LASTOVO – danas centar krađe privatnog vlasništva – veći broj osoba koje imaju određena zakonska ovlaštenja pri prijenosu vlasništva iz jednog zemljišno – knjižnog uloška u drugi zemljišno – knjižni uložak

0
1184
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike. intelektualni vlasnik nekoliko patenata
Piše: BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike. intelektualni vlasnik nekoliko patenata

LASTOVO – danas centar krađe privatnog vlasništva

Od dana 16.01.2021. godine mogu se pročitati u tekstovima objavljenim na elektronskim medijima da su bračni par sa adresom u Zadru i Milanu neovlašteno prodavali privatno vlasništvo cca 137 zemljišno – knjižnih čestica.

 

Navodno stečena je protupravna materijalna dobit od 4,7 milijuna eura i 150 tisuća kuna .
Sada postavljam pitanje kako je moguće da jedan bračni par :
– Krivotvori kupoprodajne ugovore.
– Tko je od javnih bilježnika ovjeravao iste kupoprodajne ugovore u prvom prodajnom redu ?
– Tko je od zemljišno – knjižnih referenata zaprimao krivotvorene kupoprodajne ugovore ?
– Tko je od sudaca donosio „izvršna rješenja“ o prijenosu zemljišno – knjižne čestice iz jednog u drugi zemljišno – knjižni uložak ?
– Tko je u Državnoj geodetskoj upravi Republike Hrvatske usklađivao posjedovno stanje sa vlasničkim stanjem ?
Iz ovih postavljenih pitanja da se zaključiti da se radi o većem broju osoba koja imaju određena zakonska ovlaštenja pri prijenosu vlasništva iz jednog zemljišno – knjižnog uloška u drugi zemljišno – knjižni uložak.

Znači radi se o zločinačkom udruženju prema „Kaznenom zakonu RH“ ; Članak 328. stav 4. citiram : Zločinačko udruženje čine najmanje tri osobe koje su se udružile sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih djela, za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine, a koje ne uključuje udruženje koje čine osobe slučajno povezane za neposredno počinjenje jednog kaznenog djela.

KRAĐA VLASNIŠTVA
Nekretninu zemljišno – knjižnu česticu ne možete staviti na leđa i ukrast je već morate izraditi određeni broj upravnih i pravnih akata po kojima se provodi prijenos vlasništva iz jednog zemljišno – knjižnog uloška (dosadašnjeg vlasnika) u drugi zemljišno – knjižni uložak (novi vlasnik).

Da bi se netko upustio u takvu vrstu krađe vlasništva mora poznavati DRŽAVNI SUSTAV prostornog registra nekretnina i njegove zakonske manjkavosti REPUBLIKE HRVATSKE.

PRVO :
Otok LASTOVO geodetski je premjereno 1836. godine po osnovi grafičke geodetske izmjere . Katastarski operat kojeg vodi DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE oslanja se na podatke iz 1836. godine.

Zemljišne knjige katastarskih općina na otoku Lastovo izrađene su po osnovi austrougarskog Općeg građanskog zakonika, Gruntovnom redu iz 1855. godine.

Pravna valjanost ZEMLJIŠNIH KNJIGA otoka LASTOVA izrađenih po osnovi geodetske grafičke izmjere „PRESTAJE“ danom 17.11.1924. godine kada je donijeta „UREDBA“ Ministra financija Države Srba , Hrvata i Slovenaca o stavljanju geodetske grafičke geodetske izmjere VAN SNAGE UPORABE.

 

Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije_pdf

 

Navedena činjenica na koju ni jedno državno tijelo REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima ( DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE , MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE , SABOR REPUBLIKE HRVATSKE) ne može djelovati jer je UREDBU donijela druga država „ZEMLJIŠNE KNJIGE KATASTARSKIH OPĆINA NA OTOKU LASTOVU SU NIŠTAVNE ODNOSNO STAVLJENE SU VAN SNAGE UPORABE ZA BILO KOJU UPRAVNU ILI PRAVNU RADNJU SA DATUMOM 17.11.1924. GODINE.“
DRUGO :

U vremenskom periodu od 17. 11. 1924. godine pa do 01. 01. 2010. godine osnovna i zakonita kartografska projekcija na ozemlju REPUBLIKE HRVATSKE je geodetska izmjera provedena , a terenski podatci obrađeni i prezentirani u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ . Geodetska izmjera u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ provedena je na 20% teritorija REPUBLIKE HRVATSKE što za posljedicu ima da je svega 20% ZEMLJIŠNIH KNJIGA na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE izrađeno i pušteno u pravnu uporabu u vremenskom periodu od 1924 godine do 1990. godine .

