZAKONI smiju RETROGRADNO pravno djelovati , jer u drugoj pravnoj državi HRVATSKI ZAKONI ne mogu pravno djelovati , ne mogu izazvati bilo kakav pravni učinak , a to su :
25. lipnja 1991. godine
15. siječnja 1992. godine
HRVATSKI ZAKONI ne smiju djelovati u drugim suverenim državama . Htjeli mi to ili ne SFRJ je druga suverena država u kojoj su pravno vladali „ZAKONI SFRJ-a“ , rješenja iz upravnog ili pravnog posla stekla su svoju pravomoćnost na koju REPUBLIKA HRVATSKA nema pravnog utjecaja.
Što eksplicitno znači „ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA“ u slučaju da može i smije pravno RETROGRADNO DJELOVATI može i smije djelovati isključivo , prema nekim akademicima : do 15. siječnja 1992. godine , a prema drugim akademicima : do 25. lipnja 1991. godine.
Datum 25. lipanj 1991. godine za pravno djelovanje HRVATSKIH ZAKONA je „NEPROBOJAN ZID“ !
3.) BITNA POVREDA ZAKONITOSTI !
BITNA POVREDA ZAKONITOSTI !
Odredbe zakona :
ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
Klasa: 011-01/07-01/63 ; Urbroj: 71-05-03/1-07-2 ; Zagreb, 13. srpnja. 2007.
ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA
Klasa: 011-01/12-01/93 ; Urbroj: 71-05-03/1-12-2 ; Zagreb, 18. srpnja 2012.
su dijametralno suprotne , a paralelno djeluje od 18.07.2012. godine do 01. siječnja 2014. godine .
Po osnovi ZAKONA O PRSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI prema kojem su svi izgrađeni objekti „LEGALNI“ do dana 01.01.2014. godine a po osnovi ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA isti ti objekti su od dana 18.07.2012. godine NELEGALNO izgrađeni objekti u fizičkom prostoru.
Očito je da pravna regulativa nije usklađena jer u istom pravnom prostoru po jednom zakonu , ZAKONOM O PRSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI (od 13.07.2007 godine do 01.01.2014. godine) svi objekti protiv kojih nije pokrenut bilo kakav upravni postupak su legalno izgrađeni objekti dok po osnovi ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (18.07.2012. godine pa do danas) izgrađeni objekti bez valjane građevinske dokumentacije su NELEGALNI OBJEKTI.
Prema pozitivnim zakonima REPUBLIKE HRVATSKE moraju se prema stranci u postupku primjenjivati „ZAKONI“ koji su povoljniji za stranku u pravnom ili upravnom postupku.
Država , REPUBLIKA HRVATSKA je na „prevaru“ po osnovi djelovanja represivnih metoda „straha i ucjene – reketa“ , prema vlasnicima izgrađenih objekata u fizičkom prostoru po osnovi „DONOŠENJA RJEŠENJA O RUŠENJU OBJEKATA IZGRAĐENIH U FIZIČKOM PROSTORU“ djeluje na vlasnike nekretnina tako da ako ne prijavi izgrađen objekt u fizičkom prostoru a izgrađeni su bez odgovarajuće prostorne dokumentacije će biti srušeni iako pri tome država , REPUBLIKA HRVATSKA zna da od dana 01. 01. 2010. godine su svi prostorni registri nekretnina VAN SNAGE UPORABE u statusu zastare.
Apsurd HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA
Javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina su VAN SNAGE UPORABE od dana 01. 01. 2010. godine , a država REPUBLIKA HRVATSKA donosi zakon dana 18.07.2012. godine po osnovu kojeg PLJAČKA i maltretira građane REPUBLIKE HRVATSKE u skladu sa zakonom. Ono što je najbitnije nadležna državna tijela sa prenesenim ovlastima po osnovi rješenja MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE provelo je RUŠENJE izgrađenih objekata , što eksplicitno uništeno je privatno vlasništvo po osnovi NIŠTAVNIH JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA po osnovi zakona koji ima TRAJNU PROCESNU SMETNJU ništavnost donesenog rješenja po osnovi ništavnih javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina.
Za uništenu imovinu , uništeno privatno vlasništvo , isključivo kazneno i materijalno odgovara REPUBLIKA HRVATSKA . Kazneno djelo protiv čovječnosti ne zastarijeva.
