UDNG- JEDINA STRUČNA UDRUGA BRANI OVRŠENE, VJEŠTAČI SUDSKE PRESUDE I SAVJETUJE

0
3494
Martin Boljevac Pred. udruge diskriminiranih Jedini sudski vještak za kvalitetu

 

 

Martin Boljevac Pred. udruge diskriminiranih Jedini sudski vještak za kvalitetu
Martin Boljevac
Pred. udruge diskriminiranih
Jedini sudski vještak za kvalitetu

http://www.udng.hr/

Martin Boljevac
Predsjednik Udruge
mail. [email protected]
mob. +385 (98) 519 511

Sjedište UDNG:
ILICA 65
10000 ZAGREB

 

POSLOVI PRIMARNE PRAVNE POMOĆI

 

USVOJENO NA PREDSJEDNIŠTVU UDNG DANA 24.11.2015

 

 

PREDGOVOR

 

U našem izlaganju o poslovima koje obavljamo kod pružanja primarne pravne pomoći korisnicima naših usluga dužni smo objasniti korisnicima usluga razloge zbog kojih smo se odlučili na  vrste naših usluga i razloge za pružanje primarne pravne pomoći.

Sama ideja o ovim promjenama u našem društvu se pojavila uočavanjem prvih pojava neprihvatljive kvalitete vladavine prava od strane članova UDNG. Prije osnivanja UDNG su naši korisnici  pokušavali na sve načine koje su znali utjecati na nositelje sudbene vlasti u otklonu uzroka neprihvatljive kvalitete vladavine prava ali u tome nisu uspjeli. Teški i nagomilani problemi u kvaliteti i prihvatljivosti vladavine prava su tada bili nezaobilazna tema  rješavanja u Hrvatskoj strukovnoj udruzi sudskih vještaka i eksperata na čelu sa pokojnim Predsjednikom udruge Brankom Butorac. Njegovom zaslugom je educirano 4 sudska vještaka za struku „Upravljanje sustavima kvalitete“ koji nisu do danas dobili svoje stručno mjesto u našem društvu a među njima je i sadašnji Predsjednik UDNG.

Slijed promjena u odnosu na prihvatljivost kvalitete vladavine prava se nakon smrti pokojnog Branka Butorca  nastavlja u našoj  udruzi koja je osnovana 27.11.2010 godine pod nazivom „Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske (UDNG)“ koju zastupa i predstavlja Predsjednik sa službenim imenovanjem stalnog sudskog vještaka za struku „Upravljanje sustavima kvalitete i auditiranja“. Prvi uspjesi u vještačenjima tog vještaka su vidljivi u odnosu na neprihvatljivu vladavinu prava kod vještačenja jedne nekvalitetno privatizirane tvrtke u Novoj Gradiški, zatim u slučaju vještačenja pojave plagijata na našem tržištu i više slučajeva neprihvatljivih u kvaliteti donesenih odluka sudova u sudskim predmetima.

Umjesto razvoja sudskih vještaka u odnosu na stručnu pomoć sudovima iz područja kvalitete po strukama radi otklona neprihvatljive vladavine prava koja nastaje kod pojedinaca iz neznanja a kod nekih pojedinaca namjerno, naše društvo zapostavlja njihovu edukaciju a time direktno utječe i na sve negativne pojave u njemu a prvenstveno u prihvatljivosti kvalitete vladavine prava. Otklon pojava neprihvatljive vladavine prava je osnovna aktivnost UDNG što se može vidjeti iz njenih ciljeva i djelatnosti koji su propisani važećim Statutom UDNG.

U svojoj prvoj fazi aktivnosti UDNG osnovni cilj je bio utvrditi i otkloniti besplatno uzroke pojava neprihvatljive kvalitete vladavine prava oslanjajući se na potpore državnih institucija i organizacija koje je ona osnovala (Samostalna agencija za financiranje programa i projekata EU, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministarstvo pravosuđa i drugi). Njihove negativnei nekvalitetne odluke i komunikacije sa UDNG su ometale UDNG na putu aktivnosti kojom se podiže kvaliteta i prihvatljivost vladavine prava u RH. Radi njihovih postupaka (ignoriranja službenih komunikacija i izbjegavanja direktnih kontakata sa predstavnicima UDNG) u suočavanju sa istinom trpe najviše korisnici usluga UDNG.

Druga fazi aktivnosti UDNG je počela sa izborom novih tijela UDNG, usvajanjem novog Statuta, njegovom ovjerom u Poslovima državne uprave i prvim pripremama za početak pružanja usluga primarne pravne pomoći korisnicima. Predložene pripreme je usvojilo Predsjedništvo UDNG na svojoj prvoj sjednici na dan 24.11.2015 godine a radi vidljivosti i transparentnosti je postupak unosa zapisnika sa prve sjednice Predsjedništva UDNG je u tijeku.

