Stručno razotkrivamo zakonsko i fizičko nasilje A. Mrak Taritaš nad građanima i privatnom imovinom

0
6163

Ovom analizom stručnjaka iz domene građevinarstva dokazana je odgovornost Anke Mrak Taritaš koja je svojim djelovanjem posijala politički mrak kršeći odredbe zakona i radeći štetu građanima, a kao takva štetočina usuđuje se na kandidaturu za gradonačelnicu Zagreba.

mrakBIVŠA Ministrica graditeljstva  i  prostornog  uređenja REPUBLIKE HRVATSKE 

gospođa  ANKA  MRAK  TARITAŠ

BIVŠI  Ministar  graditeljstva i prostornog  uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE

gospodin   IVAN  VRDOLJAK

Ministar   REPUBLIKE  HRVATSKE  nema  imunitet  kao  i  ovlasti da  :

 • „pljačka“ građane REPUBLIKE  HRVATSKE ,
 • ne smije   uništavati privatnu  imovinu  i vlasništvo   građana  REPUBLIKE  HRVATSKE ,
 • nema ovlasti  stvarati  sirotinju i  beskućnike ,
 • nema ovlasti   krivotvoriti   dokumente

ali  očito je  da  su  si   bivši  ministri graditeljstva i  prostornog  uređenja gospođa   ANKA  MRAK  TARITAŠ   i  gospodin  IVAN  VRDOLJAK  upravo  navedene  negativne   ovlasti  prisvojili.

„HIR , TIRANIJA , SAMOVOLJA“ ministra  graditeljstva i  prostornog  uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE  gospođe   ANKE  MRAK  TARITAŠ   i  gospodina  IVANA  VRDOLJAK u  svom  ministarskom  radu ,  prisvojili  su   nedopuštene  ovlasti , jer  za   kaznena  koja su  počinili nisu  odgovarali   zbog  imuniteta  kojeg  ministar  ima , iz  razloga  da  bi  se  pokazalo „TKO  SAM ,  ŠTO  SAM  , VLAST  SAM   I  MOGU   ČINITI   NEKAŽNJENO  ŠTO  HOĆU“ .

Iz  navedenog  razloga  obaveza  SABORA  REPUBLIKE  HRVATSKE  je  ukinuti  „IMUNITET“  gospođi  ANKI  MRAK  TARITAŠ  i  gospodinu  IVANU  VRDOLJAKU   kako  bi  ih  se  moglo  procesuirati   zbog :

KAZNENO  DJELO PROTIV  ČOVJEČNOSTI

ČLAN  90. (KZ)

(1)Tko kršeći pravila međunarodnog prava u sklopu širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog pučanstva, uz znanje o tom napadu:

 1. porobi neku osobu tako da nad njom vrši pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva, uključujući vršenje takvih ovlasti u trgovini ljudima,

Zaštitu  VLASNIŠTVA  imaju  svi  građani  REPUBLIKE  HRVATSKE   u  skladu  sa  člankom 48. Ustava Republike Hrvatske koji  se  odnosi na  zaštitu prava vlasništva , citiram :

“3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava

Članak 48.

Jamči se pravo vlasništva

 

Rušenje privatnih  stambenih  objekata  koji   uživaju   zaštitnu  mjeru  „ZASTARE“ smatra  se   uništavanjem   privatne  imovine.

Zastrašivanje „izvođenjem  bagera  na  parcele  i  nasilno  rušenje objekata u   privatnog  vlasništva“ dovodi  do  teški  psihičkih poremećaja  kod  vlasnika  nekretnina   koje  su  srušene.

Uništenje  imovine , rušenje  stambenih  jedinica   izazivaju  kod   vlasnika  nekretnina  psihičku   i  fizičku  bol  .

Od  stambeno  situiranog   čovjeka ministri graditeljstva i  prostornog  uređenja gospođa   ANKA  MRAK  TARITAŠ   i  gospodin  IVAN  VRDOLJAK doveli  su vlasnike  nekretnina   izgrađenih  objekata  do  „prosjačkog štapa – beskućnika“.

 

 1. progoni neku odredivu skupinu ili zajednicu na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja se općenito prema međunarodnom pravu smatra nedopustivom, i to počini u vezi s bilo kojom radnjom opisanom učlanku 88. do 91. ovoga Zakona tako da drugoj osobi zato što pripada određenoj skupini ili zajednici namjerno i u velikoj mjeri oduzme temeljna prava suprotno međunarodnom pravu,

Ciljani   progon  vlasnika  izgrađenih  objekata  u  fizičkom  prostoru   po  osnovi ZAKONA :

ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 18. srpnja 2012.

 

iz  razloga „LJUBOMORE“ što  je  vlasnik  nekretnine   sam  svojim  radom  stvorio  novu  vrijednost , uložio  svoj  novac , svoj  rad  i  svoje  znanje  da  bi  „HIROM“ Ministrice graditeljstva  i  prostornog  uređenja  gospođe  ANKE  MRAK  TARITAŠ i  njenih   poslušnika članova  timova  koji  su  davali  i   izvršavali  naredbe   „RUŠENJA“  izgrađenih  objekata  u   fizičkom  prostoru  na  privatnim  katastarskim  česticama  dovodili  vlasnike  nekretnina   do „prosjačkog  štapa“.

