A. Mrak Taritaš je OPLJAČKALA 840000 građana po osnovi NIŠTAVNIH JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA!

0
20189
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike. intelektualni vlasnik nekoliko patenata
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike. intelektualni vlasnik nekoliko patenata

Sabor o zakonu o državnoj izmjeri i o katastru nekretnina

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
I MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE
„55“ – put FARBAJU ISTE TUNELE
SABORSKI ZASTUPNICI SA ZANIMLJIVIM KOMENTARIMA .

 

 

Komentar : gospođe ANKE MRAK TARITAŠ
Komentar : Predsjednika Kluba zastupnika HDZ-a gospodina Branka Bačića
Komentar : Saborskog zastupnika gospodina STEVE CULEJA
Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjeta realizacije gradskih projekata te prometne i komunalne infrastrukture , lokalna uprava i samouprava Grad Rijeka od 2002 pokušava realizirati „GEODETSKU IZMJERU“ katastarske općine RIJEKA kao i drugih katastarskih općina u okruženju
U tom smislu, a temeljem Sporazuma o provođenju tehničke reambulacije i katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području grada Rijeke, radovi su počeli 2002. godine sklapanjem ugovora Grada Rijeke i Državne geodetske uprave.

taritaš
Slijedom administrativnih događaja 2005. godine Grad Rijeka i Državna geodetska uprava potpisali su s tvrtkom Geoprojekt d. d. ugovor za potrebu obavljanja geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina za područje katastarskih općina Stari grad i Sušak. Dosad izveden opseg radova uključio je obilježavanje međa i drugih granica vidljivim oznakama, izmjeru međa, čestica zgrada i drugih građevina, ažuriranje i dopunjavanje digitalnog katastarskog plana, numeraciju čestica, izračun površina katastarskih čestica, izradu popisnih listova te određivanje granice pomorskog dobra.
Postupak obnove zemljišne knjige za k.o. Sušak pokrenut je temeljem Odluke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 18. svibnja 2008. godine. Radi se o postupku izlaganja podataka katastarske izmjere i katastarskog klasiranja zemljišta radi obnavljanja i preoblikovanja zemljišne knjige i sređivanja zemljišno-knjižnog stanja za nekretnine upisane u k.o. Sušak (tzv. usklađenje katastra i gruntovnice).

taritaš w

Taj postupak zajednički provode katastarsko povjerenstvo Državne geodetske uprave Područnog ureda za katastar Rijeka i sudsko povjerenstvo Općinskog suda u Rijeci. Na području k.o. Sušak provedena je nova premjera od strane izvođača radova u navedenom postupku, te se na obnavljanje zemljišne knjige na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o zemljišnim knjigama. Za zemljišta (katastarske čestice) sastavljaju se novi zemljišnoknjižni ulošci, a sve u skladu s čl. 181. do čl. 185. Zakona o zemljišnim knjigama.
Do danas , studeni 2018. godine ugovorena tehnička reambulacija GRADA RIJEKE i katastarskih općina Stari grad i Sušak NIJE REALIZIRAN.
Objavom u NARODNIM NOVINAMA broj 27 od dana 31. ožujka 2008. godine pod brojem KLASA : 931-04/07-04/41 ; URBROJ : 541-04-01/3-08-28 od dana 19. ožujka 2008. godine razvidno je da je sklopljen ugovor sa trgovačkom društvom GEOPROJEKT D. D. Opatija o provedbi tehničke reambulacije – geodetske izmjere katastarske općine Opatija , Volovsko , dijelovi katastarske općine Pobri , Bregi , Vasanska , Veprinac , Poljane , Oprić i Pperenić do danas , studeni 2018. godine , ugovoreni posao NIJE REALIZIRAN.
Mogao bi nabrajati dalje ugovorene poslove geodetske izmjere koji su potpisani od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE u 2008. godini , rezultat je uvijek isti „POSAO NIJE ODRAĐEN“

sabor.rh.24

Stavim li u kontekst EPOHE , početka geodetske izmjere (tehničke reambulacije) , formiranje novih zemljišnih knjiga konkretno 2008 godine i nulta stopa ZAVRŠENOG tehničkog i pravnog posla od ovlaštenih državnih tijela REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE , dolazim do zanimljivog pitanja: „KOLIKO JE POTREBNO VREMENA DA SE NEKA MALA KATASTARSKA OPĆINA GEODETSKI PREMJERI I IZRADI NOVA ZEMLJIŠNA KNJIGA ?“

 