U vremenskom periodu od 17. 11. 1924. godine pa do kasnih pedesetih podina prošlog stoljeća nije bilo geodetske izmjere na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE.

Od pedesetih godina pa da 1990 godine provodila se je izmjera u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ na prostoru ravničarske HRVATSKE.
Otoci REPUBLIKE HRVATSKE su sustavno zanemarivani u statusu manje vrijednosti nekretnine.

U vremenskom periodu od 17. 11. 1924. godine pa do 25.06.1991. godine ili 15.02.1992. godine nekretnine su bile u DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU sa pravom korištenja što znači da su stvarni vlasnici sustavno zanemarivani odnosno nisu registrirani od nadležnog državnog tijela zemljišno – knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda,

TREĆE :
Osamostaljenjem REPUBLIKE HRVATSKE i donošenjem prvog USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE vrača se snaga privatnog vlasništva ustavnim postulatom članak 48. stav 1.
Implementacija članka 48. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE provodi se Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 1995. godine.
Sad nastaje problem jer se vlasništvo nije usklađivalo tri generacije jer je bilo na snazi DRUŠTVENO VLASNIŠTVO SA PRAVOM KORIŠTENJA.

Ne usklađenost katastarskih podataka – upravni akti drugog pravnog reda kojeg vodi DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE sa podatcima o vlasnicima nekretnina – pravni akti prvog pravnog reda kojeg vodi nadležni općinski sud u zemljišno – knjižnim odjelima izazvalo je obavezu donošenja određenih zakona.

Za otoke REPUBLIKE HRVATSKE 28.10.1999. godine VLADA REPUBLIKE HRVATSKE donosi DRŽAVNI PROGRAM UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE je po sili zakona po osnovi DRŽAVNOG PROGRAMA UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA Klasa: 932-01/99-01/01 ; Urbroj: 5030109-99-2 , Zagreb, 28. listopada 1999. potpisanu od strane Predsjednik : mr. Zlatko Mateša, v. r. dužna je bila po sili zakona provesti geodetsku izmjeru svih otoka REPUBLIKE HRVATSKE u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji od 2000 godine pa do 31.12.2008. godine.
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE po osnovu ovlaštenika Županijskih nadležnih sudova i nadležnih Općinskih sudova trebalo je izraditi NOVE ZEMLJIŠNE KNJIGE usklađene sa stvarnim stanjem nekretnina u fizičkom prostoru od 2000. godine pa do 31.12.2008. godine po osnovi DRŽAVNOG PROGRAMA UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA Klasa: 932-01/99-01/01 ; Urbroj: 5030109-99-2 , Zagreb, 28. listopada 1999. potpisanu od strane Predsjednik : mr. Zlatko Mateša, v. r.

Decidirano : DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA
IZDVAJAM iz DRŽAVNOG PROGRAMA UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA Klasa: 932-01/99-01/01 ; Urbroj: 5030109-99-2 , Zagreb, 28. listopada 1999. potpisanu od strane Predsjednik : mr. Zlatko Mateša, v. r. :

 

VII. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
Otok Mljet (katastarske općine: Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Maranovići i Prožura); Šipan (katastarske općine: Šipanska Luka i Suđurađ); Lopud (k.o. Lopud); Koločep (k.o. Koločep); Korčula (katastarske općine: Blato, Čara, Korčula, Lumbarda, Pupnat, Račišće, Smokvica, Vela Luka i Žunovo); Lastovo i Sušac (oba u k.o. Lastovo); Ošjak (k.o. Vela Luka); Lokrum (k.o. Dubrovnik).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Korčuli – pokriva otoke: Korčulu (katastarske općine: Lumbarda, Korčula, Žrnovo, Račišće, Pupnat, Čara, Smokvica, Blato i Vela Luka) i Lastovo (k.o. Lastovo).
Ovaj sud također pokriva i zapadni dio poluotoka Pelješca (koji je prema Zakonu o otocima izjednačen s otocima), sa sljedećim katastarskim općinama: Nakovanj, Viganj, Kučište, Podgorje, Orebić, Stankovići, Duba, Gornja Vrućica, Donja Vrućica, Trpanj, Kuna, Prizdrina, Potomje, Pijavićino i Podobuće.
Općinski sud u Dubrovniku – pokriva otoke: Mljet (katastarske općine: Blato, Babino Polje, Goveđari, Korita, Maranovići i Prožura); Šipan (katastarske općine: Luka i Suđurađ); Lopud (k.o. Lopud); Sveti Andrija (k.o. Lopud) i Koločep (k.o. Koločep), te istočni dio poluotoka Pelješca (katastarske općine: Ston i Trstenik).

