OPĆINSKI SUD U SPLITU je operativni modus legalizacije KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA u ime i za ime Grada Omiša po osnovi sudskog rješenja ?!

0
1168
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike. intelektualni vlasnik nekoliko patenata
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike. intelektualni vlasnik nekoliko patenata

DANAS UOBIČAJENI NAČIN KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA U SKLADU SA ZAKONOM
bez presedana

OPĆINSKI SUD U SPLITU je operativni modus legalizacije KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA u ime i za ime Grada Omiša po osnovi sudskog rješenja.
Zakon o cestama , suspendirao je USTAV REPUBLIKE HRVATSKE.
OPERATIVNI MODALITET POČINJENJA KAZNENIH DJELA :
Prema ZAKONU O CESTAMA (NN 84/11 ; 22/13 ; 54/13 ; 148/13 ; 92/14 ; 110/19) na snazi od dana 05.08.2014. godine u dijelu „UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNU KNJIGU“ u članu 131 (NN 92/14) stav 6. , navodi se , citiram : Nerazvrstane ceste iz stavka 1. ovoga članka upisat će se u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave uz upis pravne osobe koja upravlja javnim cestama , bez obzira na postojeći upis u zemljišnoj knjizi.
Odredba članak 3. i članak 29. stav 1. Ustava REPUBLIKE HRVATSKE koja glasi : … nepovredivost vlasništva, … vladavina prava … najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Odredbom članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvat¬ske propisano je sljedeće:
»Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud (…) u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama (…).«
Članak 48. stavak 1. Ustava Republike Hrvat¬ske propisuje : Jamči se pravo vlasništva.
Članak 50. Ustava Republike Hrvat¬ske propisano je sljedeće: Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.

inbound6263544947466154275

Zakon o cestama stavlja se iznad USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE jer nekretnine u privatnom vlasništvu preko kojih „navodno“ prelaze ili se nalaze – nerazvrstane ceste su „neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave“ , i prelaze po sili zakona u njihovo vlasništvo bez naknade što eksplicitno znači da je Zakon o cestama , suspendirao USTAV REPUBLIKE HRVATSKE.

Nekretninu ne možete staviti na „leđa“ i odnijeti , već isključivo možete donijeti upravne i pravne akte sa kojima prenosite prava vlasništva sa jedne osobe na drugu osobi ili pravni subjekt.
Najviše zakonodavno tijelo lokalne uprave i samouprave Grada OMIŠA je gradsko vijeće Grada Omiša.
Gradski vijećnici Grada Omiša pozivajući se na Zakon o cestama članak 131. ; 132. i 133. donose odluku po kojoj NERAZVRSTANA CESTA na privatnom vlasništvu prelazi u vlasništvo Grada Omiša bez naknade stvarnom vlasniku nekretnine.
Navedenu odluku potpisuje Predsjednik gradskog vijeća Grada Omiša gospodin ZVONKO MOČIĆ dr. med. v, r. KLASA : 363-01/19-01/506 ; URBROJ : 2155/1-05-02/1-19/2

Ništa sporno jer je odluka donesena u skladu sa Zakonom o cestama.
Što je sporno ?
Na katastarskoj čestici 12 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentnoj zemljišno knjižnoj čestici 71 k. o. Omiš „NE POSTOJI“ nerazvrstana cesta.
S obzirom na činjenicu da u fizičkom prostoru katastarske čestice 12 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentne zemljišno knjižne čestice 71 k. o. Omiš ne postoji NERAZVRSTANA CESTA , eksterni upravni akt vijećnika Grada Omiša protu-zakonit akt .

inbound5288767569583006354 inbound563560163783930833

Prvi eksterni upravni akt po kojem se organizirano u skladu sa zakonom provodi KRAĐA PRIVATNOG VLASNIŠTVA je akt vijećnika Grada Omiša za provedu parcelacije – diobe katastarske čestice 12 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentne zemljišno knjižne čestice 71 k. o. Omiš radi izvlaštenja NERAZVRSTANE CESTE sa privatnog vlasništva.
Odgovornoj osobi Gradonačelniku Grada Omiša odlukom Gradskog vijeća Grada Omiša bio je otvoren put za provedbu KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA po osnovi ZAKONA O CESTAMA.
Gradonačelniku Grada Omiša prije objave javnog poziva – natječaja za geodetsku struku – geodetske ovlaštenike za potrebe izrade parcelacionog – diobnog elaborata prethodno se je morao dogovoriti o izgledu geodetskog elaborata odnosno kakav izlazni podatak Gradonačelnik Grada Omiša očekuje od DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR SPLIT, ISPOSTAVE ZA KATASTAR NEKRETNINA OMIŠ , Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing.
NAGLAŠAVAM , da bi Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. izdala rješenje iz upravnog postupka „TEHNIČKU ISPRAVNOST“ GEODETSKOM ELABORATU parcelacije – diobe prethodno mora biti upoznata sa cjelovitom KRAĐOM PRIVATNOG VLASNIŠTVA.
Zašto to navodim ?

inbound1812613356812344525 inbound8380609542423410997

Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. ima uvid u svu prostornu tehničku dokumentaciju i u svakom trenutku je mogla „elegantno“ zapriječiti kazneno djelo KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA.
Najjednostavniji način zaprečivanja kaznenog djela KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA koje se provodi po izradi geodetskog elaborata od strane geodetskog izvršitelja je USKRATA izdavanja rješenja iz upravnog postupka „TEHNIČKE ISPRAVNOSTI GEODETSKOG ELABORATA“.

