UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE

0
3118
Martin Boljevac Pred. udruge diskriminiranih Jedini sudski vještak za kvalitetu

Martin Boljevac Pred. udruge diskriminiranih Jedini sudski vještak za kvalitetu

DJELATNOST UDRUGE

Inicijativni odbor udruge je svoju djelatnost prilagodio ciljevima udruge i usvojio na prvom neslužbenom sastanku na kojem je donesena odluka dana 10.09.2010 godine da se održi Skupština i donese odluka o njezinom osnutku te da do skupštine Predsjednik inicijativnog odbora sastavi uvodni govor zbog čega se namjerava osnovati udruga UDNG.
Uvodni govor je dobio urudžbeni broj i dostavljen je na uvid građanima u cijelosti u naslovu ove stranice pod nazivom „CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE“ klikom na link „Ciljevi“.
Nakon osnutka UDNG je došlo do znatnih ispravaka usvojenog Statuta udruge u Uredu državne uprave za registraciju udruga u kojem je usvojen Statut udruge čime je člankom 12 službeno propisana djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi udruge.
Izvadak članka 12. Statuta udruge se dostavlja građanima na uvid na hrvatskom i engleskom jeziku.

Djelatnosti kojom se ostvaruju ciljevi Udruge

Članak 12.

Udruga ostvaruje ciljeve iz članka 11. obavljanjem sljedećih djelatnosti:

 1. Poduzima stručne mjere za priznanje temeljnog dostojanstva te jednakosti i neotuđivih prava svih građana Republike Hrvatska primljenih za člana Udruge, djeluje na otklanjanju uzroka nepoštivanja i prezira prema ljudskim pravima, te poduzima stručne mjere da prava svih građana u Republici Hrvatskoj budu zaštićena vladavinom prava i za razvoj prihvatljive demokracije.
 2. Mjeri otklanjanje diskriminacije članova Udruge u odnosu na njihov broj i planirane rokove otklanjanja uzroka diskriminacije te pomaže u njihovoj edukaciji radi lakšeg savladavanja uzroka zbog kojih su diskriminirani.
 3. Surađuje sa državnim institucijama, tijelima sudbene vlasti, izvršne vlasti, drugim udrugama i društvima, sindikatima, lokalnom upravom i samoupravom te drugim organizacijama i Odvjetničkim kućama u Republici Hrvatska i inozemstvu radi ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruge.
 4. Surađuje s medijima.
 5. Surađuje s obrazovnim ustanovama (školama) i nadležnim tijelima vlasti koji rade na poslovima odgoja i obrazovanja.
 6. Provodi informativne aktivnosti od značaja za Udrugu i zaštitu ostvarenja ciljeva udruge.
 7. Provodi mjere zaštite od diskriminacije iz područja zaštite prirode i okoline (ekologija).
 8. Organizira humanitarne aktivnosti radi prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći.
 9. Surađuje sa udrugama i organizacijama koje imaju isti cilj iz inozemstva.
 10. Predlaže nadležnim tijelima izmjene i dopune propisa koji čine bilo koji standard u Republici Hrvatska čime se poduzimaju mjere koje onemogućavaju razvoj neprihvatljive demokracije
 11. Izdaje brošure, knjige i druge edukativne materijale iz područja svoje djelatnosti.

 

OSNOVNI UVJETI ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI

Udruga može stručnu pomoć pružiti pod uvjetom da građani budu članovi udruge sukladno propisima Rješenja za rad UDNG.
Odlukom Upravnog odbora UDNG se članarina ne plaća a osim prijavitelja diskriminacije i nezadovoljstva članovi mogu biti i građani koji čine tijela UDNG i njenih podružnica.
Drugi uvjet za pružanje stručne pomoći je davanje punomoći udruzi.
Sada UDNG osigurava uvjete za pružanje stručne pomoći i zbog izobrazbe svojeg Stručnog tima prima samo najteže slučajeve diskriminacije i nezadovoljstva na obradu u dogovoru sa Predsjednikom UDNG.
Kada UDNG bude povećala prihvat prijava u većem broju za obradu i ako Upravni odbor UDNG donese odluku o plaćanju članarine, građani će biti informirani dopunama ovog linka.

UZORAK PRIJAVE

Za prijem stručne pomoći od UDNG građani moraju istoj dostaviti svoju prijavu sa svim dokazima kako bi Stručni tim DNG mogao razumjeti vrstu diskriminacije i njihovog nezadovoljstva.
Uzorak prijave mora biti napisan tiskanim slovima na računalu sa ukratko i jasno navedenim podacima o vrsti diskriminacije ili njihovog nezadovoljstva.
Uz prijavu se moraju priložiti dokazi a UDNG ih mora dokazno primiti.
U nastavku se dostavlja ogledni primjerak prijave koju građani mogu predati udruzi na licu mjesta.