Iz priloženih službenih podataka koji datiraju iz 2008 godine i činjenice da do danas , studeni 2018. godine započete geodetske izmjere nisu završene , a ne zna se i kad će biti završene , da se zaključiti da tehnički radovi traju više od deset (10) godina , da oni terenski podatci koji su registrirani 2008 godine zbog vremenskog odmaka od deset (10) više ne egzistiraju u fizičkom prostoru u obliku u kojem su registrirani jer su potrebe vlasnika nekretnina različite 2008 godine i 2018. godine.
Stavi li se u kontekst vremena EPOHE pravne snage , pravnog učinka i pravne posljedice „UREDBE-UKAZA“ donesenog od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine s punom pravnom snagom s punim pravnim učinkom , s punom pravnom posljedicom od dana 01.01.2010. godine . Po osnovu koje se „JAVNI PROSTORNI REGISTAR NEKRETNINA REPUBLIKE HRVATSKE“ izrađen po osnovi matematičkog modela „Gauss-Krügerove projekciji meridijanskih zona“ stavlja VAN SNAGE UPORABE u status ZASTARE – NIŠTAVNOST – NEUPOTREBLJIVOSTI za bilo koju uporabu ili odlučivanje u pravnom ili upravnom poslu od dana 01.01.2010. godine.
UREDBA Vlade Republike Hrvatske
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela je
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
VI.
Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječnja 2010. godine. (datum nastupanja ZASTARE za „Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona)
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 931-01/04-01/01
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.
Iz iznesene početne činjenice treći grad u REPUBLICI HRVATSKOJ , Grad Rijeka zvanično od 2005 godine ne raspolaže nijednim prostornim podatkom DRUGOG PRAVNOG REDA i TREČEG PRAVNOG REDA. U skladu sa zakonom Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dana 18. svibnja 2008. godine donosi ODLUKU O OBNOVI ZEMLJIŠNE KNJIGE , do danas nije završena.
Tko snosi odgovornost za nerad , neprofesionalnost , aljkavost , neodgovornost , a reklo bi se i ne znanje o geodetskoj izmjeri – tehničkoj reambulaciji i izradi BOVIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA.
Pri tome treba napomenuti lokalna uprava i samouprava svojim „odlukama“ o nerazvrstanim cestama provodi nezamislivu krađu vlasništva pod okriljem isprike da će proći neka cesta preko privatnog vlasništva.