 

Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. je kontrolno tijelo koje zaprećuje kazneno djelo geodetskog ovlaštenika.
Geodetski izvršitelj može napraviti „brljavu“ od geodetskog elaborata kakvu hoće ali povjereni dužni nadzor Voditeljici ispostave gospođi Danijeli Lukin Novaković, geod. ing. nad izradom geodetskog elaborata zakonski se omogućava sprečavanje počinjenja kaznenog djela geodetskog izvršitelja gospodina MARTINA BAKOVIĆA dipl. ing. geodezije .
Gradonačelnik Grada Omiša gospodin Ivo Tomasović dipl. oec. donosu „ZAKLJUČAK“ KLASA : 340-01/15-01/17 ; URBROJ : 2155/01-02-18-24 od dana 11. 06. 2018. godine o prelasku nekretnina „NERAZVRSTANE CESTE“ u vlasništvo Grada Omiša ( na katastarskoj čestici 12 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentnoj zemljišno knjižnoj čestici 71 k. o. Omiš u vlasništvu gospodina IVANA GAŠPARA ne postoji cesta).

inbound4253317446520277492 inbound1161518914173023316

Kada su se Gradonačelniku Grada Omiša gospodin Ivo Tomasović dipl. oec. i Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. unaprijed dogovorili o počinjenju kaznenog djela Gradonačelniku Grada Omiša objavljuje javni poziv – natječaj za geodetskog izvršitelja , ovlaštenika izrade geodetskog parcelacionog – diobnog elaborata.
Zbog netočne tehničke dokumentacije javnih isprava iz domene prostornog registra nekretnina katastarskih planova i „e – katastra“ za čiji je nadzor i održavanje isključivo odgovorna DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE , PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA OMIŠ moguće je provoditi TEHNIČKE I PRAVNE MANIPULACIJE sa privatnim vlasništvo.
Gospodin Martino Baković dipl. inž. geodezije OIB : 45791029016 , Podstrana , Don Petra Cara 23 izradi je geodetski elaborat parcelacije – diobe u kojem TEHNIČKI provodi KRAĐU PRIVATNOG VLASNIŠTVA uz suglasnost Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. .
U katastarskoj čestici 12 k. o. OMIŠ formira fantomsku – nepostojeću katastarsku česticu 4084 k. o. OMIŠ prenesenu u posjedovni list broj 2055 k. o. OMIŠ odnosno u ekvivalentnoj zemljišno knjižnoj čestici 71 k. o. Omiš formira fantomsku – nepostojeću zemljišno knjižnu česticu 2093 koja se prenosi u zemljišno – knjižni uložak broj 3773 k. o. OMIŠ . Ovom tehničkom radnjom – geodetskim elaboratom geodetski izvršitelj – geodetski ovlaštenik Martino Baković dipl. inž. geodezije uz suglasnost Voditeljice ispostave gospođe Danijele Lukin Novaković, geod. ing. je UKRAO PRIVATNO VLASNIŠTVO , stvarnom vlasniku gospodinu IVANU GAŠPARU u iznosu površine od 448m2.
Nije jasno kako je NERAZVRSTANA CESTA koja se nalazi sa desne strane POTOKA MIRICE što je razvidno iz FOTO – DOKUMENTACIJE ,znači činjenično je nerazvrstana cesta nalazi se na desnoj strani katastarske čestice 11 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentne zemljišno knjižna čestice 1976 k. o. Omiš ,
„PREPUZALA“
preko POTOKA MIRICE“ i prešla na katastarsku česticu 12 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentnu zemljišno knjižnu česticu 71 k. o. Omiš da bi se provela geodetska dioba – parcelacija za katastarsku česticu 4084 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentnu zemljišno knjižnu česticu 2093 k. o. Omiš i prenijela u portfelj Grada OMIŠA.
Državno tijelo REPUBLIKE HRVATSKE sa prenesenim ovlastima DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE , PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT , ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA OMIŠ, ovjerom geodetskog elaborata KLASA :936-02/20-05/38 , URBROJ : 541-26-02-01/2-20-02 od dana 29.01.2020. godine provela je ČINJENIČNU KRAĐU PRIVATNOG VLASNIŠTVA.
Koja je svrha pravne radnje u predmetu poslovni broj : Ref 5 Ovr : R1-279/2019 „SUDSKA USPOSTAVA MEĐNE LINIJE“ ?
U skladu sa ZAKONOM O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA stvarni vlasnik gospodin IVAN GAŠPAR katastarske čestice 12 k. o. OMIŠ odnosno ekvivalentne zemljišno knjižne čestice 71 k. o. Omiš „ZAHTJEVA“ od suda da materijalizira međne točke navedene čestice u zadanom fizičkom prostoru kako bi se utvrdilo da li se NERAZVRSTANA CESTA nalazi na njegovom privatnom vlasništvu.
Prema :

