Otkrivamo: Ministarstva Pravosuđa i graditeljstva i geodetska uprava – trolist kriminala

0
4117

TROLIST   KRIMINAL

MINISTARSTVO   PRAVOSUĐA   REPUBLIKE  HRVATSKE

Zastupano  po Ministru  pravosuđa gospodinu  ANTI  ŠPRLJI

o  javnim  ispravama  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina  stavljenih  VAN  SNAGE  UPORABE

Pismeno  izvješten   15.   svibnja  2016. godine

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  REPUBLIKE  HRVATSKE

Zastupano  po

Ministru graditeljstva  i  prostornog  uređenja  LOVRI KUŠČEVIĆU dipl. iur. 

o  javnim  ispravama  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina  stavljenih  VAN  SNAGE  UPORABE

Pismeno  izvješten   14.   veljače  2017. godine

 

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE

Zastupano  po   ravnatelju dr. sc. Damiru Šanteku

Za  one  koji  nisu   upoznati  sa  brzopoteznim  smjenama 

VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE

U srijedu, 28. prosinca 2016. u Državnoj geodetskoj upravi izvršena je primopredaja dužnosti ravnatelja potpisivanjem Zapisnika o primopredaji dužnosti. Primopredaji su prisustvovali ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Lovro Kuščević i državna tajnica Dunja Magaš. Dosadašnji ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Danko Markovinović, dužnost ravnatelja obnašao je u razdoblju od veljače 2012. do prosinca 2016., a dužnost je predao novoimenovanom ravnatelju dr. sc. Damiru Šanteku kojeg je Vlada RH na dužnost ravnatelja DGU imenovala na 13. sjednici Vlade 22. prosinca 2016. godine.

Po  svojoj  funkciji   i  stečenoj  stručnoj  spremi na  GEODETSKOM  FAKULTETU   SVEUČILIŠTA  U  ZAGREBU   mora  znati  da  su  svi  od  reda  javni  prostorni  registri  nekretnina : katastarski  operat  i  zemljišno  knjižni  operat   VAN  SNAGE  UPORABE.

Grafička  geodetska  izmjera (plošna  izmjera  ili  popularno  zvani „Jozefinski katastar“)  u  statusu   VAN  SNAGE  UPORABE  je  od  17. 11. 1924. godine  i  to   80%  slučajeva katastarski  operat  i  zemljišno  knjižni  operat.

Geodetska  izmjera    prikazana  u  „Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona“ u  statusu   VAN  SNAGE  UPORABE  je  od  01. 01. 2010. godine  i  to   20%  slučajeva katastarski  operat  i  zemljišno  knjižni  operat.

Ravnatelju  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dr. sc. Damiru Šanteku  navedene  činjenice  moraju  biti i  jesu  poznate.

Razlozi  zbog  kojih  je   smijenjen  dr. sc. Danko Markovinović izneseni  su  na  stranici : https://www.hop.com.hr/2017/01/11/otkrivamo-kriminal-drzavne-geodetske-uprave-republike-hrvatske/

 

Prema  KAZNENOM  ZAKONU  REPUBLIKE  HRVATSKE :

NN  125/11  ;  144/12  ;  56/15 ;  61/15

na  snazi   od  30. 05. 2015. godine

 

DOGOVOR  ZA  POČINJENJE   KAZNENOG  DJELA (član 327. stav 1. KZ)

 • Tko se  s  drugim  dogovori  da  će  počiniti kazneno  djelo za  koje  se  po  zakonu može  izreći kazna  zatvora u  trajanju od  tri  godine
 • Kaznit će  se  kaznom  zatvora do  tri  (3) godine

ZLOČINAČKO   UDRUŽIVANJE (član  328.  stav  1. ,  2.  i   4.) (NN 144/12)

 • Tko organizira  ili  vodi  zločinačko  udruženje,

-kaznit  će  se  kaznom  zatvora od  šest mjeseci  do  pet  godina.

 • Tko sudjeluje u  udruženju iz  stavka 1. ovoga  članka , a  da  nije  još  počinio ni  jedno  kazneno  djelo za  to  udruženje , ili  poduzme neku  radnju koje  nije  kazneno  djelo , ali  za  koju  zna da  doprinosi ostvarenju cilja zločinačkog  udruženja ili  financijski ili  na  drugi  način  podupre  zločinačko  udruživanje,

-kaznit  će  se kaznom  zatvora  do  tri  godine.

 

4.) ZLOČINAČKO  UDRUŽENJE  čine  najmanje  tri  osobe  koje  su  se  udružile sa  zajedničkim  ciljem počinjenja jednog  ili  više kaznenih  dijela , za  koje  se  može  izreći kazna  zatvora  od  tri  godine ili  teže , a  koje  ne  uključuje  udruženje koje  čine osobe  slučajno povezane za  neposredno počinjenje jednog  kaznenog  djela.

 

KAZNENA  DJELA  PROTIV  IMOVINE

PRIJEVARA (član 236.  KZ)

ZLOUPORABA  POVJERENJA (član 240. KZ) (NN  144/12)

 

KAZNENA  DJELA  PROTIV  GOSPODARSTVA

ZLOUPORABA  POVJERENJA  U  GOSPODARSKOM POSLOVANJU (član 246. KZ)

PRIJEVARA  U  GOSPODARSKOM  POSLOVANJU  (član 247. KZ)

 

KAZNENA  DJELA  PROTIV  SLUŽBENE  DUŽNOSTI

ZLOUPORABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI (član  291.  KZ) (NN 144/12)

 

KAZNENA  DJELA  KRIVOTVORENJA

KRIVOTVORENJE  VRJEDNOSNIH  PAPIRA (član  275. KZ) (NN  144/12)

KRIVOTVORENJE  ISPRAVE ( član  278.  KZ)

KRIVOTVORENJE   SLUŽBENE  ILI  POSLOVNE  ISPRAVE (član 279. KZ)

OVJERAVANJE  NEISTINITOG  SADRŽAJA (član  281.  KZ)

 

Da  li  „TROLIST“  udruženog  kriminala , odgovorne  osobe :

Ministar  pravosuđa gospodin  ANTE  ŠPRLJE

Ministar graditeljstva  i  prostornog  uređenja  LOVRIO KUŠČEVIĆ dipl. iur.

Ravnatelj  DGU  RH   dr. sc. DAMIR  ŠANTEK

smatraju  da  nisu  počinili  nikakvo   kazneno  djelo  kada  su   javne  isprave  koje  uživaju  javnu  vjeru  valjanosti   , istinitosti  i  zakonitosti   iz  domene  prostornog  registra  nekretnina : katastarski  plan , posjedovni  list  zbirka  pomoćnih  računanja , zemljišnu  knjigu  , GUP  i  PUP , ovjerili  i  pustili  u  pravnu  uporabu   , a  pri  tome  su  te  iste  navedene  javne  isprave   stavljene   VAN  SNAGE  UPORABE   u  statusu  su   „ZASTARE“.

Pri  izdavanju  javnih  isprava  po  osnovi  „e – Građanina“ ispis se   ovjeriava   elektronskim  pečatom (e-građanin)  , a potom se   pušta  u  pravnu  uporabu  što  znači  NIŠTAVNI   DOKUMENT , državna  administrativna  tijela  REPUBLIKE  HRVATSKE s  prenesenim  ovlastima  preinačili  su  u valjanu  javnu  ispravu što   eksplicitno   znači  izradili  su   krivotvorinu službene  isprave  i  to :

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE krivotvorila  je: kopiju  katastarskog  plana  i  prijepis  posjedovnog  lista

MINISTARSTVO  PRAVOSUĐA  REOUBLIKE  HRVATSKE krivotvorilo  je : dokaz  o vlasništvu  , odnosno  prijepis  zemljišno – knjižnog  uloška .

