ZAŠTO PARIZ, BRUXELLES, RIM I BEČ IMAJU 900 PUTA NIŽE GRANICE ELEKTROMAGNETSKOG ZRAČENJA – 5G – NEGO ŠTO SU ONE KOJE SU DOPUŠTENE U HRVATSKOJ?

0
2415
image.png

U prvom tekstu autor, Dražen Tomić https://www.ictbusiness.info/telekomunikacije/telekomi-ostro-po-sdp-ovom-sasavom-i-prilicno-protuzakonitom-prijedlogu

naziva  prijedlog Kluba zastupnika SDPa u Gradskoj  Skupštini Zagreba nazvao “ suludim, šašavim i prilično protuzakonitim”. Nije naveo što je u prijedlogu da se poštuje čl.44. GUP-a Zagreb i zabrani nadogradnja na 5G baznih stanica koje su postavljene bez važeće dokumentacije i rade bez uporabnih dozvola, te da se prije testiranja 5G mreže dostavi studija utjecaja na zdravlje, “suludo i šašavo”, a nije  objasnio  svoj novokomponirani

(pravno ne postojeći) termin  “prilično protuzakonito”.

Dražen Tomić očito smatra kako (suprotno prijedlogu Kluba zastupnika SDP-a), Skupština treba  izraziti zadovoljstvo nadogradnjom na 5G baznih stanica postavljenih protivno GUP-u, radom bez uporabnih dozvola, te inzistirati na testiranju 5G bez Studije o utjecaju 5G a zdravlje i okoliš. Po njemu, Skupština treba tražiti od teleoperatera da ne poštuju  zakonske regulative i procedure te odluke i propisane kriterije lokalne samouprave.

 Netko očito ima sulude, šašave i protuzakonite ideje, a čitateljima prepuštamo zaključak da li su to teleoperateri i njihov “glasnik” Dražen Tomić ili Klub zastupnika SDP-a.

U drugom tekstu isti autor https://www.ictbusiness.info/telekomunikacije/sdp-se-zaigrao-s-5g   u novom “nevjerojatno kreativnom” uradku objavljuje prijedlog zaključka Kluba zastupnika SDP-a, ali pokušava osporiti legalnost članka 44. GUP-a Zagreb, pozivajući se na  Uredbu o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN 131/2012, 92/2015

Uredba Vlade o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture (NN 131/2012),( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_131_2798.html ) donesena je 21.11.2012. Da je donesena temeljem Zakona o ovlasti Vlade  Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, prestala bi važiti  31.12.2013.

No s obzirom da je donesena, kao što piše u njoj „ Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/2008 i 90/2011)..”, ona prema mišljenju relevantih pravnih stručnjaka koje smo I dodatno kozultirali, samo pojašnjava spomenuti stavak i članka Zakona o elektroničkim komunikacijama (ZEK).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_73_2420.html

   U članku 25, st. 2. i st. 3. ZEK-a  stoji:

 (2) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su planirati u svojim dokumentima prostornog uređenja elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremukoja osobito obuhvaća samostojeće antenske stupove, tornjeve i kabelsku kanalizaciju, na način kojim se ne ograničuje razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša.

 

Iz toga se može nedvojbeno zaključiti da se ova obveza ne odnosi na antenske prihvate. Samim time je i nedvojbeno da odredba iz Uredbe, prema kojoj se antenski prihvati koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju u dokumentima prostornog uređenja ne ograničava lokalnu samoupravu da određuje pravila prema kojima se može postavljati antenski prihvati jer to pravo proizlazi iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi prema kojem je prostorno planiranje u ingerenciji lokalne samouprave.

 

Smisao ove odredbe je upravo taj da antenske prihvate izuzme iz obveze propisane člankom 25. st. 2. Uredba vlade može se kretati samo u okvirima Zakona temeljem kojega je Uredba donijeta i ne može zadirati u pitanja koja su regulirana drugim zakonima, kao što se to u ovom slučaju Zakon o građenju, jer je Uredba pravni propis nižeg ranga od zakona. Dakle, još jednom: Uredba ne može izlaziti iz okvira Zakona temeljem kojega je donijeta i ne može derogirati odredbe drugih Zakona.

 

(3) U postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja iz stavka 2. ovoga članka potrebno je pribaviti prethodno mišljenje Agencije kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu sa stavkom 2. ovoga članka i pravilnicima iz članka 24. stavka 9. ovoga Zakona. Agencija donosi prethodno mišljenje u skladu s mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koja se propisuju uredbom Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog ministra i uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća Agencije.

 inbound3858398136537498927

HAKOM je dao svoju suglasnost jer drugo i nije mogao, temeljem prethodno rečenog, dakle zagrebački GUP svojom odredbom ne zadire u područje koje je pokriveno niti Uredbom a niti Zakonom o elektroničkim komunikacijama .

A Dražen Tomić, navodeći samo kako je potrebno zatražiti prehodno mišljenje Agencije, kojim se potvrđuje usklađenost s Uredbom, ali prešućujići neospornu činjenicu da je takvo mišljenje zatraženo i dobiveno, implicira kako nije dobivena suglasnost Agencije. Gruba manipulacija i pokušaj obmane javnosti. (ovdje treba prikačiti PRILOG 1)

 

Kad bi manipulacije gospodina Dražena Tomića, „glasnika operatera“  o neusklađenosti prostornih planova s Uredbom Vlade, odnosno tumačenja  da  GUP Grada Zagreba nije prilagođen Uredbi, bila točna, operateri bi jednostavno, sudskim putem stavili izvan snage čl.44. GUP-a Zagreb ili primjerice  čl.119. Prostornog plana Istarske županije, odnosno prostorne planove svih jedinica lokalne samouprave, koje  reguliraju postavljanje antenskih krovnih prihvata na svom području.

To, naravno nisu ni pokušali, nisu tužili HAKOM za davanje suglasnosti na po njima „protuzakoniti“ članak 44. GUP-a Zagreb, nisu tužili Gradsku skupštinu koja ga je donijela. Nisu, jer vjerojatno ipak poznaju hrvatske zakone. 

Nisu tužili jer možda bi u eventualnom sudskom postupku moralii dokazivati legalnost svoje infrastrukture, predočiti svu potrebnu dokumentaciju i uporabne dozvole za sve instalirane bazne stanice.

 Zato se služe manipulacijama, obmanama, lobistima, „glasnicima“ koji si uzimaju za pravo vršiti javni pritisak na izabrane zastupnike lokalne samouprave i kvalificirati njihove prijedloge „suludim, šašavim i prilično protuzakonitim“.

Dražen Tomić, pogrešnim tumačenjem Uredbe i impliciranjem kako HAKOM nije potvrdio usklađenost GUP-a Zagreb s Uredbom Vlade, svjesno i namjerno obmanjuje hrvatsku javnost. Lobiranje za interese stranih telekom korporacija nije kazneno djelo, ali  širenje neistinitih informacija sa svrhom  obmane hrvatske javnosti jest.

Pogledajmo i što kaže Pravilnik o jednostavnim i  drugim građevinama i radovima temeljem kojeg se postavlaju bazne stanice . U čl.1, st.2. piše: “U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_79_1476.html

Prijedlog zaključka na koji se tako žučno obrušio Dražen Tomić, traži poštovanje tog Pravilnika. Što je toliko sporno u zhtjevu za poštovanjem propisanih paravila i procedura i zašto takav razumljiv i logičan zahtjev operatere toliko “boli”?

Da bismo do kraja razotkrili manipulaciju s Uredbom Vlade, pogledajmo što točno piše u  članku 5. st. 9. na koji se operateri uporno pozivaju:

U čl.5. st.9 . propisano je: “Antenski prihvati, koji se postavljaju na postojeće građevine, ne planiraju se u dokumentima prostornog uređenja”.

U tome zaista nema ništa sporno jer razumljivo je kako u prostorne planove nije potrebno ucrtavanje krovova na koje se mogu postaviti antene.

U Uredbi nigdje, baš nigdje, ne piše ono što uporno impliciraju teleoperateri – kako jedinice lokalne samouprave nemaju pravo propisivati kriterije kojima osiguravaju zaštitu zdravlja, prostora i okoliša.

Razumljivo je da to u Uredbi ne piše, jer da kojim slučajem piše, bilo bi protivno gore navedenom Zakonu o elektroničkim komunikacijama koji u čl.25. propisuje jedinicama lokalne samouprave obavezu planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), na način kojim se ne ograničava razvoj elektroničke komunikacijske mreže i elektroničke komunikacijske infrastrukture, pri čemu se osobito moraju zadovoljiti zahtjevi zaštite ljudskog zdravlja, zaštite prostora i očuvanja okoliša.“

Osim toga,  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) u čl.19 propisuje poslove iz djelokruga jedinica lokalne samouprave, a među njima je  prostorno i urbanističko planiranje. (https://www.zakon.hr/z/132/Zakon-o-lokalnoj-i-podru%C4%8Dnoj… ), Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN 14/1997-95),  u čl.4 propisuje kako obavljanje tih  poslova “ne smije biti onemogućeno ili ograničeno od neke druge središnje ili regionalne vlasti, osim kada to dopušta zakon”.(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/1997_10_14_9…).

 Hrvatski Sabor nije donio zakon kojim bi zabranio jedinicama lokalne samouprave pravo donošenja propisa za postavljanje baznih stanica. 

Voljeli bismo vidjeti pravno tumačenje stručnih službi teleoperatera, na koji to način Uredba Vlade donesena “Na temelju članka 25. stavka 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama” može suspendirati ovlasti jedinica lokalne samouprave???

Teleoperaterima je izgleda, jednostavnije naći nekog Dražena Tomića “glasnika”, a moguće I lobistu(!?) i pustiti ga da javno pokaže  svoju “kreativnost”. Ako prođe – prođe!

Dražen Tomić, kao svoj “ snažni argument” navodi stajalište Ustavnog suda  u rješenju U-II-2392/2014, kojim se odbija prijedlog privatnog tužitelja za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom članka 5.st.3 i članka 13 Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, (NN 131/2012, 92/2015). (OVDJE PRILOG 2 prikačiti)

Nameće se pitanje da li je Dražen Tomić uopće pročitao navedeni document? Povod obraćanja Ustavnom sudu je postavljanje 36 metara viskog antenskog stupa u blizini zemljišta privatnog tužitelja. U prostornim planovima nema ograničavajućih kriterija za njegovo postavljanje, pa u ovom konkretnom slučaju operater nije prekršio prostorni plan lokalne samouprave. Kakve veze ima navedeni dokument s GUP-om Zagreba?

Dražen Tomić iz spomenutog dokumenta citira odredbu „Ustavom osigurane ovlasti jedinice vlasti lokalne samouprave moraju biti u ravnoteži s općim interesom svih građana i građanki Republike Hrvatske“. To nije sporno, to je ugrađeno je u čl.25. ZEK-a, a  „ ravnoteža s općim interesom grašana i građanki“ ugrađena je i u čl. 44. GUP-a Zagreba, koji regulira postavljanje potrebne elektrokomunikacijske infrastrukture. U tom je članku navedeno: Generalnim urbanističkim planom omogućuje se poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija, u cilju razvoja sustava pokretnih komunikacija, ali pod uvjetom da nemaju štetan utjecaj na zdravlje stanovništva. U cilju preventivne zaštite stanovništva, a primarno djece kao naročito osjetljive skupine, jakost električnog polja (E) ne smije premašivati 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m2na čitavom području obuhvata Plana”.

Dražen Tomić navodi kako HAKOM daje privremene dozvole za testiranje 5G mreže.

Točno, ali Zakon o elektromničkim komunikacijama nije HAKOM-u  nego jedinicama lokalne samouprave propisao obavezu planiranja elektroničke komunikacijske infrastrukture uz uvjet zadovoljavanja zaštite  ljudskog zdravlja, prostora i očuvanja okoliša.

Dražen Tomić tvrdi kako nije točno da je Vlada Regije Bruxelles zaustavila uvođenje 5G mreže i da je ministrica  za okoliš Regije Bruxelles , Celine Fremault,  izjavila kako “građani Bruxellesa nisu zamorci čije se zdravlje može prodati za profit“

https://www.brusselstimes.com/brussels/55052/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now/

Prepuštamo čitateljima da odluče kome će vjerovati –  magazinu BrussellesTimes ili “glasniku”  teleoperatera, Draženu Tomiću.

Granične razine za zračenje u Bruxellesu navedene su u letku na stranici Ministarstva zdravstva i za gustoću snage iznose 24 mW/m2 (0,024 W/m2).

https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Tekstovi%20razni//Letak%20pitanja%20i%20odgovori.pdf  

Zagrebački GUP propisuje 66 mW/m2, a Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_146_2740.html ) dopušta na javnim površinama je  čak 8,9 W /m2 te 1,6 W/m2 u  područjima  “povećane osjetljivosti” (stanovi škole, vrtići, bolnice…. (Tablice 2 i 3 u Prilogu Pravilnika).

Prepuštamo čitateljima da usporede navedene brojke i donesu svoj zaključak.. 

Dražen Tomić navodi kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu ovlaštene u svom samoupravnom djelokrugu propisivati dodatna prostorna ograničenja u tzv. funkciji zaštite zdravlja stanovništva.” Nije naveo u kojem zakonu to piše, jer u čl 25. ZEK-a piše nešto drugo.

Kvalificirati Prijedlog  Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Grada Zagreba, kojim se od teleoperatera  traži poštivanje GUP-a, zabrana nadogradnje na 5G baznih stanica postavljenih protivno GUP-u, te Studija utjecaja na zdravlje i  okoliš prije testiranja 5G mreže kao “sulud, šašav i prilično protuzakonit”  zaista je suludo i šašavo, a javni agresivni medijski pritisak na predstavnike lokalne vlasti nije “prilično protuzakonit” nego je protuzakonit.

Stoga preporuka “glasniku” a I lobisti teleoperatera prvo uvijek sve valja dobro proučiti dati struci, ovdje prije svega pravnoj, da komentira određenu materiju, a ne obmanjivati javnost I iznositi neistine-

Isto tako preporučamo “glasniku” Draženu Tomiću, pročitati sadržajan I izrazito stručan intervju predsjednika uruge HUZEZ, pa tek onda komentirati.

https://www.glas-koncila.hr/zdravko-andel-odgovara-je-li-hrvatska-zemlja-za-ispitivanje-sigurnosti-5g-mreze-u-hrvatskoj-su-granice-zracenja-vece-i-do-900-puta-nego-u-europi/

Kaže tako predsjednik udruge HUZEZ, Zdravko Anđel:

»S vremenom će mreža antena, tj. baznih stanica postajati sve gušća, dakle bit će ih oko nas puno više nego što ih ima sada jer s rastom frekvencije smanjuje se duljina elektromagnetskih valova i njihov domet. Možemo očekivati da ćemo imati antene na rasvjetnim stupovima, fasadama zgrada, pa vjerojatno i na vrlo neobičnim mjestima.«

Nadalje, kaže gospodin Anđel:

Zagovornici 5G-a obećavaju sve i svašta. Slična smo obećanja slušali i kod uvođenja 4G-a. Postojeća fiksna tehnologija, dakle optički kabeli, mogu postići sve ono za što nas se uvjerava da je potrebna 5G mreža. Ali razvoj te tehnologije, pogotovo u Hrvatskoj, nije komercijalno zanimljiv teleoperaterima, iako prijeti opasnost da Hrvatska izgubi 205 milijuna eura iz fondova EU-a namijenjenih za razvoj širokopojasne fiksne mreže. Treba znati da u Sjedinjenim Američkim Državama 85 posto podatkovnoga prometa ide preko fiksnih, optičkih mreža, a manje od 15 posto preko mobilnih. Kada govorimo npr. o automatizaciji i primjeni robotike u proizvodnji, postoje brojni primjeri tvrtki koje su već daleko odmakle na tom području i koje svoj daljnji razvoj ne temelje na 5G-u, nego na lokalnom bežičnom povezivanju unutar proizvodnih pogona, a vanjska komunikacija ide preko optike. To je logično jer su mobilne mreže mnogo ranjivije za upade i nije realno da bi se netko izložio takvu operativnu riziku.

Glavno tržište na koje ciljaju teleoperateri brojni su potrošači njihovih usluga – opća populacija. Princip je poznat: razviti potrebu ili, još bolje, ovisnost u ljudi za nečim što im zapravo i nije nužno i onda im tu potrebu ili ovisnost zadovoljiti svojim proizvodom.

Jedino je sigurno da će profiti teleoperatera napredovati: veća brzina znači više prenesenih podataka, više prodanih gigabita znači veći prihod i na kraju veći profit. To je jedini i glavni motiv. A kada je profit jedini cilj, ljudsko je zdravlje i posljedice za okoliš smetnja koju treba gurnuti pod tepih i ušutkati one koji to propituju.

Iz osobnoga iskustva znam da u Bruxellesu i Rimu nema problema s dostupnošću mobilne mreže. Ta dva grada imaju znatno niže granice elektromagnetskoga zračenja nego što su one koje su dopuštene u Hrvatskoj. Unatoč tomu što u Bruxellesu tijekom dana enormno oscilira broj korisnika mobilnih mreža, nisam ni jednom doživio da mreža nije dostupna. Još niže granice imaju Beč i Pariz.

Tamo su granice 900 puta niže nego u Hrvatskoj i nema problema sa signalom. To su primjeri četiriju europskih metropola čiji su stanovnic i nerazmjerno manje izloženi elektromagnetskom zračenju u odnosu na građane Hrvatske.”

image.png

Kako “glasniku” teleopera, tako I svim čitateljima preporučamo ovo pozorno pročitati i o istome razgovarati, kako u obitelji, s našom djecom, tako  s našim prijateljima, kolegama, gdje god možemo.

Širimo istinu, zaustavimo tragediju koja nas u konačnici čeka.

https://www.sensa.hr/clanci/stvaran-zivot/je-li-5g-tehnologi…

Kažu nisu ptice popadale od neionizirajućeg zračenja, no možda i jesu.

Dokaza da nisu nema!

image.png

Hoćemo li i mi uskoro bauljati ulicama, padati kao “pokošeni”?                                                    “Je li tehnologija naša budućnost ili naša propast”, kako kaže u intervjuu dr Goran Ivkić.

 

Svi teleoperateri u Hrvatskoj  poručuju : „ … da posluju u skladu s pozitivnim propisima i s jasnim ciljem osiguravanja dostupnosti mobilnih usluga korisnicama, što se pogotovo u proteklim mjesecima potvrdilo ključnim za normalno funkcioniranje i poslovanje“ .

To je čista LAŽ!

 

Moramo ponoviti iz zadnjeg teksta od 28. Kolovoza 2020. istinu:

Jednostavno rečeno,  obmana je kako je sve u što kvalitetnijoj funkiciji već je, sve u funkciji nefunkcioniranja. Sve je postalo nedostupnije nego li ikad prije. Zar je to cilj?

To nam uopće ne treba.

 

 

HOP