Postupanje  ministara  graditeljstva i  prostornog  uređenja gospođe   ANKE  MRAK  TARITAŠ   i  gospodina  IVANA  VRDOLJAKA  , nema  veze  sa  ZAKONOM , već  njihovo  postupanje  ima  veze  sa  sustavnom , permanentnom „plačkom“  građana  REPUBLIKE  HRVATSKE   kako  bi  se  punio  nezakonito  DRŽAVNI  PRORAČUN.  Teški  „fijasko“ !

Državno  administrativno  tijelo  REUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima Ministarstvo  graditeljstva i  prostornog  uređenja  REPUBLIKE  HRVATSKE  ne  poštujući pozitivne  zakone  REPUBLIKE  HRVATSKE  , sustavno   uništava   privatno  imovinu  i  pljačka   840000 vlasnika  nekretnina   građana  REPUBLIKE  HRVATSKE .

11.počini ostala nečovječna djela slične naravi kojima se namjerno uzrokuje teška patnja, teška tjelesna ozljeda, odnosno teško narušenje zdravlja,

(2)Kaznom iz stavka 1. ovoga članka  kaznit će se tko zapovijedi neko od navedenih kaznenih djela.

Narodne novine br. 125 07.11.2011 Kazneni zakon: Članak 90.

 

Pozitivni  Z A K O N I   REPUBLIKE  HRVATSKE :

ZAKONU O GRADNJI   (NN 175/03))

ZAKON  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

Sa  punom  pravnom  snagom  , sa  punim  pravnim  učinkom  i  s  punom  pravnom  posljedicom  do  dana  01. 01. 2014. godine

Prema  navedenim  zakonima   izgrađeni  objekti  u  fizičkom  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE   stekli  su  zaštitnu  mjeru  „ZASTARE“  za  bilo  koji  pravni  ili   upravni  progon  pred  nadležnim   državnim  tijelima  REPUBLIKE  HRVATSKE

Kako  se  oblikuju – formiraju   i  izrađuju  javne  isprave  koje  uživaju  javnu  vjeru ?

 

Izrada  javnih  isprava  iz  domene katastarskog  operat  i  zemljišno – knjižnog  operat  popraćen  je  brojnim  ZAKONIMA  i  pravilnicima  struke , međutim  državni  službenici  i  namještenici  , odgovorne  osobe  struke  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE  i   ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG  odjela  nadležnog  Općinskog  suda  upoznati  su  s  predmetnim  činjenicama  da  su  javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  VAN  SNAGE  UPORABE po  osnovi  „UREDBE-UKAZA“  donesenog  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine  ali  ne  čine  ništa  da  spriječe  nanošenje  štete  korisnicima  JAVNIH  ISPRAVA  iz  domene  registara  nekretnina, što  se  očitava  „NAMJERA“  počinjena  štete  vlasnicima  nekretnina   nepoštivanjem  donesenih  pozitivnih   ZAKONA REPUBLIKE  HRVATSKE.

N A M J E R N A (DOLUS)

Namjerna (dolus) najteža je vrsta krivnje . Ona postoji kada je štetnik postupao i znajući i hotimice .

Kad je riječ o namjeri štetnik želi uzrok (štetnu radnju) , ali i posljedicu (štetu uzrokovanu drugoj osobi ) . Da bi se utvrditi da je štetnik postupio namjerno , traži se , dakle da je štetnik postupao i znajući i hotimice.

Namjera bi po svojoj težini odgovarala umišljaju u kaznenom pravu .

Razlikujemo dvije vrste namjere : izravnu (direktnu ) i eventualnu .

IZRAVNA (DIREKTNA) namjera postoji kada je štetnik svjestan toga da će , ili da može kao posljedica njegove radnje nastati šteta drugome , a njegova je volja usmjerena baš na postizanje takve štetne posljedice .

EVENTUALNA NAMJERA postoji kada je štetnik , istina , svjestan mogućnosti da će svojom radnjom uzrokovati drugome štetu , koju on , istina ne želi , ali na nju ipak pristaje . On , dakle, dakle nije zainteresiran da izazove štetne posljedice , ali ga mogućnosti njihova nastanka ne odvraća od poduzimanja štetne radnje .

 

Dovođenjem  JAVNIH  ISPRAVA  iz  domene   registra  nekretnina  u  status  NIŠTAVNOSTI  – ZASTARE  odnosno  stavljanja  javnih  isprava  VAN  SNAGE  UPORABE  srodne  zakone  dovode  do  pravne  i  tehničke  NEPROVEDIVOSTI  odnosno  odgovornost DRŽAVE  zbog   načinjene  štete  pri  postupanju  u  skladu  sa  TEHNIČKI  NEPROVEDIVIM ZAKONOM  , a  donošenja   rješenja  ili  presuda  po  osnovi  JAVNIH  ISPRAVA  u  statusu  zastare  odnosno  stavljenih   VAN  SNAGE  UPORABE  su  NIŠTAVNA – NEUPOTREBLJIVA  i  ne  smiju  izazvati  bilo  kakav  učinak  na  vlasnike  izgrađenih  objekata.