Iscrpno  obrazloženo  na  stranici : https://www.hop.com.hr/2017/02/21/prica-sa-opcinskog-suda-u-osijeku-kako-je-zemljisno-knjizni-odjel-sudjelovao-u-bezakonju/

 

MINISTARSTVO  GRADITELJSTVA  I  PROSTORNOG  UREĐANJA  REPUBLIKE  HRVATSKE krivotvorilo  je  sve  od  reda :  generalne  urbanističke  planove , provedbene  urbanističke  planove , izvatke  iz  prostornog  uređenja, lokacijske  dozvole , građevinske  dozvole i uporabne  dozvole  kao  i  sva  rješenja  iz  domene  „legalizacije  bespravno  izgrađenih  objekata  u  fizičkom  prostoru“ i  to  po  dvije  osnove : svi  izgrađeni  objekti  u fizičkom  prostoru do  dana  25.06.1991. godinu (15.01.1992. godine)  podliježu  zaštitnoj  mjeri „PRAVNE  STEČEVINE  REPUBLIKE  HRVATSKE“  i  po  drugoj  osnovi:

ZAKONU O GRADNJI   (NN 175/03))

ZAKON  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

Sa  punom  pravnom  snagom  , sa  punim  pravnim  učinkom  i  s  punom  pravnom  posljedicom  do  dana  01. 01. 2014. godine

Iscrpno  obrazloženo  na  stranici : https://www.hop.com.hr/2017/02/23/strucno-razotkrivamo-zakonsko-i-fizicko-nasilje-a-mrak-taritas-nad-gradanima-i-privatnom-imovinom/

 

Da  li  ministre gospodina ANTU  ŠPRLJE  i   gospodina  LOVRU  KUŠČEVIĆA  smije  štititi   ministarski  imunitet  pri  činjenju   štete  svakom  pojedinom građaninu  REPUBLIKE  HRVATSKE   korisniku  javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra nekretnina.

Da  pojasnim  ravnatelj  DGU RH  dr. sc. DAMIR  ŠANTEK  dolazi  iz geodetske  struke  što  za  sobom  povlači   poznavanje  stvarnog  stanja katastarskog  operata  i  zemljišno – knjižnog  operata  na  nivou   cijele  REPUBLIKE  HRVATSKE.

Zanimljivo  je  da  su  imenovane   odgovorne osobe  prave : GLUHE  ,  SLIJEPE  i  NIJEME „pojma  nemaju“   pred  činjenicom da  su  sve   javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina    VAN  SNAGE  UPORABE   u  statusu  ZASTARE.

Zakonska  obaveza  magistra  inženjera  geodezije  i  geoinformatike

BOŽIDARA  VIDUKE  je po  tehničkom saznanju  o  odvijanja permanentnog kaznenog   djela „IZRADE KRIVOTVORINE  JAVNE  ISPRAVE“  u  statusu  javne  vjere u  službenim  prostorijama  suda , istog  trenutka , zakonski  je obavezan  upozoriti   sud , a  sud  ima   zakonsku  obavezu  po  saznanju o permanentnom  odvijanju  kaznenog  djela  unutar  službenih  prostorija  suda zapriječiti počinjenje  kaznenog  djela .

ZAPREČAVANJE počinjenja kaznenog  djela koje  se  odvija  u  službenim  prostorijama suda  se  mora  obaviti   trenutno  od  predmetnog sudca  ili  po  službenoj  dužnosti  od  Predsjednika  Općinskog  suda  od  trenutka zaprimanja ovog  pismenog  podneska. Isto  vrijedi i  za ministra  pravosuđa gospodina  ANTU  ŠPRLJU.

 

Sud , bilo  koji  sud  ne  smije ovjeriti  i  izdati   dokument VAN  SNAGE  UPORABE  u  svojstvu  valjane  isprave  za  pravne  i  upravne  poslove.

 

U  samom  početku  moram  obrazložiti  ulogu  „TEHNIČKOG  PROKURATORA“. REPUBLIKA  HRVATSKA  od  01. srpnja 2013. godine  je  član  EVROPSKE  UNIJE . U  EVROPSKOJ  UNIJE isprave  koje  imaju  status  „javne  vjere“  podliježu   propitivanju  pogotovo  u  segmentu  starosti  nastanka-formiranja istih kao i  promjeni  zakona  i  pod-zakona.

TEHNIČKI  PROKURATOR  je  specijalistička  osoba  koja  poznaje  postupak  nastajanja – formiranja  javnih isprava  i  njihove  valjanosti   i  zakonitosti u  smislu  upotrebljivosti. Također analizira  javne  isprave  u  kontekstu  vremena  kada  su izrađene  i  izdane za  potrebe   pravne  radnje   i važećih  propisa  u  trenutku  izrade  i  pravne uporabe u  upravnim  ili  pravnim  postupcima.

Preispitivanje  javnih  isprava  iz  domene  „REGISTRA  NEKRETNINA“  je  nužna  zbog  njihove  starosti  i  dinamike  promjena  ZAKONA  i  pod-zakonskih  akata  kao  i  UREDBI/UKAZA  nadležnih  državnih  ureda odnosno  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE.

TEHNIČKI  PROKURATOR  iz  domene  registra  nekretnina propituje  valjanost  i  zakonitost   :

Iz  domene  katastarskog  operata  u  ingerenciji   DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE :

 • Kopija katastarskog  plana – grafički  prikaz
 • Posjedovni list – numerički  prikaz  podatka  o  nekretnini

Da  li  su  predmetni katastarski  podatci  izrađeni  po  osnovi geodetske  izmjere  u „Gauss-Krügerovoj  projekciji meridijanskih zona“  koja  je  u  statusu  „ZASTARE“ od  dana  01.01.2010.  godine ili grafičkoj geodetskoj  izmjeri koji  su  u  statusu  „ZASTARE“ od  dana  17. 11. 1924. godine  ili  su originalni   podatci  geodetske  izmjere izrađeni  u  HTRS96/TM – KARTOGRAFSKOM  PRIKAZU  osnovnom  i  jedino  zakonitom  kartografskom  prikazu  od dana 01.01.2010. godine

 

Iz  domene  ingerencije   zemljišno-knjižnog  odjela   nadležnog  Općinskog  suda :

 • Zemljišna-knjiga javna  isprava  na  osnovu  koje  se  argumentira – dokazuje  vlasništvo  nad

Da  li  su originalni  predmetni zemljišno-knjižni  podatci  izrađeni  po  osnovi geodetske  izmjere  u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ koja  je  u  statusu  „ZASTARE“ od  dana  01.01.2010.  godine ili grafičkoj geodetskoj  izmjeri koji  su  u  statusu  „ZASTARE“ od  dana  17. 11. 1924. godine  ili  su podatci izrađeni  u  HTRS96/TM – KARTOGRAFSKOM  PRIKAZU  osnovnom  i  jedino  zakonitom  kartografskom  prikazu  od dana 01.01.2010. godine

 

Javne  isprave  se  ovjeravaju  „žigom“  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  , takva  isprava  uživa  javnu  vjeru  : valjanosti ,  točnosti , upotrebljivosti u  bilo  kojoj  pravnoj  radnji  ,  istinitost  i  zakonitosti , ono  što  je  bitno  dokazuje  samu  sebe. Za  javnu  ispravu  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina jamči  REPUBLIKA  HRVATSKA . Iz  navedenog  razloga  nitko  i  ne  pomišlja  propitivati  zakonitost  i  valjanost  registra  nekretnina , ali  na  žalost  sve  javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  su   VAN  SNAGE  UPORABE.

S  druge  strane  ako  je  javna  isprava „original – izvornik“  (katastarski  plan  ,  posjedovni  list  ili  dokaz  o  vlasništvu prijepis  zemljišno-knjižnog uloška)  stavljen  van-snage  uporabe  a  ovjerava  se  „žigom“ REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisuje  odgovorna  osoba  u  statusu  upotrebljive  i  valjane  javne  isprave  čini  se  „KRIVOTVORINA  SLUŽBENE  ISPRAVE , član  312 (KZ)“ teško  kazneno  djelo  „umišljaja“  i  prevare  jer  odgovorne  osobe  znaju  da  javna  isprava  nema  nikakvo  pravno  značenje  a  ipak  je  izdaju  i  puštaju  u  postupke  pravnih  radnji  svjesno  i  namjerno.

TEHNIČKI  PROKURATOR , poznaje  povijest  nastanka „originala – izvornika“ registra  nekretnina kao  i  tehnički  postupak  izrade „originala – izvornika“  javnih  isprava  i  stavlja  ih  u  kontekst vremena EPOHE  donesenih   UREDBI ,  ZAKONA  i PODZAKONSKIH  AKATA . U takvom  kontekstu  preispitivanja   donosi  zaključak  o  valjanosti  i  upotrebljivosti  podataka  javnih  isprava  u  pravnim  i  upravnim   radnjama   iz  registra  nekretnina.

Zakonske  osnove „UREDBE“   na  koje  se  mora  obratiti  pozornost  kod  ispitivanja  vremena  nastajanja  javnih  isprava  iz  domene  registra  nekretnina  su :

PRVI  UVJET :

Ministar financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca danom  stupanja  na  snagu 17. 11. 1924.godine donio  je  uredbu  o  stavljanju  „VAN-SNAGE   UPORABE  grafičku geodetsku izmjeru na  ozemlju Države  Srba  ,  Hrvata  i  Slovenaca.

