Ekskluzivno objavljujemo izvješće konzultantske tvrtke u svezi kriminalnog stanja u HEP-u

0
2675

Ekskluzivno objavljujemo izvješće konzultantske tvrtke u svezi stanja u HEP-u, u tom izvješću jasno piše da se u HEP radi o zlouporabi položaja, kriminalnim radnjama, te kako je HEP postao kriminalni kartel.

S konzultantskom tvrtkom  napravljen  je ugovor sa HEP-om, data  je narudžba da naprave analizu i u nekoliko izvješća pošalju tadašnjem članu Uprave HEP D.D ,g.Ivanu Matasiću,međutim pošto je došlo do smjene predsjednika Uprave HEP D.D g.Tomislava Šerića i člana Uprave g. Ivana Matasića 01.09.2014 god. poslano je novom rukovodiocu. Novi je predsjednik Uprave Perica Jukić imenovan od strane tadašnjeg ministra Ivana Vrdoljaka, stupio je na dužnost 12.09.2014, izvješće je predano Jukiću a jedno od tih tajnih izvješća i to br. 2 ,uspjeli smo dobiti;

Zagreb, Međimurska 19/II.

www.dorbis.com.hr

 

 

HEP d.d.

                                                                                                n/r  mr.sc. Perica Jukić

                                                                                                   predsjednik                                                                                                                           Uprave

 

 

Temeljem ponude od 21.7.2014, formalizirane 1.8.2014 godine podnosi se slijedeće:

 

 

I Z V J E Š Ć E (2)

 

 

Uvodne napomene:

 

Kroz ponudu naših usluga definirani su opći i posebni ciljevi konzultantskih usluga koje će za naručitelja (HEP d.d.) tvrtka D-ORBIS Savjetovanje d.o.o. nastoji postići. Zbog promjena u rukovodstvu HEP d.d., ako i osjetljivosti dokumenata i informacija koje ćemo navesti i u ovom izvještaju, a posebice u završnom nalazu, smatramo potrebnim ovo izvješće o dosadašnjem radu dostaviti sa dodatnim pojašnjenjima konkretnih analiza koje provodimo. Sukladno ugovorenom, u ovim analizama kao i u završnom nalazu nećemo ulaziti u domenu rada tijela progona.

 

Ciljevi projekta

 

 

Sukladno ugovorenom, radimo na operativnom izvidu i prijedlogu mjera u zaštiti poslovnih, ekonomskih, javnih i drugih interesa primatelja usluge, ostvariva dijelom i kroz:

 • Poduzimanje mjera i radnji sukladno pravilima struke i metoda BI na sprječavanju nastajanja štetnih posljedica po primatelje usluge (vezano za javnu nabavu, odabir izvođača, identifikaciju njihovog eventualnog pokušaja udruživanja u kartel u cilju pribavljanja nepripadne financijske koristi te druge analize u vezi s tim)

 

 • Identificiranje i neutraliziranje skupina i pojedinaca koji sustavno rade na omogućavanju radnji koje rezultiraju događaja definiranim u prethodnoj točki

 

 • Pomoć pri identificiranju mjesta “curenja” informacija te njihovih nositelja

 

U svezi navedenog, a od 1.9.2014 kada je podneseno prvo, pa do dana pisanja ovog izvješća poduzeto je slijedeće:

 

 

 1. Izvršena je analiza dostupnih otvorenih legalnih izvora informacija o radu HEP-a

 

Rezultat analize može se podijeliti na izvještavanje TV-radio te pisanih medija, kao i period prije i poslije recentnih smjena u Upravi. Osim javno dostupnih materijala, obavljen je niz razgovora sa učesnicima proizvodnje medijskih sadržaja, u ciju prikupljanja informacija potrebnih za daljnju istragu i povezivanje činjenica koje ukazuju na moguće nezakonite radnje, osebice krtelska udruživanja.

Dok TV-radio izvještavaju uglavnom o planovima vezanim za rad HEP-a, budućim ulaganjima, a prema podacima dobivenim od strane odgovornih osoba te organiziranjem posebnih tematskih emisija ili intervjua, pisani mediji pak, a posebice određeni novinari, imaju izrazito kritičan-negativan stav.  Utvrđeno je da je novinama dostavljaju službeni dokumenti. Na temelju poduzetih mjera i radnji osoba (e) koje su novinaru dostavile dokument su identificirane s vrlo velikom vjerojatnošću.

Kroz duži vremenski period objavljuje se na desetke novinskih članaka koji nanose štetu osobnom ugledu i ugledu firme kao takve. Proširenjem izvida, osim osoba navedenih u prvom izvješću, kao davatelji informacija određenim novinama i novinarima, koristeći dostupnost istih, a u želji da naruše ugled članova Uprave, ali time i HEP-a kao tvrtke, su i drugi pojedinci, o čemu ćemo detaljnije izvjestiti u završnom nalazu.

Posebno su razmatrani materijali koji ukazuju na plasiranje informacija o pojedinim tvrtkama i osobama povezanih s HEP d.d. i to u smislu plasmana kao i sadržaja istih.

Za napomenuti je da izborom nove Uprave za sada prestaje i negativno pisanje o HEP-u, iako je novinarima provjereno dostupno više dokumenata koje bi se moglo interpretirati na vrlo negativan način.

Osobnim utjecajem, spriječeno je objavljivanje jednog takvog članka.