 

Za  sve  srušene  objekte   u  privatnom  vlasništvu   , a  po  osnovi ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA  (Klasa: 011-01/12-01/93 ; Urbroj: 71-05-03/1-12-2 ;Zagreb, 18. srpnja 2012.) REPUBLIKA HRVATSKA  je  dužna  obeštetiti  vlasnike  izgrađenih  objekata , NOVČANO , i  dovesti  objekt  u  prvobitno  stanje  o  trošku   REPUBLIKE  HRVATSKE   odnosno ministara  graditeljstva i  prostornog  uređenja gospođe   ANKE  MRAK  TARITAŠ   i  gospodina  IVANA  VRDOLJAKA

 

 

Eklatantan primjer  pravne   i  tehničke  neprovedivosti  je

 

ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 18. srpnja 2012.

jer  su  sve  odluke  , rješenja  donose  po  osnovi   JAVNIH  ISPRAVA formiranih  po  osnovi  „grafičke  geodetske  izmjere“ stavljeni  VAN  SNAGE  UPORABE  po  osnovi  „UREDBE“  donesene  od  strane   Ministra financija Države  Srba , Hrvata  i Slovenaca  od  dana  17. 11. 1924.godine i  javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  izrađene  po  osnovi  geodetske  izmjere u  kartografskom  prikazu   Gauss-Krügerove projekcije  meridijanskih  zona“  koja  je  prema „UREDBI-UKAZU“  donesenom  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine s  punom  pravnom  snagom  s  punim  pravnim  učinkom , s punom  pravnom posljedicom  od dana 01.01.2010. godine stavljena  je  VAN  SNAGE  UPORABE  u  status  ZASTARE  –  NIŠTAVNOST  – NEUPOTREBLJIVOSTI   za  bilo  koju  uporabu  ili  odlučivanje  u  pravnom  ili   upravnom  poslu.

Stanje  ZASTARE  javnih  isprava  iz  domene   registra  nekretnina onemogućava  u  cijelosti Ministarstvo  graditeljstva  i  prostornog  uređenja  RH  u  provedbi ZAKON-a O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA  jer  sva  rješenja  po  osnovi  navedenog  zakona su  NIŠTAVNA  ne  mogu i  ne  smiju  izazvati  nikakav  pravni  učinak  spram  vlasnika  nekretnine .

Državnim  službenicima  i  namještenicima  REPUBLIKE  HRVATSKE  s  prenesenim  ovlastima   su  poznate   navedene  činjenice.

U pravnom  postupku  „KAZNENOM  POSTUPKU“  država ,  zakonodavac je  dužan  u  cijelosti  obešteti  vlasnika  nekretnine  za  nanesenu  štetu  uništavanjem   vlasništva.

O  umanjenju  nečijeg  vlasništva  uz  opravdani  razlog  može  isključivo  uz  proveden  dokazni  postupak  donijeti  rješenje  ili  presudu  Općinski sud , Županijski  sud ili  Vrhovni  sud  REPUBLIKE  HRVATSKE  gdje  Ministarstvo  graditeljstva  i  prostornog  uređenja  RH   mora  dokazati  da  su  njihovi  djelatnici  „građevinski  inspektori“  postupali  u  skladu  sa  zakonom  i u  skladu  sa  vremenskim  ograničenjima zaštite  vlasnika  „VRIJEME  ZASTARE“. Postupanja  upravnog  tijela  o  podizanju  upravnog ili  pravnog  postupka  protiv  vlasnika  nekretnine mora  zadovoljavat   određene  pravne  regulative , a  kako  su   javne  isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina : ZEMLJIŠNA  KNJIGA , KATASTARSKI PLAN , POSJEDOVNI  LIST  , GUP  i  PUP  ,  VAN  SNAGE  UPORABE  od  dana  01. 01. 2010. godine nema   uvjeta  za  bilo  kakav  upravni  ili  pravni  postupak  protiv  vlasnika  izgrađenih  objekata..

Ukoliko  Ministarstvo  graditeljstva  i  prostornog  uređenja  RH   ne  može  dokazati  ispravnost  postupanja  njenih  državnih  službenika  i  namještenika  u  skladu  sa  pravnom  snagom  zakona EPOHE  u  kojoj  je    promjena  u  fizičkom  prostoru nastala,  nadležni  sud  je  obavezan  izdati  sudsku  zaštitnu  mjeru  vlasništva   vlasnika  nekretnine .

 

Prema  biografiji gospođe  ANKE  MRAK  TARITAŠ  razvidno  je  da  je  upoznata  sa  punom  pravnom  snagom  , s  punim  pravnim  učinkom  i  punom  pravnom  posljedicom slijednih ZAKONA :

ZAKONU O GRADNJI   (NN 175/03))

ZAKON  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

Sa  punom  pravnom  snagom  , sa  punim  pravnim  učinkom  i  s  punom  pravnom  posljedicom  do  dana  01. 01. 2014. godine

Prema  navedenim  ZAKONIMA   gospođa  ANKA  MRAK  TARITAŠ  obavljala  je  svoje  radne  zadatke  iz  domene  „prostornog  uređenja“  što  je  razvidno  iz  njenog  profesionalnog  puta .