Na  teritorijalnom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATKE  jedinu  sustavnu  izmjeru  provela  je  AUSTRO-UGARSKA  MONARHIJA u  porezne  svrhe  i  to u grafičkoj  izmjeri  u  mjerilu   izrade  katastarskih  planova  1:2880 ; 1:2904 ; 1:1440  i  1:720 ili  1:2500  , 1:1250  i  1:625 kao  i  svih  drugih  numeričkih  podataka prikazanih  u  posjedovnim  listovima . Predmetna  grafička  izmjera  je  baza  izrade  zemljišnih  knjiga  na  osnovu  koji  se  dokazuje vlasništvo  nad  nekretninama.

ZEMLJIŠNA  KNJIGA  u  80%  slučajeva  izrađena  je po  osnovi  grafičke  geodetske  izmjere  što  definira   prema  „UREDBI“ nadležnog   Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca  danom stupanja  na  snagu  17. 11. 1924. godine  je  stavljena  „VAN  SNAGE  UPORABE“.

Od uspostave samostalnosti Republike Hrvatske do danas zemljišno knjižno pravo doživjelo je vrlo velike promjene. Najveća promjena prouzročena je ukidanjem društvenog vlasništva, zatim privatizacijom i pretvorbom poduzeća, tkz. denacionalizacijom te konačnim donošenjem Zakona o zemljišnim knjigama i Zemljišno knjižnog poslovnika.

Prije donošenja mjerodavnih propisa zemljišno knjižno pravo u užem smislu u Republici Hrvatskoj, temeljilo se je na austrougarskom Općem građanskom zakoniku, Gruntovnom redu iz 1855. g te Zakonu o zemljišnim knjigama i drugim zemljišno knjižnim propisima iz 1931. g.

Pravna  valjanost   predmetnih  ZEMLJIŠNIH  KNJIGA  izrađenih  po  osnovi  geodetske  grafičke  izmjere  „PRESTAJE“  danom  17.11.1924.  godine kada  je  donijeta  „UREDBA“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca o  stavljanju   geodetske  grafičke  izmjere  VAN  SNAGE  UPORABE.

 

Pokrivenost  grafičkom  izmjerom  REPUBLIKE  HRVATSKE   je  u  iznosu  od  80%.

DRUGI  UVJET :

Vlada REPUBLIKE  HRVATSKE  donosi  uredbu :

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Položajni datum Republike Hrvatske

1) Europski terestrički referentni sustav za epohu 1989,0 (European Terrestrial Reference System 1989) – skraćeno ETRS89, utvrđuje se službenim nepromje­njivim i o vremenu neovisnim položajnim referentnim koordinatnim sustavom za Republiku Hrvatsku.

2) Elipsoid GRS80 s veličinom velike poluosi a = 6378137,00 m i sp­ljoštenošću m = 1/298,257222101 određuje se službenim matematičkim modelom za Zem­ljino tijelo u Republici Hrvatskoj.

3) Položajna mreža koju čini 78 osnovnih trajno stabiliziranih geodetskih točaka čije su koordinate određene u ETRS89, određuje se osnovom položajnog referentnoga koordinatnog sustava Republike Hrvatske.

4) Položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske u kojem su koordinate 78 osnovnih geodetskih točaka određene 1996. godine određuje se naziv – Hrvatski terestrički referentni sustav za epohu 1995.55 – skraćeno HTRS96.

IV.

Ravninske kartografske projekcije Republike Hrvatske

1) Koordinatni sustav poprečne Mercatorove projekcije – skraćeno HTRS96/TM, sa sred­njim meridijanom 16°30′ i linearnim mjerilom na sred­njem meridijanu 0,9999 određuje se projekcijskim koordinatnim sustavom Republike Hrvatske za područje katastra i deta­ljne državne topografske kartografije.

2) Koordinatni sustav uspravne Lambertove konformne konusne projekcije – skraćeno HTRS96/LCC, sa standardnim paralelama 43°05ž i 45°55ž određuje se projekcijskim koordinatnim sustavom Republike Hrvatske za područje pre­gledne državne kartografije.

3) Koordinatni sustavi kartografskih projekcija teme­lje se na hrvatskom terestričkom referentnom sustavu definiranom u točki 1. ove Odluke.

4) Za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske usvaja se projekcijski koordinatni sustav univerzalne poprečne Mercatorove projekcije (Universal Transverse Mercator – UTM) sukladno Sporazumu o standardizaciji »STANAG 2211«, država članica NATO saveza, 5. izda­nje od 15. srp­nja 1991. godine.

VI.

Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječnja 2010. godine. (datum  nastupanja  ZASTARE za Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona)

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-01/04-01/01
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

PRAVNA  SNAGA   UREDBE

Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana  04.08.2004.  godine

Dana  01. 01. 2010. godine  stupa  na  snagu 

HTRS96/TM kartografska projekcija

 

PRAVNA  UČINAK   UREDBE

Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana  04.08.2004.  godine

sve  javne  isprave  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina

katastarski plan , posjedovni  list , zemljišna  knjiga , GUP  i  PUP

moraju  biti  izrađeni u  uručeni  korisniku   javnih  isprava u

osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj  projekciji

 

PRAVNA  POSLJEDICA   UREDBE

Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 od dana  04.08.2004.  godine

u  koliko  javne  isprave  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina  nisu  izrađeni  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji

službeni  javni  prostori  državnih  tijela  REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima moraju  biti  „ZAPREČENI“  odnosno  zapečaćeni

iz  razloga  što  se  u  njima  permanentno  odvija  kazneno  djelo

KRIVOTVORINA  JAVNIH  ISPRAVA

  KRIVOTVORINA VRIJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE (rang  kaznenog  djela  krivotvorine  novca)

STJECANJE   NEOSNOVANO  MATERIJALNIH  DOBARA – NOVCA

 

Eksplicitno  znači  da  sve  javne  isprave  iz  domene   prostornog  registra  nekretnina   izrađene  po  osnovi  geodetske  izmjere  u  Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“  su „NIŠTAVNE“  za  bilo  koju  pravnu  ili  upravnu  radnju.

 

 1. Pravna država kao zakonska država (formalna karakteristika):

–               Zakonitost:

(a) usklađenost sa zakonom;

(b) saglasnost nižih pravnih akata sa višim

Formalne karakteristike zakona: općenitost, javnost, jasnoća, zabrana retroaktivnosti, jednaka primena

Ove karakteristike zakona omogućavaju predvidljivost, pravnu sigurnost i jednakost

Niži  UPRAVNI   AKTI : dokaz  o  vlasništvu – ZEMLJIŠNA KNJIGA , kopija  katastarskog  plana , prijepis posjedovnog lista , GUP  i  PUP , bilo koje  katastarske  općine  ,  MORA  biti  usklađen  s  „UREDBOM-UKAZOM“  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine

U pravnom smislu, vladavina prava zahtijeva strogo pridržavanje Ustava i zakona od strane svih državnih tijela i pojedinih dužnosnika, kao i od samih građana.

Bit koncepcije vladavine prava je zabrana svake samovolje prilikom odlučivanja i postupanja svih državnih tijela, koja mogu intervenirati u odnose među ljudima jedino putem zakona, odnosno na temelju ovlasti dobivenih zakonom (Vrban, 2003). Državni su dužnosnici sluge, a ne gospodari naroda. Dužni smo ponašati se prema zakonu, a ne prema samovolji pojedinaca.

 

Ustavom se  traži, suglasnost  s odredbama: članka 3. (načelo vladavine prava, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, ), članka 5. stavka 1. (načelo ustavnosti i zakonitosti) , članak 19. (Pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti utemeljeni na zakonu. Zajamčuje se sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju javne ovlasti.)  Ustava Republike Hrvatske.

 

„UREDBOM-UKAZOM“ Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 ; Zagreb, donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od  01.01.2010. godine  u  kojoj  je   decidirano  navedeno  da  svi  prostorni  registri  nekretnina  bez  izuzetka  moraju  biti  izrađeni  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  od  dana  01. 01. 2010. godine.

„TROLIST“  udruženog  kriminala , odgovorne  osobe :

Ministar  pravosuđa gospodin  ANTE  ŠPRLJE

Ministar graditeljstva  i  prostornog  uređenja  LOVRIO KUŠČEVIĆ dipl. iur.

Ravnatelj  DGU  RH   dr. sc. DAMIR  ŠANTEK

za  navedene  činjenice  znaju  ali  ne  čine  ništa  da  bi  spriječili  kriminalnu  radnju : KRIVOTVORENJA  JAVNE  ISPRAVE , KRIVOTVORENJE  VRIJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE (rang  kaznenog  djela  krivotvorine  novca) , NEOSNOVANO  STJECANJE  MATERIJALNE  DOBITI  i  ZLOUPORABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI ,kaznena  djela  koja  se  permanentno  odvijaju  u  svim  Općinskim  sudovima REPUBLIKE  HRVATSKE  u  svim  Područnim  uredima  za  katastar , DRŽAVNE GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  u  svim  službenim  prostorijama  Ministarstva  graditeljstva  i  prostornog  uređenja u  predstavništvima  lokalne  uprave  i  samouprave .

