Svjetska zdravstvena organizacije ide prema ukidanju ljudskih prava?!

0
3693

Hoće li WHO ukinuti ljudska prava?

 

 

mr.sc. Arna Šebalj - znanstvene vijesti
mr.sc. Arna Šebalj – znanstvene vijesti

Autor Ralph Studer objavio je prije dva dana na zukunft-ch.ch zanimljivu analizu oko ugovora o kojima WHO pregovara sa svim državama članicama. Prenosimo ga u cijelosti.

Ujedno napominjem kako smo o istome pisali još u travnju 2020. kada se Znansveno vijeće hrvatske prigovorom obratilo UN-u.

https://www.hop.com.hr/2022/04/20/prigovor-znanstvenog-vijeca-hrvatske-un-u-i-who-u-zbog-predaje-suvereniteta-hrvatskog-zdravstva-who-u-svjetskoj-zdravstvenoj-organizaciji/

 

Ugovori o kojima trenutno pregovara Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) su teški: postoji rizik od ozbiljnih ograničenja za države članice i stanovništvo. Objasnio je to ciriški odvjetnik Philipp Kruse na događaju koji je organizirala udruga “Bürger für Bürger” krajem ožujka 2023. godine. Krajnje je vrijeme da otvorite oči.

 

Sadašnji razvoj na razini WHO-a može se razumjeti samo ako se uzmu u obzir godine Corone, započeo je Kruse svoje primjedbe. Pregovori o ugovoru koji su u tijeku od posebnog su interesa za Švicarsku jer utječu na demokraciju i vladavinu prava kao temelje naše države. Suština našeg ustava je podjela vlasti (izvršne, zakonodavne i sudbene), koja u posljednje tri godine nije funkcionirala i dovela je do masovne akumulacije vlasti u Saveznom vijeću. Ova okolnost zahtijeva odgovore i obradu. Govornik je pojasnio da prema konceptu diobe vlasti nijedna od tri vlasti ne može trajno kršiti ustav bez mehanizma kontrole i korekcije koji provode druge vlasti. Živahna demokracija također imperativno zahtijeva nepatvoreno formiranje mišljenja. No, to je ugroženo ako se izvještavanje – kao u razdoblju Corone – temelji na permanentnim dezinformacijama i manipulacijama kroz strah i paniku, smatra odvjetnik.

 

Posebno su stradala djeca

Iako čak i Savezni vrhovni sud smatra PCR test neprikladnim za dijagnosticiranje bolesti i klasificira ga kao nevažnog, ti će se testovi nastaviti provoditi diljem svijeta, rekao je Kruse. Osim toga, savezni vijećnik Cassis izričito je izjavio u prijenosu Arene od 7. siječnja 2022. da se, na primjer, slučajno preminuli koji imaju pozitivan test na koronu u sustavu bilježe kao “smrti od korone”. Ovo je tim ozbiljnije što su državne vlasti na temelju ovih brojki naredile ozbiljna ograničenja slobode. Kruse se osvrnuo i na izrazito povećane vrijednosti CO 2 u zraku koji udišu ispod maski kod djece, udvostručenje pokušaja samoubojstva među maloljetnicima i prenapučenost dječjih psihijatrijskih ustanova.

 

WHO pod kritikom

Što je dulje trajala pandemija korone, to su WHO i njegove preporuke dulje bili na udaru kritika, kaže Kruse. Nerazmjerna ograničenja i posljedična ogromna šteta za mentalno i tjelesno zdravlje ljudi, gospodarstvo i državni proračun, ograničenja pristupa sportskim i kulturnim događanjima i sada dobro poznata šteta uzrokovana cijepljenjem dokaz su toga. Osim toga, mnogi građani nisu niti svjesni da “izvanredno stanje međunarodnog opsega” proglašeno 30. siječnja 2020. godine zbog Corone još uvijek nije povučeno od strane WHO-a do danas.

Ne samo da su mjere WHO-a bile kritički promatrane, WHO i njegovo financiranje također su izazvali pitanja. S obzirom na visoke doprinose privatnih osoba, teško da se može govoriti o samostalnoj organizaciji. Više od 80 posto proračuna WHO-a ne snose države članice, već i privatni donatori poput Zaklade Bill & Melinda Gates ili Gavi Alliance, istaknuo je Kruse.

 

 

 

 

 

Dva različita WHO ugovora

Umjesto da ostvaruju svoj suverenitet, državne vlasti su ga se dobrovoljno odrekle u korist SZO-a u razdoblju korone, naglasio je Kruse. A upravo je taj državni suverenitet ponovno na udaru. WHO trenutno pregovara o dva različita ugovora sa državama članicama: prilagodba ugovora u vezi s Međunarodnim zdravstvenim propisima (IHR) i potpuno novi pandemijski ugovor .

Malo se zna o ciljevima Saveznog vijeća u ovim pregovorima, iako se očekuje da će sporazum o pandemiji biti usvojen na Općoj skupštini SZO u svibnju 2024. Uostalom, poznato je da Savezno vijeće teži jakom WHO-u, naveo je Kruse na temelju izjava Saveznog vijeća.

 

Jednakost umjesto ljudskih prava?

Predložene izmjene IHR-a usko su povezane s Ugovorom o pandemiji. Ako bi se izmjene IHR-a ratificirale, to bi uvelike povećalo moć WHO-a. Kruse je pokazao kako bi odlomak “neobvezujući” trebalo brisati iz članka 1. IHR-a i kako bi dosadašnje preporuke WHO-a postale obveza država članica. U članku 3. „Načela“ brisale bi se riječi „uz poštivanje dostojanstva, ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba“. Umjesto toga, kaže se da se pravila temelje na “jednakosti”, “uključivanju” i više.

Zanimljivo je – kako je pojasnio odvjetnik – prethodna formulacija članka 3. o zaštiti ljudskih prava donesena 2005. godine na zahtjev

država drugog i trećeg svijeta radi suprotstavljanja novom kolonijalizmu. Zaštitu ljudskih prava treba zamijeniti konceptom “pravičnosti”. To znači da bi sve države članice trebale imati jednak pristup zdravstvenim ustanovama, istim cjepivima i istim testovima, objasnio je Kruse.

 

Koncentracija moći u glavnom direktoru SZO

Prema trenutnom nacrtu IHR-a, države sada imaju 48 sati da prijave događaj od epidemiološkog značaja WHO-u. To je nerealno kratko, jer države jedva da imaju vremena ispitati razvoj viralnih događaja i iz njih izvući odgovarajuće zaključke. U kombinaciji s predloženom revizijom članka 12. IHR-a mogao bi se pojaviti svojevrsni “mehanizam za olakšano samoosnaživanje” glavnog direktora SZO-a, istaknuo je odvjetnik. Njime se odlučuje i obavještava sve države članice o “izvanrednom stanju javnog zdravlja”. Preko “preporuka” u članku 1., koje su proglašene obvezujućima, glavni direktor WHO-a ima nevjerojatne ovlasti u vezi s ovim člankom 12.

Prema Kruseu, ono što je posebno ozbiljno je da WHO može koristiti ovaj instrument da proglasi “izvanredno stanje” na neodređeno vrijeme i trajno suspendira ljudska prava, podjelu vlasti i naš federalni ustav. Takav pristup lišava države članice bilo kakvog utjecaja na odluku WHO-a i znači veliki gubitak kontrole. Čak ni preduvjeti za proglašenje pandemije WHO-a u budućnosti se neće moći provjeriti. U tim je fazama zaštita ljudskih prava podređena jednakosti kao vladajućem načelu, upozorila je Kruse. Nitko se ubuduće neće moći pozivati na pravo na samoodređenje za medicinske intervencije.

Prema riječima govornika, ovo spajanje ovlasti u WHO-u također se može vidjeti u činjenici da ne postoje mehanizmi za praćenje glavnog direktora WHO-a i WHO nije odgovoran. To predstavlja evidentno kršenje načela diobe vlasti i univerzalnih načela kontrole kvalitete.

 

Kritika IHR-a i ugovora o pandemiji

Ne može se poreći da WHO bez dobrog razloga može proglasiti “pandemiju” u cijelom svijetu i proglasiti je “obvezujućom” za sve države. To rezultira trajnom eliminacijom suvereniteta, vladavine prava i diobe vlasti, suspenzijom temeljnih sloboda i prijetnjom zdravlju, naglasio je Kruse. Odluka o ovom IHR ugovoru planirana je za Opću skupštinu SZO-a u svibnju 2024.

Sličan je problem i s planiranim pandemijskim ugovorom. Prema Kruseovim riječima, članak 14. Ugovora o pandemiji spominje ljudska prava i pridržava se načela proporcionalnosti pri ograničavanju prava na slobodu. Međutim, oni bi se mogli “nadjačati” ako bi služili zaštiti javnog zdravlja, što su vlasti i sudovi diljem svijeta koristili kao glavno opravdanje tijekom krize Covida 19. Članak 16. također predviđa provedbu na svim razinama vlasti, civilnog društva i poduzeća. U tom kontekstu, Kruse govori o “pristupu SZO-a odozgo prema dolje”, tj. mjere su uređene “gore” na razini SZO-a i implementirane “dolje” – bez ikakvih riječi – na nacionalnoj državnoj razini.

 

Protiv slobode govora

Osobito je relevantan članak 17. Ugovora o pandemiji, koji između ostalog navodi da države nadziru društvene medije kako bi identificirale širenje dezinformacija i lažnih informacija te razvile strategiju vijesti za suzbijanje toga. Ovo postavlja pitanje tko odlučuje što se smatra “lažnim ili netočnim informacijama”. Znanost? Upravo taj odlomak otvara vrata eliminaciji nepoželjnih i kritičkih stavova i predstavlja ozbiljnu prijetnju ograničavanju slobode izražavanja.Kruse je stoga s pravom ustvrdio da ovaj članak ugovora jača pravo i moć WHO-a da osigura informiranja i cenzure jednostrano, čime je od samog početka isključeno nepatvoreno formiranje mišljenja stanovništva.

 

“Jedan zdravstveni pristup” kao proširenje mogućih razloga pandemije

Pred kraj svog izlaganja, Kruse je jasno pokazao dokle ide ovaj pandemijski ugovor. Članak 18. predviđa “jedinstveni zdravstveni pristup”. Stranke bi se trebale obvezati na promicanje i provedbu “jedinstvenog zdravstvenog pristupa” prevenciji pandemije i oporavku zdravstvenih sustava. Države bi također trebale uključiti “bolesti na granici između ljudi, životinja i okoliša” u planiranje i prevenciju, “uključujući ali ne ograničavajući se na klimatske promjene”. Kruse je jasno upozorio da nejasni aspekti divljih životinja i klimatskih promjena otvaraju vrata svakoj ideološkoj pohlepi i djelovanju s potencijalno ozbiljnim implikacijama na ljudska prava.

 

Što uraditi?

Kad bi ova dva ugovora stupila na snagu u ovom obliku, upozorio je Kruse, suverenitet Švicarske bio bi ugrožen do neviđene mjere. Savezni ustav mogao bi biti trajno suspendiran bez ikakvih korektivnih mehanizama. Kruse je bio borben. Kao realan izlaz iz ove opasne zone vidi povlačenje iz WHO-a ili masovno smanjenje plaćanja doprinosa ili potpuni prestanak financiranja. Umjesto centralizacije na razini WHO-a, bilo bi svrsishodnije – u skladu s načelom supsidijarnosti – ojačati autonomiju Švicarske u zdravstvenom sektoru i učiniti sve što je u našoj moći da se suprotstavimo obespravljivanju Švicarske.

20. travnja 2022. Znanstveno vijeće hrvatske uputilo je prigovor UN-u zbog mogućeg preuzimanja suvereniteta  WHO nad svim državama svijeta.  Tada je rečeno i koja je odgovornost Vlada svih Država.

Nametanje ugovora od strane WHO da dobije ovlast nad svim državama protivna je svim pravnim aktima o suverenosti naroda i država. Članak 2. Hrvatskog Ustava kaže da je suverenitet Republike Hrvatske neotuđiv, nedjeljiv i neprenosiv te bi svatko tko bi potpisao predloženi ugovor sa WHO bio veleizdajnik prema čl. 340 kaznenog zakona Republike Hrvatske.

 

Svaka Vlada koja bude potpisala ugovor biti će odgovorna za predaju suvereniteta naroda i prepuštanje neotuđivog prava globalističkim strukturama moći, koje žele preko uvođenja digitalne covid putovnice ili kojekakvih QR certifikata i kodova u budućnosti, imati potpunu kontrolu nad svakim pojedincem, skupinom i narodom.

 

Zalažemo se i borimo za temeljna ljudska prava i Bogom dane slobode, koje su neotuđive i ni na koji način nisu povlastica nekolicine. Otvoreno se protivimo bilo kakvom potpisivanju ugovora između Republike Hrvatske i WHO kojim se zdravstveni suverenitet Republike Hrvatske predaje u ruke WHO.

HOP
 HOP -portal na Telegramu
https://t.me/hopportal