Zainteresirani  prostor profesionalnog djelovanja   gospođe  ANKE  MRAK  TARITAŠ  – profesionalna  karijera  u  vremenskom  rasponu  od  2003 godine  do  22. siječnja  2016. godine:

 • Ministrica graditeljstva i  prostornog  uređenja u  vremenskom  periodu  od  studenog  2012. godine  pa  do  22. siječnja 2016.  godine
 • prosinac 2011. do 14. studenog 2012. – zamjenica ministra graditeljstva i prostornoga uređenja
 • od 13. listopada 2005. – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva– načelnik odjela u Upravi za prostorno uređenje
 • sudjelovanje u radu Povjerenstava za ocjenu studije o utjecaju na okoliš, glavninom kao zamjenik Predsjednika Povjerenstva
 • studeni 2003. – 12. srpanj 2005. – Gradski zavod za planiranje razvoja Grada Zagrebai zaštitu okoliša – pročelnica
 • prosinac 1992. – 17. studeni 2003. – Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • voditelj Odsjeka za koordinaciju nacionalnog, regionalnog i lokalnog planiranja u Zavodu za prostorno uređenje
 • savjetnik iz oblasti prostornog uređenja

 

Svu  štetu „odlukama“ koju  je  nanijela  gospođa  ANKA  MRAK  TARITAŠ   vlasnicima   srušenih   objekata  u  fizičkom  prostoru  radi  se  o  namjerno  nanesenoj  šteti  jer  je   gospođa ANKA  MRAK  TARITAŠ  upoznata sa  zaštitnom  mjerom   ZASTARE   bilo  kakvog  progona  u  upravnom  ili  pravnom  postupku  protiv  vlasnika  izgrađenih  objekata  u  fizičkom  prostoru dužna  je  namiriti   REPUBLIKA  HRVATSKA.

 

Građani   REPUBLIKE  HRVATSKE  ( 840000)  primjenom

ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 18. srpnja 2012.

su  KOLATERALNE  ŽRTVE

 

NERADA  i  NESPOSOBNOSTI  DRŽAVNIH  SLUŽBENIKA  I  NAMJEŠTENIKA  UPOSLENIH  U  DRŽAVNIM  TIJELIMA  REPUBLIKE  HRVATSKE   S  PRENESENIM  OVLASTIMA.

 

Državna   administrativna upravna   tijela s  prenesenim  ovlastima sa  „dužnom  provedbom  nadzora“  nad  PRAVNOM  VALJANOSTI  I  TEHNIČKOM  ISPRAVNOSTI  javnih  isprava  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina  upoznata  su  sa  „UREDBAMA“  donesenim  od  strane  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE  dana  04.08.2004.  godine , s  punom  pravnom  snagom , s  punim  pravnim  učinkom i  s  punom  pravnom  posljedicom  od  01.01.2010. godine  i „UREDBE“  nadležnog  ministarstva Ministra financija Države  Srba , Hrvata  i Slovenaca od 17. 11. 1924.godine  po  osnovu  kojih  su  sve  javne   isprave  iz  domene  prostornog  registra  nekretnina   VAN  SNAGE  UPORABE , ali  ne  čine  ništa  da  bi  zaštitili  interese  vlasnika  nekretnine , nego  postupaju  suprotno  zakonu  kako  bi „plačkom“ punili  DRŽAVNI  PRORAČUN:

 • KATASTARSKI PLAN
 • POSJEDOVNI LIST
 • POMOĆNI REGISTAR  PROSTORA  NEKRETNINA (aero-fotogrametrijske  snimke, skice izmjere ,  zapisnike  izmjere  i  razna  računanja)
 • ZEMLJIŠNA KNJIGA
 • UREĐUJUĆI PROSTORNI  PLANOVI  „GUP“  i  „PUP“
 • DOF11
 • Aero – fotogrametrijski snimci   Vojno  Geografskog  Instituta  iz  Beograda su  VAN  SNAGE  UPORABE  od  1993  godine  kada  su  proglašeni  „POVJESNIM  DOKUMENTIMA“  i  skinuta  oznaka  „VOJNA  TAJNA“.  ( K O M E N T A R :  REPUBLIKA  HRVATSKA  je   jedina  država  u  svijetu  koja   kontrolira   svoj  građane  sa  špijunskim   snimkama  druge   strane  države  s  kojom  je   vodila  VGI iz  Beograda  u svom  opisu  rada „VGI“ izrađivao  je   KARTE  mjerila  1:200000  ; 1:100000  ; 1:50000  i  1:25000 i  bavio  se  je   državnom  triangulacijom) nikad se  nije  bavio  osnovnom  katastarskom  izmjerom  za  potrebe  izrade  katastarskog  operata  i  zemljišno-knjižnog  operata . Aero-fotogrametrijski snimci s  kojim  raspolaže   VGI iz  Beograda  1993  godine  proglašeni su   arhivskim / povijesnim  podatcima  tako  da  nemaju     dokaznu   snagu  već  se  mogu  izučavati  kao  povijesni   dokument. Aero-fotogrametrijski snimci  su  crno  bijele   fotografije  dimenzije   korisnog  prostora  230mm x 230mm približnog  mjerila  1:15000  do  1:10000  u  ovisnosti  o  visini  leta  aviona  što  definira  ne  prepoznatljivost  detalja  pri   uvećanju  u  mjerilo  prikaza  1:2000)

 

Ministrica graditeljstva  i  prostornog  uređenja  gospođa  ANKA  MRAK  TARITAŠ nikad  nije   obrazložila  što  su  radili   građevinski  inspektori uposleni  u  Upravnim odjelima  za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje osim  što  su   uredno  primali  „dohodak“ iz  državnog  proračuna  i  hladili  se  u  klimatiziranim  prostorijama .