Iscrpno  obrazloženo  na  stranicama : https://www.hop.com.hr/2017/02/25/demantiramo-predsjednika-udruge-sudaca-sessu-analiziom-predmeta-i-otkrivamo-strasan-kriminal-u-sudstvu/

Činjenično  je  da  su  sve  baze  podataka prostornog  registra  nekretnina   VAN  SNAGE  UPORABE   u  statusu  ZASTARE  pa  bilo  kojim   izrađenim  softverom (programom)  kada  su  ulazni  podatci  za  obradu  NIŠTAVNI ,  NEUPOTREBLJIVI  i  izlazni  podatci  su  NIŠTAVNI i  NEUPOTREBLJIVI  odnosno   VAN  SNAGE  UPORABE  u  statusu  ZASTARE.

Ni  jedan  softver (program) na  svijetu ne  može  iz  javne  isprave  koja  je  stavljena   VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  zastre propuštanjem  kroz  zadane  „APLIKACIJE“  stvoriti  valjanu  javnu  ispravu. Kada  je  ulazni  podatak VAN  SNAGE  UPORABE  tada  je  i  izlazni  podatak  VAN  SNAGE  UPORABE.

Citiram :

„Premijer Plenković istaknuo je da sveukupni Nacionalni program reformi  mora pojednostaviti procedure i hrvatskim građanima omogućiti što jednostavniji način poslovanja  i djelovanja, uključujući i onaj dio koji se odnosi na katastarske podatke i zemljišne knjige, na što se dosad gubilo puno vremena. Dodao je da se ovim projektom smanjuju administrativne barijere, a omogućuje se svima da, pomoću elektroničke komunikacije, određene poslove rješavaju iz svojih ureda ili domova.

 Ocijenio je da aplikacija „One Stop Shop“ maksimalno pojednostavljuje elektroničku dostupnost podataka koji se odnose na izdavanje katastarskih javnih isprava, rasterećuje rad službenika, omogućuje kvalitetnije obavljanje poslova te pridonosi ubrzanju registracije upisa nekretnina. „Na jednostavan način za svega 20 kuna kroz e-sustav možete imati izvatke svega onoga što vam je potrebno“, kazao je premijer Plenković i čestitao svima koji su u proteklim mjesecima radili na realizaciji ovoga projekta. Projekt je vrijedan 553 tisuće eura, realiziran zajmom EBRD-a. Predsjednik Vlade naglasio je da će sredstva koja su na raspolaganju omogućiti povezivanje katastra i zemljišnih knjige. Naglasivši da je ta zadaća izuzetno bitna, premijer Plenković kazao je da je ideja da sve ono što je na teritoriju Republike Hrvatske,  u kontekstu prometa nekretnina, bude sustavno i kvalitetno povezano i da se olakša građanima i investitorima pristup katastru i zemljišnim knjigama.

 Vlada Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa i Državne geodetske uprave, provodi Nacionalni program sređivanja zemljišnih knjiga i katastra pod nazivom Uređena zemlja, u okviru kojeg se moderniziraju sustavi katastra i zemljišnih knjiga.

 Puštanjem u primjenu elektroničkog podnošenja zahtjeva i izdavanja katastarskih podataka obilježio se dovršetak aktivnosti na uspostavi Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga (ZIS), te njegovog podsustava One Stop Shop (OSS)  čime se na novu razinu podigla brzina i kvaliteta usluge građanima, poduzetnicima i investitorima,  ubrzao se i olakšao proces registracije nekretnina i u katastarskom i u zemljišnoknjižnom sustavu, podigla se razina pravne sigurnosti u prometu nekretninama te racionalizirao i pojednostavio poslovni proces. Informacije iz katastra i zemljišnih knjiga moći će se dobiti odmah,  a svi će se digitalizirani  podaci u svakome trenutku moći provjeriti.“

Nije  bitna  brzina  pristupa  javnom  podatku   prostornog  registra  nekretnina. Poanta  je  da   prostorni  registar  nekretnina  koji  je  dostupan  mora  biti  „TOČAN“ i  izrađen  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKOJ  PROJEKCIJI.

Brz  pristup  javnim  ispravama  VAN  SNAGE  UPORABE  odnosno  javnim  ispravama  u  statusu  ZASTARE  je  nepotreban  je  donesena  bilo  koja  odluka , zaključak  rješenje  ili  presuda  po  osnovi  javnih  isprava   VAN  SNAGE  UPORABE  je  NIŠTAVNA  bilo  da  je  donijeta  u  upravnim  ili  pravnim  radnjama  upravnih  tijela  REPUBLIKE  HRVATSKE  ili  od  nadležnih  sudova  u  REPUBLICI  HRVATSKOJ.

Projekt  u  vrijednosti  553 tisuće eura, realiziran zajmom EBRD-a  je  BAČENI  NOVAC  jer   državna  administrativna  tijela  REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE , MINISTARSTVO GRADITELJSTVA  I  PROSTORNOG  UREĐENJA i  MINISTARSTVO  PRAVOSUĐA   „grade  kuću  od  krova , a  ne  od  temelja“

Da  bi  sustav  prostornog  registra  nekretnina bio  valjan  mora  se  provesti  cjelovita  izmjera   REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji .

Izmjera  REPUBLIKE  HRVATSKE  od  dana  04.08. 2004.  godine nije  provedena  NE  POSTOJI  pa  prema  tome  REPUBLIKA  HRVATSKA  ne  raspolaže  prostornim  registrom  nekretnina.

DOKAZ  O  VLASNIŠTVU  „ZEMLJIŠNA  KNJIGA“ na  cijelom  prostoru  REPUBLIKE  HRVATSKE  je   VAN  SNAGE  UPORABE  što  u  ekonomskom  smislu  znači  izostanak inozemnih  INVESTICIJA   jer  se  nema  sigurnosti  u  uloženi  novac  u  nekretnine.

Iscrpno  obrazloženo na  stranici : https://www.hop.com.hr/2017/02/21/prica-sa-opcinskog-suda-u-osijeku-kako-je-zemljisno-knjizni-odjel-sudjelovao-u-bezakonju/

 

Država koja  samo  na  papiru  po  osnovi  USTAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  jamči  vlasništvo , a  vlasništvo  ne  može  dokazati činjenično  ne  postoji  jer  se  ne  zna gdje  se  deklarirano  vlasništvo  u  ZEMLJIŠNOJ  KNJIZI  nalazi  u  fizičkom  prostoru.

Kao  za  primjer  navest  ću  katastarsku  općinu  SPLIT. Svaki  građanin  REPUBLIKE  HRVATSKE  ima  pristup  e-katastru  i  e – zemljišnoj  knjizi pa  neka  sam  pokuša  odraditi  posao  pribavljanja  kopije  katastarskog  plana , prijepis  posjedovnog  lista po  osnovi  „e – katastra“  i  prijepis  zemljišno – knjižnog  uloška  po  osnovi „e – zemljišna knjiga“ :

PRVI  PRIMJER :

Prema  „e-katastru“ zadana  katastarska  čestica u  katastarskom  operatu  je 9101 k.o.  SPLIT  pokušajte  dobit broj  zemljišno –knjižnog  uloška !

Jednostavno  po  broju  katastarske  čestice  ne  možete  dobiti  broj  zemljišno – knjižnog  uloška već  morate  poznavati  broj  zemljišno knjižnog  uloška  za  k. o. SPLIT  da  bi  dobili  brojeve  katastarskih  čestica  čiji  ste  vlasnik  koje  ne  odgovaraju  po  obliku  i  površini  onim  katastarskim  česticama  koje  uživate  u  fizičkom  prostoru  , a  navodno  su  ekvivalent  katastarskoj  čestici 9101 k. o. Split.

