Zakonom o parničnom postupku, članak 10. određeno je da je sud dužan postupak provesti bez odugovlačenja

0
4046