Kako  to  da  je  840000 vlasnika  uspjelo  izgraditi  objekte  u  fizičkom prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE  reda  veličine  3 200 000 objekata,  kada  imate   sređenu   zakonsku  regulativu   inspekcijskog  nadzora  po  osnovi  Z A K O N A:

ZAKONU O GRADNJI   (NN 175/03))

ZAKON  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

Sa  punom  pravnom  snagom  , sa  punim  pravnim  učinkom  i  s  punom  pravnom  posljedicom  do  dana  01. 01. 2014. godine

Građevinski  inspektori  obnašaju  dužnost  u  „uredima“ , klimatiziranim  uredima , uredni sa  zavidnom  opremom  prostora , dotjerani , u  cipelama – salonkama – lakiranim  cipelicama ili  štiklicama  i  to  u  uredima  elitnih  gradskih  četvrti .

Jedini  problem u tome  je  što  se  izgradnja  objekata  odvija  na  periferiji  gradova  u  blatnim  ulicama  gdje  su Vam  potrebne  duboke  čizme  i  radno  odijelo  da  se  ne  zaprljate  „kao  mala  svinjica“  pa  nije  zgodno  da  se  inženjer   građevinarstva ili   arhitekta  „zaprlja“  jer ipak  on  je  „građevinski  inspektor“ , poseban  status  građana.

 

Ono  što  je  bitno ,  jest da je  geodetska  grafička  izmjera odlukom  Ministra financija Države  Srba , Hrvata  i Slovenaca stavljena   van  snage  uporabe 17. 11. 1924.godine i  geodetska izmjera  prikazana  u  „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ na  teritoriju REPUBLIKE  HRVATSKE „Uredbom/Ukazom“ VLADE REPUBLIKE  HRVATSKE od  dana  04. 08. 2004. godine stavljena   „VAN  SNAGE  UPORABE“. Jednako  tako  stavljene  su  sve  javne  isprave  „GUP  i  PUP“ koje  su  proizašle  iz  naznačenih  izmjera  „VAN  SNAGE  UPORABE“  putem  automatizma.

Javne isprave   su  pravno  neupotrebljive i  ne  može  se  na  osnovu  njih  donositi  bilo  kakve  odluke , rješenje  ili  presuda  u  upravnom  ili  pravnom  postupku  jer  odlučivanje  po  osnovi  isprava  „van  snage  uporabe“  nemaju  nikakav  pravni  učinak  spram  vlasnika  nekretnina , odluke , rješenja  ili  presude  su   NIŠTAVNE.

Javne  isprave  koje  su  „VAN  SNAGE  UPORABE“  iz  domene  registra  nekretnina :

 • Katastarski planovi  koji  su  izrađeni  u  grafičkoj  izmjeri  i „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“
 • Posjedovni listovi  izrađeni  po osnovi grafičke  izmjere  i „Gauss-Krügerove projekcije meridijanskih zona“
 • Zemljišna-knjiga izrađena po osnovi grafičke  izmjere  i „Gauss-Krügerove projekcije meridijanskih zona“
 • GUP (Generalni urbanistički  plan)  i  PUP (Provedbeni  urbanistički  plan )  izrađeni  na  katastarskim  planovima u  grafičkoj  izmjeri  i „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“  koji  su  stavljeni  van  snage
 • DOF5 (DIGITALNA ORTO-FOTO KARTA) 1:5000  izrađena  je  u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“  . Kartografska  projekcija stavljena  van  snage  uporabe  od  01.2010.  godine

 

JUGO   NOSTALGIČARI

ministri  graditeljstva i  prostornog  uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE  gospođa   ANKA  MRAK  TARITAŠ   i  gospodin  IVAN  VRDOLJAK

Prema  USTAVU  REPUBLIKE  HRVATSKE  , HRVATSKI  ZAKONI  isključivo  mogu   pravno  djelovati   u  HRVATSKOM   PRAVNOM  PROSTORU.

SAMOSTALNOSTI  REPUBLIKE  HRVATSKE  definirani  su   „DATUMIMA“  do  kojih  HRVATSKI  ZAKONI  smiju  pravno  djelovati  RETROGRADNO ,  a  to  su :

 1. lipnja 1991. godine
 2. siječnja 1992. godine

HRVATSKI  ZAKONI  ne  smiju  djelovati  u  drugim pravnom  prostoru druge suverene  države . Htjeli  mi  to  ili  ne  SFRJ  je  druga  suverena  država  u  kojoj  su  pravno  vladali   „ZAKONI  SFRJ-a“ , rješenja  iz  upravnog  ili  pravnog  posla  te  EPOHE  SFRJ  stekla  su  svoju  pravomoćnost  na  koju  REPUBLIKA HRVATSKA  nema  pravni  utjecaj.