Prema  „e-katastru“  korisnik  dobiva  podatak  da  su  prostori  podatci  izrađeni  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj  projekciji  što  je  LAŽ  jer  katastarski  operat : katastarski  plan  i  posjedovni  list  Poluotoka  MARJAN  izrađen  je  u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ i  stavljeni  su  VAN  SNAGE  UPORABE  danom  01. 01. 2010. godine , dok  je  „ZEMLJIŠNA KNJIGA  k. o. SPLIT“  izrađena  po  osnovi  grafičke  geodetske  izmjere i  stavljena  je  VAN  SNAGE  UPORABE  danom  17. 11. 1924. godine

DRUGI  PRIMJER :

Prema  broju  zemljišno  knjižnog  uloška 15108 k. o.  SPLIT  („ZEMLJIŠNA KNJIGA  k. o. SPLIT“  izrađena je po  osnovi  grafičke  geodetske  izmjere i  stavljena  je  VAN  SNAGE  UPORABE  danom  17. 11. 1924. godine)  dobi  će  te  brojeve  katastarskih  čestica za  koje  ste  „NAVODNO  VLASNICI“  jer  prema  broju  katastarske  čestice  upisane  u  zemljišno – knjižnom  ulošku  nećete  dobiti  broj  katastarske  čestice  u  „e-katastru“  da  bi  definirali položaj  vlasničke  katastarske  čestice  u  fizičkom  prostoru. Navedeni  brojevi  katastarskih  čestica u zemljišno – knjižnom  ulošku  15108 k. o. SPLIT  mogu  biti  na  MARSU , VENERI  ili  MJESECU  daju istu  položajnu  informacijsku  vrijednost  o  položaju  navedenih  katastarskih  čestica  u  fizičkom  prostoru.

TREĆI  PRIMJER :

Prema  broju  katastarske  čestice na  primjer 940/4 k. o. Posedarje dobijete  uvid  u katastarski  plan , DOF11 i posjedovno  stanje .

Pokušajte  dobiti po  osnovi „e-zemljišna knjiga“ vlasnika  za  katastarsku  česticu 940/4 k. o. Posedarje .

NIŠTAVNO  STANE  , katastarskog  operata  i  zemljišno – knjižnog  operata  dovodi  do  neupotrebljivosti „e-Građanina“ jer geodetska  izmjera navedenog  prostora  u  primjerima (k. o. SPLIT  i  k. o. POSEDARJE)  nije  provedena   u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM kartografskoj  projekciji. Bilo  kakav  izdani  podatak  od  strane  DRŽAVNE GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE , MINISTARSTVA  PRAVOSUĐA  REPUBLIKE  HRVATSKE i  MINISTARSTVA  GRADITELJSTVA I PROSTORNOG  UREĐENJA  REPUBLIKE  HRVATSKE  po  osnovi „e – Građanina“  za  koji  jamči   REPUBLIKA  HRVATSKE  je  eksplicitno počinjenje  kaznenog  djela  :

KRIVOTVORINA  JAVNE  ISPRAVE , 

KRIVOTVORINA  VRJEDNOSNICE  REPUBLIKE  HRVATSKE – rang  kaznenog  djela   krivotvorine novca

STJECANJE  DOBITI-NOVCA  BEZ  PRAVNE  OSNOVE

ZLOUPORABA  POLOŽAJA  I  OVLASTI.

Prema  podatku  koji  je  iznesen  u  elektroničkom  mediju  HRT predmet  posao „e-Građanin“  stajao  je  60.000.000,00kuna (šezdesetmilijonakuna) . Bilo  bi  dobro  da   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE I  MINISTARSTVO  PRAVOSUĐA  REPUBLIKE  HRVATSKE   taksativno  navedu  što  je   stajalo  u  ovom  poslu   60.000.000,00kuna (šezdesetmilijonakuna)  da  se  građani  REPUBLIKE  HRVATSKE  upoznaju  sa  provedenim  tehničkim  radnjama.

Sam  softver  koštao  je  553 tisuće  EUR-a  , što  se  je  sve odradilo  do  iznosa  od  60.000.000,00kuna (šezdesetmilijonakuna)?

Zna  se  da  je  „e-katastar“  u  uporabi  od  2010  godine , „e-zemljišna  knjiga“  u  uporabi  od  2010. godine  što  je  danas  koštalo  60.000.000,00kuna (šezdesetmilijonakuna)  u  ovom  povezivanju „e-katastra“ , „e-zemljišne knjige“ i  „e – Građanina“ ?

Predmetni  posao  je  plaćen  novcem  HRVATSKIH  GRAĐANA  ,  a  kako  je  to  javna  opća  uporaba VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE  dužna  je  dati  kompletnu  informaciju – dokumentaciju  kako  su  se  predmetni  javni  radovi  odvijali  i  koliko  su  taksativno  koštali.

Ispostavlja  se  da  je  pravni  posao povezivanja  „e-katastra“ , „e-zemljišne knjige“ i  „e – Građanina“ „FARBANJE  TUNELA“  jedno  dvadeset  puta  bez  boje  i  bez  ijednog  kista ili  četke za  bojanje.

Za  zastaru  javnih  isprava  iz  domene  prostornog   registra  nekretnina  isključivu  kaznenu  i  materijalnu  odgovornost  snosi

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA 

REPUBLIKE  HRVATSKE

na  čelu  s  odgovornom  osobom

Ravnateljem  DGU RH  gospodinom  

 1. sc. Damirom Šantekom

TEHNIČKA   REGULATIVA

U kontekst preporuke Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske  gospođe  Kolinde Grabar-Kitarović :

IMENOVANI  SU

Ministarstvo  pravosuđa  REPUBLIKE  HRVATSKE 

I DRŽAVNA  GEODESTSKA  UPRAVA REPUBLIKE  HRVATSKE

Odgovorne  institucije  u  kojima  se  odvijaju   kriminalne  radnje.

Zaključak   je  prezentiran  na  stanici : https://www.hop.com.hr/2017/02/07/vijece-za-gospodarska-pitanja-predsjednice-rh-prozvalo-elite-i-nesredeni-katastar/

 

S obzirom  na  činjenicu  da  je  ZEMLJIŠNA  KNJIGA  KATASTARSKE  OPĆINE (bilo  koje)    u  pravnu  uporabu  puštena  nakon  provedene   geodetske  izmjere zadanog fizičkog  prostora  u  osnovnoj  i  zakonitoj   kartografskoj  projekciji tog  vremena što znači  da  je  geodetska  izmjere prikupljana  terenskih  podataka  u  fizičkom  prostoru   provedeno  po  osnovi tehničke  geodetske  metode :  geodetskim stolom ,  ortogonalom  i  tahimetrijom , tahimetrijom sa  elektrooptičkim  daljinomjerom  ili   GPS – SATELITSKOM  TRILATERACIJOM (novijeg  datuma) i  vlasnici   nekretnina  su  upoznati  sa  terenskim  prikupljenim  podatcima  i  matematički   obrađenim a  prezentiranih  na   „JAVNOM  IZLAGANJU“ nakon  otklanjanja   prigovora  vlasnika  nekretnina  na  tehničke   i  pravne  podatke  pristupa  se  izradi   ZEMLJIŠNE  KNJIGE..

Terenski  podatci geodetske  izmjere  od  1924  godine  do  01. 01. 2010. godine su   obrađeni  po  osnovi   matematičkog  modela  definiranog  na  BESSELOVOM  1841  ROTACIONOM  ELIPSOIDU osmišljenom  za  potrebe  Gauss-Krügerove projekcije  meridijanskih  zona“  .

Za  potrebe  izrade  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  KATASTARSKE  OPĆINE  u  vremenskom  periodu  od  1924 godine  pa  do  2010. godine  terenski  podatci  obrađeni su po  osnovi  matematičkog  modela  Gauss-Krügerove projekcije  meridijanskih  zona“ 

Podatci  su  grafički  prikazani  na  katastarskim  planovima , a  numerički  podatci  prezentirani  su  u   posjedovnim  listovima.

Komasaciona  komisija u  koju  je  delegiran  sudac  nakon završetka  izrade  katastarskog  operata  provodi  javno  izlagane  podataka   geodetske  izmjere vlasnicima  nekretnina.

U  koliko  je  vlasnik  suglasan  s  izneseni  podatcima  potpisuje  suglasnost  o  valjanosti  prezentiranih  podataka  , a  sudac  donosi  „zaključak“  ili „rješenje“ o  suglasnosti  vlasnika  na  prezentirane  podatke .

U  koliko  vlasnik  iskaže  prigovor  na  iznesene  podatke . Prigovor  se  unosi  u  ispravu  zbirku  prigovora  , ako  je  to   prigovor  na  tehnički  uradak  pogreška se  promptno  ispravlja  ako  je  prigovor  pravne  prirode  . Pravni  prigovor  se  rješava  u   ubrzanom  postupku  ako  je  to  moguće  ili  se  stranka  upućuje  na  redovni  pravni  postupak.

Kada  je  završeno  javno  izlaganje  i  provedene  sve  ispravke  pristupa  se  izradi   ZEMLJIŠNE  KNJIGE  koja  mora  biti  sinkronizirana po  broju   katastarske  čestice , klasi  kulturi  i  vlasniku  sa  katastarskim  operatom.

