Strašno: 13 ljudi umrlo nakon cijepljena, 2 osobe u Norveškoj, a stožeraši se javno ‘cijepe’ i nagovaraju na cijepljenje?!

0
4685

“U utorak, 5. siječnja, zaprimili smo dvije prijave o smrtnim slučajevima koji su se dogodili nekoliko dana nakon cijepljenja”,-javlja norveška agencija za lijekove kao da piše o nestajanju dvije kile jabuka.

 

Do sada je umrlo ili svjesno ubijeno 13 ljudi?  inbound8821543183054015936?!

inbound1790139285896453404 inbound5569905019175902314

Kod nas je država objavila da je jedna osoba umrla u Čakovcu nakon što je primila cjepivo. Umjesto da je istog trenutka prekinuto cijepljenje, ono se preselilo na Banovinu gdje su nastavili sa cijepljenjem unatoč smrtnom slučaju , s tim da kod cijepljene pred kamerama nitko nije upozorio  na najgori mogući ishod ,već je medicinarka hvalila pred ljudima cjepivo kao vrlo efikasno. ‘Imunolog amater Plenković ‘ tvrdi da je cjepivo efikasno 95%.

inbound3366841118023778723

Tom izjavom direktno je odgovoran za svaku smrt nastalu komplikacijom oko cijepljenja. No kako vidimo policija i sudstvo podržavaju ovu pogibeljnu situaciju.  Uz to vodeći mediji prijete u ime stožeraški šarlatana da ako se ljudi ne cijepe, kako će izgubiti sva stečena prava.

inbound2024781357570047066

 

Porazgovarali smo sa najpoznatijom kritičarkom pravosuđa i evo što je izjavila Nada Landeka koja nas upozorava na strahote iz Italije:

inbound5447824779383948925

PRESUDA TALIJANSKOG SUDA DA JE MMR CJEPIVO  IZAZVALO AUTIZAM
7. veljače 2015 u 12:21

Talijanski sud je donio presude u korist 580 slučajeva djece ostećene cjepivom i dodelio im značajne odštete. Ima i smrtnih slučajeva za koje je dokazano da su posljedica cjepiva.

Advokat Luca Ventaloro koji je učestvovao u suđenju nam je poslao dosta presuda i dao dozvolu da možemo slobodno dijeliti. Za razliku od balkanskih zemalja, u Italiji na stotine ljekara i advokata zajedno rade na donošenju PRAVDE za oštećenu djecu cjepivima. TKo zna talijanski, može se pročitati orginal presude:

Ovdje možete preuzeti original presude:

https://sites.google.com/site/debunkersvoice/home/presude-u-italiji/autizam

Sud u Milanu, Presuda od 14.12.2012.

REPUBLIKA ITALIJA
U IME NARODA
SUD U MILANU
ODSJEK ZA RADNE ODNOSE
Dr Nikola di Leo, sudac za radne odnose donio je slijedeću

P R E S U D U

U građanskoj parnici prvog stupnja br. 5275/2011 pokrenutoj od:

DA.CO. I IV.VI. kao roditelja JA.CO. zastupane od strane odvjetnika MO.FU.sa sjedištem u Milanu , u odvjetničkom uredu istoga.

P r o t I v
MINISTARSTVA RADA, ZDRAVLJA I SOCIJALNE POLITIKE, zastupne od strane DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA, sa sjedištem u Milanu u ulici FREGUGLIA, 1 MILANO, u odvjetničkom uredu DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA.