Što  eksplicitno  znači „ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA“  u  slučaju  da  može  i  smije  pravno  RETROGRADNO  DJELOVATI  može  i  smije  djelovati  isključivo , prema  jednim  akademicima : do  15. siječnja  1992. godine , a  prema  drugim  akademicima  :  do  25. lipnja  1991.  godine.

Datum  25. lipanj  1991.  godine  za  pravno  djelovanje   HRVATSKIH  ZAKONA  je   „NEPROBOJAN  ZID“ !

„ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA“  može  retrogradno  isključivo  djelovati  , ako  pravni  prostor  koji  taj  zakon  uređuje  nije  bio   uređen . Kako  je pravni  prostor  koji  uređuje „ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA“  već  uređen  sa  ZAKONIMA   koje  je  donio  HRVATSKI  SABOR :

ZAKONU O GRADNJI   (NN 175/03))

ZAKON  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

Eksplicitno  znači  da  „ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA“  može  isključivo  djelovati  od  trenutka  objave  a  to  je  18.07.2012. godine  pa  na  ovamo , retrogradno  ne  smije  djelovati  jer  je  pravni  prostor  već  uređen .

 BITNA  POVREDA  ZAKONITOSTI !

Zakoni :

ZAKON

O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

 

ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 18. srpnja 2012.

su  dijametralno  suprotnim  odredbama zakona a paralelno  djeluje od 18.07.2012. godine  do  01. siječnja  2014.  godine .  Po  osnovi   ZAKONA  O  PROSTORNOM  UREĐENJU I  GRADNJI  su  svi  izgrađeni  objekti  „LEGALNI“  do  dana  stupanja  na  snagu  ZAKONA  O  POSTUPANJU S  NEZAKONITO IZGRAĐENIM  ZGRADAMA.

Očito  je  da  pravna  regulativa  nije  usklađena  jer  u  istom  pravnom  prostoru  po  jednom  zakonu ,  ZAKONA  O  PROSTORNOM  UREĐENJU I  GRADNJI  (od  13.07.2007 godine do 01.01.2014. godine) svi  objekti  protiv  kojih  nije  pokrenut  bilo  kakav  upravni  postupak  su  legalno  izgrađeni  objekti  dok  po  osnovi  ZAKONA  O  POSTUPANJU S  NEZAKONITO IZGRAĐENIM  ZGRADAMA (18.07.2012.  godine  pa  do  danas) izgrađeni  objekti  bez  valjane  građevinske  dokumentacije  su  NELEGALNI  OBJEKTI.

Prema  pozitivnim  zakonima  REPUBLIKE  HRVATSKE  moraju  se  prema  stranci  u  postupku  primjenjivati  „ZAKONI“  koji  su  povoljniji  za  stranku  u  pravnom  ili  upravnom  postupku.

Država  , REPUBLIKA  HRVATSKA  je  na  „prevaru“  represivnih  metoda „ DONOŠENJEM  RJEŠENJA O  RUŠENJU  OBJEKATA IZGRAĐENIH  U  FIZIČKOM  PROSTORU“  ako  vlasnik  nekretnine  ne  prijavi  izgrađen  objekt  u  fizičkom  prostoru  bez  odgovarajuće  prostorne  dokumentacije.

PRAVNO  NE  DOPUSTIVO , A  I  ŠTETNO  ZA  REPUBLIKU  HRVATSKU !

Predmetni  postupak  „PREVARE“  odrađene  od  nadležnih  državnih  tijela  s  prenesenim  ovlastima   omogućava  stranci  podizanje  pravnog  postupka  „TUŽBE  PROTIV  REPUBLIKE  HRVATSKE“  i  naplatu  prouzročene  štete  zbog   represivnih  metoda  , a  bespotrebnih  jer  su  svi  izgrađeni  objekti  u  fizičkom  prostoru   REPUBLIKE  HRVATSKE  do  dana  18.07.2012. godine   LEGALNO  I   ZAKONITO  IZGRAĐENI  OBJEKTI  po  osnovi   zaštitne  mjere „ZASTARE“ pokretanja  upravnih  radnji  protiv  vlasnika  izgrađenih  objekata.

Država , REPUBLIKA  HRVATSKA   do  danas  nije  obrazložila  što  su  radili  „GRAĐEVINSKI  INSPEKTORI“  kada  je  u  REPUBLICI  HRVATSKOJ  840.000  vlasnika  uspjelo  izgraditi  objekte  u  fizičkom  prostoru  bez  odgovarajuće  prostorne  dokumentacije , a  pri  tome  su  državni  službenici  i  namještenici   „GRAĐEVINSKI  INSPEKTORI“  uredno  iz  državnog  proračuna  dobivali    dohodak  i  to  ne  tako  mal.