 

 

 1. Obavljeno je više konzultativnih sastanaka s odgovornom osobom naručitelja na kojima su:

 

 • Podnašana usmena izvješća o radu
 • Davani savjeti vezano za postupanje nakon prikupljenih saznanja o krim. prošlosti određenih potencijalnih poslovnih partnera
 • Zatražena određena dokumentacija
 • Davane pravovremene relevantne informacije u vezi određenih saznanja (kao slučaj Valtera Krizmanića npr.) kako bi se izbjegle štetne posljedice i povukli odgovarajući poslovni potezi
 • Dogovoren terminski plan i način plaćanja usluga (predviđen Ponudom)

Sve aktivnosti pod t.2 izvršavane su do prije dolaska novo postavljene Uprave. Ukoliko nova uprava želi detaljinje usmeno izvještavanje, predlažemo pismeno definirati zahtjeve.

 

 1. Prikupljena je i analizirana dokumentacija koja se odnosi na:

 

 • Zakonsku regulativu, posebice onu koja se odnosi na postupke Javne nabave
 • Podzakonske akte
 • Djelatnost i nalaze Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (uključivo i godišnja izvješća)
 • Djelatnost i nalaze Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (uključivo i godišnja izvješća)
 • Izvješća i nalaze Državnog ureda za reviziju koja se odnose na Javnu nabavu u HEP-u
 • Usklađenost internih akata sa Zakonima i podzakonskim aktima, posebice onih vezanih za Javnu nabavu i sprječavanje koruptivnog ponašanja
 • Nekoliko izvješća Interne revizije HEP-a
 • Velik broj dokumenata koji se odnose na konkretne JN (natječajna dokumentacija)
 • Izvještaj o nabavi u 2013 godini za HEP-a
 • Godišnja Izvješća HEP-a
 • Veći broj Rješenja o poništenju Odluke o odabiru (na štetu HEP-a) od izdanih od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
 • Internu korespondenciju (dokumentaciju) – bez oznaka tajnosti- i dr.
 • Nekoliko anonimnih prijava, koje se odnose na nepravilnosti u radu (provjera navoda je u tijeku)

             Ukupno je prikupljeno i analizirano preko 4000 stranica raznih dokumenata.

 

 1. Obavljeno je više razgovora s vanjskim dobavljačima opreme, izvođačima radova, veletrgovcima i dr. osobama koje sudjeluju u postupcima Javne nabave ili na drugi način pružaju svoje usluge HEP-u

 

 • Analizom dostupne dokumentacije, a putem legalnih izvora informacija, utvrđeni su i izdvojeni najveći (po broju dobivenih poslova te materijalnoj vrijednosti izvedenih radova, prodane opreme i usluga) dobavljači.
 • Utvrđene su odgovorne osobe te utvrđen obim poslovanja (fizički i financijski), posebice u odnosu na HEP, te poveznice između relevantnih političkih osoba i gospodarskih subjekata
 • Izdvojen je određeni broj istih te ostvaren kontakt, na dobrovoljnoj bazi. Iako do sada, s obzirom na njihov broj i zauzetost, nije obavljen razgovor sa svima sa kojima je to planirano, dobiveni su relevantni podaci, određeni materijali, pa i izjave, od kojih su neke sigurnosno indikativne i relevantne.
 • Većina materijala koji su pribavljeni početno su analizirani su od strane stručnih osoba i osoba sa dugogodinjim iskustvom rada na navedenim predmetima.

 

U navedenom periodu utrošeno je preko 900 sati rada, plus stvarni troškovi (putovanja, smještaj i sl. što nije predviđeno za plaćanje od strane naručitelja). Napominjemo da je već do sada potrošen veći broj sati od predviđenog. Tvrtka D-ORBIS će bez obzira na mnogo veće troškove od predviđenih posao koji je ugovoren završiti u vremenu i unutar financijskog okvira koji je ugovoren.

 

Zaključak

 

Tvrtka D-ORBIS Savjetovanje d.o.o. zahvaljući svom ogromnom iskustvu rada  na ovakvim i sličnim poslovima nastoji, nakon analize svih relevantnih dokumenata te poduzetim mjerama i radnjama koje su dogovorene,  ukazati na uočene propuste i manjkavosti provedbenih dokumenata, potrebu za promjenu ponašanja i edukaciji prvenstveno u cilju prevencije daljnjih štetnih posljedica.

S obzirom da je tijekom dosadašnjeg rada na predmetu u nekoliko slučajeva uočena sumnja na počinjenje više kaznenih djela (zloporaba položaja i ovlasti u gospodarskom poslovanju, davanje i prima mita, odavanje poslovne tajne), potrebna je žurna konzultacija u cilju preciziranja daljeg postupanja, ali i pribavljanja određene dokumentacije, koja je zatražena, ali ne i dobivena (iz razumljivih razloga promjena u Upravi HEP d.d.).

Ovo je važno posebice imajući na umu činjenicu da smo se, u naprijed navedenoj ponudi, obvezali da ni na koji način nećemo podatke, informacije i dr. do kojih dođemo tijekom rada na predmetu, učiniti dostupnim trećim osobama. Naravno, to podrazumijeva i izvršavanje obveza od strane naručitelja. Isto tako napominjemo još jednom da ćemo sukladno pismenom i usmenom dogovoru sve materijale predati u HEP d.d. po završetku izvida, bez dostavljanja trećim stranama, uključivo službena tijela progona u RH.

Ovoga trenutka nije poznato da li su prikupljena saznanja i materijali u posjedu trećih strana (velika vjerojatnost je da nisu), što još više potencira potrebu žurnosti postupanja. Tim prije, što bi neke informacije, ako postanu dostupne javnosti mogle nanjeti nesagledive štete naručitelju, što je svojevremeno naglasio i Vaš prethodnik.

 

U Zagrebu, 22.01.2015

Za D-ORBIS Savjetovanje d.o.o.

Darko Škender

HOP