PREDMET: NAKNADA ŠTETE I. 210/92

R A Z V O J P R O C E S A

Tužbom roditelja , DA.CO. i IV.VI kao roditelji JA.CO. sudu u Milanu , a koji je sud za radna pitanja, zaprimljenom dana 1. 4. 2011. A koja je tužba protiv protiv MINISTARSTVA RADA, ZDRAVLJA I SOCIJALNE POLITIKE, a u kojoj su tužbi naveli da je njihov sin zadobio autistični sindrom nakon cijepljenja protiv ospica, zaušnjaka I rubeole 16. 10. 2000 te anti polio (dječja paraliza, nakon cijepljenja 10. 12. 2011. godine. Nadalje su tužitelji priložili sudu odgovarajući zahtjev za naknadu štete MINISTARSTVU, dana 19. 05. 2008. Godine.
Kako ni nakon toga nije prihvaćen njihov zahtjev, slijedila je ova tužba, u kojoj se traži pravo JA.CO. za naknadu štete u skladu s odredbama Zakona L. 210/92 zbog trajnih štetnih posljedica time da nadoknada teče od dana ulaganja administrativnog zahtjeva plus uključenje zateznih kamata na prošle obroke, u skladu sa zakonom, kao i dodatne beneficije za naredni period.Troškovi postupka padaju na teret tuženoga.
Ministarstvo , očitujući se , braneći svoje stavove odbacilo je optužbe I zatražilo odbacivanje tužbe, naglašavajući kako ne bi trebala postojati veza između cijepljenja i navedene bolesti.
Na saslušanju, nakon iskaza svjedoka, prvi put, utvrđeno je da je sukladno članku 144. C.p.c. ( građanski zakonik) utvrđena nepravilnost (koja je već bila utvrđena na prvom saslušanju ) pa je bilo ponovljeno i temeljem istoga sazvalo se Ministarstvo dana 20.01.2012.
Nkon istoga, ponovilo se ispitivanje obiju strana I obnovila se istraga te je osnovan c.t.u.
Potom, nakon što je slučaj ponovo obrađen, saslušanjima, verbalno ispitan odlučeno je kao u obrazloženju.

R A Z L O Z I O D L U K E

Preliminarno je utvrđeno da je pasivno legitimirana strana u ovom postupku ( tuženi ) MINISTARSTVO RADA, ZDRAVLJA I SOCIJALNE POLITIKE.
Zapravo, Vrhovni sud je pojasnio:
“U slučaju relativnih nesuglasica , u naknadi štete, predviđenih Zakonom od 25. Februara 1992 br. 220 ide se na korist subjekata koji su pretrpjeli nenadoknadivu štetu u slučajevima obveznog cijepljenja, transfuzije i korištenja krvnih supstanci pa vezano za sigurnost provođenja istih, postoji pasivna legitimacija Ministarstva zdravlja s obzirom na njegovu funkciju javnog subjekta a koji sukladno stavu Vrhovnog suda, moraju davati socijalnu potporu.” (cfr. Cass. Ordinanza n. 29311 od 28.12.2011.
Dakle ulazeći tako u meritornost slučaja, evidentirajući, iznad svega , da iz činjeničnog stanja istoga a i moralno postoji uzročno posljedična veza između autističnog sindroma kojim je pogođen JA.CO. I cijepljenja protiv ospica, zaušnjaka, rubeole od 16. 10.2000. godine I anti polio Sabin od 10.12.2001.
Iz navedenih razloga,te saslušanja svjedoka iz kojeg je saslušanja potvrđeno da je JA.CO. od rođenja bio normalno dijete, okretaoje glavu kad je bio pozivan, od devetog mjeseca je počeo puzati, oko dvanaestog mjeseca počeo je činiti prve korake, odgovarao je na sve poticaje I smijao se. Igrao se sa braćom , tepao je te su govorili kako će uskoro progovoriti. No, međutim, u oktobru, 2000, nakon cijepljenja protiv ospica, postaje nervozan, dobiva temperature I zatvara se u sebe, prestaje reagirati na poticaje, a I komunikacija prestaje.
Slijedom istoga, u decembru 2001, dobio je cijepivo antipolio ( dječja paraliza ) , pa su I odgojiteljice u vrtiću, gdje je bio upisan, da isti koji jeprije jeo sam, sada ima problem držanja žlice, I dok je prije sam hodao po stepenicama sada s velikim poteškoćama to čini. I iznad svega njegovi pokreti su postali nekontrolirani, bezvoljni ( c.f.r. svjedočenje VI. MA I MO)
Nakon ovakvih izjava svjedoka, pokrenuto je tehničko vještačenje.
Vještak je utvrdio da je dijete pogođeno autističnim sindromom te da se temeljem znanstvene literature( provedena istraživanja, naročito u Danskoj) mže zaključiti da navedena cijepljenja protiv, ospica zaušnjaka I rubeole potencijalno upućuju na razvoj bolesti.
Tako je c.t.u. uzimajući u obzir navedeno vještačenje I medicinsku dokumentaciju utvrdio povezanost između gore navedenog cijepljenja I autističnog sindroma kod JA.CO.
Osvrćući se na cijepljenje antipolio Sabin ( dječja paraliza ) c.t.u. je utvrdio da je isto imalo ulogu u razvoju sindroma autizma, odnosno u sazrijevanju istoga, kako u vjerojatnosti razvoja, tako I u potpomaganju da se isti razvije, spontano i jače i to radi već prvotno opisanih cijepljenja.
Zaključeno je, u svakom slučaju, da je to činjenica koja potvrđuje da postoji veza između cijepljenja 16. 10. 2000. I mentalnog oboljenja malog JA.CO.
S obzirom na opis bolesti, smatrano je od strane c.t.u. da ju je moguće upisati u prvu kategoriju opisanu u tabeli A vezano za D.P.R. 834 od 1981. Godine.
S obzirom da je vezanost između cijepljenja ( vakcinacije ) i bolesti očita mora se u tom smislu dobiti pozitivna potvrda od strane Ministarstva , odnosno dobiti spor a sve sukladno zakonu 210 od 1992 I dobiti naknade spomenute u dispozitivu I to unatrag.
Moraju se potom uključiti I zatezne kamate i to počevši od 121. dana ulaganja zahtjeva uzimajući u obzir da za takav oblik treba uzeti u obzir, a sve potvrđeno od strane Vrhovnog suda izrekom 159/91 , prema kojoj treba voditi računa o izgubljenom vremenu u upravnom postupku.
U odnosu na zahtjeve stranke , u konačnici , mora se smatrati krivim Ministarstvo, odnosno tražiti od istoga da od početka godine 2011. pa nadalje ima isplatiti godišnju usklađenu vrijednost za gore navedenu naknadu štete.
Troškovi postupka su regulirani regulirani kao u zahtjevu uzimajući u obzir vrijednost I trajanje postupka. Jednako tako strana koja gubi postupak dužna je nadoknaditi troškove vezane za c.t.u. od 4. 12. 2012.