Kako  se  u  pravnim  i  upravnim  poslovima  koriste  javne  isprave  koje  uživaju  javnu  vjeru  istinitosti , valjanosti i  zakonitosti za  koje  se  plaćaju  državne  pristojbe u  korist   državnog  proračuna  u  obliku  državnih – javnih  biljega  za  javne  isprave  izdane  od  nadležnih  administrativnih  državnih  tijela : Prijepis  “ZEMLJIŠNE  KNJIGE“ izdane i  ovjerene od  strane   Zemljišno  knjižnog  odjela  nadležnog  Općinskog  suda  i „KATASTARSKI  PLAN , POSJEDOVNI  LIST  i  preslika  drugih  pomoćnih  registara  iz  katastarskog  operata“  izdanih  i  ovjerenih od  strane  Područnih  ureda  za  katastar  , Državne  geodetske  uprave  Republike  Hrvatske  u  slučaju  bilo  koje  NETOČNOSTI  ili  KRIVOTVORINE  isključivu  odgovornost   snosi   REPUBLIKA  HRVATSKA jer  je  „JAMAC“  PRAVNO  VALJANIM  I  ZAKONITIM  JAVNIM  ISPRAVAMA , a  ujedno  je  REPUBLIKA  HRVATSKA  vlasnik   javnih  isprava  koje  se  ovjeravaju  žigom  REPUBLIKE  HRVATSKE  i  potpisom  odgovorne  osobe  , a  dokazuju  samu  sebe.

U  bilo  kojem  pravnom  postupku  u  kojem  se  pojavljuju KRIVOTVORINE  JAVNIH  ISPRAVA  ili  ovjeravanje  i  puštanje  u  pravnu  uporabu   javnih  isprava  u  statusu  ZASTARE  odnosno  VAN  SNAGE  UPORABE  pravni  postupak  ima  karakter  TUŽBE  PROTIV  REPUBLIKE  HRVATSKE a  nastalu  štetu  primjenom  javnih  isprava  VAN  SNAGE  UPORABE u  pravnim  i  upravnim  poslovima   u  cijelosti  je  obaveza „obeštećenja“  vlasnika  REPUBLIKE  HRVATSKE

Za  navedenu  „PLAČKU“  isključivu  odgovornost  snosi :

BIVŠA Ministrica graditeljstva  i  prostornog  uređenja REPUBLIKE HRVATSKE 

gospođa  ANKA  MRAK  TARITAŠ

BIVŠI  Ministar  graditeljstva i prostornog  uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE

gospodin   IVAN  VRDOLJAK

Gospodin   IVAN  VRDOLJAK u  trajanju  od  2011 do  2012 je  bio  ministar  graditeljstva i prostornog  uređenja REPUBLIKE  HRVATSKE , a  od   2012. godine  pa  do  2015. godine ministar gospodarstva  REPUBLIKE  HRVATSKE

Gospodin  IVAN  VRDOLJAK  , kazneno i  materijalno  odgovara  za  „DOF11“ odnosno prikazane  podatke  u  „e-katastru“ , zbog  njihove  netočnosti

Kako  Grad  ZAGREB  nema  provedenu  geodetsku  izmjeru  u  osnovnoj  i  zakonitoj  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKOJ  PROJEKCIJI, tako   ne  može  ima ni  prikaz  „e-katastar“ u  HTRS96/TM-u.

„DOF11“  koristi  se  u  svojstvu  činjeničnog  dokaza izgrađenosti  objekta  u  fizičkom  prostoru  kod  postupanja  prema ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA Klasa: 011-01/12-01/93  ;  Urbroj: 71-05-03/1-12-2 ;Zagreb, 18. srpnja 2012. , a  pri  tome  svi  objekti   predočeni  u  „DOF-u 11“  su  „LEGALNO  IZGRAĐENIO  OBJEKTI“ po  osnovi  ZAKONA  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI  , Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007. godine  sa  punom  pravnom  snagom  , sa  punim  pravnim  učinkom  i  s  punom  pravnom  posljedicom  do  dana  01. 01. 2014. godine.

Tehnička specifikacija za određivanje koordinata točaka u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske

KLASA: 931-01/12-01/1

URBROJ: 541-03-1-1-12-

Zagreb, 06. rujna 2012.

Moguć smjer transformacije je

samo      HTRS96>HDKS.

Ravnatelj DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  REPUBLIKE  HRVATSKE:

Dr.sc. Danko Markovinović

Održavanje  geodetskih  podataka  katastarskih  planova  i  ZEMLJIŠNE  KNJIGE  izrađenih  po  osnovi „Gauss-Krügerova projekcije meridijanskih zona“ nema  nikakve  pravne  osnove  jer  su  svi  od  reda  registri  nekretnina izrađenih u „Gauss-Krügerova projekcije meridijanskih zona“ po  osnovi  „UREDBE / UKAZA“  VLADE  REUBLIKE  HRVATSKE, VAN  SNAGE  UPORABE   u  statusu  ZASTARE.

UREDBA  

Vlade Republike Hrvatske

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 128/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2004. godine, donijela je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU SLUŽBENIH GEODETSKIH DATUMA I RAVNINSKIH KARTOGRAFSKIH PROJEKCIJA REPUBLIKE HRVATSKE

VI.

Zadužuje se Državna geodetska uprava da uvede nove službene geodetske datume i ravninske kartografske projekcije u službenu uporabu, najkasnije do 1. siječnja 2010. godine. (datum  nastupanja  ZASTARE za Gauss-Krügerovu projekciju meridijanskih zona)

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-01/04-01/01
Urbroj: 5030115-04-1
Zagreb, 4. kolovoza 2004.

stavljeni  u  status  „ZASTARE“  odnosno  VAN  SNAGE  UPORABE za  bilo  koju  pravnu  ili   upravnu radnju.