 

ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 22/00 ; 73/00 ; 129/00 ; 114/01 ; 79/06 ; 141/06 ; 146/08 ; 38/09 ; 153/09 ; 143/12 ; 152/14) ; SUDSKA ZAŠTITA u članku 22. stav 1. decidirano navodi , citiram : Posjednik kojem je posjed samovlasno smetan OVLAŠTEN JE SVOJ POSJED ŠTITITI PUTEM SUDA , zahtjevajući da se utvrdi čin smetanja njegova posjeda, naredi uspostavu posjedovnog stanja kakvo je bilo u času prije smetanja , te zabrani takvo ili slično smetanje ubuduće.
Vlasnikova prava u članku 30. stav 1. i 2. ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA definira , citiram : (1) Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.
(2) U granicama iz stavka 1. ovoga članka vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari.
Sudska pravna radnja „SUDSKA USPOSTAVA MEĐNE LINIJE“ je iznad upravne radnje koju provodi DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE.
Iz navedene činjenice DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE , PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT , ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA OMIŠ, po ovlašteniku Voditeljici ispostave gospođi Danijeli Lukin Novaković, geod. ing. nije smjela ovjeriti geodetski elaborat KLASA :936-02/20-05/38 , URBROJ : 541-26-02-01/2-20-02 od dana 29.01.2020. godine i pustiti u pravnu i upravnu provedbu jer pravna radnja SUDSKE USPOSTAVE MEĐNE LINIJE nije završena.
Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. zlorabila je svoj položaj i ovlasti i u tijeku pravne radnje SUDSKE USPOSTAVE MEĐNE LINIJE „prejudicirala je pravno rješenje“ po osnovu TEHNIČKIH KRIVOTVORINA .
Nakon izdavanja rješenja iz upravnog postupka TEHNIČKE ISPRAVNOSTI GEODETSKOG PARCELACIONOG ELABORATA od strane Voditeljice ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. i ovjere POGODNE ISPRAVE – PRIJAVNOG LISTA za katastarski operat kojeg ponovno zaprima Voditeljica ispostave gospođe Danijela Lukin Novaković, geod. ing. i PRIJAVNOG LISTA za zemljišno knjižni operat koji je pogodna isprava za prijenos vlasništva u korist i za korist GRADA OMIŠE stečeni su uvjeti za postupanje u skladu sa zakonom jer nitko ne provjerava prethodne isprave nastale po osnovi geodetskog parcelacionog – diobnog elaborata.
Geodetski izvršitelj – ovlaštenik gospodin Martino Baković dipl. inž. geodezije preuzeo je od DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , PODRUČNOG UREDA ZA KATASTAR SPLIT ISPOSTAVE ZA KATASTAR NEKRETNINA OMIŠ , dovoljan broj ovjerenih primjeraka geodetskog elaborata od strane Voditeljica ispostave Danijela Lukin Novaković, geod. ing. kako bi iste predao Gradonačelniku Grada Omiša na daljnju upravnu i pravnu provedbu.
Nakon preuzimanja ovjerenih geodetskih elaborata Grad Omiš proveo je isplatu geodetskom izvršitelju – ovlašteniku gospodin Martino Baković dipl. inž. geodezije unaprijed dogovorenu cijenu.
Uz plaćanje DRŽAVNIH PRISTOJBI Grad Omiš provodi u skladu sa zakonom KRAĐU PRIVATNOG VLASNIŠTVA.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE , PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA OMIŠ , po

 