Nakon  toga   ZEMLJIŠNA  KNJIGA  se   dopunjava   pravomoćnim  sudskim  rješenjima  ili  nekim  drugim  aktima  koji  se  odnose  na vlasnike i  vlasništvo nad   katastarskih  čestica.

Nakon  toga  ministar  pravosuđa ili  imenovani  sudac  donosi  sudski  ukaz  o  puštanju  zemljišne  knjige  u  pravnu  uporabu , a  potom  ravnatelj  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  donosi  svoj  ukaz  o  puštanju  u  pravnu  uporabu  katastarski  operat.

Od  dana  01.012010.  godine  osnovna  i  zakonita  HTRS96/TM KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA  definirana  je  po   matematičkom  modelu  osmišljenom  na  WGS84 (GRS80)  ROTACIONOM  ELIPSOIDU .

Kartografski  prikaz  detalja  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKOJ  PROJEKCIJI  nije   kompatibilan  s  podatkom  prikazanim  u Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“.

BESSELOV 1841 ROTACIONI  ELIPSOID  je   znatno  manji  od  WGS84 ROTACIONOG  ELIPSOIDA  pa  iz  navedenih  činjenica  matematički  modeli  nisu  kompatibilni.

Kako  katastarske  općine REPUBLIKE  HRVATSKE   nemaju  novu  izmjeru  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKOJ  PROJEKCIJE slijedom  PRAVNE  NIŠTAVNOSTI  i  TEHNIČKE   NEUPOTREBLJIVOSTI  zbog  nekompatibilnosti podataka  prikazanih   u osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM   KARTOGRAFSKOM  PRIKAZU , sa  prostornim  podatcima  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   i  grafičkoj  geodetskoj  izmjeri  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  KATASTARSKIH  OPĆINA U  REPUBLICI  HRVATSKOJ   bez  izuzetka  sve  od  reda  su    VAN  SNAGE  UPORABE  u  statusu  ZASTARE.

Uobičajeno   mišljenje  kako  DRŽAVNIH  ODVJETNIKA  tako  i   sudaca  HRVATSKOG  PRAVOSUĐA  je  da  je   „GRAFIČKA  GEODETSKA  IZMJERA“ – katastarski  i  zemljišno knjižni  operat  izrađen u  doba  AUSTRO – UGARSKE   MONARHIJE   „UPOTREBLJIV  PROSTORNI  PODATAK“  u  smislu  „povijesnog  pravnog  naslijeđa“ pri  tome   svjesno  i  namjerno  ispušta  se  ili  zaboravlja   „UREDBA“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca od dana 17. 11. 1924.godine koja  „grafičku  geodetsku  izmjeru“ stavlja  VAN  SNAGE  UPORABE – (datum  „ZASTARE“  javnih  isprava  izrađenih  po  osnovi  „GRAFIČKE  GEODETSKE  IZMJERE“    je  17. 11. 1924. godine).

Ako  je povijesno  pravno  naslijeđe katastarski  plan mjerila prikaza  1:2880 ; 1:1440 ; 1:720 ; 1:2904  u  hvatnoj  mjeri  ili  1:2500 ; 1:1250  u  dekatskoj  mjeri  iz  vremena  AUSTRO-UGARSKE  MONARHIJE i ZEMLJIŠNA  KNJIGA  iz vremena  od  1855 godine  pa  do  17. 11. 1924. godine   tada  je  u  paketu  i  „UREDBA“ Ministra financija Države Srba , Hrvata  i Slovenaca od dana 17. 11. 1924.godine  povijesno  pravno  nasljeđe  koja  grafičku  geodetsku  izmjeru , ZEMLJIŠNU  KNJIGU  i  sve  javne  isprave  proizašle iz  grafičke  geodetske  izmjere „GUP , PUP“  danom  17. 11. 1924.  godine  stavlja   VAN  SNAGE  OPORABE .

Ne  možemo  odabirati  „ovo  želim  naslijediti“ , „ovo  ne  želim  naslijediti“ . Povijesno  naslijeđe  je   cjelovito  i  nepromjenjivo  jer  je  definirano  vremenom „EPOHOM“  nastajanja.  

ZEMLJIŠNA  KNJIGA , KATASTARSKI  PLANOVI  i  POSJEDOVNI  LISTOVI  izrađeni  su  prema   ZAKONIMA   donesenim  od   AUSTRO – UGARSKE  MONARHIJE  iz   vremenskog  perioda  od  1810 godine do  1924. godine koji  su  se  odnosili  na   GRAFIČKU   GEODETSKU  IZMJERU  koja  nije  ima  numeričke  podatke  pa  tako  nije  ni  predviđena  za  DIGITALNI  PRIKAZ „e-katastar“  i  „e – zemljišnu  knjigu“.

Ne  primjereno  je  da  sudci   HRVATSKOG  PRAVOSUĐA  pri  donošenju  presuda ili   rješenja  na   80%   teritorija   REPUBLIKE  HRVATSKE  koriste javne  isprave – ZEMLJIŠNU  KNJIGU , KATASTARSKE  PODATKE (katastarski  plan , posjedovni  list  i  pomoćnu zbirku  isprava  iz  katastarskog  ili  zemljišno – knjižnog  oprata)  koji  su  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  17. 11. 1924. godine. Donesena  rješenja  i  presude  po  osnovi  prostornog  registra  nekretnina  koji  je  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  17. 11. 1924. godine  su  PRAVNO  NIŠTAVNA.

Iznesen  prijedlog  prema  BRISELU  o  povezivanju ZEMLJIŠNE  KNJIGE  sa  KATASTROM  je  „BUDALAŠTINA“    stručnih   tehnički  službi  REPUBLIKE  HRVATSKE , a  na  kraju  i  Vas  VLADE   REPUBLIKE  HRVATSKE  jer  nema  nikakve   zakonske  osnove  povezati  nešto  što  je  VAN  SNAGE  UPORABE  od  1924. godine.

Navest  ću  Vam  primjer : Katastarska  općina  Split  jednim  svojim  djelom  ima  geodetsku  izmjeru  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“ (prostor  poluotoka  MARJAN) dok  ostatak  katastarske  općine  Split   izrađena  je  „grafičkoj  geodetskoj  izmjeri“.

Ovo  što  ću  navesti  odnosi  se  na  dvojnost   katastarskih  i  zemljišno – knjižnih  podataka  koji  nisu  kompatibilni  ni  po  obliku  a  ni  po  površini  katastarskih  četica za  prostor Poluotok  Marjan.

U  katastarskom  operatu  vodi  se katastarska  izmjera  Poluotoka  Marjan u Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   u  mjerilu  1:2000  , pri  tome  dati  su  brojevi  katastarskih  čestica  i  definirane  su  površine  istih  katastarskih  čestica.

Zemljišna  knjiga  katastarske  općine  Split  vodi  se  po  osnovi  grafičke  geodetske  izmjere definirane  u  vremenskom  periodu  od  1860  godine  do  1870 godine. Da  bi  stranka  osigurala  dokaz  o  vlasništvu  mora  znati  broj  zemljišno  knjižnog  uloška  u  ZEMLJIŠNOJ  KNJIZI  k. o.  SPLIT  jer  broj  katastarske  čestice  u  zemljišno – knjižnom  operatu  nije  identičan  sa  brojem  katastarske  čestice  u  katastarskom  operatu.

Kada  se  sad  osvrnem  na  pravnu  regulativu :

ZAKON  O  ZEMLJIŠNIM  KNJIGAMA

(Članak 10.)

(1) Oznake katastarskih čestica u zemljišnoj knjizi moraju biti sukladne s njihovim oznakama u katastru zemljišta i katastarskim planovima, a osobito moraju biti navedeni katastarski brojevi čestica, njihova površina prema katastru, kao i zgrade i druge građevine koje trajno leže na zemljištu ili su ispod njegove površine (izgrađenost zemljišta).

 (3) Ako se razlikuju podaci u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta, mjerodavni su za knjižna prava podaci u zemljišnoj knjizi, dok ne budu promijenjeni po odredbi stavka 4. ovoga članka.

Citirani  član   10  stav  3.  Zakona  o  zemljišnim  knjigama  jasno  i  nedvosmisleno  definira  da  katastarski  podatak  izrađen  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   nema  pravnu  valjanost  već  isključivo  grafička  geodetska  izmjera  koja  je  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  17. 11. 1924. godine.