DRŽAVNI PROGRAMA UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA Klasa: 932-01/99-01/01 ; Urbroj: 5030109-99-2 , Zagreb, 28. listopada 1999. potpisanu od strane Predsjednik : mr. Zlatko Mateša, v. r. je decidiran i navodi se kojem uredu državne uprave pripada otok Lastovo i to za katastarski operat nadležan je ured DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE Područni ured za katastar Korčula a za zemljišnu knjigu nadležan je Općinski sud u Korčuli.
Ono što je bitno znači potrebno je u periodu od 28. listopada 1999. godine pa do 31.12.2008. godine provesti NOVU GEODETSKU IZMJERU i prikazati geodetske podatke u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji , a nakon provedenog javnog izlaganja nadležan sud je bio dužan izraditi NOVU ZEMLJIŠNU KNJIGU prema činjeničnom stanju.

ČETVRTO :
Kako 2000 godine tako i danas 2021. godine geodetska izmjere otoka REPUBLIKE HRVATSKE u osnovnoj i zakonito HTRS96/TM kartografskoj projekciji nije provedena.
NOVE zemljišne knjige za otoke REPUBLIKE HRVATSKE nisu urađene.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE staru grafičku geodetsku izmjeru koja je stavljena VAN SNAGE UPORABE danom 17.11.1924. godine , digitalizira , vektorizira i homogenizira odnosno „kemija“ da bi predočila grafičku izmjeru u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji.
Kako je zemljišna knjiga pisani pravni akt – javna isprava prvog pravnog reda i vezana je za datum, sve pravne radnje u zemljišnoj knjizi imaju četvrtu dimenziju „vrijeme“ kad su pravni akti doneseni po kojima su promjene provođene u zemljišnoj knjizi što eksplicitno znači datum se ne može „transformirati“ u datum poslije 01.01.2010. godine jer je zemljišna knjiga otoka LASTOVO stavljena VAN SNAGE UPORABE 17.11.1924. godine .
Kako je pravni akt prvog pravnog reda zemljišna knjiga katastarskih općina na otoku LASTOVO , van snage uporabe , po sili zakona , automatizma je i upravni akt drugog pravnog reda katastarski operat VAN SNAGE UPORABE od dana 17.11.1924. godine.
PETO :

TKO RADI FALSIFIKATE ?
Slijedom navedenog da su zemljišne knjige katastarskih općina otoka LASTOVO , van snage uporabe od dana 17.11.1924. godine u ingerenciji održavanja i korištenja nadležnog Općinskog suda u Korčuli a javne isprave katastarskih općina otoka LASTOVO u ingerenciji održavanja i izdavanja u nadležnosti DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , Područnog ureda za katastar KORČULA , da se lako zaključiti da falsifikate izrađuju i puštaju u pravnu i upravnu uporabu nadležna državna tijela :
– Općinski sud u Korčuli
– DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE , Područnog ureda za katastar KORČULA
Kada su Vam predmetne činjenice poznate lako se upuštate u kriminalnu radnju KRAĐE VLASNIŠTVA po osnovi ništavnih javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina.
Od sredine kolovoza 2020. godine ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U DUBROVNIKU raspolaže kaznenom prijavom proti Ministarstva pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE i kaznenom prijavom protiv DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE zbog ne činjenja .