Postupanje po osnovi zakona koji ima TRAJNU PROCESNU SMETNU i pri tome provodi se PLJAČKA GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE , donositelj i provoditelj zakona kazneno i materijalno odgovara.
„Onaj koji ljestve drži i onaj koji krade jednako kazneno odgovaraju!“
Postupanje po zakonu koji je tehnički ne provediv radi NIŠTAVNOSTI, odnosno stavljanja javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina VAN SNAGE UPORABE je PRAVNO NE DOPUSTIVO , A I ŠTETNO ZA REPUBLIKU HRVATSKU !
Tko je odgovoran za kazneno djelo protiv čovječnosti , odnosno odgovornosti zbog fizičkog maltretiranja , psihičkog zlostavljanja i nanošenja materijalne štete vlasnicima , građanima REPUBLIKE HRVATSKE ?
IVAN VRDOLJAK ministar graditeljstva i prostornog uređenja (2011.-2012.) i ministar gospodarstva (2012.-2015.
ANKA MRAK TARITAŠ ministrica graditeljstva i prostornog uređenja u vremenskom periodu od 14. studenog 2012. godine pa do 22. siječnja 2016. godine.
BIVŠA Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE
gospođa ANKA MRAK TARITAŠ
BIVŠI Ministar graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE
gospodin IVAN VRDOLJAK
Ministar – bilo koji REPUBLIKE HRVATSKE nema imunitet kao i ovlasti da provodi :
– „pljačku“ građane REPUBLIKE HRVATSKE ,
– ne smije uništavati privatnu imovinu i vlasništvo građana REPUBLIKE HRVATSKE ,
– nema ovlasti stvarati sirotinju i beskućnike ,
– nema ovlasti krivotvoriti dokumente
– nema ovlasti fizičkog maltretiranja , psihičkog zlostavljanja građana REPUBLIKE HRVATSKE
ali očito je da su si bivši ministri graditeljstva i prostornog uređenja gospođa ANKA MRAK TARITAŠ i gospodin IVAN VRDOLJAK upravo navedene negativne ovlasti prisvojili.
„HIR , TIRANIJA , SAMOVOLJA“ ministra graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE gospođe ANKE MRAK TARITAŠ i gospodina IVANA VRDOLJAK u svom ministarskom radu , prisvojili su nedopuštene ovlasti , jer za kriminal koja su počinili prema građanima REPUBLIKA HRVATSKE nisu odgovarali zbog imuniteta kojeg ministar ima , iz razloga da bi se pokazalo „TKO SAM , ŠTO SAM , VLAST SAM I MOGU ČINITI NEKAŽNJENO ŠTO HOĆU“ .
Iz navedenog razloga obaveza SABORA REPUBLIKE HRVATSKE je ukinuti „IMUNITET“ gospođi ANKI MRAK TARITAŠ i gospodinu IVANU VRDOLJAKU kako bi ih se moglo procesuirati zbog :
KAZNENO DJELO PROTIV ČOVJEČNOSTI Članak 90.(KZ)
(1)Tko kršeći pravila međunarodnog prava u sklopu širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog pučanstva, uz znanje o tom napadu:
3. porobi neku osobu tako da nad njom vrši pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva, uključujući vršenje takvih ovlasti u trgovini ljudima,
Zaštitu VLASNIŠTVA imaju svi građani REPUBLIKE HRVATSKE koja proizlazi iz postulata članka 48. Ustava Republike Hrvatske koji se odnosi na zaštitu prava vlasništva , citiram :
“3. GOSPODARSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA
Članak 48.
Jamči se pravo vlasništva
Rušenje privatnih stambenih objekata koji uživaju zaštitnu mjeru „ZASTARE“ smatra se neovlašteno uništavanjem privatne imovine.
Privatna imovina vlasništvo građana REPUBLIKE HRVATSKE se sustavno uništava po osnovi ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA od dana 18.07.2012. godine iako predlagatelj zakona gospođa ANKA MRAK TARITAŠ ministrica graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE kao i njen kolega gospodin IVAN VRDOLJAK ministar graditeljstva i prostornog uređenja znaju da su sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina VAN SNAGE UPORABE u statusu zastare od dana 01. 01. 2010. godine.
