Dugogodišnji dopisnik Inoslav Bešker negira postojanje hrvatskog jezika!?

0
5634
Koliko srbijanski historičari i filolozi mitovima obmanjuju srbijanski narod i lažno predstavljau srbijanstvo, otimajući tuđu prošlost – haravčku ili hrvatsku – toliko jugoslaven Bešker negira postojanje hrvatskog jezika i naroda, ne znajući da negira jednu civilizaciju koja se izgubila u nasilju nametanjem tuđih starih pisama i nove religije te novog pravopisa i gramatike. Odgojen kao splitski orjunaš koji mrzi katoličanstvo samo zato jer ga ono definira kao Hrvata.

Radi se o socijalnim i psihičkim poremećajima koji su odlika mnogih Hrvata. Gospon Bešker se danas bavi lingvističkom dogmom, ali nisam siguran da razumije lingvistiku. Lingvistika nije samo etimologija kojoj pristupa dogmatski već je ona mnogo više od toga. U lingvistici se skriva povijest svi poznatih civilizacija.

Da bi razumjeli etimologiju, moramo najprije poznavati sva starija pisma jer bez njih ne možemo znati kako je koja riječ nastala. Da bi razumjeli haravački ili hrvatski jezik moramo razumjeti sans-krit. Postoji razlika između ova dva jezika zbog semitskog uticaja na sanskrit i suglasničkog pisanja mada je riječ o istom jeziku. Koliko hrvatskih jezičara poznaje  sans-krit da bi moglo upoznati povijest hrvatskog jezika? Zašto kažemo JEZIK, a ne EZIK. Što je ispravno, a što je pogrešno? Tvrdim ni jedno ni drugo. Prava riječ je VEZIČA. Veziča je spajala duhovni i materijalni  svijet, a ovo nam pokazuje kako se preko pisama mijenjao jezik i zašto danas imamo toliko arijskih ili haravačkih jezika. Vedske himne su napisane ikavicom, dakle, suglasničkim pismom koje i danas može razumjeti svaki ikavac, do gotovo 70 posto, ako može rastavljati vedske riječi u latinskoj transkripciji.

Da bi razumjeli hrvatsku semantiku moramo tražiti izvorno značenje riječi u sanskritu jer u hrvatskom jeziku mnoge riječi su zadržale sanskritski izgovor i  izvorno značenje – ako ne izravno, onda sigurno simbolički i metaforski. Crkveno slavenski jezik je stvorio  Rim nametanjem kršćanstva, a on je kombinacija ruskih, hrvatskih i bugarskih riječi. Tako je u crkvenu hrvatsku liturgiju ušla ruska riječ ”čelovek”. Staroslavenski jezik nikada nije postojao nego u ruskim glavama zbog ruskog imperijalizma. Da bi razumjeli predkrščansku hrvatsku gramatiku moramo dobro upoznati tekst Baščanske ploče jer na njoj je deklinacija sanskritska. Glagolski infinitivi su također sanskritski kao i množina imenica. U deklinaciji su postojala samo 4 padeža, a glavni padež je bio genitiv ili janativ.

Tako su preko crkvenoslavenskog jezika hrvatska ekavica i ikavica postale jekavica, a dolaskom Osmanilija čak i ijekavica jer su Bugari bježali prema Hrvatskoj pred Osmanlijama. Dolazak Bugara na hrvatske prostore iskoristio je Vuk Harač koji je slavenizacijom postao Karadžić. U nazivu Harač ispušten je glas V jer ga semitska pisma nisu imali, a pravi Hrvati su zadržali glasove H i Č.  To je razlog zašto danas neki kažu ”si seti” ili ”se sete” umjesto ”svi sveti” ili ”sve svete”. Vuk je uz pomoć hrvatskih političkih budala preko ijekavice u hrvatski jezik uveo srbijansku semantiku i zato je danas mala razlika između hrvatskoga i srbijanskoga. Međutim, kad bi u hrvatski jezik vratili ”arhaične” riječi, vidjeli bi koliko se ta dva jezika razlikuju semantički. Štoviše, mnogo se razlikuju i sintaktački.

Da bi ovo shvatili još jednom ću pokazati kako su od naziva Harvač nastajali svi arijski etnici i jezici. Naziv SLAVEN je nastao od latinskog naziva CLAVEN, što je bio semitski naziv za ”Harvače jane” ili ”Harvačane”. Naziv SERB ili SRB je nastao od romanskog naziva Serve, koji je pod Bizantom postao Serbe, a naziv Serve je nastao od starijeg romanskog naziva Cerve. Cerve je latinska inačica naziva Harvač ili Herveč, dakle, Halvat ili Helvet. Homer je naziv Helvet pisao Kelt. Svi ovi nazivi su imali sufiks EN ili IN prije nametanja kršćanstva jer ovaj sufiks je označavao staru haravačku religiju. Tako smo imali naziv CERVEN koji je stao za izraz ”Harvača jana”, odakle naziv carevina, a od njega je nastao naziv KRAJINA ispuštanjem glasa Č i zamjenom glasa V slovom Y, odnosno, glasom J davno prije austrijske krajine. Nametanjem kršćanstva Krajina je postala KRAJ, a od ovog naziva nastaje hrvatsaka titula KRALJ. Hrvati pod Bizantom su kralja zvali CAR, što možemo povezati sa perzijskim nazivom KIR. Oba su nastala od naziva HARA. Odavde njemačka riječ HERR ili engleska riječ SIR koje znače gospod. Odakle nam prezime ŠORE?  Čiji je bog ŠURA? Imenica ŠORA je postala ŠJORA i ŠJOR, dakle, gospođa i gospod.

Sada ću se osvrnuti na Beškerovu rubriku u JL ”Riječ tjedna” (4. studenoga, 2018.) u kojoj on pokušava riješti etimologiju osobnih imena sa naglaskom na imenu IVAN. Doista, on nam želi pokazati od kojeg imena je nastalo današnje ime Ivan. Međutim, sva navedena imena su nastala od haravačke riječi ČAVAN,  a to su dvije riječi ČAVA i AN (VANA ili JANA). Od riječi ČAVAČ su nastale današnje riječi ČOVEK i ČOVIK. U ovim riječima ne postoji glas J, ali mi danas kažemo ČOVJEK. Sve ovo u ovom tekstu ne mogu objasniti zbog prostora. Riječ ČAVAN je na suglasničkom pismu postala SUN. U hrvatskom se pojavljuje kao SUN-CE, u engleskom kao SUN te u njemačkom kao SONNE. Od iste riječi  je nastao semitski bog JAHVE (JEHOVAH). Čave ili Jahve je kod Semita bio zemaljski bog, a odatle titula ”patriarh”. Jahve je simbol despotizma koji su slijedili semitski vladari. Međutim, imena ERVAN i IRVING etmimologijski nisu uopće povezani sa imenom Ivan. Ranije je Sunce označavala riječ HARA, koja se odrazila kao ARA ili RA. HEROD je bi nesemitizirani vladar Israela, a to je bio i ASA. Herod je bi nebeski, a ASA zemljaski bog. Semitska varijanta nebeskog boga Hara je ALA ili AL, a feničko grčka je ELA ili EL.

Kako Semiti nisu imali slovo za glas H, onda slovo H u transkripciji označuje naglašeni poluslog u slogu JA u riječi JAVA. Riječ JAVA u hrvatskom jeziku i danas označuje svijest, a to je svijetlost sunca. Da bi ideja postala javna, riječi JAVA moramo dodati sufiks ANA. Dakle, svijest ovisi o magnetskom polju,  a najmanje o fizičkim odlikama. Kako se kod ljudi razlikuje magnetsko polje, razlikuje se i njihova svijest. Ovo nam je pokušala objasniti astrologija, ali današnja znanost ne priznaje otkrića astrologije mada se istim pitanjima danas bave psihologija i socijologija i daju slične odgovore, ali se prilagode potrebama današnjeg perveznog društva.

Ime ČAVAN se danas odrazilo kao AVAN, EVAN, UVAN, IVAN i OVAN jer semitska pisma nisu imala glas Č, a preko semitiziranih Harvata ta pisma su došla u Europu, dakle, preko Elena (Helena) i Latina. Oni su još bili poznati kao Feničani. ČAVAN se još odrazilo kao ZVANE, dakle, ZVONE. JOVAN je nastalo od imena ČOVAN. Kad su semitizirani Hrvati došli u Europu, oni su u njoj našli Hrvate koji su govorili haravačom ili sans-kritom, a to je bio slogovn jezik. Slogovne riječi su do danas sačuvane najviše u hrvatskom primorju. Suglasničko pismo je u Europu došlo preko semitiziranih Hrvata. Ti Hrvati su bili poznati kao Liburni, a Heleni ili Grci su ih još zvali Iliri. Oni su sebe još zvali Etrurci, a to su Harvati koji su živjeli na prostoru današnje Toscane i Rima, a oni su tamo došli iz Egipta. Oni su danas poznati kao LIGURI. Ovi etnici nam pokazuju odakle su ovi Harvati došli u Europu. Homer je autohtone Harvače zvao Kelti. Nametanjem novog kršćanstva, imena AVAN i EVAN postaju AVA i EVA, UVEN  postaju UVE i IVE jer odbacivanjem sufiksa AN ili ANA , odnosno, ENA i INA se izgubila povezanost sa prijašnjom religijom.Va

Ne znam gospon Bešker ako sam dovoljno jasan ali bi Vam sugrirao da se odreknte slavenske i indoeuropsjke dogme jer zemaljski život će Vam biti dosta jasniji i postati ćete slobodniji. Vama ili um dolazi sa Sunca, ali mnogi toga još nisu svijesni. Vama je slogovna riječ za riječ UM. Zbog toga mnogi budisti imaju mantru OM.

Srećko Radović

HOP