Z A K LJ U Č A K

Utvrđuje se pravo JA.CO. na naknadu štete u skladu sa zakonskom odredbom L. 210/92 , dosuđuje se 3 MINISTERO DELLA SALUTE( Ministarstvo zdravlja) na isplatu na korist oštećene strane, 2, naknadu štete u visini predviđenoj za I kategoriju prikaza A D.P.R. 834781 na način da isplata teče od 1. Dana sukcesivnog mjeseca od ulaganja zahtjeva 19.05. 2008. Nadalje ima pravo na sve beneficije koje proizlaze iz zakona, počevši od 121. dana ulaganja zahtjeva.
Dosuđuje stoga tuženom Ministarstvu da isplati tužitelju slijedeći iznos:
Za godinu 2008. Euro 4424,42, uključujući I zakonske zatezne kamate od 121. Dana od dana ulaganja zahtjeva;
Za godinu 2009. 7584,76 Eura te zakonske zatezne kamate, a za
Godinu 2010. 7584,76 Eura te zakonske zatezne kamate

Nalaže prema tome Ministarstvu , počevši od godine 2011 pa nadalje da uplati godišnje usklađene iznose navedene naknade štete
Dosuđuje tuženoj stranci da izvrši plaćanje troškova vezanih za sudski postupak koji se određuje u sveukupnom iznosu od 3000 eura te da pored troškova IVE snosi I troškove Upravnog postupka
Određuje se rokod 60 dana za izradu presude. Presuda je trenutačno izvršna.

inbound3775389026931528244

Naše pitanje stožerašima što odšteta znači mrtvoj i uništenoj djeci u ovom slučaju?  Tko ima pravo cjepivom nekome oduzeti i minuta života?

inbound3990342485620521944

Zanimljivo 18 zemalja ima fond za unesrećene od  korona cjepiva , ali Hrvatska  cjepivo koje oduzima ljudske živote dijeli kao perece.