Voditeljici ispostave Danijele Lukin Novaković, geod. ing. sa adresom Trg kralja Tomislava 5 , (21310) Omiš po dobivenom ZAHTJEVU od strane Grada Omiša provodi diobni – parcelacioni elaborat KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA u katastarskom operatu.
Grafički dio katastarskog operat – materijalizira krađu privatnog vlasništva na katastarskom planu formiranjem fantomske – nepostojeće katastarske čestice 4084 k. o. OMIŠ sa kulturom NERAZVRSTANA CESTA i prenesena je u posjedovni list broj 2055 k. o. OMIŠ u privatnom vlasništvu na katastarskoj čestici 12 k. o. OMIŠ.
Zemljišno knjižni odjel OPĆINSKOG SUDA U SPLITU sa stalnom službom u OMIŠU – Posebni zemljišno – knjižni odjel u OMIŠU po zaprimljenom ZAHTJEVU od strane Grada OMIŠA uz prethodno plaćanje državnih pristojbi donosi rješenje poslovni broj Z-36961/2019 dana 03. ožujka 2020. godine po ovlašteniku zemljišnoknjižnom referentu gospodinu SANDI ŠANTIČU o izvlaštenju stvarnog vlasnika IVANA GAŠPARA na zemljišno – knjižnoj čestici 71 k. o. OMIŠ upisanoj u zemljišno – knjižni uložak broj 2692 k. o. OMIŠ za novoformiranu zemljišno-knjižnu česticu 2093 u površini od 448m2 i prenesenu u zemljišno – knjižni uložak 3773 k. o. OMIŠ u vlasništvo Grada OMIŠA po osnovi pogodne geodetske isprave PRIJAVNOG LISTA ovjerenog od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE , PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT , ISPOSTAVA ZA KATASTAR NEKRETNINA OMIŠ, ovjerom geodetskog elaborata KLASA :932-06/19-02/265 , URBROJ : 541-26-02-01/3-19-6 od dana 06.12.2019. godine.
ZEMLJIŠNO – KNJIŽNI SUD U OMIŠU je u ime i za ime lokalne uprave i samouprave Grada OMIŠA , UKRAO – PRIVATNO VLASNIŠTVO .
SUD se stavlja u situaciju izvršenja teškog kaznenog djela KRAĐE VLASNIŠTVA.
NAPOMINJEM u vremenu donošenja rješenje poslovni broj Z-36961/2019 dana 03. ožujka 2020. godine od strane Posebnog zemljišno – knjižnog odjela u OMIŠU provodi se sudska pravna radnja „SUDSKA USPOSTAVA MEĐNE LINIJE“ što eksplicitno znači da PRIJAVNI LIST ovjeren od strane Voditeljice ispostave gospođe Danijele Lukin Novaković, geod. ing. je ČINJENIČNO KAZNENO DJELO KRAĐE VLASNIŠTVA u katastarskom operatu , odnosno gospođa Danijele Lukin Novaković, geod. ing. niz kaznenih dijela :
Ovjera neistinitog sadržaj
Krivotvorina službene ili poslovne isprave koja se ima primijeniti u sudskom postupku
Krađe privatnog vlasništv
Zlouporaba položaja i ovlasti itd.
Rješenje poslovni broj Z-36961/2019 od dana 03. ožujka 2020. godine donesenog od strane Posebnog zemljišno – knjižnog odjela u OMIŠU , rješenje doneseno od strane suda je doneseno po osnovi TEHNIČKIH KRIVOTVORINA :
– PRIJAVNOG LISTA – pogodne isprave za promjenu vlasništva ovjerene od strane Voditeljice ispostave gospođe Danijele Lukin Novaković, geod. ing.
– Kopije katastarskog plana ovjerene od strane Voditeljice ispostave gospođe Danijele Lukin Novaković, geod. ing.
– Izdanog rješenje iz upravnog postupka „TEHNIČKE ISPRAVNOSTI GEODETSKOG ELABORATA“ izdanog i ovjerenog od strane Voditeljice ispostave gospođe Danijele Lukin Novaković, geod. ing.
Rješenje poslovni broj Z-36961/2019 od dana 03. ožujka 2020. godine po osnovu „TEHNIČKIH KRIVOTVORINA „ je izvršno KAZNENO DJELO zemljišno – knjižnog suda.
Rješenjem poslovni broj Z-36961/2019 od dana 03. ožujka 2020. godine donesenog od strane Posebnog zemljišno – knjižnog odjela u OMIŠU , od strane suda je privatnom vlasniku IVANU GAŠPARU ukradena nekretnina površine 448m2 u ime i za ime lokalne uprave i samouprave Grada OMISA.
Iako Posebni zemljišno – knjižni odjel u OMIŠU ima uvid u „grafičku geodetsku izmjeru“ katastarski plan iz EPOHE 1834 godine iz kojeg je razvidno da zemljišno knjižna čestica 71 k. o. Omiš ima cijelom svojom dužinom zajedničku međnu liniju od županijske ceste pa do rijeke CETINE sa lijevom stranom POTOKA MIRICE ili ti zemljišno knjižne čestice 1976 k. o. Omiš , ne provodi nadzor, propušta provesti dužan nadzor nad ovjerenim upravnim aktom „POSJEDOVNIM LISTOM“ i provodi u sudu PRAVNU RADNJU – KRAĐU VLASNIŠTVA
Karakteristika rješenja poslovni broj Z-36961/2019 donesenog dana 03. ožujka 2020. godine od strane Posebnog zemljišno – knjižnog odjela u OMIŠU koje se dostavlja :
– Gradu Omiš
– Ivanu Gašparu – čija se je nekretnina ukrala
– Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu
– Hrvatskim vodama
– Ispostavi za katastar Omiš
je ta da se rješenje poslovni broj Z-36961/2019 od dana 03. ožujka 2020. godine dostavlja OPĆINSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU U SPLITU na znanje jer se očekuju određene pravne radnje od stvarnog vlasnika nekretnine IVANA GAŠPARA gdje Posebni zemljišno – knjižnog odjela u OMIŠU traži pravnu zaštitu po službenoj dužnosti.
Kako se u ovom trenutku radi o UDRUŽIVANJU U ZLOČINAČKU ORGANIZACIJU da bi se UKRALO PRIVATNO VLASNIŠTVO gospodina IVANA GAŠPARA, OPĆINSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU U SPLITU vlasnik gospodin IVAN GAŠPAR dužan je podnijeti kaznenu prijavu protiv UDRUŽENE ZLOČINAČKE ORGANIZACIJE gdje kazneni progon provodi po sili zakona OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU a Posebni zemljišno – knjižnog odjela u OMIŠU za potrebe pravne zaštite činjeničnog počinjenja kaznenog djela KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA može za potrebe obrane angažirati odvjetnika po privatnoj liniji.