Prema Kaznenom zakonu REPUBLIKE HRVATSKE (NARODNE NOVINE 125/11 ; 144/12 ; 56/15 ; 61/15 ; 101/17 ; 118/18 ; 126/19 ) na snazi od 01. 01. 2020. godine.
U djelu „GLAVA TREĆA (III) KAZNENO DJELO : NAČIN POČINJENJA KAZNENOG DJELA“ definira člankom 20. slijedeće :
(1) Kazneno djelo se može počiniti činjenjem i nečinjenjem.
(2) Tko propusti spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice kaznenog djela odgovarat će za nečinjenje ako je pravno obvezan spriječiti nastupanje takve posljedice i ako je propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem
Zbog počinjenog kaznenog djela NEČINJENJA

Nije provedena geodetska izmjera otoka REPUBLIKE HRVATSKE od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE .
Nije formirana NOVA ZEMLJIŠNA KNJIGA svake pojedine katastarske općine na otocima REPUBLIKE HRVATSKE , što izaziva rad suprotno donesenom ZAKONU.
Znači, nadležno državno tijelo ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DUBROVAČKO – NERETVANSKE ŽUPANIJE u skladu sa činjenicama prostora i počinjenja kaznenih djela obavezno je provesti procesuiranje nadležnih , odgovornih osoba :
a) Ministarstva pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE
– dr.sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave
– bivši ministar pravosuđa gospodin Dražen Bošnjaković
– gospodin Đuro Sessa, mag.iur. Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske

b) DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE
– Gospodin dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. ravnatelj DGU RH
Bračni par sa adresom u Zadru i Milanu očito je da je izvrsno poznavao NIŠTAVNOST javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina kako bi se upustili u teške kriminalne radnje krivotvorinu dokumenata i krađu privatnog vlasništva.

 

Kako svaki kupoprodajni ugovor mora biti ovjeren u javno – bilježničkom uredu a uz pretpostavku da je cca 137 ukradenih nekretnina – zemljišnoknjižnih čestica što znači da je barem toliko bilo i ovjera kod javnih bilježnika da se zaključiti da je javni bilježnik ili više javnih bilježnika implementirano u izradi krivotvorina kupoprodajnih ugovora .
Kako je nekretnina predmet pravnog prometa upisana u jednom od zemljišno – knjižnih uložaka zemljišne knjige katastarske općine LATOVO znači da pri dostavi ovjerenog kupoprodajnog ugovora zemljišnoknjižnom sudu u Korčuli nadležna osoba suda provjerava da li su dostavljeni svi pravni akti za provedbu pravnog prometa nekretninom.

 

Nakon provjere svih priloženih pravnih i upravnih akata zemljišnoknjižnom sudu , zemljišnoknjižni sudac donosi „IZVRŠNO RJEŠENJE“ po kojem se provodi brisanje zemljišno – knjižne čestice u zemljišno – knjižnom ulošku dosadašnjeg vlasnika i prenosi se zemljišno – knjižna čestica u novi zemljišno – knjižni uložak novog vlasnika i to isključivo po doneseno izvršnom rešenju zemljišnoknjižnog sudca.
Bračni par koji se tereti za krađu vlasništva morao je imati pravnu i tehničku podršku u krađi od barem jednog javnog bilježnika i barem jednog zemljišnoknjižnog ovlaštenog referenta i barem jednog zemljišnoknjižnog sudca u KORČULI.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE , Područni ured za katastar KORČULA je izdavao potrebne upravne akte katastarske planove, a potom kada su „treće“ (preprodanu ukradenu nekretninu) osobe kupile nekretninu po osnovi pravnog akta „prijepisa zemljišno knjižnog uloška“ usklađivala posjedovno stanje sa novim vlasničkim stanjem.
Kada Vam je poznato sve navedeno nije se teško upustiti u unosnu kriminalnu radnju „prodaju tuđeg vlasništva“.
Treba na glasiti da sudac u REPUBLICI HRVATSKOJ ima imunitet i da može donijeti bilo kakvo rješenje i za njega ne odgovara.
Prema tome akteri ili ti članovi udružene kriminalne organizacije su sigurni da neće biti procesuirani jer mora biti procesuiran sudac koji je alfa i omega provedbe krađe vlasništva kroz zemljišnu knjigu k. o. LASTOVO.
Navodno stečena je protupravna materijalna dobit od 4,7 milijuna eura i 150 tisuća kuna što je očito u razdiobi plijena zadovoljavalo sve aktere.

BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike

 

HOP