Što se događa sa zaplijenjenim novcem u FINI?

0
3046
OVRHE, BLOKIRANI - PRAZAN NOVČANIK

Do sada se često u medijima isticalo Financijsku agenciju – FINA-u  kao temeljni i glavni problem ovršenika. Ljutiti i nezadovoljni, pa i zabrinuti ovršenici  šokirani činjenicom da im je uskraćeno raspolaganjem sredstava sa njihovog računa, prvo što bi činili – negodovali bi u FINI.

Naime, FINA sukladno zakonu ima ovlast provoditi ovrhe, te bankama davati naloge za uskratu sredstava s ovršenikovih računa.

Ovrha na novčanim sredstvima provodi se na način da nakon zaprimanja Rješenju o ovrsi FINA daje nalog bankama da zapljene sredstva ovršenika do određenog iznosa, te da nakon 60 dana od dana donošenja nepravomoćnog rješenja zapljenjena sredstva prenese na račun ovrhovoditelja.  Od početka ovrhe i blokade žiro ili tekućeg računa zapljenjena novčana sredstva stoje na posebnom računu u FINI – kojim ne može raspolagati niti ovrhovoditelj niti ovršenik, kroz 60 dana od početka blokade, a  u slučaju  odgode ovrhe sve  dok ovršni postupak nije pravomoćno okončan. Vrlo rijetko se dogodi da  se zapljenjena sredstva prenesu na račun ovršenika nakon isteka zakonskog roka od 60 dana. U nastavku teksta pojasniti ću vam moje viđenje zašto je to tako.

Ovrhe mogu započeti  na tri  načina: Na temelju vjerodostojne isprave  javni bilježnik donese prijedlog za ovrhu, te šalje ovršeniku na podnošenje žalbe. Ukoliko ovršenik podnese žalbu, prijedlog za ovrhu završava na sudu, koji odlučuje hoće li se donijeti Rješenje o ovrsi ili postupak ide u parnicu radi dokazivanja tražbine. Ukoliko sud donese Rješenje o ovrsi, Rješenje se šalje ovršeniku, ovrhovoditelju i  FINI radi provedbe. Račun vam se blokira i više ne možete raspolagati svojim sredstvima. Ukoliko niste otvorili zaštićeni račun, do novca ne možete.

Prema novom Ovršnom zakonu, ovrhe do 5.000,00 kn nad fizičkim osobama, i ovrhe do 10.000,00 kn nad pravnim osobama provode se odmah, tj. žalba ne odgađa izvršenje. Zato se često dogodi da je prvo saznanje o ovrsi blokada računa,a da ovršenik  zapravo još nije niti saznao da je rješenje o ovrsi donešeno. 

U slučaju da imate solemniziranu ovršnu ispravu ovršni postupak pokreće se pred sudom. Prijedlog za ovrhu može ovrhovoditelj podnijeti sam, ii po odvjetniku. Uz prijedlog prilaže se isključivo original ovršne isprave odnosno ovjerena isprava, odnosno original z.k. izvadak ukoliko se ovrha provodi i na nekretnini.  Na temelju ovršne isprave sud donosi Rješenje o ovrsi. Žalba ne odgađa izvršenje. Računi ovršenika se blokiraju odmah.

Ovrhu možete odgoditi Prijedlogom za odgodu ovrhe. Isti morate obrazložiti opravdanim razlozima, iz razloga opisanih u čl. 65. Ovršnog zakona.  Iz realnih i praktičnih primjera uočila  sam da sudovi vrlo rado i brzo donose Rješenje o odgodi naplate novčanih potraživanja. Iako zakon propisuje da svaka strana ima pravo na žalbu, i da samo u iznimnim okolnostima sud ne poziva  ovrhovoditelja da se očituje na ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe, događa se da sud takve iznimne situacije često koristi. Pa kad nakon 5-6 godina sudovanja dočekate pravdu i pravomoćnu ovršnu ispravu, može vam se dogoditi da i bez vašeg znanja, sud donese odgodu naplate novčane tražbine na neodređeno vrijeme. Odnosno, iz prakse je vidljivo da je bilo dovoljno da ovršenik podnese bilo kakvu tužbu kao prilog Prijedlogu za odgodu ovrhe (neovisno o tome je li ista osnovana ili neosnovana), da bi mu sud ODMAH, donio Rješenje o odgodi prijenosa novčanih sredstava sa zapljenjenog računa, i isti poslao fax-om u FINU. Takvo nepravomoćno rješenje  o odgodi primjenjuje se u FINI odmah neovisno o kasnije podnešenoj žalbi.  