Stalni sudski vještak gospodin Ivan Barbalić, dopl. inž. geod. OIB : 08363960598 sa adresom Mosečka 103 , 21000 SPLIT , (gospodin Ivan Barbalić, dopl. inž. geod. imenovan je za stalnog sudskog vještaka geodetske struke po rješenju Predsjednika Županijskog suda u Splitu Broj: 4-Su-495/2015 od dana 23.05.2016. godine.) u pravnoj radnji SUDSKE USPOSTAVE MEĐNE LINIJE između zemljišno knjižna čestica 71 k. o. Omiš i zemljišno knjižna čestica 1976 k. o. Omiš mogao je po svojoj savjesti odraditi TEHNIČKI URADAK i iskolčiti predmetnu međnu liniju u stvarnom položaju bez pravnih sankcija s obzirom na činjenicu da je . Voditeljice ispostave gospođe Danijele Lukin Novaković, geod. ing. počinila teško kazneno djelo KRAĐU PRIVATNOG VLASNIŠTVA.

Stalni sudski vještak gospodin Ivan Barbalić, dopl. inž. geod. nije u pravnoj radnji „sudskoj uspostavi međne linije“ iskoristio svoje tehničko znanje i iskolčio predmetnu međnu liniju u stvarnom položaju , a pri tome nije postavio vidljive trajne međne oznake u fizičkom prostoru.
Stalni sudski vještak gospodin Ivan Barbalić, dopl. inž. geod. priklonio se je , svojom odlukom , „udruženoj kriminalnoj organizaciji“ kako bi nanio štetu stvarnom vlasniku zemljišno knjižne čestice 71 k. o. Omiš gospodinu IVANU GAŠPARU.
Koji su motivi stalnog sudskog vještaka gospodina Ivan Barbalića, dopl. inž. geod. da počini kriminal i OTME PRIVATNO VLASNIŠTVO , na to pitanje imenovani sudski vještak najbolje će sam dati odgovor.