________________________________________________________________________________________________________________________________

IME I PREZIME:
ADRESA STANOVANJA:

E-mail:
Telefon:
mobilni telefon:

Mjesto i datum:

UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH
GRAĐANA RH (UDNG)

Nehruov trg 38
10060 ZAGREB

Za predsjednika – tajnika UDNG

Predmet prijave:

OPIS VRSTE DISKRIMINACIJE:

OPIS VRSTE NEZADOVOLJSTVA:

POPIS DOKAZA:

IME, PREZIME I POTPIS
________________________________________________________________________________________________________________________________

DOKUMENTI ZA DOKAZ TEMELJA PRIJAVE

Predani dokumenti udruzi na razmatranje moraju biti točni sa što više zapisa na kojima se temelje a nedostajuće zapise podnositelj mora obrazložiti u prijavi.
Ukoliko nedostaje bilo koji dokument podnositelj prijave je dužan izvijestiti svojom prijavom udrugu kako bi ista mogla tražiti službeno temeljem punomoći kopiju dokumenta od izdavatelja.
Sporne dokumente i zapise podnositelj obavezno mora obrazložiti u svojoj prijavi u dijelu opisa vrste diskriminacije i nezadovoljstva podnesene prijave udruzi.
Ovaj link će udruga mijenjati u odnosu na donošenje posebnih odluka o vrstama prijava u odnosu na djelatnosti udruge.

 

PRIJEM PRIJAVA

Prijave građana prima povjerenstvo od 3 izabrana člana od strane Upravnog odbora UDNG koje odlučuje dali iste mogu biti predane Stručnom timu UDNG radi daljnjeg postupka sa prijavama. Prije podnošenja prijava građani trebaju uspostaviti kontakt sa Predsjednikom ili tajnikom radi preuzimanja prijava. Kontakti se uspostavljaju putem telefona koji se nalaze u naslovu KONTAKTI i njegovim linkovima na Internet stranici UDNG.
Ovaj link će UDNG mijenjati kada se stvore uvjeti za nesmetan prijem prijava.

DOKUMENTI ZA DOKAZ TEMELJA PRIJAVE

Predani dokumenti udruzi na razmatranje moraju biti točni sa što više zapisa na kojima se temelje a nedostajuće zapise podnositelj mora obrazložiti u prijavi.
Ukoliko nedostaje bilo koji dokument podnositelj prijave je dužan izvijestiti svojom prijavom udrugu kako bi ista mogla tražiti službeno temeljem punomoći kopiju dokumenta od izdavatelja.
Sporne dokumente i zapise podnositelj obavezno mora obrazložiti u svojoj prijavi u dijelu opisa vrste diskriminacije i nezadovoljstva podnesene prijave udruzi.
Ovaj link će udruga mijenjati u odnosu na donošenje posebnih odluka o vrstama prijava u odnosu na djelatnosti udruge.

ODLUKE STRUČNOG TIMA O NAČINU RJEŠAVANJA PRIJAVA

Stručni tim se sastavlja temeljem potrebnih znanja njegovih članova a o sastavu odlučuje Predsjednik stručnog tima UDNG koji temeljem pristiglog broja prijava saziva sjednicu Stručnog tima UDNG.
O svakoj prijavi građana se sastavlja odluka o daljnjem postupanju sa prijavom.
U odluci Stručnog tima moraju biti obavezno podaci o načinu rješavanja prijave, zaduženje za rješavanje prijave i planirani rokovi za njeno okončanje.
U koliko se planirani rokovi ne održe, Predsjednik stručnog tima UDNG saziva novu sjednicu u kojoj se po drugi puta odlučuje o daljnjim postupanjima sa prijavom.
Ovaj link će UDNG mijenjati kada se stvore uvjeti za nesmetan prijem prijava odnosno kada bude dovoljan broj educiranih članova UDNG za nesmetan rad unutar Stručnog tima UDNG

STRUČNI RAD PO PRIJAVAMA

Primljene prijave obrađuje odlukom određeni član Stručnog tima UDNG a za to mu pripada nagrada u skladu sa Pravilnikom o nagradama UDNG ili posebnim ugovorom.
Ukoliko po prijavama vrše svoj rad članovi pravne struke istima se određuje naknada u skladu sa propisima Ministarstva pravosuđa a kod radova na vještačenjima se određuje naknada u skladu sa propisima cjenika koji je propisan Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima umanjenim za postotak koji su vještaci koristili kod svoje edukacije na račun UDNG.
Nadzor nad radom članova Stručnog tima UDNG vrši Predsjednik Stručnog tima UDNG ili njegov zamjenik i članovi Unutarnje kontrole UDNG.
Članovi Stručnog tima UDNG kojima je povjeren rad na prijavama građana za svoj rad odgovaraju UDNG-u.
U odnosu na svoje pravo UDNG će ovaj link mijenjati prema potrebi.

ZAVRŠETAK RADA PO PRIJAVAMA GRAĐANA

O završenom radu po svakoj prijavi odlučuje član Stručnog tima UDNG kojem je isti odredio svojom odlukom rješavanje prijave.
Nakon donošenja konačne odluke po kojoj se prijava smatra završenom izvješćuje se tajnik odnosno predsjednik UDNG koji odluku provjeravaju i donose konačan sud o daljnjem postupku sa prijavom i visinom nagrade za uložen rad na prijavi u smislu važećeg Pravilnika o nagradama unutar UDNG.
O završetku se potom upoznaje podnositelj prijave koji na donošenje konačne odluke može UDNG podnijeti pismeni prigovor ili daje pismenu izjavu da je zadovoljan sa načinom rješavanja njegove prijave.
Ukoliko se udruzi ne podnese pismeni prigovor o konačnoj odluci u rješavanju njegove prijave ista se smatra okončanom i čuva u arhivi udruge pet godina.
U odnosu na svoje pravo UDNG će ovaj link mijenjati prema potrebi.