taritaš

Gdje se tu uklapa ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE za oteto vlasništvo . Očito je da su današnje političke elite i lokalni moćnici ili lokalni šerifi sigurni u provedbu „PLJAČKE“ vlasništva pod okriljem HRVATSKOG PRAVOSUĐA , UPRAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKER i državnog tijela sa prenesenim ovlastima DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE.
Uzmem li u kontekst NIŠTAVNIH PROSTORNIH REGISTARA argumentirano sa objavama u NARODNIM NOVINAMA (37/2008) od 2008. godine i ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA Klasa: 011-01/12-01/93 : Urbroj: 71-05-03/1-12-2 ; Zagreb, 18. srpnja 2012. čiji su autori i predlagatelji zakona ministrica graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE gospođa ANKA MRAK TARITAŠ i gospodin IVAN VRDOLJAK.
Po osnovi navedenog zakona „840000“ građana , vlasnika nekretnina , se pljačka od strane resora ministrice graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE gospođe ANKE MRAK TARITAŠ.
Danas 28. 11. 2018. godine saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš također je priznala da imamo nesređen katastar i gruntovnicu. Kada priznaš počinjenje kazneno djelo kao zastupnica Anka Mrak Taritaš da je OPLJAČKALA 840000 građana REPUBLIKE HRVATSKE po osnovi NIŠTAVNIH JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA tada očito ne možeš kazneno odgovarati .
Koliko ste Vi saborska zastupnice Anka Mrak Taritaš i Vaš resor SRUŠIO kuća po osnovi NIŠTAVNIH JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA ?
Zanimljivo je da se saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš svojih kaznenih djela ne sjeća , vjerojatno je , kaznena djela počinila pod utjecajem „SINKOPE“ – nesvjesnog stanja.
Kako to da gospođa ANKA MRAK TARITAŠ u doba svog „šefovanja“ nije kaznila DRŽAVNU GEODETSKU UPRAVU REPUBLIKE HRVATSKE ili MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE zbog izrade falsifikata , NIŠTAVNIH JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA.
Danas 28. 11. 2018. godine gospođa ANKA MRAK TARITAŠ „OKRIVLJUJE“ građane REPUBLIKE HRVATSKE za ništavnost javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina. Očito je da je gospođi ANKI MRAK TARITAŠ nastupila „amnezija“ ili „može biti sinkopa“ pa se ne sjeća ZAKONA O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA
Prema ZAKONU O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA (NN 16/07 ; 152/08 ; 124/10 ; 56/13 ; 121/16 ; 09/17) u članu broj 2. , definirano je , citiram : „Poslovi državne izmjere i katastra nekretnina od interesa su za REPUBLIKU HRVATSKU.
U članku broj 4. definirano je , citiram : „Podatci katastra nekretnina temelj su za zemljišne knjige koje vode zemljišno – knjižni sudovi.
Prema ZAKONU O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 114/01 ; 100/04 ; 107/07 ; 152/08 ; 126/10 ; 55/13 ; 108/17) , u članku broj 9. stav 1. definirano je , citiram : „Zemljišne knjige se temelje na podatcima katastarske izmjere.“
Treba dati odgovor gospođa ANKA MRAK TARITAŠ : „U KOJEM KONTEKSTU SU ODGOVORNI GRAĐANI REPUBLIKE HRVATSKE ZA NERAD , NEPROFESIONALNOST , NEAŽURNOST I NEZNANJE , DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE i MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE ?“
Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić završio je Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS – diplomirani inženjer geodezije)i obnašao je dužnost Pročelnika za katastar Dubrovačko-Neretvanske županije. Osoba koja je jednim svojim političkim angažmanom bio ministar graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE. Vrlo je dobro upoznat da su JAVNI PROSTORNI REGISTRI NIŠTAVNI. Zanimljiva je konstatacija Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić danas 28. 11. 2018. godine u SABORU : „Kada strani investitori dođu do katastra i zemljišne knjige bježe iz HRVATSKE glavom bez obzira !“
Što je Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a , saborski zastupnik Branko Bačić i prijašnji ministar graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE učinio da se IZRADE PRAVNO VALJANE I TEHNIČKI ISPRAVNE JAVNE ISPRAVE IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA ?
Zanimljiva konstatacija državne tajnice gospođe DUNJE MAGAŠ , citiram :
„U razdoblju od 4 godine Hrvatska bi trebala dobiti registar zgrada, najavila državna tajnica Dunja Magaš u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. U tijeku je priprema projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih europskih sredstava, poručila je državan tajnica Dunja Magaš. Uspostava registra zgrada očekuje se u razdoblju od 4 godine, dodala je.“
Zanimljivo je da gospođa DUNJA MAGAŠ ne navodi činjenicu da u vrijeme AUSTRO – UGARSKE izmjere , takozvani Jozefinski – katastar , poznata još pod nazivom grafička geodetska izmjera provedena u vremenskom periodu od 1835 godine pa do 17. 11. 1924. godine , ima FAMOZNE „ZGRADNE BROJEVE“ što eksplicitno znači da u 80% slučajeva zgrade imaju svoj „zgradni broj“, što znači da DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE ponovno otkriva „TOPLU VODU“ .
Saborski zastupnik STEVO CULEJ je u 10 sati 57 minuta iznio tekst BOŽIDARA VIDUKE magistra inženjera geodezije u SABORU. Tekst se je odnosio na protuzakonitu legalizaciju objekata od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja REPUBLIKE HRVATSKE, te u kojoj mjeri imamo nesređen katastar i gruntovnicu. Izlaganje nitko nije demantirao , ali nitko i ne poduzima de se problem riješi.
“Svakodnevno ovdje mlatimo praznu slamu, a promjena nema”, dodao je Culej
Jedan od saborskih zastupnika ponovno poteže pitanje „SPAJANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE i KATASTRA“ , očito se vidi nepoznavanje problematike jer je ZEMLJIŠNA KNJIGA I KATASTAR SPOJENI od 2008 godine po elektronskim bazama „e – katastar“ i „e – zemljišna knjiga“ .
Kada provodite geodetsku izmjeru u vremenskom periodu od 2008. godine pa do 2018. godine i kada se ZAKON O DRŽAVNOJ IZMJERI I KATASTRU NEKRETNINA mijenja šest (6) puta tada je vrlo teško doći do konačnog rezultata iz razloga što morate uvijek provedenu izmjeru uskladiti sa novom regulativom.

 

BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike

 

HOP

Vezani članak

RH se obavezala da će uskladiti javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina, dobila 5 milijardi eura i od svega ništa!