U ovom trenutku „VJEŠTAKOV NALAZ“ izrađen od stalnog sudskog vještaka gospodina Ivan Barbalića, dopl. inž. geod. isključivo služi da OPĆINSKI SUD U SPLITU u pravnom postupku pod poslovnim brojem : Ref 5 Ovr : R1-279/2019 predmetni sudac Općinskog suda u Splitu gospodin ANTE ŠARIĆ v. r. verificira KRAĐU VLASNIŠTVA u korist i za korist GRADA OMIŠA po osnovi sudskog akta rješenja ili presude.
„VJEŠTAKOV NALAZ“ stalnog sudskog vještaka gospodina Ivana Barbalića, dopl. inž. geod je nerazumljiv geodetski uradak u koji stranka u postupku TREBA VJEROVATI.
„VJEŠTAKOV NALAZ“ koji sadrži pola strane kratkog tehničkog opisa , NAVODNO „SKICA IZMJERE“ bez mjernih podataka dužina i koordinata detaljnih točaka i tri fotografije NAVODNOG POLOŽAJA međne linije između katastarskih čestica 12 (71) i 11 (1976) k. o. OMIŠ . Vizualnim pregledom „foto dokumentacije“ ne može se detektirati gdje je korito POTOKA MIRICE i gdje je „propust“ za Potok MIRICU ispod županijske ceste. Da sada ne ulazim u daljnju analizu.
Geodetska struka nije vjerska institucija ili neka sekta u kojoj stranka u postupku MORA VJEROVATI U UKAZANJE TOČNOG PODATKA. Svaki mjerni podatak mora imati kontrolno mjerenje , a svaki računski podatak mora biti predočen u sudskom spisu na dva neovisna načina koji u konačnom izračunu moraju dati isti odnosno identični izlazni podatak. Svaki od načina izračuna mora biti prikazan u „vještakovom nalazu“ kako bi ga stranka u predmetu mogla kontrolirati sa neovisnom tehničkom osobom u koju vlasnik ima povjerenje.
Geodetska struka je PRIMJENJENA MATEMATIKA koja za potrebe SUDSKE USPOSTAVE MEĐNE LINIJE mora pojednostaviti tehničke podatke na jezik razumljiv svim strankama u postupku , a svaki mjerni podatak mora biti IZRAČUNAT najmanje na dva različita načina i to iz razloga:
a) Dva različita neovisna izračuna kada u konačnici daju isti izlazni rezultat daju sigurnost kako sudskom vještaku tako i strankama u postupku
b) Kako se sudskim rješenje koje je iznad upravnog posla mijenja ili uređuje katastarski operat (upravni akt) i zemljišno – knjižni operat (pravni akt) TEHNIČKI PODATCI moraju imati samokontrolu jer sudski dokument DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE isključivo prima na znanje i provodi ga u cijelosti bez naknadne tehničke kontrole računskog postupka.
c) U „EKSPERTIZI“ – ŠKOLSKI PRIMJER TEHNIČKE RADNJE USPOSTAVE MEĐNIH TOČAKA koji je izradio BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike razvidno je da su mjereni podatci , podatci „satelitske trilateracije“ registrirani u UTM – kartografskoj projekciji , a da je u REPUBLICI HRVATSKOJ osnovna i zakonita HTRS96/TM kartografska projekcija lokalnog karaktera. Navedena činjenica ultimativno , nalaže da se prikaže izračun transformacije mjerenih podataka iz UTM – kartografske projekcije u računski lokalni koordinatni sustav HTRS96/TM kartografsku projekciju. Da bih imao sigurnost u prezentirane podatke izračun sam proveo na četiri (4) različita načina i priložio ih sudu.
Znači OPČINSKI SUD U SPLITU je operativni modus legalizacije KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA u ime i za ime Grada Omiša po osnovi sudskog rješenja.
„EKSPERTIZA“ – ŠKOLSKI PRIMJER TEHNIČKE RADNJE USPOSTAVE MEĐNIH TOČAKA koju je Općinski sud u SPLITU zaprimio 01. prosinca 2020. godine onemogućava sud da bez prethodnog propitivanja navedenih činjenica donese rješenje ili presudu u korist GRADA OMIŠA odnosno u korist KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA u ime i za ime Grada OMIŠA.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE SREDIŠNJI URED (OIB Državne geodetske uprave: 84891127540) Gruška 20 ; (10000) ZAGREB ; Odgovorna osoba dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. pod čijom je isključivo ingerencijom „e – katastar“ iako DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE ima uvid u AERO – FOTOGRAMETRIJSKE SNIMKE zadanog prostora i sve tehničke podatke provodi u katastarskom operatu „e – katastar“ krađu privatnog vlasništva katastarskom česticom 4084 k. o. OMIŠ , svima javno vidljiva , u korist i za korist GRADA OMIŠA , a pravna radnja SUDSKA USPOSTAVA MEĐNE LINIJE traje i nije još uvijek okončana .
DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE nije strano počinjenje kaznenog djela , KRIVOTVORINE JAVNIH ISPRAVA IZ DOMENE PROSTORNOG REGISTRA NEKRETNINA – KATASTARSKOG PLANA
U zadanom fizičkom prostoru netočnost geodetskih podataka predočenih u HTRS96/TM kartografskoj projekciji i aero – fotogrametrijskih snimcima definira pogrešku nepodudarnosti podataka cca 54,00m , a dozvoljeno standardno odstupanje iznosi ±0,316m . Deklarirana točnost izračuna po osnovi „T7D“ – matematičkog modela je ±2cm za „x“ i „y“ koordinatu a „z“ – koordinata ima navodnu točnost ±4cm. Kada bi geodetski podatak udovoljavao maksimalnim tehničkim uvjetima dozvoljenog odstupanja podatak geodetske izmjere predočen u HTRS96/TM – kartografskoj projekciji i detalj na aero – fotogrametrijskom snimku bio bi podudaran bez uočene bilo kakve razlike.
Netočnost podataka geodetske struke predočena u „e – katastru“ od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE omogućava počinjenje teškog kaznenog dijela krađe vlasništva.