Sa radom odvjetnika u prostorijama udruge radi ugovaranja naše usluge počinjemo u  petak na dan 04.12.2015 godine a usluga će se pružati svakog radnog petka u tijednu počevši od 14,00 sati. Ugovorene usluge vršmo besplatno 50%. Drugih 50% će se naplaćivati udruzi UDNG odmah nakon završene udluge od kojih udruga plaća 25% sa PDV-m odvjetnikua preostalih 25% služi UDNG za održavanje poslovnog prostora, uređaja i nagrađivanja nositelja stručnih poslova UDNG.

Kao primjer iznosimo uslugu odvjetnikaza u iznosu od 500,00 kuna a  propisana je  tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja sa PDV iznosi 625,00 kuna u udruzi UDNG se za tu uslugu plaća 281,25 kuna (156,25 odvjetnik i 125,00 UDNG).

Osim toga odlukom našeg Predsjedništva dozvolili smo da dežurni odvjetnik prilikom rada u UDNG sa korisnikom usluge UDNG sklopi i ugovor o sekundarnoj pomoći ali bez posredstva UDNG.

Takvim načinom smo svim korisnicima UDNG omogućili jeftinije troškove u sudskim postupcima i osigurali nadzor nad radom  odvjetnika za one korisnike koji sumnjaju u poštenje njihovo radai naplate nagrade.

U nastavku iznosimo Pregled naših usluga primarne pravne pomoći po vrstama postupaka i vrstama usluga.

PREGLED USLUGA UDNG PO POSTUPCIMA I VRSTAMA:

KAZNENI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

U sastavljanje podnesaka ubrajamo: sastav privatne tužbe, kaznene prijave, optužnog prijedloga,zahtjeva oštećenika radi poduzimanja dokaznih radnji suca istrage, sastava optužnog prijedloga, optužnice radi kaznenog progona, sastav podnesaka o činjenicama i obrazloženim dokazima, sastav prijedloga za izdvajanje nezakonitih dokaza,  sastav podneska iz imovinsko pravnih zahtjeva i ostali nenabrojeni podnesci.

U pravne lijekove ubrajamo:razne vrste žalbi, odgovore na žalbu, žalbe protiv istražnog zatvora ili raspolaganja imovinom za obranu optužene pravne osobe, sastav tužbe i sve uz tužbu u procijenjenim vrijednostima kada odvjetnika postavi pravna osoba, sastav žalbe protiv odluke troškova i  sastav odgovora protiv optužnice.

U izvanredna pravna sredstva ubrajamo: prijedloge ulaganja zahtjeva za zaštitu zakonitosti, prijedlog za obnovu postupka, izvanredno preispitivanje pravomoćne presude, izvanredno ublažavanje kazne, žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga nagrade, obranu optužene pravne osobe, obranu pravne osobe u kaznenom i prekršajnom predmetu, sastav tužbe i sve uz tužbu, i odgovore.

 

PARNIČNI POSTUPAK

U sastavljanje tužbi i podnesaka ubrajamo: sastav tužbe i sve uz tužbu, smetnje posjeda, radi služnosti, stambenih odnosa, razvoda braka, utvrđivanje očinstva, radnih odnosa, zakonskog uzdržavanja, nagrade iz autorskog prava, industrijskog vlasništva, tužbe na izdavanje platnog naloga ili izvoda iz poslovnih knjiga, tužbe na izdavanje mjenićnih, čekovnih i platnih naloga i drugih vrijednosnih papira, tužbe pred arbitražom, odgovore na tužbu, razne prigovore i druge podneske, sastava tužbe i sve uz tužbu u procijenjenim vrijednostima, nagrade iz autorskog prava, industrijskog vlasništva, utvrđivanje rente, tužbe pred domačom arbitražom, sastavljanje prijedloga za povrat u prijašnje stanje, prijedloga za izdavanje privremenih mjera i sastav ostalih podnesaka.

U pravne lijekove ubrajamo: sastavljanje redovnih pravnih lijekova protiv presude po procijenjenim i neprocijenjenim vrijednostima,  iz autorskog prava, industrijskog vlasništva, tužbe pred arbitražom, sastavljanje redovnih pravnih lijekova, kao i odgovora protiv tih lijekova, sastavljanje odgovora na žalbu i reviziju, sastavljanje odgovora na žalbu i reviziju u predmetu smetnje posjeda, služnosti, stambenih odnosa, razvoda braka, utvrđivanje očinstva, radnih odnosa, zakonskog uzdržavanja, sastavljanje žalbe, sastavljanje izvanrednih pravnih lijekova i odgovore na izvanredne pravne lijekove.

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA

U ovršni postupak i postupak osiguranja ubrajamo: sastavljanje svih pravnih lijekova po procijenjenim i neprocijenjenim vrijednostima, autorskog prava, industrijskog vlasništva, utvrđivanje rente,  tužbe pred arbitražom u unutrašnjoj i međunarodnoj usluzi i svih drugih nabrojenih poslova  koje smo ubrojili u pravne lijekove a nisu ovdje navedeni.

 

 

STEČAJNI POSTUPAK

U stečajni postupak ubrajamo: sastav prijedloge kod svih pokretanja stečajnog postupka prema procijenjenim i neprocijenjenim vrijednostima, kod autorskog prava, industrijskog vlasništva, petogodišnje rente, tužbe pred arbitražom u unutrašnjoj i međunarodnoj usluzi,prijave tražbina, sastav podnesaka koji sadrže činjenične navode ili obrazložene prijedloge i

sastavljanje pravnih lijekova u stečajnom postupku.

 

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

U izvanparnični postupak ubrajamo:sastavljanje podnesaka za diobu, razvrgnuće, ekspropiranu imovinu, najamninu i zakupninu, ostavinu te u svim drugim procjenjivim predmetima, autorskog prava, industrijskog vlasništva

rente i tužbe pred arbitražom u unutarnjoj i

međunarodnoj usluzi, kod uređenja međe i drugim  neprocjenjivim predmetima te protestiranje mjenice i sastavljanje redovnih i izvanrednih pravnih lijekova.

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK

U zemljišnoknjižne postupke ubrajamo:sastavljanje  zemljišno knjižnih prijedloga o upisu, brisanju, pribilježbi ili zabilježbi prema procijenjenim i neprocijenjenim vrijednostima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva, petogodišnje rente, tužbe pred arbitražom u unutrašnjoj i međunarodnoj usluzi, sastav ostalih podnesaka i sastavljanje pravnih lijekova.

UPRAVNI POSTUPAK

U upravnom postupku ubrajamo: sastav zahtjeva kojim se pokreće upravni postupak, sastav podnesaka s činjeničnim navodima, sastav obrazloženih prijedloga, sastav prijedloga za izvršenje rješenja u neprocijenjivim i procijenjivim predmetima,  autorskog prava, industrijskog vlasništva, petogodišnje rente,  tužbe pred domačom i međunarodnom arbitražom ostale podneske.

 

UPRAVNI SPOROVI

 

U upravnom sporu  ubrajamo: sastav tužbe i sve uz tužbu u procijenjenim i neprocjenjivim vrijednostima, sastav žalbe protiv presude i rješenja, izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude i sastav zahtjeva za pokretanje ocjene zakonitosti općih akata.

POSTUPAK ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR

U postupke za upis u sudski registar ubrajamo: podneske za upis u registar Trgovačkog suda, podneske za promjenu upisa,sastav akata Izjava o osnivanju, Društveni ugovori, Statut i drugi akti za upis osnivanja i promjena prema vrijednosti,  smetnje posjeda, radi služnosti, stambenih odnosa, razvoda braka, utvrđivanje očinstva, radnih odnosa, i zakonskog uzdržavanja, sastavljanje isprava o pravnim poslovima koji nisu procjenjivi, razne vrste ugovora, ostale podneske za upis i pravne lijekove.

POSTUPAK ZAŠTITE PRAVA PRED POSLODAVCEM

U postupku zaštite prava pred poslodavcem  ubrajamo: postupak koji prethodi poslodavcu za davanje obrazloženja podneska i sastavljanje žalbe na donesenu odluku.

POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

U postupku pred Ustavnim sudom  ubrajamo: pokretanje postupka pred Ustavnim sudom i

ostale podneske u tijeku postupka.

RAZNO

U sastavljanje isprava  ubrajamo: sastavljanje ugovora prema vrijednosti kod smetnje posjeda, radi služnosti, stambenih odnosa, razvoda braka, utvrđivanje očinstva, radnih odnosa i zakonskog uzdržavanja, sastavljanje isprava o pravnim poslovima koji nisu procjenjivi za razne vrste ugovora, jednostavne i posebno složenije izjave volje i za sastavljanje oporuke.

U pravni savjet i mišljenja  ubrajamo: usmena i pismena pravna mišljenja i savjetovanja procijenjenih i neprocjenjenih predmeta, autorskog prava, industrijskog vlasništva, utvrđivanje rente kao vrijednost spora, korištenje stranog jezika, pravne upute, mišljenja i savjetovanja radi pokretanja postupka te za vrijeme trajanja postupka.

U dopise i opomene  ubrajamo: dopise obavijesti, opomene s navođenjem činjeničnog stanja ili uputom,  tipizirane opomene da se plati neki iznos ili ispunu nekih obaveza.