Stari Harvači su se bavili astrologijom i oni su bili tvorci horos-kopa čije četiri kardinalne točke su označavale križ ili krista

0
1046

Značenje i porijeklo imena Hrvat je već objašnjeno i razumljivo za sve one koji poznaju starija pisma, posebice semitsko, grčko i romansko, a iznad svega sankritsko – haravčko, jer to je bio jezik izvornih Harvača. Stoga tvrdim, gospon Budak, da su se Hrvati najprije zvali na slogovnom jeziku i pismu Haravača, a nakon toga se taj naziv mijenjao u svim starijim jezicima koji su koristili suglasničko pismo. Od tog naziva je nastao etnik Harvač koji je najprije na Levantu postao Hrvat jer semitska pisma nisu imali glas ni slovo Č i zamijenili su ga glasom i slovom T.

Semiti nisu imali slova za glasove H, V i Č pa su ih pisali poluslogom A. Tako su Hrvati postali ARATI i ALAMI, odnosno, ALANI. Kako vidimo, Semiti su zamjenjivali slovo R slovom L. Današnji vokali u semitskom pismu su zamjenjivali haravačke suglasnike. Semitsko pismo je imalo 22 slova dok je haravačko imalo 16. To nam danas potvrđuje armensko pismo koje ima 38 slova, dakle, 22 semitska i 16 haravačkih. Slično su mnogi haravački glasovi ušli u fenički jezik.

Hrvati sigurno nisu imali slova B i G, a to nam potvrđuje  etrursko pismo. Etrurci su bili Harvači i tvorci latiničnog pisma, a ne Latini. Glas i slovo B je u Krajini zamjenjivao glas i slovo V, a glas i slovo G je zamjenjivao najčešće glasove i slova Č i C koji se izgovarao Č. Zbog toga imamo upitne zamjenice ČA i CA. Slovo C je kasnije u latinskom jeziku označavalo glas K. Tako je vrač postao vrag. Tako je božica Vača postala Bog. Tako je bog sunca Čava u Rimu postao pozdrav suncu AVE, dok je bog Čava u Bibliji postao prva žena AVA i EVA.

Zašto je harvačko pismo imalo 16 slova? Stari Harvači su se bavili astrologijom i oni su bili tvorci horos-kopa čije četiri kardinalne točke su označavale križ ili krista, a ako hoćete i krsta, i podijelile horoskop na četiri jednaka dijela čije kardinalne točke su nosile poluslogove HA, RA, VA i ČA – horizontalno HA-VA i vertikalno RA-ČA. Horoskop ima dvanaest znakova koje su označavali haravački poluslogovi. Planet Zemlja je u središtu horoskopa  i označavao je nulu ili točku iz koje izbija energija Zemlje.

Romani su Etrurce zvali Cerveni, a oni su sebe najprije zvali suglasnički Aras-eni. Nakon ispuštanja početnih samoglasnika u romanskim jeziku,  oni su sebe zvali Raseni. Zašto su ih Romani zvali Cerveni? Oni su kao Hrvati došli na Apenine prije nastanka Romanskog imperija sa obala Crnog mora. Ako naziv  Cervena napišemo suglasnički bez slova V, dobivamo naziv Crna. Nije li to razlog zašto danas imamo Crno umjesto Cerveno more? Dakle, naziv Cer-ven je inačica naziva HERVEČ. Slično je latinski naziv CRAINA nastao od naziva HARAVAČA-JANA. Hrvati u Krajini nisu bili kršćani premda su bili vazali Bizanta. Izvor hrvatski grb na šahovskoj ploči ima crna i bijela polja.

Nema nikakve sumnje da je naziv Krajina označavao ”Hrvate jane” jer ti Hrvati nisu bili kršćani. Petar Zoranić je Hrvate iz Bosne nazivao  Inci, dakle, ”Ina Cava” na čakavici, što je značilo ”rođen od boga sunca Čave.” Čiva ili Šiva je inačica boga Čava, koji je nastao od božice VAČA semitskim čitanjem. Slično je Čava postao Ava i Eva. Na semitskom pismu Hrvati su se zvali ERVE I ERBE, što je semitskim čitanjem postalo  EVRE i EBRE, odakle nazivi Hebrej i Jevrej. Da su Semiti porazili Hrvate pokazuje nam toponim ERUS-ALEM, što se pogrešno izgovara Jerusalem umjesto Herusalem. Erus je suglasnički napisan naziv Harvač, a Alem je semitskim suglasničkim pismom napisan naziv Halemač.

Prostor i početak haravačke kulture otkriva nam Herodot u njegovom djelu Historija. On u njemu opisuje Amazonke koje su živjele na obalama današnjeg Crnog mora i koje su napustili muževi i  uputili se prema Egiptu. Nakon toga su se vratili iz Egipta i uputili se prema istoku. Ovo nam objašnjava otkuda je došao u Egipat bog sunca RA. Očito, Harvači su bili misionari koji su širili znanje, a zbog toga je harvača kao jezik raširen u gotovo svim jezicima. Taj naziv je nastao od naziva HARA jer oni tada nisu imali slovo za glas H. Naziv ISIS je nastao od udvostručene suglasničke riječi IS koja je stala za planet Zemlju, slično kao naša današnje riječi BABA, MAMA ili TATA. Tata je postao TJATJA, dakle, ĆAĆA.

Herodot je Hrvate zvao Kelti, ponekad i BARBARI, ali je to fino objasnio. Naime, sve ljude koji nisu govorili grčki, stari Grci su zvali Barbari, odnosno, Varvari. U staroj haravači riječ VARA je označavala vodu, prihvaćanjem slova B umjesto V dobili smo riječ BARA. Barbari su živjeli u Italiji i Panoniji, a djelomično također u Grčkoj, Oni su nakon toga postali kasta, stočara, ratara i trgovaca najviše u Panoniji i na obalama Crnog mora. Herodot je vjerovao da je bog Pan u Grčku došao iz Egipta. To nam samo potvrđuje da su ga tamo donijeli Hrvati. Najviše su ga zaintrigirali Skiti ili S-kriti jer je tvrdio da su bili lukavi i dobri konjušari. Konji su vukli kolica i  njih je bilo teško pokoriti jer su stalno mijenjali lokacije.

Tko su bili Avari, a tko Iliri?

Avari, odnosno, Čavara ili Čavar, su označavali Hrvate jer to je semitsko čitanje naziva Haravača. U kršćanstvu to  je postala jedna od dvije kaste, a na tom učenju je nastao  feudalizam. Dakle, Avari su bili Hrvati koji su se bavili stočarstvom, ratarstvom i trgovinom. Avari se još pojavljuju kao Avali, a sačuvan su prezimena AVAR, VARAČ, ČAVAR i ČAVARA  te AVAL, VALE ili VALEC i ČAVAL. Po nazivu AVAR je nastao toponim HVAR umjesto Čavar. Avar se još pojavljuje kao OBAR. Odakle onda patrijarh AVRAM. ABRAM ili ABRAHAM?

Iliri su bili Hrvati koje su pokorili Grci. Oni su živjeli na prostoru od Epira do rijeke Zrmanje. Kod nas su sačuvana prezimena ALAR, ELER, ILIR koja su pod romanskim Imperijem postala LAR, LER i LIR, odnosno, LARA, LERA i LIRA. Ovo nam otkriva miješanje izvornih Arijaca ili Hrvata i semitiziranih Hrvata sa Levanta. Prije dolaska Feničana na prostoru stare Grčke su živjeli Hrvati koji su bili poznati kao ARGI, dakle, ARAČI. Očito, stari Grci nisu imali slova za glasove H, V i Č. Zar mnoga prezimena starogrčkih pisaca, poeta i filozofa u sebi ne sadrže prefiks ARIS koji označuje Harvače?

Kralj Tomislav nije se mogao tako zvati jer tada još nije postojao etnik SLAV ili SLAVEN. Etnik Slaven je nastao od latinskog naziva za Harvače koji su bili poznati kao Kelti ili Helveti na Alpama. Oni su u doba kršćanstva nazvani Claveni, a još su bili poznati kao VENI ili VENETI. Tomislav se morao zvati Toman ili Tomac, a sačuvano je i prezime Tomas. Nametanjem kršćanstva Dioklecijanova provincija Dalmacija se zvala na latinskom Craina, što se odrazilo kao Krajina. Ovaj naziv je nastao od romanskog naziva CARAVENA ili CERVENA. Nametanjem kršćanstva Krajina postaje KRAJ, a u čakavici slovo J često postaje LJ i kraj postaje KRALJ. Tako je nastala titula kralj, a prije toga je u upotrebi bila titula CAR, dakle HAR, koji se u Perziji zvao KIR. Moram priznati da nisam siguran za etimologiju titule KNEZ, ali mislim da je nastala od titule KAN, dakle, KANAC.

Često povjesničari pišu da je Dioklecian progonio kršćane. Međutim, kad je prihvaćeno kršćanstvo u romanskom Imperiju, on se povukao sa prijestolja i vratio u svoju domovinu Dalmaciju gdje je u Splitu izgradio jansko svetište, koje mi pogrešno nazivamo palača. DIO-KLEC na suglasničkom jeziku je tada značilo ”dva harvača”, što znači da je on vjerovao u dva božanstva – Sunce i planet Zemlju. Sunce je bilo simbol oca, a Zemlja simbol majke.

Ta religija je bila utemeljena na horoskopu isto kao i novi Zavjet. Horoskop ima 4 kvadranta, a Zemlja je centar horoskopa. Kako se Zemlja vrti oko svoje osi, Sunce mijenja svoj položaj. Tako je  nastalo 12 astroloških znakova sa različitim odlikama. U kršćanstvu su prisutna 4 evanđelista i 12 apostola. Na temelju ovoga moramo zaključiti da je Haravača izgubljena civilizacija koju su potisnuli u Europi Semiti – stari Helemi ili Heleni  i Latini. Isto tako moramo zaključiti da je i novi Zavjet dvojan, a zbog toga je došlo do raskola i kršćanstvu. Isus je isto što i Isis, a to nam pokazuje kako je zbog semitskog jezika muško postalo žensko.

Sve izneseno nam pokazuje, poštovani profesore Budak, da povijesna znanost, posebice antička srednjovjekovna, mora postati multi disciplinska jer sami povijesni zapisi nisu dovoljni samo zato što su ih uvijek pisali pobjednici i to kada pismenost nije bila raširena. No, Hrvati ni danas ne znaju da se izvorni jezik haravača danas naziva sanskrit. U hrvatskom jeziku je i danas najviše sačuvanih tih ”sanskritskih” riječi, a na to ukazuje i Baščanska ploča čiju transkripciju smo krivotvorili samo da bi je prilagodili tzv. slavenstvu.

Srećko Radović

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal