Preko religije, pisama i pravopisa su se mijenjali nazivi naroda, gradova, država

0
1004

Isti je bog od pamtivijeka do danas. Samo se mijenjalo njegovo ime preko različitih predaja, religija i pisama.

Preko religije, pisama i pravopisa su se mijenjali nazivi naroda, gradova, država pa tako bogova i božica.

Božanstva su dvojna, a simboli su im Sunce i planet Zemlja. Sunce je simbol muškosti, a planet Zemlja je simbol ženskosti. Sunce oplođuje Zemlju, a muž oplođuje ženu. Izvorno ime dvojnog božanstva je bilo HARA-VAČA.
Haravača, Hrist ili Krist imaju isto značenje.

Razlika je jedino u pismu jer naziv Haravača je napisan slogovno, a druga dva naziva su napisana suglasnički zamjenom glasa i slova H slovom K ili C te suglasnika Č i njegovog slova dvoglasom i dvoslovom ST. Glas V je napisan slovo I. To je tajna današnjih religija koju narodi ili današnje nacije to ne razumiju.
Tako je ALAH postao ALA ukazujući na zlo. Međutim ALAH je semitski napisana riječ HALA koja je označavala boga Sunce. Kako vidimo slovo R je zamijenilo slovo L.
Kako su Semiti pisali i čitali sa desna na lijevo božica planeta Zemlje VAČA je postala bog ČAVA kojem je dodan sufiks AN, dakle ČAVAN, što se na suglasničkom pismu odrazilo kao SUN.

Kod Hrvata se to odrazilo kao SUN-CE, gdje riječ CE stoji za naziv ČAVA. Slično se bog Sunca HARA u Egiptu odrazio kao ARA jer Semiti, koji su zavladali Egiptom, nisu imali slovo za glas H. Rimljani su ispustili početni glas A, pa je bog ARA postao RA.
Bog ČAVA se još odrazio kao AVA, EVA, UVA i IVA pa se zamjenom slova Č slovom Š odrazio kao ŠAVA, ŠEVA, ŠUVA i ŠIVA. Pod utjecajem semitskog pisma ovi bogovi postaju ŠABA, ŠEBA, ŠUBA i ŠIBA. Tko bi danas i pomislio da je Krešmirov grad Šibenik dobio ime po bogu ŠIVI ili ŠIBI.

Kako se bog Šiva još pisao Šima i Šipa, od ovih imena nastaju različiti toponimi, imena i prezimena. Dodavanjem sufiksa UN Šima postaje Šimun, a odatle prezimena Šimunič i Šimunovič.

Razlog je što su Hrvati u Krajini, Cervenoj ili Hrvatskoj sve do 879. godine bili vazali Bizanta, a današnji Srbijanci su bili vazali Bugara, a nakon toga i Osmanlija. Neki semitski narodi su glas V pisali slovima F, P i M, a preko semitskih Grka i slovom B, a od tuda iskrivljena mnoga hrvatska imena i prezimena.
Božica VAČA se odrazila kod Hrvata zbog semitskog utjecaja kao bogovi Sunca ČAVA, ČEVA, ČUVA i ČIVA. Zamjenom glasa Č glasom Š, dobivamo nazive ŠAVA, ŠEVA, ŠUVA i ŠIVA, što pod uticajem bizantsko grčkog pisma postaje ŠABA, ŠEBA, ŠUBA i ŠIBA. Ne zaboravimo da su svi ovi nazivi na starom hrvatskom jeziku završavali slovom A kao gotove sve riječi na Baščanskoj ploči.
Tko su onda bili AVARI ili OBRI? Oni su bili Hrvači čije ime je nastalo semitskim čitanjem naziva Haravač bez suglasnika Č i H jer Romani nisu imali slova Č i H, a odatle hrvatska prezimena ČAVAR, ČAVRA i druge inačice u kojima je suglasnik Č zamijenjen drugim suglasnicima. Avar je napisan romanskim, a Obar je napisan bizantskim pismom.
Drugi interesantan etnik su Huni jer po njemu su ime dobili Mađari koji su ranije bili poznati kao Madi ili Medi, a danas poznati kao UNGARI. Nastankom etnika HUNI, sjeverni Hrvati su odvojeni od južnih Hrvata. Razdvojilo ih je kršćanstvo.
Mađari su ranije živjeli u Transilvaniji kao vazali Bugara i bili su pravoslavci. Prije kršćanstva Huni su bi poznati kao UNI, dakle, JANI ili VANI, a to je izvorna hrvatska religija koja je vjerovala u utjelovljenje DUHA NEBESKOGA.

U antičkom Rimu pozdrav Suncu je bio AVE, a danas latinaši mole AVE MARIA. AVE je bog Sunca ČAVE, a MARE je božica mora.

Međutim, u rimskoj Toscani je bog HARA postao HOLA i COLA, a COLA postaje SOL ili SOLE jer Romani su bili Semiti, a danas su poznati kao Latini.

Ako pak analiziramo europske toponime i gorja, vidjet ćemo su svi povezani sa nazivom Haravača, a iskrivljeni su preko pisama jer sva pisma nisu imala haravačke glasove H, V, Č i Š, a današnji vokali su često zamjenjivali ove haravačke suglasnike uz semitske suglasnike. Tako je nastao današnji suglasnički jezik, a to nam najbolje potvrđuje čakavica.

Slično su Romani HARAVAČE, HARVAČE ili HRAVAČE zavali CARVANI i CERVENI, dakle, KARVANI i KERVENI. Odatle i nazivi Carevina, Cervena ili Krajina. Međutim, zamjenom glasa R glasom L, Hrvati postaju KELTI i HELVETI ili samo VENI. Semitski naziv za planine ALPE također označuje Harvača.

Cilj ovog teksta je ukazati da narod definira jezik umjesto religije. Kada bi narod definirali tako, povijest ne bi bila ispunjena ratnim krvoprolićima nego razumom. Međutim, komunistički hrvatski intelektualci i jugoslaveni se suprotstavljaju donošenju zakona o) hrvatskom jeziku.
Što nam znači NAGORNO-KARRABAH. Ne znači li to: Na gori rođen bog, a to je Sunce na vrhu planine. Zar i ovo nije rat religija? Zar Rusi nisu napali Ukrajinu zbog ruskog pravoslavlja isto kao što su Srbijanci napali sve republike bivše Jugoslavije zbog pravoslavlja?

 

Srećko Radović

HOP -portal na telegramu

https://t.me/hopportal