 

Netočan prikaz detalja u HTRS96/TM – kartografskom prikazu i aero – fotogrametrijskim snimcima omogućava da tehnička služba geodetske struke manipulira prostornim podatcima.
„OTOK“ – ADA , otok u rijeci CETINI registriran je u grafičkoj geodetskoj izmjeri u EPOHI 1834 godine.
„ADA – RJEČNI OTOK“ ima svoju površinu , ima svoj oblik . Zemlja nije „sukno“ da će se skupiti u pranju odnosno smanjiti površinu u tehničkom operatu ili zemlja nije „germa – kvasac“ da će nabujati odnosno povećati površinu u tehničkom operatu .
Mora biti „TEHNIČKO OBRAZLOŽENJE“ gdje je „NESTAO“ riječni otoku u rijeci CETINI.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKEje „GUMICOM“ je izbrisala postojanje riječnog otoka u javnim ispravama prostornog registra nekretnina KATASTARSKOM PLANU
– Bilo grafičke geodetske izmjere
– Bilo u katastarskom planu predočenom u konformnoj Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona ili
– „e – katastru“ predočenom u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE snosi odgovornost kako kaznenu tako i materijalnu za POGREŠNO PREZENTIRANI DETALJ NA KATASTARSKOM PLANU.
Kada nestane „riječni OTOK – ADA“ u fizičkom prostoru tada postoji logički i tehnički odgovor , a izmjenu u fizičkom prostoru po službenoj dužnosti je obavezna registrirati DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE kao i uskladiti sve javne isprave : katastarski plan , pisane dokumente katastarskog operata , zemljišno knjižne podatke i upravne akte prostornog uređenja.
Kako se radi o „LINIJSKOM OBJEKTU – rijeci CETINI“ promjena u fizičkom prostoru izaziva TEHNIČKE PROMJENE u više katastarski općina što znači da se radi o vrlo kompleksnom i tehnički zahtjevnom poslu.
Takva tehnička radnja isključivo se radi po službenoj dužnosti i ne smije pasti na teret pojedinca – vlasnika.
TEHNIČKO OBRAZLOŽENJE
Gdje je nestao „OTOK“ – ADA u rijeci CETINI ?
NEPOBITNA ČINJENICA je da je „OTOK“ – ADA , otok u rijeci CETINI registriran je u grafičkoj geodetskoj izmjeri u EPOHI 1834 godine, što znači ne može nestati netragom.
Rijeka CETINA je rijeka koja u zadanom prostoru „dere“ desnu obalu rijeke CETINE , dok na lijevoj obali rijeke CETINE odlaže mulj , pijesak i druge riječne naplavine .
Rukavac rijeke CETINE koji je razdvajao zemljišno knjižnu česticu 74 (otok) k. o. OMIŠ i zemljišno – knjižnu česticu 73 k. o. OMIŠ u vlasništvu gospodina IVANA GAŠPARA je nestao dugogodišnjim prirodnim djelovanjem rijeke CETINE .
Permanentni nanosi rijeke CETINE : nanošenje mulja , pijeska i drugih naplavina riječni rukavac je nestao.
Navedena činjenica je vidljiva u aero – fotogrametrijskim snimcima iz 1960 godine i 1966 godine koji su u prilogu „EKSPERTIZE“ – ŠKOLSKI PRIMJER TEHNIČKE RADNJE USPOSTAVE MEĐNIH TOČAKA
Rješenje broj : 04-168/1-1978 od dana 22.02.1978. godine potpisano od direktora : VLADIMIRA MAČKOVIĆA dipl. inž. o puštanju pušta u pravnu uporabu NOVU IZMJERU koja je urađena u konformnoj Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona .
Da se zamijetiti da je u novom katastarskom planu „riječni otok – ADA“ rijeke CETINE jednostavno izostavljen „GUMICOM IZBRISAN“ bez puno analize ili provjere zašto se katastarski podatci katastarskih čestica 12 ; 13 i 14 k. o. OMIŠ razlikuju u bitnome :
– Obliku
– Površini
Od predočenog u javnom prostornom registru nekretnina KATASTARSKOM PLANU i POSJEDOVNOM LISTU.
Razlika u površini pisanog katastra (posjedovnom listu) je u korist vlasnika IVANA GAŠPARA jer mu je vlasništvo veće cca 6500m2 .
Nesuglasje katastarskog operata i stvarne površine fizičkog prostora je obaveza usklađenja podataka od strane DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE.
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE znači vodi prostorni registar nekretnina sa FIKTIVNIM POVRŠINAMA što znači da nadležno državno tijelo sa prenesenim ovlastima DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE svaki puta kada izradi kopiju katastarskog plana ili prijepis posjedovnog lista za katastarske čestice 12 ; 13 i 14 k. o. OMIŠ izdaje TEHNIČKI FALSIFIKAT.
Karakteristika zadanog detalja (katastarske čestice 12. ; 13. i 14. k. o. OMIŠ) je da se nalazi u vrlo definiranom prostoru između Županijske ceste i rijeke CETINE gdje se cesta definira stacionažom profila ceste . Stacionaža ceste se daje u točnosti od ±3cm .
Riječni profili se definiraju od ušća rijeke prema izvoru rijeke. Riječni profili su definirani „kamenim oznakama na jednoj strani obale i na drugoj strani obale . Riječni profili imaju stacionažu koja ima točnost geodetske osnove .
Površina vlasništva gospodina IVANA GAŠPARA je činjenica prostora.
Geodetska situacija je predočena u „EKSPERTIZI“ – ŠKOLSKI PRIMJER TEHNIČKE RADNJE USPOSTAVE MEĐNIH TOČAKA pa prema tome u pravnoj radnji SUDSKE USPOSTAVE MEĐNE LINIJE sud je obavezan ukloniti TEHNIČKE MANKAVOSTI pogrešnog upisa površina u katastarskom operatu i zemljišno knjižnom operatu vodeći računa o nepovredivosti vlasništva.