Treći način provedbe ovrhe je direktna predaja naloga za naplatu u FINI. Isto se odnosi na pravomoćne sudske presude i pravomoćna sudska rješenja donešena  tijekom 2015. godine,  bjanco zadužnice koje imaju svojstvo pravomoćnog ovršnog rješenja, te obračun plaća za radnike u slučajevima kada poslodavac nije isplatio plaću.  U ovom slučaju, svi nalozi predani  u FINU do 12 sati istog dana provode se odmah, i račun ovršenika se blokira. No to ne znači da je postupak dovršen. Naime,ovršenik može otići u  FINU gdje će dobiti informaciju o tome tko ga je ovršio i na temelju kojeg dokumenta, te u roku 8 dana od dana saznanja ima pravo na podnošenje žalbe.

I u ovom slučaju, žalba ide na sud, koji odlučuje o nastavku ovršnog postupka.

U sva tri slučaja osnove za pokretanje ovršnih postupaka  Prijedlogom možete  zatražiti odgodu ovrhe do okončanja postupka, ukoliko ste podigli tužbu za stavljanje izvan snage akta na temelju kojeg se provodi ovrha, ili reviziju ili neku drugu izvanrednu pravnu radnju.

Što se događa s novcem u FINI kad sud donese Rješenje o odgodi ovrhe?

Novac koji se nalazi na posebnom računu u FINI nedostupan je ovršeniku i ovrhovoditelju. On stoji na raspolaganju Državi. Iz tog razloga vjerovatno sudovi rado donose odgode ovrhe na novčanim tražbinama na neodređeno vrijeme,  dok vrlo rijetko ili gotovo nikad ne donose odgodu ovrhe na nekretninama radi prodaje ili predaje nekretnine u posjed.  Međutim, iako riječ – odgoda ovrhe – zvuči dobro, ovršenik i ovrhovoditelj se postignutom  uopće ne trebaju radovati. Jer oni od takve odgode nemaju nikakve koristi. Dapače, stvar se dodatno komplicira.

Naime, kad ovršenik shvati u kakvu je „gabulu“ upao, prisiljen  pri tom platiti  još i odvjetničke, sudske i druge troškove, sve radi postizanja odgode ovrhe od koje nema nikakve koristi, shvati da je u daleko težoj situaciji nego li je bio prije.

Što mu je tada činiti? Najbolji način je dogovoriti se sa ovrhovoditeljem i pokušati u što kraćem roku deblokirati račun i osloboditi svoj račun, inaće će biti blokiran na neodređeno vrijeme (do okončanja parnice po tužbi), pa i više godina.

Drugi je način da se ovrhovoditelj i ovršenik  dogovore da ovršenik da suglasnost u FINI, te da se odmah prenesu sredstva s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja, i tada ste deblokirani u kraćem roku i ne obračunavaju se dodatni troškovi i kamate. Najbolje je s ovrhovoditeljem postići dogovor da otpiše kamatu i dio glavnice, ako je to moguće.

Međutim, ukoliko je sud donio Rješenje o odgodi ovrhe,  vaša suglasnost  o prijenosu novčanih sredstava na račun ovrhovoditelja više ne vrijedi, jer je odluka suda iznad vaše odluke. Vi uopće ne možete odlučivati o svojem novcu, niti istim raspolagati, pa makar naizgled uspjeli u odgodi ovrhe.

Znači, drugi način da se riješite ove muke je da priznate ovrhovoditelju dug i odmah okončate ovršni postupak, ili pak da se nagodite s ovrhovoditeljem pa povučete ovrhu, odnosno da pustite da vam račun bude blokiran godinama dok se ne okončaju parnice.

Ni tu nije kraj mukama. Ukoliko ste poduzeli ili jednu ili drugu radnju, opet ništa ne možete bez suda.

Vaš pokušaj da u FINI dokažete da ste se dogovorili sa ovrhovoditeljem FINI ne znači ništa. Prisiljeni ste čekati odluku suda koji će donijeti rješenje o obustavi ovrhe.

Ovaj postupak može trajati mjesecima. Kad dođete na red. U međuvremenu Država raspolaže novcem ovršenika na posebnom računu u FINI, ovršenik i ovrhovoditelj se raspravljaju i svađaju, a što se oni više svađaju i raspravljaju, Državi bolje. Postupak će duže trajati, a oni će imati više novca kojim raspolažu jer rastu kamate, sve dok se postupak ne okonča.

Na sudu se postupak odugovlači. U dva slučaja s kojima sam  upoznata,  jedan je predmet otišao na pogrešni sud na rješavanje, i to sa Općinskog na Županijski, dok je drugi  dodijeljen na rješavanje sucu koji je odmah premješten na rješavanje drugih predmeta,   pa se dogodilo  da jedan ovršni predmet rješavaju čak tri suca i jedna sudska savjetnica.

Potpis na rješenju o obustavi ovrhe čekao se dugo.  Dugo se   može čekati  i otprema potpisanog rješanja sa suda.

Ni tu muke nisu gotove. FINA deblokira vaš račun tek  PO PRAVOMOĆNOSTI. Znači, propis koji vrijedi za odgodu ovrhe i za blokiranje novca na posebnom računu (da ne mora biti pravomoćno pa čak niti dostavljeno strankama) za deblokadu računa ne vrijedi. Deblokirati račun, odnosno osloboditi zarobljena sredstva, možete samo uz pravomoćnu sudsku odluku.

Sada već očajni, pokušavate  ipak riješiti problem u što kraćem roku. Stoga  se vi kao ovršenik odlučujete odreći prava na žalbu,  a isto odluči i ovrhovoditelj  kako bi rješenje o obustavi ovrhe odmah postalo pravomoćno, jer u suprotnom ni ovrhovoditelj ni ovršenik ne mogu raspolagati s novcima.

No isto mogu učiniti tek kad sud donese Rješenje o obustavi ovrhe, i to pravomoćno rješenje. Ovršenik sretan, misleći kako je konačno riješio problem, preuzima na sudu  Rješenje o obustavi ovrhe s klauzulom pravomoćnosti, i pita sud, može li  pravomoćno Rješenje osobno  odnijeti u FINU da mu odmah deblokiraju  račun.

Ne može!

Dakle, Ministarstvo pravosuđa donijelo je uredbe po kojima isključivo sud, po sudskom dostavljaču, dva puta tjedno u FINU donosi sudska rješenja.  Pa ako ste uspjeli ishodovati Rješenje o obustavi u petak, do idućeg petka ne možete biti deblokirani, niti doći do novca. Nitko, ni ovršenik, ni ovrhovoditelj.

U cijelom postupku profitira samo država. I ovrhovoditelj i ovršenik dužni su podmiriti sudske troškove, odvjetničke troškove, troškove FINE, koja eto „čuva“ novac za obje strane.. Kad se uzme u obzir koliko ovršenika ima u Hrvatskoj onda je sasvim jasno da dobrom gospodarstveniku, u ovom slučaju Državi, koja kroz cijelu godinu raspolaže tuđim novcem, rebalans proračuna uopće ne bi smio biti niti potreban.

Što na sve to kažu u FINI?

Djelatnici FINE i njihova pravna služba  također su nezadovoljni. Mnogi ljudi  koji nisu upućeni u zakonske odredbe i interne propise teško shvaćaju da službenici FINE postupaju po odredbama  koje je doniijelo Ministarstvo pravosuđa i Vlada RH a ne po svojim pravilima.

Zaposlenicima FINE nejasno je zašto Ministarstvo financija funkconira na principu da ima direktnu vezu s FINOM i na puno brži način se vrši razmjena ovršne dokumentacije, i one koja službi za deblokadu. Nasuprot tome, komunikacija sa sudovima je rijetka, dugotrajna, i mukotrpna što znatno otežava život ovršenicima a u beskonačnost odugovlači deblokadu računa.

Ovršenici,  a sudeći prema svemu čak i ovrhovoditelji,  osjete to na svojoj koži. U svemu profitira Država koja raspolaže novcem po godinu dana pa i više, naplaćuje sudske pristojbe, takse, javnobilježničke pristojbe i brojne druge troškove.

Dobro prolazi i FINA jer da bi ovršenik saznao podatke tko ga je blokirao mora platiti informaciju koju će mu FINA izlistati po svojem cjeniku, potom mora plaćati troškove žalbe, pristojbe na žalbu i odvjetničke troškove, a ukoliko ne uspije u žalbi i kompletne troškove ovrhe pa i one koje je imao ovrhovoditelj.

Takav način poslovanja trebalo bi hitno mijenjati, kažu u FINI. “Molimo vas, učinite nešto vi novinari, da se pokrene inicijativa koja će ovršenicima pomoći da u par koraka deblokiraju račun, a ne da na isto čekaju mjesecima pa i godinama.”

Nada Landeka