Predmetni  podatak dokaz  o  vlasništvu  preko  „e-zemljišne  knjige“  možete se  dobiti  na  uvid isključivo  ako  znate  broj  zemljišno  knjižnog  uloška  vlasnika , a  pri  tome  broj  katastarske  čestice , oblik  i  površina  nemaju  nikakvu  tehničku ni  pravnu  valjanost  a  ni  usklađenost  sa  stvarnim  stanjem  u  fizičkom  prostoru.

O  kakvom  povezivanju  Ministar  pravosuđa  gospodin  ANTE  ŠPRLJE govori  i  kakva  je  to  tehnička  radnja   VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  koja  za  cilj  ima  povezivati  katastarski  operat  sa  zemljišno – knjižnim  operatom  kada  su  ta  dva  prostorna  registra nekretnina  „lica  istog  novčića“  već  umrežena  ali  na  žalost  VAN  SNAGE  UPORABE.

N A P O M E N A : na  elektronskom  zemljišno – knjižnom  ulošku navedeno  je  „VERIFICIRANO“. Nije  jasna na  što  se  odnosi odnosno  da  li  ste  Vi (sud) ispravno prepisali  podatak  iz (manualne – ručno  vođene)   ZEMLJIŠNE  KNJIGE koji  je  povijesni  dokument  a  ne  pravno  i  valjana  i  tehnički  ispravna  javna  isprava   jer  je ZEMLJIOŠNA  KNJIGA  i  katastarski operat  stavljena  VAN  SNAGE  UPORABE  već   93 godine ili  se  „VERIFICIRANO“ odnosi na usklađeno  i  provjereno  sa  stanjem  u  fizičkom  prostoru .  Zemljišna  knjiga k. o. SPLIT nije  VERIFICIRANA   sa  stvarnim  stanjem  u  fizičkom  prostoru. Da  se  razumijemo  ni  jedna  ZEMLJIŠNA  KNJIGA u  REPUBLICI  HRVATSKOJ  nije  usklađena  sa  stvarnim  stanjem  u  fizičkom  prostoru  jer  su  sve  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  katastarskih  općina  REPUBLIKE  HRVATSKE   VAN  SNAGE  UPORABE. 

Problem  nastupa  u  onom  trenutku uporabe  javne  isprave  stavljene  VAN  SNAGE  UPORABE  koja  je  u  statusu  ZASTARE. U  trenutku   uporabe   javne  isprave  ZEMLJIŠNE  KNJIGE , KATASTARSKOG  PLANA , POSJEDOVNOG  LISTA , GUP-a  i  PUP-a ,  a  stavljene   VAN  SNAGE  UPORABE  , REPUBLIKU  HRVATSKU  čekaju  u  pravnim  postupcima isplate  ogromnih  odšteta zbog  načinjeni  štete  primjenom  javnih  isprava  iz domene  prostornog  registra  nekretnina a  prostorni  registri  REPUBLIKE  HRVATSKE  svi  od  reda  su   VAN  SNAGE  UPORABE.

Po  izdanoj   javnoj  ispravi  : kopiji  katastarskog  plana , prijepisu  posjedovnog  lista , prijepisu  zemljišno – knjižnog  uloška ili  prijepisu PUP-a  za  potrebe , lokacijske  dozvole  ili  izdavanja  građevne  dozvole  ili  uporabne  dozvole  svaka  pojedina odgovorna  osoba  korisniku  javne  isprave  koja  uživa  javnu  vjeru , a  za  nju  jamči  REPUBLIKA  HRVATSKA , odgovorna  osoba državni  službenik  i  namještenik  dužan   je  na  ime namjerno   izazvane  štete  isplatiti  odštetu  u  iznosu  od 5.000.000,00kuna.

U  vremenskom  periodu  od  1924.  godine  pa  do  01. 01. 2010.  godine  osnovna  i  zakonita  kartografska  projekcija  na  ozemlju  REPUBLIKE  HRVATSKE  je geodetska  izmjera provedena  a terenski  podatci  obrađeni  i   prezentirani   u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“  .

Suverena  i  samostalna   REPUBLIKA  HRVATSKA  po  osnovu   „UREDBE-UKAZA“  donesenog  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od dana 01.01.2010. godine stavljena  je  VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI  Gauss-Krügerovu projekciju  meridijanskih  zona“   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu .

Navedena  „UREDBA / UKAZ“  definira  da  je  od  dana  01.01.2010. godine  osnovna  i  zakonita  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKA  PROJEKCIJA  na  ozemlju  REPUBLIKE  HRVATSKE .

REPUBLIKA  HRVATSKA pravno-kazneno  i  materijalno  odgovara  za  valjanost  i  zakonitost   svih javnih  isprava  ovjerenih   žigom  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  s  prenesenim   ovlastima.

Gauss-Krügerova projekcija  meridijanskih  zona“  je grafičko  – analitička  geodetska  metoda  koja  je lokalnog  karaktera , što  znači  fizički  prostori su  razbijeni  na  manje   prostorne  jedinice  „katastarske  općine“  a  međusobno  su  povezane  geodetskom  osnovom: triangulacijom  i  poligonometrijom.

Grafički  prikaz  „KATASTARSKI  PLANOVI“  jedne  katastarske  općine  su   lokalnog  karaktera  gdje  su  u  konačnom  prikazu –  katastarskom  planu (slici izmjere) definiranom  na  korisnoj  površini katastarskog  plana  dimenzija   750mm * 500mm sa  nanesenim  teoretskim  markerima – decimetarskim  kvadratima ,  implementirane  sve  pogreške  geodetske  osnove (trigonometara , poligonslih  točaka  i  linijskih  točaka) , pogreške  geodetske  izmjere , pogreške  računanja  i  pogreške  ucrtavanja  detalja  na  katastarski  plan (pogreška  kartiranja) i  sumarno  predočene.

Detalj  je  definiran – predočen  na  katastarskim  planovima  u  odnosu  na  geodetsku  osnovu.

Prema  navedenim  Zakonima  i  Pravilnicima  geodetske  struke  katastarski  plan  izrađen  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“  isključivo  se  može  i  smije koristiti  u  originalu.

DIGITALIZACIJA , VEKTORIZACIJA   i  HOMOGENIZACIJA (tehnički  naziv  za  izradu  KRIVOTVORINE)  geodetskih  podataka   grafičke  geodetske  izmjere  i  geodetske  izmjere prezentirane  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“   za  potrebe  „TRANSFERA  PODATAKA“  u  osnovnu  i  zakonitu  HTRS96/TM  kartografsku  projekciju  nije  dozvoljen  jer  se  mijenja  odnos  točaka  detalja  i  geodetske  osnove što  eksplicitno  znači  uvode  se  nove  pogreške  u  prikazani  numerički  podatak  što  dovodi  do  neupotrebljivosti  katastarskog  i  zemljišno – knjižnog  prostornog  podatka  zbog izrade  „FALCIFIKATA“ – KRIVOTVORINE  prostornog  registra  nekretnina.

Nema  valjanog  matematičkog  modela  koji  može  prenijeti  podatke grafičke  geodetske  izmjere  i  geodetske  izmjere  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“  u  osnovnu  i  zakonitu   HTRS96/TM  KARTOGRAFSKU  PROJEKCIJU.  

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE i  nezavisno  znanstveno  tijelo   SVEUČILIŠTE  U  ZAGREBU  GEODETSKI  FAKULTET  sa  svojim  doktorima  ZNANOSTI  mogu  reći  što  hoće i  mogu  pokrivati   NEZNANJE  , NEMAR , NEPROFESIONALNOST   I  ALJKAVOST  svojih   djelatnika zbog  potrošenog  novca i  vremena koji  ne  daje   traženi  rezultat .

Sve  dok  se  ne  provede  geodetska  izmjera  cjelovitog  teritorija   REPUBLIKE  HRVATSKE  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  kartografskoj  projekciji  po  osnovi  „TOČNIH“  izvedbenih  geodetskih  metoda  i  obradilo „naglašavam“   točnim  matematičkim  modelima  REPUBLIKA  HRVATSKA  ne  može  imati  prostorni  registar  nekretnina.

„TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA  OSNOVNE  I  ZAKONITE  HTRS96/TM KARTOGRAFSKE  PROJEKCIJE“ u  kojoj  je  iznesen  , definiran    matematički  model  nije  točan .

Zakoni  i  pravilnici  geodetske  struke  od  2007 godine  pa  do  2016  nisu  primjenjivi  na  grafičku  geodetsku  izmjeru  i  geodetsku  izmjeru  u  Gauss-Krügerovoj  projekciji  meridijanskih  zona“  .

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA REPUBLIKE  HRVATSKE   „forsira“ uporabu  GPS – SATELITSKU  TRILATERACIJU  po  osnovi  „C/A-koda“ .

Za  one  koji  su  zaboravili  „GPS – SATELITSKI   SUSTAV“  je  osmišljen  za  vojne  potrebe. Geodetska  struka  pripada  kategoriji  korisnika  „javnog  dobra“  gdje  je  točnost  „C/A – koda“  „MARGINALNA  – RUBNA  TOČNOST   GPS – SATELITSKOG  SUSTAVA“ .

Definirana točnost   GPS-SATELITSKE  TRILATERACIJE  od  strane  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  je  izmišljen  i   obmanjujući  podatak :

 „CROPOS – HRVATSKI POZICIJSKI SUSTAV

Članak 1.

CROPOS (Hrvatski pozicijski sustav) je državna mreža referentnih GNSS stanica Republike Hrvatske. Svrha sustava CROPOS je omogućiti određivanje položaja u realnom vremenu s točnošću od 2 cm u horizontalnom smislu te 4 cm u vertikalnom smislu na čitavom području države.

 

Testiranje CROPOS_VRS_HDKS usluge uspješno je obavljeno u suradnji sa Područnim uredima za katastar u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2011. godine na 1035 kontrolnih točaka. Testiranje je obavljeno koristeći sve tri CROPOS HDKS usluge ovisno o području mjerenja:

 • CROPOS_VRS_HDKS (Istra, Dalmacija i Središnja Hrvatska),
 • CROPOS_VRS_HDKS_NW (Sjeverno-zapadna Hrvatska) i
 • CROPOS_VRS_HDKS_NE (Istočna Hrvatska).

Kontrola novih usluga obavljena je usporedbom on-line rezultata i rezultata dobivenih aplikacijom T7D. Postignuta je točnost ( standardno odstupanje ) za položajne koordinate  σ (y I x) = ± 1.6 cm I za visine    σH = ± 0.9 cm.

Maksimalna  ostvarena  točnost  za  „USA“ vojne  potrebe  po  osnovi  kombinatorike  „P(Y) – koda“  i  „M – koda“  ostvaruje  se  u  impresivnoj  položajnoj  točnosti  po   jednoj  mjernoj  stazi  vremena    m(p) = ± 0,63m“.

P(Y) – kod   i  M – kod = 4½ * (±0,63m= ±1,26m – maksimalna  točnost )

P(Y) – kod   i  M – kod = 12½ * (±0,63m= ±2,18m – minimalna  točnost )

Jedini  problem  u  svemu  ovome  je  što   DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  za  potrebe  GPS-SATELITSKE  IZMJERE (CROPOS)  koristi  javno  dostupan  mjerni  kod  C/A- kod koji  ima  rubnu , marginalnu  točnost, neupotrebljivu  za geodetsku izmjeru  bliskih  točaka .

Navedena  predmetna  točnost  od  vlasnika  GPS – SATELITSKOG  SUSTAVA   „USA“  vrijedi od  2015. godine  pa do  2030  godine  kada  će  se  mijenjati  GPS-SATELITI  u  orbiti  Planeta  Zemlje.

REPUBLIKA  HRVATSKE  ne  raspolaže   SATELITSKIM  SUSTAVOM , ni  kontrolnim  – računskim  sustavom , ne  raspolaže P(Y) –kodom i  M-kodom , pa  tako  ne  može  definirat TOČNOST  GPS – SATELITSKE  TRILATERACIJE  jer  je  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE  isključivo   korisnik   „C/A – koda“  koji  ima  rubnu   točnost  koja  se  izražava  u  nekoliko  desetaka  metara.

Stranke , korisnike  javnih  isprava  ne  zanima  „CROPOS“ – sustav , ne  zanima  ih „T7D“ – transformacijski  model  geodetske  struke . Ono  što  stranku   zanima je da  kada  „zahtjeva“  od  određene  državne  institucije  s  prenesenim  ovlastima    izdavanje  podataka  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  da  dobije „PRAVNO  VALJANU  I  TEHNIČKI  ISPRAVNU   JAVNU  ISPRAVU“  za  potrebe  pravne  ili  upravne  radnje.

Po  osnovi  koje   geodetske  metode  će  DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA  REPUBLIKE  HRVATSKE   osigurati  „PRAVNO  VALJAN  I  TEHNIČKI  ISPRAVAN“  prostorni  podatak   :  geodetski  stol , ortogonal , tahimetrija ,  tahimetrija  s  elektrooptičkim  daljinomjerima  ili „CROPOS“ sustav (GPS – SATELITSKA  TRILATERACIJA)  stranku  „NE ZANIMA“  jer  je  ona  samo  korisnik  „pravno  valjanih  i  tehnički  ispravnih“  javnih  isprav.

Način  tehničkog  osiguranja  „PRAVNO  VALJANIH  I  TEHNIČKO  ISPRAVNIH  JAVNIH  ISPRAVA“  je  na  strani  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE   REPUBLIKE  HRVATSKE.

VLADA  REPUBLIKE  HRVATSKE  je  dužna  osigurati  svakom  građaninu  REPUBLIKE  HRVATSKE  „PRAVNO  VALJANE  I  TEHNIČKI  ISPRAVNE“  JAVNE  ISPRAVE  u pravnim  i  upravnim  poslovima.

Pozivanje na  „POVJESNO  NASLJEĐE“  javnih  isprava stavljenih  VAN  SNAGE  UPORABE   od  strane  nadležnih  državnih  tijela  REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima za  stranku  ne  postoji.

Sva  šteta  koja  nastupi  vlasniku  zbog  primjene   javnih  isprava  iz  domene   registra  nekretnina stavljenih  VAN  SNAGE  UPORABE  obavezna  je  podmiriti  i  obeštetiti  REPUBLIKA  HRVATSKA.

Povijesni  dokument  je  povijesni  dokument  (povijesno  nasljeđe)  , a  ne  javna  isprava  koja  se  koristi  u   pravnim  ili  upravnim  radnjama.

U  REPUBLICI   HRVATSKOJ  kao  i  u  svim  državama  svijeta  „državni  biljezi“  naplaćuju  se  u  ime  države  i  u  korist   državnog  proračuna  ali  za  „PRAVNO  VALJANE  I  TEHNIČKI  ISPRAVNE“  JAVNE  ISPRAVE.

REPUBLIKA  HRVATSKA   je  presedan  u  svijetu  jer  svoj  „DRŽAVNI  PRORAČUN“  puni  „DILANJEM  KRIVOTVORINAMA“  javnim  ispravama iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  stavljenih  VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  radi  nesposobnosti , neznanja i  nemara  državnih  službenika  i  namještenika  državnih  administrativnih  tijela REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima .

Navedenom  činjenicom  dolazimo  do  Ministarstva  financija  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  odgovorne  osobe  ZDRAVKA  MARIĆA  dr. sc. Ministra  financija  RH koji  neosnovano  stječe  materijalnu  dobit  u  ime  i  za  ime proračun  REPUBLIKE  HRVATSKE  jer  provodi  naplatu  državnih  pristojbi za javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina.

Država  REPUBLIKA  HRVATSKA  jednako  tako  naplaćuje  porez  na  promet  nekretnina  koji  je  pravno  ništavan  jer  je  sklopljen  pravni  posao  prodaje  i  kupnje  proveden po  osnovi  dokaza  o  vlasništvu  koji  je   VAN  SNAGE  UPORABE.

Država  REPUBLIKA  HRVATSKA  neosnovano  naplaćuje rješenja  iz  upravnog  posla u  korist  državnog  proračuna za provedbu  „LEGALIZACIJE“  legalno   izgrađenih  objekata  u  fizičkom  prostoru  i  takvim  financijskim  opterećenjem (kaznom) Država  REPUBLIKA  HRVATSKA   vlasnika  nekretnine  PLJAČKA  u  korist  i  za  korist   državnog  proračuna  REPUBLIKE  HRVATSKE.

OD  TROLISTA   DO  ČETVEROLISTA   KRIMINAL

MINISTARSTVO   PRAVOSUĐA   REPUBLIKE  HRVATSKE

Zastupano  po Ministru  pravosuđa gospodinu  ANTI  ŠPRLJI

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja  REPUBLIKE  HRVATSKE

Zastupano  po

Ministru graditeljstva  i  prostornog  uređenja  LOVRI KUŠČEVIĆU dipl. iur. 

 

DRŽAVNA  GEODETSKA  UPRAVA   REPUBLIKE  HRVATSKE

Zastupano  po   ravnatelju dr. sc. Damiru Šanteku

 

Ministarstvo  financija  REPUBLIKE  HRVATSKE

Zastupano  po  odgovorne  osobe  ZDRAVKU  MARIĆU  dr. sc.

 

Tekst napisao :

BOŽIDAR  VIDUKA  magistar  inženjer  geodezije  i  geoinformatike