Gospođa ANKA MRAK TARITAŠ i gospodin IVAN VRDOLJAK moraju kazneno i materijalno odgovarati zbog kaznenog djela protiv čovječnosti , a to kazneno djelo ne zastarjeva.
Zastrašivanje „izvođenjem bagera na parcele i nasilno rušenje objekata u privatnog vlasništva“ dovodi do teški psihičkih poremećaja kod vlasnika nekretnina koje su kuće , stambeni objekti srušeni .
Uništenje imovine , rušenje stambenih jedinica , fizičko maltretiranje , psihičko zlostavljanje vlasnika izgrađenih stambenih objekata izaziva kod vlasnika nekretnina psihičku i fizičku bol .
Lako je srušiti i uništiti tuđu imovinu , ali teško je stvoriti uvjete za napredak i prosperitet građana REPUBLIKE HRVATSKE od nekompetentnih političara , ulizica , poltrona koji isključivo misle na svoj boljitak i svoj džepić.
Od stambeno situiranog čovjeka ministri graditeljstva i prostornog uređenja gospođa ANKA MRAK TARITAŠ i gospodin IVAN VRDOLJAK doveli su vlasnike nekretnina izgrađenih objekata do „prosjačkog štapa – beskućnika“.
8. progoni neku odredivu skupinu ili zajednicu na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja se općenito prema međunarodnom pravu smatra nedopustivom, i to počini u vezi s bilo kojom radnjom opisanom u članku 88. do 91. ovoga Zakona tako da drugoj osobi zato što pripada određenoj skupini ili zajednici namjerno i u velikoj mjeri oduzme temeljna prava suprotno međunarodnom pravu,
840.000 vlasnika nekretnina, izgrađenih objekata u fizičkom prostoru oko 5.000.000 objekata je „REKETARENO“ od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE uz pravnu zaštitu MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE i tehničku pomoć DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE kako bi se punila „DRŽAVNA BLAGAJNA“ koja je u ingerenciji MINSTARSTVA FINANCIJA REOPUBLIKE HRVATSKE .
Kada imate četiri (4) ključna ministarstva za jednu VLADU, a to su :
MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE pod ingerencijom MINISTARSTVA GOSPODARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
koja su duboko „zagazili“ u KRIMINAL , tada imate VLADU KRIMINALA , a ne VLADU prosperiteta i razvoja REPUBLIKE HRVATSKE.
Andrej Plenković Predsjednik VLADE REPUBLIKE HRVATSKE političar bez „HIPOTEKE“ koji je mogao da je htio „plačku građana REPUBLIKE HRVATSKE“ sanirati a odgovorne kazniti, ali na žalost nije HTIO !
Predrag Štromar. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja iako zna da su svi prostorni registri nekretnina VAN SNAGE UPORABE u statusu zastare nastavlja PLJAČKATI , fizički maltretirati , psihički zlostavljati GRAĐANE REPUBLIKE HRVATSKE u skladu sa kaznenim djelom protiv čovječnosti , a na osnovu predloženog i izglasanog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama od dana 30. 06. 2017, godine sa punom pravnom snagom , punim pravnim učinkom i punom pravnom posljedicom od 30. 06. 2018. godine , a pri tome gospodin Predrag Štromar zna da su sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina VAN SNAGE UPORABE u statusu zastare od dana 01. 01. 2010. godine što dovodi do TEHNIČKE NEPRIMJENJIVOSTI PREDLOŽENOG ZAKONA,
Prema predloženom zakonu od strane ministra graditeljstva i prostornoga uređenja gospodina Predraga Štromara i donesenom od strane saborskih zastupnika REPUBLIKE HRVATSKE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Klasa: 022-03/17-01/21
Zagreb, 30. lipnja 2017. godine a potpisanog od Predsjednika Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, v. r. , članom broj 5. nastavlja se sustavna PLAČKA , fizičko maltretiranje , psihičko zlostavljati GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE , citiram :
Članak 5.
Članak 10. mijenja se i glasi:
»(1) Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se najkasnije 30. lipnja 2018. i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti.
(3) Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnesen nakon 30. lipnja 2018. odbacuje se rješenjem.«.
Neovisno o tome da li je to „crvena vlada“ ili „plava vlada“ REPUBLIKE HRVATSKE jedni i drugi smatraju PLJAČKU HRVATSKIH GRAĐANA dobrim poslom.

 

BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike

 

HOP