 

 1. Pravna država kao zakonska država (formalna karakteristika):

–               Zakonitost:

(a) usklađenost sa zakonom;

(b) saglasnost nižih pravnih akata sa višim

Formalne karakteristike zakona: općenitost, javnost, jasnoća, zabrana retroaktivnosti, jednaka primena

Ove karakteristike zakona omogućavaju predvidljivost, pravnu sigurnost i jednakost

Niži  UPRAVNI   AKTI : dokaz  o  vlasništvu – ZEMLJIŠNA KNJIGA , kopija  katastarskog  plana , prijepis posjedovnog lista , GUP  i  PUP ,   katastarske  općine SPLIT ,  MORA  biti  usklađen  s  „UREDBOM-UKAZOM“  VLADE  REPUBLIKE  HRVATSKE ;  Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1  dana  04.08.2004.  godine

U pravnom smislu, vladavina prava zahtijeva strogo pridržavanje Ustava i zakona od strane svih državnih tijela i pojedinih dužnosnika, kao i od samih građana.

Bit koncepcije vladavine prava je zabrana svake samovolje prilikom odlučivanja i postupanja svih državnih tijela, koja mogu intervenirati u odnose među ljudima jedino putem zakona, odnosno na temelju ovlasti dobivenih zakonom (Vrban, 2003). Državni su dužnosnici sluge, a ne gospodari naroda. Dužni smo ponašati se prema zakonu, a ne prema samovolji pojedinaca.

 

U  „DOF-u 11“  vizualno  se  očitava  translacija  i  rotacija istog  detalja  predočenog  na  aero-fotogrametrijskom   snimku  i  preklopljenom  katastarskom  planu  koji  je  izrađen  po  osnovi  „grafičke  geodetske  izmjere“  i  geodetske  izmjere  predočene  u  Gauss-Krügerova projekcije meridijanskih zona“.

Predmetna  netočnost definira  :

 • Uzurpaciju vlasništva
 • Povredu međne  linije
 • Izaziva pravne  postupke  „sudsku  uspostavu  međe“

Prezentirani  „e-katastar“  nedvosmisleno  predstavlja  TEHNIČKU  KRIVOTVORINU.

Da  li  je Ravnatelj  DRŽAVNE  GEODETSKE  UPRAVE  Prof. Dr. sc   ŽELJKO  BAČIĆ  obmanuo  gospodina   IVANA  VRDOLJAKA  tvrdnjom  da   geodetska  struka  može  određenim  transformacijskim  metodama  uskladiti  grafičku  geodetsku  izmjeru “  i  geodetsku  izmjeru  predočenu  u  Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ u  osnovnoj  HTRS96/TM  KARTOGRAFSKOJ  PROJEKCIJI , to  nije  bitno  jer  u  Ministarstvu  graditeljstva  i  prostornog  uređenja REPUBLIKE HRVATSKE sjedi  dovoljan  broj  stručnih  osoba  koje  su  u  svojstvu   savjetnika – tehničke  pomoći    gospodina   IVANA  VRDOLJAKA   morali  obavijestiti  o  mogućim  . „NE  ZNANJE“  ne  isključuje  kaznenu  i  materijalnu  odgovornost  gospodina   IVANA  VRDOLJAKA.

S obzirom  na  navedene  činjenice

ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

Klasa: 011-01/12-01/93
Urbroj: 71-05-03/1-12-2
Zagreb, 18. srpnja 2012.

mora  biti  poništen  u  cijelosti!

 

NEJASNA  ULOGA

USTAVNOG  SUDA  REPUBLIKE  HRVATSKE

Po  donošenju  ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA Klasa: 011-01/12-01/93  ;  Urbroj: 71-05-03/1-12-2 ;Zagreb, 18. srpnja 2012. a  zbog  djelovanja  u  istom  pravnom  prostoru   dijametralnog  suprotnog  zakona

ZAKON  O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

Klasa: 011-01/07-01/63  ;  Urbroj: 71-05-03/1-07-2  ;  Zagreb, 13. srpnja. 2007.

Sa  punom  pravnom  snagom  , sa  punim  pravnim  učinkom  i  s  punom  pravnom  posljedicom  do  dana  01. 01. 2014. godine

USTAVNI  SUD   REPUBLIKE  HRVATSKE   morao  je  po  službenoj  dužnosti  poništiti ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA  u  roku  od  osam (8)  dana od  trenutka  objave  u  Narodnim  Novinama .

Razloga poništenja  ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA  je  taj što  dva  dijametralno  suprotna  zakona   u  istom  pravnom  prostoru  istodobno  ne  smiju  djelovati.

Zašto  USTAVNI  SUD  REPUBLIKE  HRVATSKE   nije  poništio  ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA   mora   obrazložiti  i  dati  odgovor   USTAVNI  SUD  REPUBLIKE  HRVATSKE.

 

BOŽIDAR  VIDUKA  magistar  inženjer  geodezije i  geoinformat

HOP