Koja je uloga OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U SPLITU u postupku KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA ?
Iz sudskog „ZAPISNIKA“ od dana 04. studenog 2019. godine na terenskom uviđaju je bio predstavnik OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA IZ SPLITA i to gospođa savjetnica NIVES ŠUNJIĆ koja je štitila interese REPUBLIKE HRVATSKE .
TEHNIČKA PETERLEMA ?
NIJE JASNO kako u isto vrijeme međna linija između katastarske čestice 12 (71) k. o. OMIŠ i katastarske čestice 11 (1976) k. o. OMIŠ označena u nalazu imenovanog sudskog vještaka gospodina Ivana Barbalića, dopl. inž. geod. može biti na dva različita mjesta.
Katastarske čestice 11 (1976) k. o. OMIŠ u naravi je Potok MIRICA znači ima prirodni fortifikacijski objekt „korito“ po kojem teče voda. Ispod ceste mora biti propust.
Iz „foto – dokumentacije“ imenovanog sudskog vještaka gospodina Ivana Barbalića, dopl. inž. geod. razvidno je da „korita“ Potoka Mirice nema – gdje je?
Čudno je što OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTV IZ SPLITA i to po gospođi savjetnici NIVES ŠUNJIĆ nije istog trenutka zaustavilo sudsku radnju „SUDSKU USPOSTAVU MEĐNE LINIJE između katastarske čestice 12 (71) k. o. OMIŠ i katastarske čestice 11 (1976) k. o. OMIŠ jer je tehnička radnja sudskog vještaka kazneno djelo :
– Ovjera neistinitog sadržaja
– Krivotvorina službene ili poslovne isprave koja se ima primijeniti u sudskom postupku
– Zlouporaba položaja i ovlasti
– Zločinačko udruženje ; Članak 328. stav 4. citiram : Zločinačko udruženje čine najmanje tri osobe koje su se udružile sa zajedničkim ciljem počinjenja jednog ili više kaznenih djela, za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine, a koje ne uključuje udruženje koje čine osobe slučajno povezane za neposredno počinjenje jednog kaznenog djela.
– KRAĐA PRIVATNOG VLASNIŠTVA

Iz sudskog „ZAPISNIKA“ od dana 14. srpnja 2020. godine razvidno je da je predstavnik OPĆINSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U SPLITU prisutan na ročištu i to u svojstvu gospođe LJILJANE GOLEMAC – opunomoćenika.
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU i SUD navodno poznaju zakon !
Na terenskom uviđaju 04. 12.2019. godine imenovani sudski vještak u fizičkom prostoru propustio je postaviti TRAJNE , VIDLJIVE MEĐNE OZNAKE. Imenovani sudski vještak nije postupio u skladu sa zakonom i pod-zakonskim aktima i nije materijalizirao međnu liniju između katastarske čestice 12 (71) k. o. OMIŠ i katastarske čestice 11 (1976) k. o. OMIŠ.
Nije jasno zašto OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU zastupano po gospođi LJILJANI GOLEMAC nije istaknulo da je sudski vještak propustio u fizičkom prostoru materijalizirati međnu liniju između katastarske čestice 12 (71) k. o. OMIŠ i katastarske čestice 11 (1976) k. o. OMIŠ , trajnim vidljivim međnim oznakama.
Teret ponavljanja terenskog uviđaja i materijalizacija međne linije je na teretu imenovanog sudskog vještaka jer je to tehnički i pravni propust imenovane osobe od strane suda.
Plaćanje u iznosu od 2.000,00kn (dvijetisućekuna) je bespotrebni trošak gospodinu IVANU GAŠPARU.
Iz kojih razloga OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U SPLITU nije zaustavilo bespotrebni trošak gospodina IVANA GAŠPARA.
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTV IZ SPLITA u pravnom postupku „sudske uspostave međne linije“ koristi se kao ZAŠTITNIK brojnih kriminalnih radnji koje je potrebno počiniti pri krađi privatnog vlasništva.

S obzirom na iznesene činjenice razvidno je da se radi o dobro uvježbanom i organiziranom kriminalu teškog kaznenog djela KRAĐE PRIVATNOG VLASNIŠTVA.
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike