HRVATSKI SABOR SA HRVATSKIM SABORNICIMA LEGALIZIRA OTIMAČINU VLASNIŠTVA I PRI TOME OZAKONJUJE POČINJENJU KRAĐU VLASNIŠTVA U SVOJST VALJANOG I ZAKONITOG OTUĐENJEA– KRAĐE

0
1863

 

 

Konačni prijedlog Zakona o zemljišnim knjigama, drugo čitanje, Prijedloga Zakona (P.Z.) broj 603 . Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora.
O Prijedloga Zakona (P.Z.) broj 603 , raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
U Hrvatskoj imamo nešto malo više od 15 miliona katastarskih čestica, što putem automatizma znači da ima isto toliko zemljišno – knjižnih čestica koje se trebaju voditi , biti registrirane u ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA sa svojim vlasnicima
Dosadašnji ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (NN 91/96 ; 68/98 ; 137/99 ; 114/01 ; 100/04 ; 107/07 ; 152/08 ; 126/10 ; 55/13 ; 60/13 ; 108/17).
Članak 9. stav 1 . i stav 2. , ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA decidirano navodi , citiram : Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere . Što je ovim zakonom određeno glede katastra zemljišta na odgovarajući se način primjenjuje i na druge katastre ako su podaci oz njih mjerodavni za zemljišne knjige.

 

Citiram Ministra pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković : „iznimno je bitno regulirati ove zemljišnoknjižni postupak i uređenje zapravo samih zemljišnih knjiga u okviru kojih se vode upisi stvarnih prava vlasništva, tereta, hipoteka i to je i za život građana ali i za gospodarstvo iznimno važno pitanje.“

 

Očito je da je izneseno , izrečeno od strane Ministra pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković „FRAZA“ – DEMAGOGIJA koja nema neki učinak na stvaran život građana REPUBLIKE HRVATSKE. Navodim da je izjava Ministra pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković neprimjerena jer je iznesena 07. lipnja 2019. godine , a prije toga doneseni su od strane ovog istog SABORA brojni zakoni koji se oslanjaju na dokaz o vlasništvu – ZEMLJIŠNU KNJIGU koja je NIŠTAVNA samim time NIŠTAVNOST ZEMLJIŠNE KNJIGE izaziva putem automatizma NIŠTAVNOS svih donesenih zakona koji se oslanjaju na dokaz o vlasništvu – zemljišnu knjigu kao na primjer : OVRŠNI ZAKON , Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) ; Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) ; ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJ („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) ; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.). , ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA , ZAKON O OBAVEZNIM ODNOSIMA itd.
Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković u svom iskazu nastavlja , citiram : „Jako puno smo zapravo u nazad 10-tak pa i više godina radili tako da zemljišne knjige koje su nekada vođene ručno danas su u potpuno digitalnom obliku. Jako puno zapravo je u cijelom ovom segmentu napravljeno i između ostalog na neki način funkcionalno smo i katastar i zemljišne knjige spojili, imamo taj zemljišno, zajednički informacijski sustav. Dakle, to je jedan sustav u kome su objedinjeni podaci znači zemljišnih knjiga i katastra i ti postupci su sada na neki način jedinstveni, mogu se, sve se radnje mogu podnositi digitalnim putem.“
Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković ne daje obrazloženje koja je svrha skeniranje i predočenje u digitalnom obliku 80% ZEMLJIŠNIH KNJIGA REPUBLIKE HRVATSKE čija je valjanost istekla danom 17.11.1924. godine. Isto tako ne daje obrazloženje koja je svrha skeniranja i digitaliziranja ZEMLJIŠNIH KNJIGA njih 20% čija je valjanost istekla 01.01.2010. godine. ZEMLJIŠNA KNJIGA koja je VAN SNAGE UPORABE neovisno da li je ona u „manualnom“ pisanom obliku ili digitalnom obliku predočena ona je i dalje VAN SNAGE UPORABE . DIGITALIZIRANA ZEMLJIŠNA KNJIGA koja je po sili zakona stavljena VAN SNAGE UPORABE ona je i dalje VAN SNAGE UPORABE po sili zakona neovisno što je dostupna u digitalnom obliku.

 

Da li Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković zna da je „svijet“ nastao znatno prije 07. lipnja 2019. godine , jer njegova izjava kada je čujete ili pročitate kreče od činjenice „svijet je danas stvoren“ , citiram : „Zemljišnoknjižni postupak određujemo kao hitan postupak i propisujemo rokove za donošenje rješenja u redovnim i posebnim zemljišnoknjižnim postupcima. Redovni su upis prava vlasništva, upis tereta i tu su nam rokovi znači za donošenje rješenja od dana kada se zahtjev podnese 15 dana.
Posebni postupci, tu je važno reći pojedinačni ispravni postupak, rokovi su 30 dana za donošenje rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka, 30 dana je za objavu oglasa, 60 radnih dana za održavanje rasprave od proteka posljednjeg dana iz roka oglasa, a 8 dana nakon toga za donošenje odluke nakon zaključenja rasprave.“
Očito je da prije vlasništvo nije bilo bitno pa postupovni rokovi na sudu mogu biti prolongirani u nedogled.
Treba napomenuti da „pojedinačni ispravni postupak“ je predviđen u svojstvu izuzetka kada se ispravlja pogrešan upis vlasništva u ZEMLJIŠNU KNJIGU , što za pretpostavku ima da bi primijenili zakonsku odredbu morate imati PRAVNO VALJANE I TEHNIČKI ISPRAVNE ZEMLJIŠNE KNJIGE. Jedini problem pri primjeni ove odredbe je što su sve od reda ZEMLJIŠNE KNJIGE REPUBLIKE HRVATSKE NIŠTAVNE odnosno VAN SNAGE UPORABE u statusu ZASTARE. Jednom kada se stekne ZASTARA dokument javna isprava se ne može REANIMIRATI ona je u zastari uvijek od trenutka stečenog uvjeta stupanja na snagu zastare..
Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković očito je da nije upoznat sa činjenicom koliko katastarskih općina u REPUBLICI HRVATSKOJ “nikad“ nije imalo formiranu ZEMLJIŠNU KNJIGU ili je bila uništena za vrijeme „II Svjetskog rata“ pa prema tome daje izjavu , citiram : „Također, što se tiče osnivanja i obnove zemljišnih knjiga mi u RH imamo 160 katastarskih općina za koje se ne vode zemljišne knjige i ovdje propisujemo rok, dakle 5 godina za osnivanje zemljišnih knjiga odnosno 3 godine za osnivanje zemljišnih knjiga za one katastarske općine gdje se vodi polog isprava ili kartoni zemljišta od dana stupanja na snagu zakona. Dakle, gdje negdje već podatke imamo tu si propisujemo kraći rok da osnujemo i obnovimo.“ Nameće se pitanje samo od sebe , „Da li se je Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković najeo – bunike , pa halucinira ili možda živi na MARSU ?“

 

Oko 230 Katastarskih općina na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE nikad nije imalo formiranu ZEMLJIŠNU KNJIGU ili je ZEMLJIŠNA KNJIGA uništena u „II Svjetskom ratu“. Očito je da 230 i 160 nije isti odnosno jednak broj.
Ministre pravosuđa gospodine Dražene Bošnjakoviću čemu služi „UREDBA-UKAZ“ donesen od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine da sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina od dana 01.01.2010. godine moraju biti izrađene u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji , citiram : „Uvodimo i postupak osnivanja i obnove zemljišnih knjiga bez provođenja novih izmjera, znači rok za to je 90 dana u kojem nadležno tijelo za katastar mora dostaviti katastarski operat za provedbu postupka osnivanja, obnove ili dopune zemljišnih knjiga čim se izbjegavaju troškovi novih izmjera. Dakle izmjere su uvijek značajan trošak u cijelom ovom postupku, mi sada propisujemo da tamo gdje je situacija relativno korektna, nema novih izmjera.“
Tko odgovara , tko snosi kaznenu i materijalnu odgovornost što geodetska izmjera REPUBLIKE HRVATSKE i izrada ZEMLJIŠNE KNJIGE nije u definiranom vremenskom roku od 04.08.2004. godine pa do 01.01.2010. godine NIJE PROVEDENA.

 

 

Jednako tako tko kazneno i materijalno odgovara za neizvršenje obaveza sređivanja ZEMLJIŠNIH KNJIG u slijedećih pet (5) godina ?
Očito da je predlagatelj „ZAKONA“ VLADA REPUBLIKE HRVATSKE i Ministarstvo pravosuđa REPUBLIKE HRVATSKE su svjesni činjenice da NISU u stanju krenuti u projekt izrade ZEMLJIŠNE KNJIGE u slijedećih pet (5) godina , a kamoli ga završiti i zato ovaj SABOR na 11 sjednici dana 07. lipnja 2019. godine služi za LEGALIZACIJU KRIMINALA u HRVATSKOM PRAVOSUĐU i DRŽAVNOJ GEODETSKOJ UPRAVI REPUBLIKE HRVATSKE kao i u svim drugim ministarstvima koji se oslanjaju sa svojim zakonima i pod – zakonskim aktima na ZEMLJIŠNU KNJIGU.
Činjenica je da podatci katastra prikazanih u GRAFIČKOJ GEODETSKOJ IZMJERI se u bitnom razlikuju u prikazu i matematičkoj obradi osnovne i zakonite HTRS96/TM kartografske projekcije.
Činjenično je da grafički i računski prikaz geodetske izmjere u „Gauss-Krügerovoj projekciji meridijanskih zona“ koja je grafo analitička se u bitnom razlikuju u prikazu i matematičkoj obradi osnovne i zakonite HTRS96/TM kartografske projekcije.
Predmetni navodi definiraju da ZEMLJIŠNE KNJIGE koje su izrađene do 01.01.2010. godine ne mogu i ne smiju biti u opticaju jer ste prema njima vlasnici nekih fiktivni prostorni jedinica koje se translatiraju i rotiraju u kartografskim prikazima i samim time ne odražavaju stvarno stanje vlasništva.
Ovim prijedlogom Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković ozakonjuje KRIVOTVORINU JAVNE ISPREVE i legalizira izradu FALSIFIKATA odnosno daje legitimitet KRIMINALU pod okriljem HRVATSKOG SABORA.
Ovdje bi napomenuo situaciju iz prakse – života : N A V O D I M : Ne tako rijetko naši građani susreću se sa dvojnom nomenkaturom – numeracijom katastarskih čestica , to znači jedan broj katastarske čestice je u ZEMLJIŠNOJ KNJIZI , a drugi broj navodne ekvivalentne katastarske čestice ima drugi broj. Katastarske čestice u zemljišnoj knjizi i katastru ne samo da se razlikuju po broju , razlikuj se po obliku i površini što vlasnika zbunjuje , a treća najbitnija razlika , knjižni podatci ne odgovaraju stvarnom stanju u fizičkom prostoru . S obzirom na navedenu činjenicu Ministre pravosuđa gospodine Dražene Bošnjakoviću dajte odgovor što vi skenirate – digitalizirate , što imate predočeno u katastarskom operatu , što imate predočeno u zemljišno – knjižnom operatu , a što je stvarno vlasništvo. Uvidom u DOF11 ili „GEOPORTAL“ – u vidje ćete da se katastarski prikaz ne slaže sa aero-fotogrametrijskim snimkom u nekim slučajevima i do 70m.
Saborski zastupnik gospodi MIRO BULJ decidirano iznosi , citiram : „Po meni ovaj zakon ako i donosi ubrzanja i digitalizacija i informatizacija, ubrzava postupak uknjižbi i rješavanja tih problema, ključni problem je po meni primjer evo aglomeracija u Sinju, navodnjavanje i odvodnja koja je vrlo bitna, ogroman projekt, 240 milijuna kuna je gašenje, nepostojanje općinskih sudova koji su stoljećima postojali, nemamo dovoljno ljudi da očisti 2640 čestica kud ide aglomeracija.“
Moram ispraviti Saborskog zastupnika gospodina MIRU BULJA neuređenost katastarskog operata i zemljišno knjižnog operata (ZEMLJIŠNE KNJIGE) nije izazvano ukidanjem sudova već neradom , nemarom , neprofesionalnošću , a i ne znanjem DRŽAVNE GEODETSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE koja prethodne treba provesti geodetsku izmjere definiranog prostora kako bi mogla izraditi ZEMLJIŠNE KNJIGE u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji. NE UREĐENOST vlasničkog stanja je problem za ulagača jer nema pravnu sigurnost jer vlasnik definiranog prostora NE POSTOJI. Ovaj zakon problem zastupnika gospodina MIRU BULJA neće riješiti već dodatno zakomplicirati i stvoriti nove imovinsko – pravne postupke koji baš i nisu rješivi u žurnom pravnom postupku. Svako rješenje ili presuda suda po osnovi NIŠTAVNE ZEMLJIŠNE KNJIGE izaziva ništavnost rješenja ili presude suda.
Saborski zastupnik gospodin KAŽIMIR VARDA izravno se osvrće na vremenske rokove , citiram : „Rok od 3, odnosno 5 godina. Da li su osigurani uvjeti da se otvore zemljišne knjige u ovim katastarskim općinama u kojima se vrši polog ili uopće nema zemljišnih knjiga?“
Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković izrekom navodi da NE POSTOJE ZEMLJIŠNE KNJIGE : „Da, mi ovdje nemamo zemljišne knjige. Zato postoji ovaj rok od 5 godina i rok od 3 godine. Ovaj rok je od 5 godina malo duži zato što tu nemamo egzaktne podatke, a ovaj rok od 3 godine se odnosi na ona područja gdje imamo položene isprave i tu zapravo možemo brže postupati, to je u odnosu na dakle, 160 katastarskih općina i mislimo da ćemo u tim rokovima to moći odraditi.“
Tko će kazneno i materijalno odgovarati kada prođe pet (5) godina , a ne budu izrađene ZEMLJIŠNE KNJIGE ?
Prema „UREDBI-UKAU“ donesen od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine da sve javne isprave iz domene prostornog registra nekretnina od dana 01.01.2010. godine moraju biti izrađene u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji
Činjenica je da je rok prošao , a Ministar pravosuđa gospodina Dražen Bošnjaković se pravi kao da pojma nema za navedenu uredbu.
Tko odgovara, tko snosi kaznenu i materijalnu odgovornost za nepoštivanje rokova iz „UREDBA-UKAZ“ donesen od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine , tko snosi odgovornost za NIŠTAVNOS ZAKONA koje je donio HRVATSKI SABOR koji se oslanjaju na ništavne ZEMLJIŠNE KNJIGE – dokaz o vlasništvu. Tko je sankcioniran zato što je SABOR REPUBLIKE HRVATSKE donio brojne ZAKONE sa kojima se PLJAČKAJU građani REPUBLIKE HRVATSKE po osnovi NIŠTAVNIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA ? Gdje su odgovori Ministre pravosuđa gospodine Draženu Bošnjakoviću
Saborski zastupnik gospodi MIRO BULJ potencira problem svoga kraja , to je opravdano, ali gospodi MIRO BULJ mora znati da takvih projekate ima „x“ , „y“ projekata gdje nije investitor „EU“ , već privatnici i neke druge zainteresirane strane , problem je uvijek isti , nesigurnost u pravni postupak i nemogućnost dokaza vlasništva jer su ZEMLJIŠNE KNJIGE – VAN SNAGE UPORABE , citiram : „Volio bi da ministar shvati ovaj problem, projekat u vrijednosti aglomeracije u Sinju, 240 milijuna kuna, 2,5 tisuća čestica se mora očistiti koji se nalazi na velikoj površini, 4 katastarske općine, al nemamo ljudstva, nemamo ljudi, zbog čega?“ Gospodine MIRO BULJ , ljudi nisu problem , ljudi ima jer prvi i zadnji odlaze geodeti , a geodeta ima samo radi uvida u brzinu rješavanja problema : Fizički prostor koji je definiran sa 2,5 tisuće katastarskih čestica , u trideset (30) radnih dana , tri geodetske ekipe dnevno može geodetsli registrirati 28 katastarskih čestica u slijedećih trideset (30) dana , mogu se napraviti geodetske podloge i pristupiti javnom izlaganju i u slijedećih šezdeset dana (60) izraditi ZEMLJIŠNU KNJIGU kako bi mogli krenuti sa investicijom iz EUROPSKOG FONDA . Znači gospodine MIRO BULJ ne radi se o broju ljudi već o neradu , neznanju i namjerno nanesenoj šteti od strane MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE. Očito je u nečijem interesu da se ne izvede investicija vrijedna 240 milijuna kuna u Sinjskom kraju.

Saborski zastupnik gospodi BRANKO BAČIĆ po stručnoj spremi dipl. inž. geodezije koji po osnovi profesije zna važnost ZEMLJIŠNE KNJIGE , citiram : „Zemljišne knjige su jedna od temeljnih, najvažnijih evidencija u RH koja, u koju se evidentiraju podaci o najvrjednijoj imovini građana RH. Stoga je ovaj prijedlog zakona koji će doprinijeti sređivanju zemljišne knjige iznimno važan, on je pretpostavka u prvom redu mogućnosti investiranja, ne samo u dijelu koji se odnosi na privatno vlasništvu, nego on je pretpostavka razvoju investicija u javnom sektoru.“
Narodna poslovica kaže : „Put sa dobrim namjerama je popločen u PAKAO !“ , Saborski zastupnik gospodi BRANKO BAČIĆ upoznat je sa „UREDBOM-UKAZOM“ donesenim od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ; Klasa: 931-01/04-01/01 ; Urbroj: 5030115-04-1 dana 04.08.2004. godine , sada je pitanje zašto izbjegava se pozvati na predmetnu uredbu i zašto ne komentira propušteni rok od 04.08.2004. godine do 01.01.2010. godine od strane VLADE REPUBLIKE HRVATSKE i ne izradi javnih isprava u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji .
Saborski zastupnik gospodi BRANKO BAČIĆ decidirano navodi : „Da bismo mogli nastaviti tim intenzitetom investiranja u RH, potrebno je prije svega omogućiti ishođenje akata za građenje, a pretpostavka, temeljna pretpostavka ishođenju akata za građenje tj. građevinskim dozvolama je upis prava vlasništva i investitora.“
Dolazimo do činjenice TRAJNE PROCESNE SMETNJE koju izaziva NIŠTAVNOS ZEMLJIŠNE KNJIGE na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE i neprovedivost ZAKONA i POD – ZAKONSKIH AKATA : Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) ; Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) ; ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJ („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17.) ; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13.). Saborski zastupnik gospodi BRANKO BAČIĆ je svojom izjavom diskreditirao valjanost i provedivost navedenih ZAKONA.
Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac, ispred Kluba zastupnika HDZ-a. izjavljuje , citiram : Ono što je zaista sigurno to je da su zemljišne knjige nužna i najpotrebnija evidencija koja ustvari čuva zakonitost svih stvarnih prava a prije svega zakonitost vlasništva koje naši građani imaju na način da je ono uredno zabilježeno u zemljišnim knjigama i da se kroz takvu zabilježbu u svakom trenutku zna tko je vlasnik i da to ustvari stvara uvjete pravne sigurnosti.“ , na žalost citirana izjava je samo TEORIJA – floskula iz razloga što su ZEMLJIŠNE KNJIGE NIŠTAVNE.
Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac, ispred Kluba zastupnika HDZ-a. izjavljuje , citiram : „Ovaj prijedlog zakona također je dio reformskog paketa zakona iz resora pravosuđa, reforma zemljišnih knjiga i katastra provodi se kontinuirano već duže vrijeme a s ciljem uspostave modernog, efikasnog i transparentnog sustava zemljišnih knjiga i katastra u elektroničkom obliku a to čini i u sklopu nacionalnog programa pod nazivom uređena zemlja.“
Kada Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac navodi da se geodetska izmjere i izrada ZEMLJIŠNIH KNJIGA u REPUBLICI HRVATSKOJ provodi već neko duže vrijeme tada treba biti precizna pa reći da se geodetska izmjera REPUBLIKE HRVATSKE provodi od 1994/1995 godine znači 25 godina i da nije ništa urađeni ili da je ono što je urađeno MINORNO – ZANEMARIVO.
Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac, ispred Kluba zastupnika HDZ-a. izjavljuje : „Naravno da naši građani još uvijek vode i određene sudske postupke zbog dokazivanja prije svega prava vlasništva što zbog toga što su neki podaci u zemljišnim knjigama, nisu upisani ili nisu na vrijeme provedeni tako da nemamo u svim slučajevima točnu evidenciju sadašnjeg stanja pa to stvara određene probleme kod određenih imovinsko pravnih odnosa.“
Od općeg državnog interesa je GEODETSKA IZMJERA REPUBLIKE HRVATSKE i IZRADE ZEMLJIŠNIH KNJIGA pa za svu netočnost upisa vlasništva u ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA izravnu odgovornost snosi REPUBLIKA HRVATSKA. Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac ne smije prebacivati odgovornost na građane REPUBLIKE HRVATSKE za netočan upis u ZEMLJIŠNE KNJIGE.
Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac, ispred Kluba zastupnika HDZ-a. ispravno konstatira slijedeće : „Međutim ono što bih ja rekla dakle da ovo uvođenje elektroničkog poslovanja prije svega i evidencije u zemljišne knjige će zasigurno ubrzati postupanje međutim one sadržajne promjene i rješavanja ovakvih problema možemo očekivati tek nakon što se u nekim katastarskim općinama provedu nove katastarske izmjere te kako bi se uskladilo sadašnje postojeće stanje.“
Drugim riječima ovaj ZAKON neće NIŠTA promijeniti u ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA sve dok se ne provede GEODETSKA IZMJERA na cjelovitoj teritoriji REPUBLIKE HRVATSKE.
Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac , navodi , citiram : „U veljači 2019. g.“ .. „Izdano je 95 758 zemljišnoknjižnih izvadaka,“
Kada sada svaki zemljišno knjižni izvadak pomnožimo sa 20,00kn (95.758 broj izdanih zemljišno – knjižnih uložaka x 20,00kn = 1.915.160kn) dobijem iznos od 1.915.160,00kn su građani REPUBLIKE HRVATSKE platili državi – sud za izdane FALSIFIKATE – NIŠTAVNE DOKUMENTE .
Saborska zastupnica gospođa Marija Jelkovac , navodi , citiram : „Evo, trenutno se na sudovima provode 24 postupka osnivanja zemljišnih knjiga te 71 postupak obnove zemljišnih knjiga,“ i „Na zemljišnoknjižnim odjelima su otvorene 252 zemljišne knjige, za sada.“
Kada promatrate iznesene statističke podatke Saborske zastupnica gospođe Marije Jelkovac imate dojam da sve „vrvi“ od rada u REPUBLICI HRVATSKOJ – teče med i mlijeko.
Kada pogledate činjenicu da u REPUBLICI HRVATSKOJ ima 3351 katastarska općina sa isto toliko zemljišnih knjiga koje treba izraditi i kada imate 230 katastarskih općina koje nikada nisu imale izrađene zemljišne knjige ili su uništene u „II Svjetskom ratu“ i pri tome kada dodamo da se geodetska izmjera REPUBLIKE HRVATSKE intenzivno provodi od 1994/1995 godine a izrada ZEMLJIŠNIK KNJIGA od 04.08.2004. godine dobivamo nešto drugu sliku.
Da pojasnim „otvaranje zemljišnih knjiga“ znači da su doneseni sudski ukazi o obnovi ZEMLJIŠNE KNJIGE i da počinje moratorij za bilo kakvi upis u zemljišnu knjigu jer se FORMIRA NOVA ZEMLJIŠNA KNJIGA . ( (252 – (24 +71) = 157 ) od broja 157 kada umanjim broj zemljišnih knjiga koje se rade od 2005 godine pa do dana a nisu gotove a to je stotinjak postupaka tada dolazimo do cifre od 57 NAVODNO IZRAĐENIM NOVIM ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji .
Izrazim li to u postotcima prema Saborskoj zastupnici gospođi Mariji Jelkovac u radu je 7,52% ZEMLJIŠNIH KNJIGA na teritoriju REPUBLIKE HRVATSKE.
ZEMLJIŠNA KNJIGA ja javna isprava i na stranicama MINISTARSTVA PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE je obavezan prikaz za svaku katastarsku općinu vidljiv broj sudskog ukaza kada se je donijela odluka o obnovi ZEMLJIŠNE KNJIGE sa datumom i broj sudskog ukaza sa datumom kada je ZEMLJIŠNA KNJIGA puštena u pravnu uporabu , kako bi građani transparentno vidjeli dinamiku izrade ZEMLJIŠNIH KNJIGA i kako bi imali uvid gdje odlaze novci GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE.
Stvarno stanje je nešto drugačije od prezentiranog izrađenih ZEMLJIŠNIH KNJIGA u osnovnoj i zakonitoj HTRS96/TM kartografskoj projekciji i puštenih po osnovi sudskog ukaza Ministarstva pravosuđa RH ili neposrednog višeg suda nadležnog ŽUPANIJSKOG SUDA u ovih 25 godina je pedesetak. Izraženo u postotcima REPUBLIKA HRVATSKA ima PRAVNO VALJANIH i TEHNIČKI ISPRAVNIH ZEMLJIŠNIH KNJIGA na ozemlju REPUBLIKE HRVATSKE u iznosu od 1,49% što je ZANEMARIVO – MINORNO i što predloženi zakon dovodi pred NEPROBOJNI ZID – NEPROVEDIVOSTI jer ništavne zemljišne knjige i nakon digitalizacije su ništavne zemljišne knjige.
Saborski zastupnik gospodi MIRO BULJ u svojoj izjavi brani regionalni stav svojih birača i to legitimno i zakonito ali ono što je najbolje nehotično iznosi stvarni činjenični problem : „Zemljišnici (regionalni naziv za ZEMLJIŠNU KNJIGU) , katastar je ključni problem razvoja RH jer jedan od onih najbitnijih, jer jednostavno svi koji žele ulagati i rješavati imovinsko-pravne odnose, godinama moraju čekati na područjima, dakle, poglavito odakle ja dolazim, a vjerojatno je tako na području cijele RH, osim što je rekla kolegice u određenim dijelovima gdje je možda to nešto bolje riješeno. Neki zemljišnici nisu mijenjani od Austrije, znači od prošlog stoljeća, pretprošlog stoljeća, tj. početka, jednostavno, vrlo malo je tu riješeno problema i jednostavno tu su ključni problemi uopće da bi dobili mogućnost razvoja tih područja, a poglavito, evo, ja sam spominjao maloprije, opet ću spomenuti da je osnovni problem što kod projekata EU, danas kojega sam napomenuo, a to je vodo tj. to je projekt aglomeracije na području cetinskog kraja, tj. Sinja, to je integralni sustav vodoopskrbe i odvodnje, aglomeracije Sinj.“
80% – zemljišne knjige na teritorijalnom prostoru REPUBLIKE HRVATSKE izradila je AUSTRO-UGARSKA MONARHIJA po osnovi grafičke geodetske izmjere , NEPOBITNA ČINJENICA , 80% – zemljišnih knjiga je VAN SNAGE UPORABE od 17.11.1924. godine , što se tu digitalizira i elektronski – digitalno predočava osim NIŠTAVNOG DOKUMENTA.

KOMENTAR 11. SABORSKE SJEDNICE ODRŽANE 07. lipnja 2019. godine
BOŽIDAR VIDUKA magistar inženjer geodezije i geoinformatike

 

ZAPISNI_PRIJEPIS_TONSKOG_ZAPISA_OD_1_29_STRANE_LLLL